Жаңашыл педагог идеялары. Шалва Александрович Амонашвили
Презентация қосу
Жаңашыл педагог идеялары
Орындаған: Амангелді Мейіржан
Шалва Александрович Амонашвили

Негізгі идеялары және педагогикалық
ұрындары: ынтымақтастық педагогикасы,
жеке тұлғаны демократияландыру.
Ш.А.Амонашвили 6 жасар балаға тәрбие
және білім берудің мазмұнын, принциптерін,
тиімді әдістерін ғылыми негіздеп, оны
мектеп тәжірибесі арқылы дәлелдеді.
Бастауыш сынып оқушыларын жан-жақты
тәрбиелеуде гуманитарландыру идеясын
жүзеге асырды. Ұраны: "Тәрбие процесінің
барлық салаларында әр баланың жеке
басына құрметпен қарау".
Шалва Александрович Амонашвили
идеясы

Шалва Александрович мектеп есігін жаңа
ашқан, әлі буыны бекіп үлгермеген 6 жаста ғы
балалардың тауын жығып, талабын қайтармас
үшін оларға баға қоймайды. Балалардың
еңбегін олардың тындырған істеріні ң на қты
нәтижелерімен бағалайды. Оның
оқушыларының дәптерден жасаған қолжазба
кітаптары бар. Оған балалар өздеріні ң
алғашқы әңгімелерін жазады, өздерінің салған
суреттерін папкаларға жинайды. Балалар
табыстарын ата-анасына көрсетіп, ма қтанып,
оны мектептегі көрмеге қойып, ұжымның
рухын көтеріп, оқушыларға күнделікті о қу,
білім, өздігінен іздену жолдарын т үсіндіреді.
В.Ф. Шаталов

В.Ф.Шаталов (1929 жылы туған) – украин педагогы.
В.Ф.Шаталов тәжірибесінің бірінші ерекшелігі - оқу
процесін оқушылардың іс-әрекетін, танымдық
жұмыстарын кезеңдерге, бөліп, мұғалімнің қатаң
түрде басқаруы. Шаталов 1-кезеңде тақырыпты жан-
жақты түсіндіріп, 2-кезеңде тірек плакаттарын
қолданып, қысқаша түсіндіріп, 3-кезеңде
оқушыларға тірек сигналдары (тірек плакаттарыны ң
кішірейтілген түрі) беріліп, оларды балалар өз
альбомдарына желімдеп, 4-кезеңде оқушылар
оқулықпен және тірек сигналдарымен үйде жұмыс
істейді. 5-кезеңде сабақ үстінде тірек сигналдарын
естеріне түсіріп, дәптертеріне жазып, 6-кезе ңде
оқушылар мұғалімге тақырып бойынша ауызша
жауаптар береді.
В.Ф. Шаталов еңбектері

Тірек-сызбамен оқыту әдісі
Педагогикалық проза 1980,
Эксперимент жалғасып
жатыр М. Педагогика, 1989.,
тәрбие процесіндегі жаңа
технологиялар
С.Н. Лысенкова

С.Н.Лысенкова – Ресей педагогы. Әдістемесіні ң
негізі – бастауыш сыныптардағы оқу процесінде
тірек сигналдарды пайдалану, оқу материалы туралы
оқушыда тұтас түсінік қалыптастырып, "оза
оқытып, перспективалы жұмыс жасау". Лысенкова
оқушылардың өз бетімен жұмыс жасауына, олардың
сабаққа барысында көп сөйлеуіне, өздерін-өздері
оқытуына көп көңіл бөліп "кері байланыс" – деп
атайды. Жалпы С.Н.Лысенкова балаларға ауызша
тапсырмаларды аз орындатып, бүкіл сынып
қатысатын жазбаша тапсырмаларға ерекше ден
қояды. Ол оқушылардың сыныбы ілгерілеген сайын
көп пікірталастар өткізгенді дұрыс деп санайды.
Қазақстандағы
жаңашыл
педагогтар
Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева

Қанипа Бітібаева – Қазақстанны ң еңбек сіңірген м ұғалімі,
КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, қазақ
мектептерінде әдебиетті оқытуды ң жаңа ж үйесін
қалыптастырған ұстаздардың бірі. 1991 жылы 19 мамырда
Қанипа Бітібаеваның ғылыми әдістемелік атаулы мектебі
ашылып, оның жетекшілігімен ұстаздар " Әдебиетті
тереңдетіп оқыту әдістемесін" жетілдіруге ат салысуда.
Қ.Омарғалиқызы 70-тен аса мақала мен 23 кітапты ң ж әне
оқулықтардың авторы. Оның "Қазақ әдебиетін оқыту
әдістемесі мен технологиясы" атты о қулы ғында лириканы,
эпикалық шығармаларды, драмалы қ шы ғармаларды жа ңа
технологиялармен оқыту жолдары баяндалған
Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева еңбектері

