ДЭЕМ­нің программалық жабдықтары


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
СӨЖ
ТАҚЫРЫБЫ:ДЭЕМ-НІҢ
ПРОГРАММАЛЫҚ
ЖАБДЫҚТАРЫ
ОРЫНДАҒАН:ДОСАНОВА
ЗАРИНА
ТЕКСЕРГЕН:ДАУРИЯ ДАРЫБАЕВНА
ПРОГРАММАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР ЭЕМ-НІҢ
ЖҰМЫСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН
БАРЛЫҚ ПРОГРАММАЛАР ЖИЫНЫНАН
ТҰРАДЫ. ОЛАРДЫ ПРОГРАММАЛЫҚ
ЖҮЙЕ ДЕП ТЕ АТАЙДЫ.
ПРОГРАМАЛАРСЫЗ ЭЕМ-НІҢ ЖҰМЫС
АТҚАРУЫ МҮМКІН ЕМЕС.
ПРОГРАММАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР
ЭЕМ-ДІ ТОЛЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
ПРОГРАММАЛАР МЕН ОЛАРДЫҢ
ҚОЛДАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІН САҚТАЙТЫН
ҚҰЖАТТАР ЖИЫНЫ.
ҚОЛДАНБАЛЫ ПРОГРАММАЛАР - БЕЛГІЛІ
БІР МАМАНДЫҚ САЛАСЫНДАҒЫ
АРНАУЛЫ ЕСЕПТЕРДІ ШЫҒАРУҒА
АРНАЛҒАН ПРОГРАММАЛАР ТОБЫ.
ҚОЛДАНБАЛЫ БЖ КЕЛЕСІ
*

БАҒДАРЛАМАЛАР КЛАССТАРЫНА
БӨЛІНЕДІ:
ЖАЛПЫ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ
БАҒДАРЛАМАЛАР;

АРНАЙЫ ҚЫЗМЕТТЕГІ БАҒДАРЛАМАЛАР;

КӘСІПТІК ДЕҢГЕЙДЕГІ БАҒДАРЛАМАЛАР.
ТЕКСТІК ПРОГРАММАЛАР – ТЕКС ТҮ РІНДЕ
ДАЙЫНДАЛЫП, ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮ ЙЕНІҢ
БАСҚ АРУЫМЕН БІРДЕН ОРЫНДАЛАТЫН
ПРОГРАММАЛАР ЖИЫНЫ.
ТЕСТІЛІК ПРОГРАММАЛАР ДЕП КОМПЬЮТЕРДІҢ
ЖҰ МЫС ІСТЕУ МҮ МКІНДІКТЕРІН ТЕКСЕРІП, ОНЫ
ЖАСАП ШЫҒ АРУ КЕЗЕҢ ІНДЕ АППАРАТТЫҚ
Қ Ұ РЫЛҒ ЫЛАРЫНЫҢ Қ ЫЗМЕТІН ТОЛЫҚ
БАҚ ЫЛАУҒ А АРНАЛҒ АН ПРОГРАММАЛАРДЫ
АЙТАДЫ.
ЖҮ ЙЕЛІК ПРОГРАММАЛАР –
*

КОМПЬЮТЕРДІ ТОЛЫҚ Қ АМТАМАСЫЗ
ЕТІП, ОНЫҢ МҮ МКІНДІКТЕРІН ЖЕТІК
ПАЙДАЛАНУ ЖҰ МЫСЫН АТҚ АРАДЫ.
УЛАР ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮ ЙЕЛЕРДЕН,
ШЕТКЕРІ ҚҰ РЫЛҒ ЫЛАРДЫ БАСҚ АРУ
ПРОГРАММАЛАРЫ – УТИЛИТТЕРДЕН,
ДРАЙВЕРЛЕРДЕН (СЕРВИСТІК
ПРОГРАММАЛАР) ЖӘ НЕ
ПРОГРАММАЛАУ ТІЛДЕРІНЕН ТҰ РАДЫ.
ЖҮЙЕЛІК
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕ КОМПЬЮТЕР ІСКЕ ҚОСЫЛҒАНДА
ШАҚЫРЫЛАДЫ, КОМПЬЮТЕР ЖҰМЫСЫН БАСҚАРАДЫ,
ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН, АСПАПТАРЫН ТЕКСЕРЕДІ-ТЕСТІЛЕЙДІ, ЖЕДЕЛ
ЖАД ПЕН ДИСКІДЕГІ ОРЫНДЫ БАҚЫЛАЙДЫ, ҚОЛДАНБАЛЫ
ПРОГРАММАЛАРДЫ ОРЫНДАЙДЫ.
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕ – БҰЛ КОМПЬЮТЕРДІ ІСКЕ ҚОСҚАНДА
ЖҮКТЕЛЕТІН ЖӘНЕ ОНЫҢ БАРЛАҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫНЫҢ
ЖҰМЫСЫН БАСҚАРАТЫН АРНАЙЫ БАҒДАРЛАМА.
ОЖ – КОМПЬЮТЕРДІҢ АППАРАТТЫҚ БӨЛІГІ МЕН ҚОЛДАНБАЛЫ
*

БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ, ПАЙДАЛАНУШЫМЕН ӨЗАРА ӘСЕРДІ
БАСҚАРУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ
ОРТАЛАРДЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ
ОЖ – КОМПЬЮТЕР ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫНЫҢ ҮЗДІКСІЗ ЖҰМЫС
ІСТЕУІН ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ ЖӘНЕ ТҮРЛІ БҰЙРЫҚТАРДЫ
ОРЫНДАУЫ АРҚЫЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ МАШИНА ЖҰМЫСЫН
БАСҚАРУЫНА ЖЕҢІЛДІК КЕЛТІРУШІ ЖҮЙЕЛІК БАҒДАРЛАМАЛАР.
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ БАСТЫ ҚЫЗМЕТІ – БҰЛ

РЕСУРСТАРДЫ БАСҚАРУ, ОЛ БАСҚАРАТЫН НЕГІЗГІ РЕСУРС –
КОМПЬЮТЕР АППАРАТУРАСЫ
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕ ҚҰРАМЫ:
БАЗАЛЫҚ МОДУЛЬ (ОЖ ЯДРОСЫ) – ФАЙЛДЫҚ ЖҮЙЕЛЕР МЕН
*

ПРОГРАММА ЖҰМЫСТАРЫН БАСҚАРАДЫ, ОҒАН ЖЕТУГЕ ЖОЛ
АШАДЫ ЖӘНЕ ШЕТКІ ҚҰРЫЛҒЫЛАР АРАСЫНДА ФАЙЛ АЛМАСУ;
КОМАНДАЛЫҚ ПРОЦЕССОР – ПЕРНЕТАҚТА АРҚЫЛЫ ТҮСЕТІН
*

ҚОЛДАНУШЫНЫҢ БҰЙРЫҚТАРЫН АШЫП ОҚИДЫ ЖӘНЕ
ОРЫНДАЙДЫ;
ШЕТКІ ҚҰРЫЛҒЫЛАР ДРАЙВЕРЛЕРІ – ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ
*

ЖҰМЫСЫНЫҢ ПРОЦЕССОРМЕН КЕЛІСТІЛІГІН ПРОГРАММАЛЫ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ;
ҚОСЫМША СЕРВИСТІК ПРОГРАММАЛАР (УТИЛИТТЕР) –
*

