Мотель ашу бизнес жоспары. Жобаның тұжырымдамасы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Мотель ашу бизнес
жоспары
Орындаған: Қайратова Аханова Б.Т БТ-
Ә.Қ 407
Тексерген: Есенбекова З.Ж
Мазмұны
Резюме
Кіріспе
1. Жобаның тұжырымдамасы
2. Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы
3. Өндірістер бағдарламасы
4. Маркетингтік жоспар
5. Ұйымдастыру, басқару және құрам
6. Техникалық жоспарлау
7. Жобаны іске асыру
8. Пайдалану шығыстары
9. Жалпы және әкімшілік шығыстар
10. Қаржыландыру қажеттілігі
11. Жобаның тиімділігі
12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер
Резюме
• Жобаның тұжырымдамасы Шығыс Қазақстан облысының Алакөл курортты аймағында мотель
ашуды қарастырады.
• Кәсіпорын қызметінің мақсаты оған қатысушының материалдық әл-ауқатын жақсарту үшін табыс
табу болып табылады.
• Жоспарланған кәсіпорынның нысаналы тобы қызметтерін тұтыншылар – жол бойымен өтетін
саяхатшылар, сондай-ақ Алакөл курортты аймағына демалуға келетін туристер болып табылады.
• Қонақ үй ретінде 2-ғимаратты жиһаздармен жабдықталған ғимаратты жалға алу жоспарлануда.
• Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар мыналарды қамтиды:

Қаржыландыру көзі,
Сомасы Кезеңі Үлесі
мың тг .

Өз қаражаты 90000 05.2019-01.2020 30%

Қарыз қаражаты 1,000,000 05-12.2020 70%

Барлығы 1,090,000 100%
Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты
есебінен сияқты қарыз капиталы есебінен де жүзеге асыру
жоспарлануда.

Кредит валютасы теңге

Пайыздық ставка, жылдық 12%

Өтеу мерзімі, жыл 6,0

Пайыздар мен негізгі борышты төлеу ай сайын

Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 9

Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 9

Негізгі борышты өтеу түрі тең үлестермен
• Жоба экономикалық көзқарас жағынан мыналарға орнын
құру, бұл тұрақты табыс табу ға мүмкіндік береді;
• - туристерді қоса алғанда қонақ үй қызметтерін көрсету
үшін жаңа мотель құру Шығыс Қазақстан облысының
бюджетіне салықтар мен басқа да аударымдарды ң т үсуі.
• Әлеуметтік әсерлердің арасынан:
• - халықтың қонақ үй қызметте ықпал ететін болады:
• - жаңа жұмыс ріне деген сұранысын қанағаттандыруды;
• - туристер мен саяхатшыларды бір мекеннен екіншісіне
қатынайтын алыс сапарларда талаптарын қана ғаттандыру
үшін демалыс, тамақтану және басқа сервистік
қызметтерді ұйымдастыруда жағдайлар жасауды б өліп
көрсетуге болады.

 
• Кіріспе
• Бүгінде ізеттілік индустриясы - бұл өңірдің немесе туристік орталықтың
шаруашылығының қуатты жүйесі және туризм экономикасының маңызды
бөлігі.
• Қонақ үй бизнесі туризм және ойын-сауық индустриясы деп аталатын
ауқымды сегменттің құрамдас бөлігі болып табылады.
• Қонақ үй кәсіпорнының негізгі функциясы тұрғындарға уақытша тұратын үй
ұсыну болып табылады.
• Қонақ үй индустриясы кәсіпорындарының нарығын қоғамдық-экономикалық
құбылыс ретінде айқындауға болады, ол қонақ үй өнімін белгілі бір уақытта,
белгілі бір жерде сату-сатып алуды қамтамасыз ететін сұраныстар мен
ұсыныстарды біріктіреді.
• Қонақ үй қызметтері нарығы қонақ үй кәсіпорындары мен қонақ үй
қызметтерін сатып алушылар ретіндегі субъектілердің болуымен сипатталады.
• Қазақстанда қонақ үй шаруашылығын дамыту үшін барлық мүмкіндіктер бар.
• Республиканың бай тарихы, сирек кездесетін тарихи ескерткіштері, өзіндік
мәдениеті, саяси тұрақтылық, барынша ашықтық және оның
ынтымақтастыққа дайындығы – осының бәрі туристік сияқты қонақ үй
саласының да жедел дамуына ықпал етеді.