1. Әдебиетті оқытудың тиімді жолдары.
2. Әуезов шығармашылығын оқыту.
3. Сабақ түрлері мен үлгілері.
4. Мектепте Абай шығармашылығын оқыту.
5. Әдебиетті оқыту әдістемесі (оқулық).
6. Әдебиеттану.
7. Абайды таныту.
8. М.Әуезов – мектепте.
9. Әдебиетті тереңдетіп оқыту.
10. Әдебиет оқулығы.
11. 7-сынып әдебиетін оқыту әдістемесі.
12. 5-9 сынып әдебиетін тереңдетіп оқыту.
13. 10-11 сынып әдебиетін тереңдетіп оқыт
Нұртазина Рафиха Бекенқызы

Р.Нұртазина педагог-әдіскер, Қазаң ССР-інің еңбек сіңірген м ұғалімі
(1966), Социалистік Еңбек Ері (1968), педагогика ғылымдарыны ң
кандидаты (1974). Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика
институтының орыс тілі мен әдебиеті факультетін бітірген (1951).
Алматыдағы №12 қазаң орта мектебінде 14 жыл бойы басшылы қ етіп,
орыс тілі мен әдебиетінен дәріс берді. 200-ден астам ғылыми
зерттеулер мен оқу-педагогикалы қ еңбектерді ң авторы, қаза қ
мектептеріндегі орыс тілі әдебиеті ба ғдарламасын
құрастырушылардың бірі. 1972 жылы қаза қ педагогика қо ғамыны ң
тәрайымы болып сайланды. Б үкілода қты қ халы қ азарту
қызметкерлері съезінің делегаты (1968, 1988). К өптеген орден-
медальдармен марапатталған, "Платиналы Тарлан" сыйлы ғыны ң
иегері.
Нұртазина Рафиха Бекенқызы идеясы

Идеялары: педагогика ғылымының жетістіктерін,
заңдылықтарын, әдебиеттерін оқып үйреніп,
диалектикалық жолмен қорытынды шығара білу;
адамға ізгілікті ықпал жасай білуді меңгеру; әр бала ға
бақыт сыйлау; педагогикалық процесте пәнаралы қ
байланыс негізінде шығармашылықпен Оқыту; сабақта
енжарлыққа жол бермеу; әрбір сабақты оқушы мен
мұғалімнің рухани қатынасының қуанышы көзіне
айналдыру; ана тілінде білім алу. Саба қ қаншама
қайталанса да, жаңалығымен мұғалімнің өзін де,
оқушыны да таңдандыратындай болуы тиіс.
Пайдаланылған әдебиеттер

1. Жаңашыл педагогтар іс-тәжірибелері. – Алматы,1991.
2. Педагогикалық ізденіс. – Алматы, 1990. – 8-58; 58-
100, 147,215-беттер.
3. Ұстазға рухани қуат керек. Р.Нұртазина
туралы//Қазақстан мектебі, 1999. №1-2. 8-11-бет.
6. НұртазинаР.Б. Занимательная грамматика. - Алма-Ата,
1963,1973.
7. Р.Б.Нұртазина. Формы патриотического и
интернационального воспитания в казахской школе. Сб.
научных трудов. – М., 1980.
8. Курманалина Ш.Х. Совершенствование методической
подготовки будущих учителей начальных классов по
обучению мптематике младших школьников: учебное
пособие, Алматы: Алем, 1999.-160 с.

Ұқсас жұмыстар
ЖАҢАШЫЛ ПЕДАГОГ ИДЕЯЛАРЫ
Жаңашыл педагогтар туралы
Жаңашыл педагогтар
Жаңашыл педагог қызметі, идеялары
ЖАҢАШЫЛ-ПЕДАГОГТАРДЫҢ КӨЗҚАРАСТАРЫ
Педагогикадағы руханилыққа оралу жайлы
Ізгілік педагогикасының манифесі
Эмпатия өзгенің жағдайын сезініп, түсіне білу
Архимед мектебі
Мұғалімнің жеке тұлғасы – оның кәсіби қызметінің негізгі өзегі болып табылады
Пәндер