Анықтама сөздік. Музыкалық білім беруде педагогиканың психологиямен және философиямен байланыс


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Ғылым
және білім министрлігі
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік
Университеті
Педагогика факултеті

Анықтама сөздік
Орындаған:Сағидолда .А

Тексерген: Педагогика
ғылымдарының кандидаты,
доценті қауымдастырылған
профессор Султанова Н.К
1.Әдіснама-ғылыми зерттеудің жетекші принциптері
ғылыми талдау жасаудың қанағаттандырушы құралдары
қызметін атқаратын теориялылық білімдер жүйесін
анықтайтын ғылым саласы.
2. Әдіснамалық талдау-Зерттеудің және педагогикалық
болмысты жаңартудың маңызды құралы.
музыкалық-педагогикалық білім беру әдіснамасы-болашақ
мамандардымузыкант педагогтың зерттеушілік іс-әрекетінің
негіздерімен таныстыратын пән
музыканы оқыту әдіснамасы-Болашақ музыка пән
мұғалімінің музыкалық білім беру әдістерін,құралдарын
және ұйымдастыру формаларын зеттеуге теориялық
білімдерін практика жүзінде қолдануға арналған пән.
3.Музыканы оқыту әдіснамасы-Болашақ музыка
пән мұғалімінің музыкалық білім беру
әдістерін,құралдарын және ұйымдастыру
формаларын зеттеуге теориялық білімдерін
практика жүзінде қолдануға арналған пән
-музыкалық білім беру педагогиканың
әдіснамасы- музыкалық-педагогикалық ,ғылыми-
зерттеу іс-әрекеттің құрылу
принциптерін,формалары,амал-жолодары туралы
білімдер,сол білімдерді алуға және олардың
тиімділігін ғылыми негіздеме беруге бағытталған
іс-әрекеттер жүйесі.
4. Талдау- элементтерді заттар мен
құбылыстарды бір-бірімен ажыратып
қарастыру негізінде зерттеу.

5. Синтез- оған қарама-қарсы
процесс,
яғыни,зерттелетін обьектінің
элементтері
мен сапа-қасиеттерін
біртұтастықта, жүйеде зерделеу.
6.Диссертация-монаграфия сияқты
ғылыми жұмыс, біріқ қолжазба
ретінде баспадан
шықпаған.Кандидаттық
диссертацияны қорғаған соң, ғылым
кандидаты атағы беріледі.дәл осылай
докторлық диссертацияны қорғайды
7.Әңгіме-сұхбат- зерттеушінің тексеретін
адаммен алдын-ала дайындаған
бағдарламасы зертеу бойынша еркін диалог
түрінде жүргізілетін әдіс.

8.Интервью- зерттелетін мәселе бойынша
зерттеуші тақырып ұсынып, оған
Деген пікір-көзқарасты, қандай баға беретінің
білу үшін қолданатын әдіс.

9.Анкета- арнайы сұрыпталған танымдық
сұрақтармен олардың мүмкін
деген жауаптарының логикалық құрылымы.
10.Объект-ол музыкалық білім берудің өзі
және педагогикалық іс әрекеті болып
табылады. Объект –ол оқушы студент
субъект емес, ол тәрбиелік үрдіс: теория мен
әдістемесі,мазмұны мен принциптері, оқушы
мен мұғалім әрекетінің әдісі мен пәні.
11.Модельдеу әдісі-Заттар мен
құбылыстардың, мүмкін жағдайдың теория
жүзінде моделінің жасалуы.

12.Дедукция-Білімнің жекеге қарай
қозғалуы, салдардың алғы шаттардан
шығарылуы.
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университеті

Реферат
Тақырыбы:Музыкалық білім беруде педагогиканың психологиямен
және философиямен байланыс.
 
 
 
Орындаған:Сағидолда .А
Тексерген: Педагогика ғылымдарының
кандидаты, доценті қауымдастырылған профессор Султанова Н.
 
