Объектілі программалау туралы түсініктер
Презентация қосу
Объектілі программалау
туралы түсініктер
Класстар және әдістер

Орындаған: Кабиева Айжан
Топ: ИС-303
Тексерген: Жаксыгулова Д.Д.
Объектілі бағдарлы программалаудың ең үздік
технологиясы және модификациясы жеңіл программа
жасауға мүмкіндік береді. Оның мүмкіндіктерін ОБП тілінде
қолдануға болады. Ондай тілдердің бірі Simula 67 , ол 60 –
шы жылдардың екінші жартысында пайда болды. Қазіргі
программалау тілдері ОБП-ны қолдайды. Олар ға С++ , Java,
Delphi т.б жатады. Бұл методология Turbo Pascal- ды ң 5.5
версиясынан бастап пайда болды. Мынаны айта кету керек,
тек қана ОБП тілдерінде емес бас қа тілдерде де, мысалы, С
және Фортран тілдерінде ОБП- ны қолданады. Біра қ оны ң
жұмысын іске асыру өте қиынға түседі. Кейбір тапсырмалар
класы дәстүрлі жолмен оңай шешіледі.
ОБП- ның келесі негізгі түсінігі – операция.
Операция дегеніміз берілген кластың объектісіне
қолданатын функцияны айтамыз. Мысалы ,
үшбұрыштың геометриялық өзгерістері бір
операцияны әртүрлі кластың объектісіне қолданады,
оны полиморфтық операция деп атайды. Мысалы , “
вектор“ және “комплексті сан “ объектісіне к өбейту
операциясын қолдануға болады. Бұл полиморфты қ
операцияның мысалы болып табылады, себебі ,
векторды көбейту және комплексті сандарды
көбейту - әртүрлі математикалық операциялар.
 Объект берiлгендердiң сипатталынуы мен
оларды өңдейтiн программаларды
бiрiктiредi. Объектiге енетiн программалар :

Деструкторлар
Процедуралар Функцияла
Конструкторлар түрiнде iске
р асады.
ОБП әдістері

инкапсуляция мұра полиморфизм Типизация
 Инкапсуляция
 Инкапсуляция – дегеніміз ол объектінің
өзіне қолданылатын қажетті детальді
жасыру.инкапсуляция тек өзіне тән әдістері
арқылы ғана берілгендерге кіруді
ұйымдастыратын бірден бір
тәсіл. Инкасуляция- жаңа объект түрiн
өңдеудегi  берiлгендердiң процедура және
функциялармен бiрiгуi болып
табылады.   "Инкапсуляция"  терминi- бұл
жалпы бiр "қабыққа" (Object ... End)
берiлгендер мен әдiстердi бiрiктiру
мағанасын бередi.
Мұрагерлік принцип-
Мұрагерлік принцип- белгілі бір
объектіден келесі бір объект туындап,
туынды объекті бастапқы объектінің
барлық қасиеттеріне ие болуы. Сонымен
қатар туынды объект бастапқы объектіде
болмайтын жаңа қасиетке ие болуы да
мүмкін.  Туынды объект түбірлік объектіден
барлық өрістер мен  әдістерді қабылдап
және оған өзінің өрістері мен әдістерін
қосады немесе түбірлік объектінің
әдістерін өзінікіне айырбастай алады. 
Полиморфизм 
 Полиморфизм – туынды объектілердің
бастапқы объектілер әдістерін басқа
есептерді шешуге қолданылуы. Обект
қасиеттеріне байланысты әдістер әртүрл іс-
әрекеттер жасайды, осы кезде
полиморфизм көрінеді. Полиморфизм
виртуальды  әдістермен және соңғы
байланыс механизмімен байланысты. Дәл
осы ситуацияда қандай операция
орындалатындығы жөніндегі шешім
программа орындалу кезінде қабылданады.
Типизация

Типизация-Компиляция кезінде көптеген
қателерді жоюға мүмкіндік береді.
Операциялар белгілі бір типтегі
объектілермен ғана орындалады.
Әдіс 
  Әдіс - объектінің қасиеттерін өзгертуге
арналған процедуралар мен функциялар.
Операция – бұл әдістің сипаттамасы, ал әдіс
операцияны жүзеге асыру болып табылады.
Логикалық жағынан қарағанда әдістер бірдей
операцияларды орындайды, бірақ әртүрлі
кодтың фрагменттерімен жүзеге асырылады.
Әрбір операцияда анықталмаған аргумент
болады, ол сол операция қолданатын объект,
бірақ басқа да аргументтер болуы мүмкін, ол
оны параметрлейтін параметрлер. Әдіс тек
класс пен объектіге қатысты.
Объектіге бағытталған
бағдарламалау тілдері
Класс
Класс құрамына кіретін функциялар класс әдістері
болып табылады.
Класс ішіндегі берілгендер мүшелер немесе класс
өрістері деп аталады.
Класс өрістерінің бірнешеуін инициализациялау
керек болса, онда мәндер үтірмен бөлініп,
инициализация тізімі құрылады.
Объект құрыларда ерекше класс әдісі –
конструктор шақырылады.
Объектіні жоюда автоматты түрде шақырылатын
әдіс деструктор деп аталады.
Объектілерді функцияға берілу синтаксисі жай айнымалыларды
беру синтаксисімен бірдей.
Класс әдісіне әруақытта класс өрістерін қолдануға мүмкіндік
бар (объект (.) операциясы арқылы әдіспен байланысады).
Класс әдісін басқа да объектілер қолдана алады. Олар оны ң
аргументі түрінде қарастырылады.
Класс әдісінің әрбір шақырылуы осы класты ң белгілі бір
объектісімен байланысты (статикалық функцияны шақырудан
басқа).
Әдіс объектінің кез келген, ашық және жабық мүшелерін есімі
арқылы тікелей ала алады.
Сонымен қатар әдіс нүкте операциясы арқылы өз класының
басқа объектілерінің мүшелерін де ала алады, олар әдіс аргументі
ретінде қаралады.
add_dist ( ) функциясы мәндерді қайтармайды.
Қайтарылатын мәннің типі void болып табылады.
Нәтиже автоматты түрде dist3 объектісіне меншіктеледі.
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
JAVA ТІЛІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛІ – БАҒЫТТАЛҒАНПРОГРАММАЛАУ
Объектілі бағытталған программалаудың негізгі артықшылығы модульдік программалаумен салыстырғанда модульдер арасында жіберілген ақпарат көлемінің азаюы және модуларалық байланыстар санының қысқаруы
Объектілі-бағытталған программалау. Класстар және әдістер
ДЕЛФИ БАҒДАРЛАМАСЫ
Си тілінде деректерді ұйымдастыру
Оъектілі програмалау туралы түсініктер. Класстар және әдістер
Тілдер теориясы
Borland Delphi бағдарламалау ортасы. Delphi бағдарламасын іске қосу. Delphi бағдарламалау ортасының терезесі
Мәліметтер қорының басқа да модельдері
ДК қолданбалы программалық қамтамасыздандырылу
Пәндер