 
•Жобаның тұжырымдамасы
•Жобаның тұжырымдамасы Шығыс Қазақстан облысының Алакөл курортты
аймағында мотель ашуды қарастырады.
•Кәсіпорын қызметінің мақсаты оған қатысушының материалды қ әл-ауқатын
жақсарту үшін табыс табу болып табылады.
•Жоспарланған кәсіпорынның нысаналы тобы қызметтерін т ұтыншылар – жол
бойымен өтетін саяхатшылар, сондай-ақ Алакөл курортты айма ғына демалу ға
келетін туристер болып табылады.
•Компанияның басымдықтары:
•- қонақ үй бизнесі жұмысындағы тәжірибесі мол білікті құрам;
•- қонақ үй кешенінің оңтайлы орналасқан жері;
•- қонақ үйдің қызметтері табысы жоғары клиенттерге ғана емес, орташа табысы
бар тұтынушыларға да бағдарланған.
•Қонақ үй қызметімен қатар тамақтану қызметтері де (кафе) к өрсетіледі.
•Қонақ үй орын-жайының жалпы алаңы 657 шаршы метрді құрайды..
•Осы бизнес-жоспар басшылыққа алатын соңғы н ұс қа емес, тек осындай бизнес-
идеяны дамытудың әлеуетті мүмкіндігі ғана. Сондықтан да жобаны іске асыр ған
кезде сату бағдарламасы сияқты көрсетілетін қызметтерді ң де өзгеруі м үмкін.
Жоспарланған қызметтердің бәсекелестік басымдығын, сондай-а қ сатып
алынатын жабдықтың ерекшелігін барынша ашып к өрсету қажет болады..

 
•Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы
•Қонақ үй кәсіпорнының негізгі функциясы клиенттерге уа қытша тұратын орын ұсыну болып табылады.
•Қонақ үйдің негізгі белгілері мыналар::
•- номерлік қорлардың болуы;
•- міндетті қызметтер жиынын көрсету (номерлерді, санитарлы қ тораптарды жинау, т өмек-орынды к үн сайын жа ңарту, номерлерде
қызмет көрсету);
•- қосымша қызметтердің белгілі түр-түрлеріні ң болуы.
•Барлық қонақ үйлерде төрт негізгі қызмет топтары қарастырыл ған:
•• орналастыру;
•• тамақтану;
•• бос уақыт;
•• тұрмыстық қызметтер көрсету.
•Олар негізгі, қосымша және ілеспе қызметтерді қамтиды.
•Қандай қонақ үйдің болмасын қажетті шарты екі негізгі қызметіні ң болуы: орналастыру ж әне тама қтандыру.
•Орналастыру қызметін ұстау біріншіден, пайдалану үшін арнайы орын-жайлар ұсынылады ( қона қ үй номерлері), екіншіден
қонақ үйдің құрамы тікелей көрсететін қызметтері ұсыну болыпп табылды: қона қтарды қабылдайтын ж әне ресімдейтін портье,
қонақ үй номерлерін жинаушылар жәнен т.б.
•Қонақтарға қызметтер көрсету әр түрлі процестерден тұрады: өндірістік (ас үйде тама қ дайындау), сауда (пайдалану үшін
дайын тамақ, алкогольді және алкогольсіз ішімдіктерді сату), сервистік (мейрамханада, барда, кафеде, қона қ үй номелерінде
официанттардың қызмет көрсетулері).
•Қосамша және басқа қызметтерге бассейн, спорт, конференц-залдар, с өйлесіп отыру залдары, автомобильді жал ға алу, химиялы қ
тазалау, жуу, шаштараз, массаж кабинеті, және бас қалары кіреді.
•Қазіргі уақытта қосымша қызметтер қонақ үй кәсіпорныны ң нары қты қ тартымдылы ғын қалыптастыруда ерекше ма ңыз ға ие
болуда.
•Тәуелсіз кәсіпорын болсын немесе ішінара қона қ үй корпорациясы болсын барлы қ отельдерді ң негізгі міндеті қо ғамны ң
белгілі бір қажеттілігіне қызмет етуді, сонымен қатар оны ң иесіне пайда т үсіруді білдіреді.
•Мотель – отельдің бір түрі, шағын қонақ үй. Мотель жол бойы қона қ үйін білдіреді.
•Әдетте мотельдер бір немесе екі қабаттан тұрды, қосымша қызметтер мен номерлер т үрлері санаулы, сонды қтан т ұру құны да
соған сәйкес болады.
•Ғимарат тек номерлерден ғана тұрады. Мотельдің айырмашылы ғы – номерлерді ң есіктері парковка жа ғына шы ғады.
Номерлердің жағдайы қарапайым, бір түнеп шы ғып, сапарды одан әрі жал ғастыруға арнал ған.
•Мотельде ақы төлеу жеке әкімшілік корпусында орналасатын тіркеу т ұғырында ж үзеге асырылады.
•Көптеген адамдар үшін, әсіресе өз автомобильдерімен үнемі ж үріп-т ұратын, мотельдерде тіркеу р әсіміні ң ұза қ уа қытты
алмайтындығы ыңғайлы болып келеді, машина ң да к өзі ңні ң алдында т ұрады; даладан бірден номерге кіру де м үгедектер үшін
өте қолайлы. Мотельдің кемшілігі қауіпісіздік де ңгейіні ң т өмен болуы, сондай-а қ қызмет к өрсету т үріні ң азды ғы болып
табылады.

