Кәсіпкерлік ұйымды кадрмен қамтамасыз ету
Презентация қосу
Кәсіпкерлік
ұйымды
кадрмен
қамтамасыз ету
1. Кәсіпкерлік қызметтегі
еңбек ресурстарының
қалыптасуы
2. Кәсіпорын персоналы мен
оның құрлымы
3. Персоналды бағалау мен
басқару әдістемесі
4. Кадр саясаты және оның
түрлері
5. Кәсіпкерлік қызметте
еңбекақы төлеуді ұйымдастыру
ҚР Еңбек Кодексі
және “ҚР-ның
азаматтарын
зейнетақымен
қамтамасыз ету
туралы” ҚР-ның
Заңына сәйкес,
еңбекке жарамды
жастағы адамдарға 16
жастан 63 жасқа
дейінгі ерлерді және 16
жастан 58 жасқа
дейінгі әйелдерді
жатқызамыз.
Кәсіпкерлік қызметте еңбек ресурстарын
қалыптастыру мынадай 4 кезеңнен тұрады:
1. Еңбек ресурстарын жоспарлау;
2. Персоналдарды жоспарлау;
3. Персоналдарды іріктеу;

4. Еңбек қатынастары бойынша келісім жасау;
Кез келген мемлекеттің
ең басты құндылығы –
адам ресурстары.

Персонал – ұйымдағы
барлық адамдар
ресурстарының
жиынтығы.

Кәсіпорын персоналы деп
оның тізімдік құрамына
кіретін барлық
жұмыскерлердің
жиынтығын айтамыз.
Өнеркәсіптік кәсіпорындарда жұмыс
жасайтындарды 2 топқа бөлуге болады:

Өнеркәсіптік- Өнеркәсіптік-
өндірістік өндірістік емес
персонал; персонал;

a) Әкімшілік-басқарушылық Өнеркәсіптік-
персонал; өндірістік емес
b) Инженерлік-техникалық персоналдар деп –
жұмыскерлер; кәсіпорынға тиесілі
c) Бухгалтерлер, экономистер, т.б. өндірістік емес
d) Өнім өндірумен және өндірістік инфрақұрылым
урдіске қызмет көрсетумен бөлімшелеріне қызмет
айнаоысатын персоналдар көрсетумен
жатады; айналысатын
e) Кіші қызмет көрсетуді персоналдар жатады;
Кәсіпорынның кәсіби және біліктілік құрамы
өндірістік үрдістің күрделілігі мен
ерекшеліктеріне байланысты болды. Оған әсер
ететін негізгі факторларға келесілер
жатқызылады:

Өндірісті механикаландыру мен
автоматтандыру деңгейі;
Өндіріс типі (жаппай, сериялық және
бірлік);
Кәсіпорынның көлемі ( шағын, орта,
ірі) ;
Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық
нысаны;
Өнімнің күрделілігі мен ғылыми
сыйымдылығы;
Сала және т.б.
Жұмыскерлердің Жұмыскерлердің келу саны –
тізімінің саны – өндірістік тапсырманы орындау
жұмыскерлердің үшін жұмысқа келуі тиіс
құрамының белгілі бір жұмыскерлердің тізімдік
күндегі тізімі; құрамының есепті саны;

Жұмыскерлердің нақты Адам – күндегі немесе адам
саны – жұмысқа ресми сағаттағы еңбек
тіркелген қызметкерлердің ресурстарының қоры (ЕРқ) да
жекелеген санаттары сандық сипаттамаға
шегерілген тізімдік жатқызылады. Ол
құрамдағы жұмыскерлердің орташа
қызметкерлердің саны; тізімдің саны ( Ж отс) жұмыс
кезеңінің орташа
ұзақтығына (ЖК оұ) көбейту
арқылы анықталады: ЕРқ =
Ж отс + ЖК оұ.
АТТЕСТАЦИЯЛАУ ЖЕКЕ ДАРА
БАЛЛ БОЙЫНША БАҒАЛАУ
БАҒАЛАУ

РЕЙТИНГТІК ТОПТЫҚ
БАҒАЛАУ
АССЕССМЕ
НТ
Персоналды
САПАЛЫҚ
бағалау
әдістері

МАТРИЦАЛЫҚ САНДЫҚ

СИПАТТАМАЛЫҚ АРАЛАС
АНКЕТАЛАУ

“360 ГРАДУС” САЛЫСТЫРМАЛЫ
ПЕРСОНАЛДАРДЫ БАСҚАРУ
ӘДІСТЕРІ

ҰЙЫМДАСТЫРУ- ӘЛЕУМЕТТІК-
ШЫЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯЛЫ
БАСҚАРУШЫЛЫҚ ӘДІСТЕР Қ ӘДІСТЕР
ӘДІСТЕР

ҰЙЫМДАСТЫРУ- ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ
ШЫЛЫҚ ЖӘНЕ МАЕРИАЛДЫҚ ЖӘНЕ
НОРМАТИВТІК ЫНТАЛАНДЫРУ СОЦИОЛОГИЯЛЫҚ
ӘСЕР ЕТУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ӘДІСТЕРДІ
ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІ ҚОЛДАНУ
Кадр саясаты – кадр жұмысының басты бағыты,
кәсіпорынның даму стратегиясы мен оның персоналын
басқару стратегиясын ескере отырып, тұрақты түрде өзгеріп
отыратын нарық талаптарына өз уақытында әсер ете
алатын жоғары білікті еңбек ұжымын қалыптастыруға,
кадрлық әлеуметті сақтауға, нығайту мен дамытуға
бағытталған мақсаттар мен міндеттерді әзірлеу бойынша
ұйымдастырушылық мехаизмнің, қағидалар, әдістер мен
нысандардың жиынтығы.
КАДР
САЯСАТЫ
ПАССИВТІ АКТИВТІ

РЕАКТИВТІ ПРЕВЕНТИВТІ
Кәсіпкерлік қызметте
еңбек ақы төлеуді
ұйымдастыру ҚР-ның
Еңбек кодексіне сәйкес
жүзеге асырылады.
Еңбек Кодексінің 126-
бабына сәйкес, еңбек
ақы төлеу жүйесі
тарифтік, тарифсіз
немесе аралас жүйелер
негізінде
қалыптасырылуы
мүмкін.
КӘСІПОРЫНДА ЕҢБЕКАҚЫ ТӨЛЕУ
НЫСАНДАРЫ

МЕРЗІМДІ КЕЛІСІМДІ

ЖАЙ ТІКЕЛЕЙ ЖАНАМА
МЕРЗІМДІ

СЫЙАҚЫЛ
ҮДЕМЕЛІ Ы
МЕРЗІМДІ
СЫЙАҚЫЛЫ

АККОРДТЫ
НАЗАР
АУДАРҒАНЫҢЫ
ЗҒА РАХМЕТ!

Орындаған: Кадирбекова Мадина
Тобы: УА-405

Ұқсас жұмыстар
КӘСІПКЕРЛІК туралы
Ұйым түсінігі және түрлері. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы
Ауыл шаруашылық кәсіпкерлік қызметінің жекелеген түрлерін құқықтық реттеу
КӘСІПОРЫН ШАРУАШЫЛЫҚ ОБЪЕКТІСІ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕНІҢ НЕГІЗГІ БУЫНЫ РЕТІНДЕ
Экономикалық басқару
Әлеуметтік жұмыстағы ұйымдастыру және басқару
Кадр басқарудағы тұжырымдамалар
БАСҚАРУ ФОРМАЛАРЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
Туризмдегі экономикалық басқару жүйесі
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҮЙЕСІ. БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМЫ
Пәндер