ҚОЛДАНУШЫНЫҢ КОМПЬЮТЕРМЕН БАЙЛАНЫС ҮРДІСІН
КӨПЖАҚТЫ ӘРІ ЫҢҒАЙЛЫ ЕТЕДІ.
*
УТИЛИТТЕР – ЖҰМЫСТЫ ЖЕҢІЛДЕТЕТІН
ПРОГРАММАЛАР ТОБЫ. ОЛАР ПРОГРАММАЛАРДЫҢ
МАЗМҰНЫ КӨРУДІ, ОЛАРДЫ КӨШІРУДІ, КӨБЕЙТУДІ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ. МҰНДАЙ ПРОГРАММАЛАР
БЕРІЛГЕНДЕР ҚОРЫН БАСҚАРУШЫ ЖҮЙЕЛЕРДЕ, ТҮРЛІ
ПРОГРАММАЛАУ ТІЛДЕРІНДЕ ЖИІ КЕЗДЕСЕДІ.
МӘЛІМЕТТЕРДІ ҚЫСАТЫН (АРХИВТЕЙТІН),
КОМПЬЮТЕРДІ ВИРУСҚА ТЕКСЕРЕТІН, МҮМКІН БОЛСА,
ОЛАРДЫ ЖОЯТЫН ПРОГРАММАЛАР ДА УТИЛИТТЕР БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ.
ДРАЙВЕРЛЕР – БЕЛГІЛІ БІР СЫРТҚ Ы ҚҰ РЫЛҒ ЫНЫ
БАСҚ АРУДЫ Ұ ЙЫМДАРТЫРАТЫН АЙРЫҚ ША
АРНАЙЫ ПРОГРАММА. ОЛАР ПРОЦЕССОРДЫ
ПРИНТЕРМЕН, ПЕРНЕТАҚ ТАМЕН, ДИСКІЛЕРМЕН
БАЙЛАНЫСТЫРАДЫ. ДРАЙВЕРЛЕР КОМПЬЮТЕРДІ
БАСҚ АРАТЫН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮ ЙЕЛЕРДІҢ (MS DOS,
WІNDOWS, UNІCS, Т.Б.) CЫРТҚ Ы ҚҰ РЫЛҒ ЫЛАРМЕН
(ПРИНТЕР, СКАНЕР, МАГНИТТІК ДИСКІЛЕР, ЛАЗЕРЛІК
ДИСКІЛЕР, ПЕРНЕТАҚ ТА, КУРСОРДЫ Ө ЗГЕРТКІШ
Қ ОЛТЕТІК, Т.Б.) БАЙЛАНЫСЫН ОРНАТУЫ АРҚ ЫЛЫ
ОЛАРДЫҢ МӘ ЛІМЕТ АЛМАСУ ПРОЦЕСІН
Қ АДАҒ АЛАП, ДҰ РЫС ЖҰ МЫС АТҚ АРУЫН ЖҮ ЗЕГЕ
АСЫРАДЫ.
ПРОГРАММАЛАУ ТІЛІ ДЕП ДЕРЕКТЕРДІ ЖАЗУҒА ЖӘНЕ ОЛАРДЫ
БЕЛГІЛІ ЕРЕЖЕЛЕР БОЙЫНША ӨҢДЕУГЕ АРНАЛҒАН АДАМ
МЕН КОМПЬЮТЕРДІ БАЙЛАНЫСТЫРАТЫН ФОРМАЛЬДЫ ТІЛДІ
АЙТАМЫЗ. ӘР ТҮРЛІ БЕЛГІЛЕР БОЙЫНША ЖІКТЕУГЕ БОЛАТЫН
БІРНЕШЕ ЖҮЗДЕГЕН ПРОГРАММАЛАУ ТІЛДЕРІ БАР. ЕҢ
ЖАЛПЫСЫ ТІЛДІҢ МАШИНАҒА ЖАҚЫНДЫҚ ДӘРЕЖЕСІ
БОЙЫНША ЖІКТЕУ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ОСЫ БЕЛГІСІ
БОЙЫНША ПРОГРАММАЛАУ ТІЛДЕРІ ЕКІ ҮЛКЕН ТОПҚА
БӨЛІНЕДІ:
1.МАШИНАҒА ТӘУЕЛДІ ТІЛДЕР;
2.МАШИНАҒА ТӘУЕЛСІЗ ТІЛДЕР;
МАШИНАҒА ТӘУЕЛДІ ТІЛДЕР ӨЗ КЕЗЕГІНДЕ БЫЛАЙ
БӨЛІНЕДІ:
1.МАШИНА ТІЛІ;
2.МАШИНАҒА БАҒДАРЛАНҒАН ТІЛДЕР;
МАШИНАҒА БАҒДАРЛАНҒАН ТІЛДЕР КЕЙДЕ АВТОКОДТАР ДЕП
ТЕ АТАЛАДЫ. МАШИНАҒА БАҒДАРЛАНҒАН ТІЛДЕРДІҢ ЕКІ
ДЕҢГЕЙІ БАР:
СИМВОЛДЫҚ КОДТАУ ТІЛДЕРІ, БАСҚАША АЙТҚАНДА
*

МНЕМОКОДТАР;
МАКРОТІЛДЕР.
*
НАЗАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!

Ұқсас жұмыстар
Дербес электронды есептеуіш машинаныі программалық жабдықтары.Программалар
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары.Программалар
ДЭЕМ-нің программалық жабдықтары жайлы ақпарат
ДЭЕМ – нің программалық жабдықтары туралы
ЭЕМ-ң қызметі, құрамы және жіктелуі. IBM PC және басқа осы тәріздес дербес компьютерлер жұмысы жайында мәліметтер. Алгоритмдік тілдер туралы мәліметтер
ДЭЕМ - нің жабдықтары туралы ақпарат
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалар - 2 нұсқа
ДЭЕМ-нің программалық жабдықтары туралы ақпарат
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалар жайлы ақпарат
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалау
Пәндер