3. Өндірістер бағдарламасы
Жылдар бойынша жоспарланатын өндірістік бағдарлама

Көрсеткіш 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025

Стандарт номерлерінің саны 15

Толтырылуы 70%

Люкс номерлерінің саны 5

Толтырылуы 57%

Кафеге келушілер саны 66 69 73 76 80 84

Сату, мың 105 204 105 204 105 976 106 787 107 638 108 532
Қонақ үй қызметтерінің жоспарлы бағасы

Кірістер
баптары 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Қонақ үй м әні 6 679 6 679 6 679 6 679 6 679 6 679

1 номердің
құны, теңге 15 179 15 179 15 179 15 179 15 179 15 179 15 179

Люкс 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57%

1 номердің
құны, теңге 22 321 22 321 22 321 22 321 22 321 22 321 22 321

Кафе м әні 1 149 1 207 1 267 1 330 1 397 1 467

Орташа
түбіртек, теңге 580 580 580 580 580 580 580
4. Маркетингтік жоспар
Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы
Қонақ үй нарығын олигополистикалық бәсекелестіктің нақты белгіленген белгілері
бар монополиялық бәсекелестік нарығын ретінде сипаттауға болады:
- Нарықта қонақ үй бизнесі саласында жұмыс істейтін кәсіпорындар көрсететін
қызметтер туралы ақпараттары жеткіліксіз сатып алушылар саны барынша жеткілікті.
Әлеуетті сатып алушыларды қонақ үй және көрсетілетін қызметтер туралы хабардар
етуге бағытталған белсенді маркетингтік және жарнамалық саясатты міндетті түрде
өткізу;
- Нарықта барынша көп сатушылар жұмыс істейді, олардың қызметтері сараланған;
сәл ғана айырмашылығы бар: бірінде ақылы автотұрағы бар; біреуінде жоқ және т.б.
Фирмалардың бірде бірі осындай қызметті көрсетпейтіндіктен оның баға алдындағы
билігі басым.
Сонымен қатар нарықта сипаты бойынша ауыстыру-қызметтерінің болуы
фирманың бағаны көтеруіне шек қояды, өйткені нарықта осындай қызметтердің
болуы олардың бағасына барынша әсер етеді. Сондықтан нарықта бағалық
бәсекелестік әдісі жоқ;;
- Олигополия элементтері нарыққа барынша жоғары кедергілер келтіреді:салаға ену
үшін м ол капитал болуы қажет,қонақ үй құрылысы мен қажетті жабдықтар өте
қымбат тұрады.
- Сонымен қатар саладан шығу ешқандай кедергімен шектелмеген: қонақ үй
ғимаратын қайта жабдықтау қиын емес, номерлерді офис ретінде жалға беруге болады
және т.б. Осындай кіріс және шығыс кедергілерінің арақатынасы бизнесті бірқатар
сақтандыра алады.
5. Техникалық жоспарлау
Техникалық процесс
Қонақ үй қызметтерінің ерекшелігі қона қтар ға қызмет
көрсету ерекшеліктерімен және технологиясымен
айқындалады.
Қонақ үй қызметін көрсетудің технологиялы қ процесі
мыналарды қамтиды:
- қонақ үйге кіреберісте қарсы алу;
- қонақтың құжаттарын тіркеу, ресімдеу және орналастыру;
- номерде қызмет көрсету;
- тамақтану кезінде қызмет көрсету;
- мәдени сұранымдарды қанағаттандыру, спорт, сауы қтыру
және фитнес қызметін көрсету;
- кетуін ресімдеу, шығарып салу.
6. Ұйымдастыру, басқару және құрам,құрлымы.
Кәсіпорында директор жалпы басшылық жасайды.
Басқарушы әкімші мен қосалқы құрамның жұмысын
бақылайды. Өндірістік құрам әкімшіге бағынады.
Құрамды басқарудың келтірілген құрылымын жүйелікке
жатқызуға болады. Ол директордың кәсіпорын жұмысын
жедел басқаруына және жағдайдан хабардар болуына
мүмкіндік береді.
Кәсіпорын мамандары – басқарушы, бас бухгалтер,
әкімші.
7. Жобаны іске асыру
Іске асыру жоспары
Осы жобаны іске асыру 2019 жылғы қаңтардан 2020 жылғы
желтоқсанға дейінгі кезеңді қамтиды деп болжануда.
Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары
2 019
Мероприятия\Месяц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Маркетингтік зерттеу
жүргізу және ТЭН
әзірлеу
Жер учаскесін
ресімдеу
Қаржыландыру
мәселесін шешу

