Бокс-Уилсон әдісі
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

С ӨЖ
:« Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс-
Тақырыбы :«
Уилсон әдісі».

орындағ
орында ған: Талғ
ан: Тал ғатбекова
атбекова Г.Ж
Г.Ж
БТ-307
БТ-307
тексерген:
тексерген: Кабденова
Кабденова А.Т
А.Т

Семей
Семей 2015.
2015.
Жоспар:
Сұйықтықты және биомассаны бөліп алу
Биосинтез өнімдерінің шығарылуы
Өнімді тазалау
Өнімді концентрлеу
Сұйықтықты және биомассаны бөлу
Көбінесе алынатын өнім биомассаның өзінде

немесе сұйықтықта болады. Екі жағдайда да 2
фазаға бөлу қажет болады.
Биомасса мен сұйықтық қасиетіне байланысты

бұл мақсатта түрлі процестер қолданылады.
Биомасса мен сұйықтық қасиетіне
байланысты бұл мақсатта түрлі процестер
қолданылады

Флотац
Тұндыру ия

Сепарирлеу Микрофильтр
, Коагуля
Фильтрлеу ация, ция
центрифуга ультрафильт
лау рация
Тұндыру – гравитациялық күш әсерінен бөлу (ағынды суды тазалауда).
Фильтрлеу – қатты фаза бөлшектері – биомасса ұсталынатын фильтрлеуші
материал арқылы суспензияны өткізу.
Бұл әдіс антибиотиктер өндірісінде, көбінесе микроағза продуценті мицелиалды
сипатта болғанда қоданылады.
Сепарирлеу, центрифугалау – ортадан тепкіш күш әсерімен бөлу. Азақтық
биомасса өндірісінде дрожжилар мен бактерияларды бөлуге қолданылады.
Микрофильтрация, ультрафильтрация – мембранада микроағзалар
клеткаларының ұсталынуын қамтамасыз ететін орташа өлшемді саңылаулы
мембраналардан сұйықтықты өткізу және жеке клеткалардан тазаланған ерітінді
алу. Ультрафильтрация клеткалармен қатар, еріген заттардың ірі
молекулаларының бөлектенуін қамтамасыз етеді.
Коагуляция – сұйықтыққа ірі клетка агломераттарының пайда болуы мен
тұнуына әсер ететін реагенттерді қосу және сұйықтықты тұндыру арқылы бөлу.
Флотация – микроағзалар биомассасының көбік көпіршіктерімен ұсталынып,
оның көбікті фракциядан шығарылуы.
Биосинтез өнімдерінің
шығарылуы:

Клетка ішілік Клеткадан тыс
Клеткаішілік өнімдер үшін, клеткалық қабықшаны бұзуды қажет ететін әдістер:
Клеткалық дезинтеграциялану. Бұл процесс физикалық әдіспен (мұздату және тығыздату,
ультрадыбыспен әсер ету, декомпрессия әсерімен жүзеге асырылады.
Гидролиз – клетка қабықтарының химиялық реагент немесе температура әсерінен бұзылуы.
Ферментолиз – клетка қабығының жоғарғы температуралы ферменттер әсерімен ыдырауы.
Автолиз – клетканың өзіндік ферменттері қолданылатын ферментолиз процесінің түрі.
Алдын ала клетканы бұзу операцияларынан кейін өнімді ерітіндіден алу үшін клеткаішілік ж әне
клеткадан тыс өнімдерге ортақ болып табылатын әдістер жүзеге асырылады:
Экстракция – алынатын өнімнің сұйық фазадан сумен араласпайтын органикалық сұйы ққа
(экстрагент) ауысуы. Май тәріздес заттардың сұйық көмірсутектермен (бензин) шы ғарылуы ке ң тарал ған,
сонымен қатар басқа да экстрагенттер (хлороформ, эфир, бутилацетат) қолданылады. Қатты фазадан тура
экстракциялау (соның ішінде микроағзалар биомассасынан) экстрагирлеу деп аталады.
Тұну – сұйықтыққа өніммен әсерлесіп, оны қатты күйге ауыстыратын реагент қосу ар қылы өнім алу.
Адсорбция – сұйықтықта еріген өнімнің қатты күйге арнайы қаты тасымалдауыштарда сорбциялану
жолымен ауысуы.
Ион алмасу – адсорбция тәрізді, бірақ бұл жағдайда қатты күйге алынатын өнімні ң немесе қоспаны ң
молекуласы толық емес, иондары (катиондар, аниондар) ауысады.
Айдау, ректификациялау – культуральдық сұйықтыққа ерітілген тез қайнайтын өнімдерді б өлуге
қолданады. Мыс, этил спирті.
Ультрафильтрация, нанофильтрация және қайтымды осмос – жоғары молекулалы қосылыстарды
бөлуге қолданады (белок, полипептид, полинуклеотид). Қайтымды осмос ж әне нанофильтрация молекула
өлшемімен үлкен емес қосылыстарды бөлуге мүмкіндік береді.
Центрифугалау, ультрацентрифугалау вирустарды, клеткалық органеллаларды, жоғары молекулалы
қосылыстарды бөлуге қолданады.
Өнімді бөлу стадиясында маңызды нәрсе – аздаған
қоспалары болса да, негізгі бөлігін алу. Мұнда
тазаланбаған өнім болады. Сондықтан жоғары
кондициялы биоөнім алған жағдайда, өнімді тазалау
стадиясын қосады. Бұл стадияның мақсаты –
максималды таза қоспаларсыз өнім алу.
Бұл мәселе түрлі процестер көмегімен шешіледі,
яғни бұл экстракция және экстрагирлеу, адсорбция,
ионды алмасу, ультрафильтрация және қайтымды
осмос, ректификация және ферментолиз
Сонымен қоса келесі процестер де қолданылады:
Хроматография – адсорбция тәрізді процесс. Қатты сорбентте еріген
бір емес, құрылымы ұқсас заттар жиналады. Мыс: а қуыздар,
нуклеотидтер, қанттар, антибиотиктер қоспалары. Адсорбция кезінде
олар бірінен соң бірі шығатын болғанды қтан, оларды б өліп, бір-
бірінен ажыратуға болады.
Диализ – жартылайөткізгіш арқылы төменмолекулалы заттар өтіп,
жоғарымолекулалылар ұсталынып қалатын процесс. Диализ
көмегімен вакциналар мен ферменттер т ұздардан ж әне
төменмолекулалы еритін қоспалардан тазартылады.
Кристализация - бұл процесс заттардың түрлі температурада
әртүрлі ерігіштігіне негізделген. Баяу сал қындату негізделген өнім
ертіндісімен тазалылығы өте жоғары кристалдар қалыптастыру ға
мүмкіндік береді. Барлық «лас» заттар негізгі ертінділерде қалады.
Осындай жолмен, мыс: пенициллин кристалдарын алады.
Егер осы кристалдарды суда немесе еріткіште ерітіп, қайта
кристалдағанда, одан да таза өнім алу ға болады (я ғни қайта
кристалдандыру процесі).


Өнімді концентрлеу
Өнімді тазалаған соң ол ертіндіде азда болса қоспалар

концентрациясынан тұрады. Ары қарай оның
концентрленуін қамтамасыз ету керек.
Сонымен қатар, негізделген өнімнің концентрациясын

биотехнологиялық стадиядан өнімнің дайын түріне
келгенше қаншалықты өзгеретінін қарастыру қажет.
Биотехнологиялық стадиядан соң, суспензия құрамында
негізделген өнім 0,1-1%, биомассаны бөлу стадиясынан
соң 0,1-2%, жеке бөліп алған соң 1-10%, тазалағаннан
соң 50-80%, ал соңында концентрлеуден соң 90-100%.
Концентрлеу стадиясында ертіндіден еріткішті
«сығуды» қамтамассыз ететін мынандай
процесстер қолданылады: буландыру, кептіру,
тұндыру, алынған кристалдарды фильтрациямен
кристалдандыру, ультрафильтрация және
гиперфильтрация немесе нанофильтрация.
Пайдаланылған әдебиеттер:
Кедельбаев, Б.Ш. Медициналық және ветеринарлық биотехнология:
пәнінен 050701 "Биотехнология" мамандығының студ. арналған
дәріс жинағы / Б.Ш. Кедельбаев, А.К. Мамырбекова.- Алматы: Нур-
Принт, 2009.
Егорова, Т.А. Основы биотехнологии: учебное пособие для высш. пед.
учеб. заведений/ Т.А. Егорова, С.М. Клунова, Е.А. Живухина. – 2-е
изд., стер. –М.: Академия, 2005. – 208 с.

Ұқсас жұмыстар
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс­Уилсон әдісі
ФЕРМЕНТАЦИЯЛЫҚ ОРТАЛАРДЫҢ ОПТИМИЗАЦИЯСЫ
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс-Уилсон әдісі. Вставка диаграммы
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу және Бокс-Уилсон әдісі
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу туралы ақпарат
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу. Бокс – Уилсон әдісі жайлы ақпарат
Бокс-Уилсон әдісі туралы
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс-Уилсон әдісі жайлы
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу БоксУилсон әдісі
Қазақ боксшылары
Пәндер