Кредит алу

Құрылыс

Орын-жайды жөндеу

Құрамды іздестіру

Жабдық және
инвентарьды жеткізу

Жабдық және
инвентарьды
құрастыру
Жобаны іске асыру шығындары
Инвестициялық шығындар бағасы төмендегі кестеде келтірілген.
2020ж. Инвестициялық шығындар, мың теңге

Атауы Сомасы, мың тг. 2 020

мам маус шіл там қыр қаз қар жел

Орын-жай 194 334 32 389 32 389 32 389 32 389 32 389 32 389

Жөндеу 68 017 34 008 34 008

Кафе жабдықтары 8 276
4 138 4 138

Қонақ үй 14 559
номерлері 7 280 7 280
жабдығы

Жиыны 285 186 32 389 32 389 32 389 32 389 32 389 66 397 45 426 11 418
9. Жалпы және әкімшілік шығыстар
Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары, мың тг

Затраты 2019 2020 - 2025

ЕТҚ 1 769 1 769

Коммуналдық қызметтер 200 200

Электр энергиясы 40 40

Жер учаскесін жалдау 15 15

Тазалағыш заттар + қонақ үй материалдары+ шаруашылық туарлары 130 130

Қонақ үйге арналған төсек-орын 40 40

Интернет Мегалайн 17 17

Байланыс қызметтері 16 16

Кеңсе тауарлары 3 3

НБ-ға қызмет көрсету және жөндеу 55 55

Көлік шығыстары 25 25

Мүлік, ыдыс-аяқ 30 30

Жарнама шығыстары 25 25

Банк қызметтері 8 8

Өзге де көлденең шығыстар 40 40

Жиыны 2 413 2 413
Еңбекақы шығыстарының есебі, мың тг
Еңбекақы төлеу
№ Лауазымы Саны Жалақы Есептеуге
қоры
Әкімшілік-басқару құрамы

1 Директор 1 130 130 143
2 Басқарушы 1 100 100 110
3 Әкімші 2 80 160 176
4 Бас бухгалтер 1 80 80 88
Жиыны 5 390 470 517

Өндірістік құрам
1 Қонақ үй қызметшісі 2 70 140 154
2 Бармен 1 70 70 77
3 Аспаз 2 70 140 154
4 Официант 3 60 180 198
Жиыны 8 270 530 582

Қызмет көрсетуші құрам
1 Кір жуушы 2 65 130 143
2 Үй жинаушы 3 50 150 165
Жиыны 5 115 280 308

Қосалқы құрам
1 Күзетші 3 40 120 132
2 Жүргізуші 2 60 120 132
3 Электрик 1 50 50 55

4 Аула жинаушы - бағбан 1 40 40 44
Жиыны 7 190 330 363

Құрам бойынша барлығы 25 965 1 610 1 769
11. Жобаның тиімділігі
Cash-flow проекциясы
 
• Cash-flow проекциясы (Ақша қаражаты қозғалысыны ң есебі. 1-
қосымша) нақты ақша ағынын, яғни қолма-қол ақша ағыны (нақты
ақша ағынын) мен төлемдерді (нақты ақшаның кетуін) көрсетіп отыр.
Есеп 3 бөлімнен тұрады:
• операциялық қызмет — қызметтің негізгі түрі, сондай-а қ
компанияның ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуын құрайтын
басқа қызмет;
• инвестициялық қызмет — айналымнан тыс активтерді (негізгі қаражат,
материалдық емес активтер) және басқа да инвестицияларды сатып
алумен, құрумен және сатумен байланысты қызмет т үрі;
• қаржы қызметі — компанияның капиталы мен қарыз қаражатыны ң
мөлшері мен құрамының өзгеруіне алып келетін қызмет т үрі. Әдетте,
мұндай қызмет операциялық және инвестициялық қызметті
қаржыландыру үшін қажетті кредиттер мен қарыздарды тарту мен
қайтаруға байланысты болады.
• Ақша ағынына жасалған талдау жобаның жылдар бойынша о ң серпінін
көрсетіп отыр.
Жобаның залалсыздығын талдау

Кезең 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Қызметтерді сатудан түсетін кіріс

93 932 93 932 94 622 95 346 96 106 96 904
Баланстық пайда 16 370 20 635 25 693 30 767 35 859 40 937

Қызметтердің толық өзіндік құны 77 562 73 297 68 929 64 578 60 247 55 967

Тұрақты шығындар

70 667 66 058 61 327 56 597 51 866 47 167
Ауыспалы шығыстар

6 895 7 239 7 601 7 981 8 380 8 800
Шекті кіріс сомасы 87 038 86 693 87 020 87 364 87 725 88 104

Пайдадағы шекті түсімнің үлесі 0,927 0,923 0,920 0,916 0,913 0,909

Залалсыздық шегі 76 265 71 574 66 685 61 767 56 821 51 878

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық 19% 24% 30% 35% 41% 46%
қоры (%)

Залалсыздық 81% 76% 70% 65% 59% 54%
12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер
Әлеуметтік-экономикалық мәні
Жобаны іске асыру кезінде:
жұмысшылардың тұрақты табыс алуға мүмкіндік беретін жаңа ж ұмыс
орнын ашу;
қонақ үй қызметін көрсететін жаңа кәсіпорын ашу;
Шығыс Қазақстан облысының бюджетіне салықтар мен бас қа да
аударымдардың түсуі міндеттрін (6 жылда 110 млн. теңгеден астам)
шешу қарастырылған.
Әлеуметтік әсерлер арасынан мыналарды бөліп көрсетуге болады:
халықтың қонақ үй қызметтеріне деген сұранысын қанағаттандыруды;
туристер мен саяхатшылардың бір мекеннен екіншісіне қатынайтын
алыс сапарларда талаптарын қанағаттандыру үшін демалыс, тама қтану
және басқа сервистік қызметтерді ұйымдастыруда жағдайлар жасауды
бөліп көрсетуге болады.
Жобаны іске асыру нәтижесінде 25 жұмыс орны ашылады. Біліктілікті
арттыру жоспарлануда. Шығындарға кадрларды оқыту шығыстары
қосылған.

Ұқсас жұмыстар
Бизнес-жоспар Мотельдер ашу
Мотель ашу бизнес жоспары
Бизнес-жоспар Қонақ уй ашу
Өз ісіңізді ұйымдастыру үшін қызмет түрін таңдап, SWOT талдау
Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау
Балалар баскетбол клубын ашу
«Айгөлек» балабақшасының бизнес жоспары
Ірімшік және сүзбе өндіретін цех ашу
Бизнесті сипаттау
Шығыс ас үйі мейрамханасын ашу
Пәндер