 
 
Семей-2015ж
Музыкалық білім беру педагогикасының өзге ғылымдармен
байланысы
Музыкалық білім беру педагогикасы – зерттеу аясы кең ғылым саласы.
Зерттеу пәнінің кеңдігі өрісті болғандықтан оның мәнін тек өзге
ғылымдармен байланысы негізінде ғана түсіндіруге болады.
Философия ғылымы жеке тұлға мен қоғам проблемесын қарастырады.
Оның міндеті - әлеуметтік дамудың өте-мөте жалпы заңдылы қтарын
анықтау. Философиялық ғылымдар (диалектикалық және тарихи
материализм, ғылымтану, әлеуметтану, этика, эстетика және т.б.) музыкалы қ
тәлім-тәрбиенің мәні мен мақсаттарын анықтауға, оның адамның тұрмысы
мен ой-санасына ықпал-әсерін дұрыс есепке алуға көмектеседі, тәрбие
бағытын дұрыс жобалауға септігін тигізеді. Ғылым мен қоғамда болып
жатқан уақиғалар жөніндегі мағлұматтармен қаруландырады.
Жаңа музыкалық-педагогикалық білімді екшеп алу философияның өзі
зерттейтін ғылымтанудың жалпы заңдарына бағынады. Музыкалық-
педагогикалық тәжірибенің таразылануы және жаңа педагогикалық
тұжырымдамалардың жасалуы философияның теориялық негізіне жүгінеді.
Философияның кездейсоқтық пен қажеттік, жалпы мен жеке, ерекше за ңдар
мен заңдылықтар, өзара байланыс пен өзара тәуелділік, даму ж әне оны ң
қозғаушы күштері сияқты категориялары қайсыбір музыкалық-
педагогикалық ой- пікірлердің өзегін құрайды.
Педагогика сияқты музыкалық білім беру педагогикасы да өзінің
барлық даму кезеңдерінде философиялық заңдылықтарға негізделеді
және өз проблемаларын шешуге, жинақталған практикалық тәжірибесін
сараптауда, сонымен қатар оларға баға беруге философия ға сүйенеді.
Психология ғылымы
жетістіктерінің музыкалық білім беру педагогикасы үшін маңызы
зор.Психология – психикалық процестердің және адамны ң т ұл ғалы қ
сапа-қасиеттерінің даму механизімі мен заңдылықтарын қарастыратын,
сондай-ақ жеке тұлғаның дамуын зерттейтін заңдарды жасайтын ғылым.
Оқыту мен тәрбие бағытының қай-қайсысы болмасын адам
психикасының дамуына негізделеді. Психологияның көптеген ғылыми-
зерттеу әдістері музыкалық-педагогикалық проблемалардың шешімін
іздестіруде кеңінен қолданылады.
Музыкалық білім беру педагогикасы музыка теориясы, музыка
тарихы, музыкалық іс-әрекет психологиясы жөніндегі біліммен
қаруландыратын музыкатану ғылымымен тығыз байланыста. Адамзат
баласы көне заманнан бері музыканың тегі мен мәнін ұғынуға талпынып
келді.
Музыкалық білім беру педагогикасының
музыкалық психология теориясымен басты байлынысы алдымен
категориялық аппататтарының ортақтастығымен
сипатталады. Музыкалық білім беру педагогикасы музыкалық
білім беру мен тәрбиелеу мәселелерін әр уақытта музыкалық-
психологиялық ғылыми мәліметтерге сүйене отырып зерттейді.
Егер музыкалық психология музыкалық қабілеттер (музыканы
есту, музыкалық сезім, музыкалық ес), музыкалық іс-әрекеттер
(музыканы тыңдау, хормен ән салу, музыканы орындау,
музыкалық сауаттылық, музыкалық-ырғақтық қозғалыстар),
музыкалық-психологиялық танымдық процестер (музыкалық
сезім, музыкалық қабылдау, музыкалық ойлау, қиялдау және т.б.)
және жеке типологиялық ерекшеліктер (темперамент, мінез,
қабілет) жөніндегі білімдер мен қаруландырып, адам
психологиясының даму заңдылықтарын зерттейтін
болса, музыкалық білім беру педагогикасы музыкалық білім беру
мен тәрбие берудің тиімді әдістерін, құралдарын анықтап
ашады.
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Музыкалық – педагогикалық білім беру әдіснамасы
Педагогика пәні. Педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері
Педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері
Педагогика ғылымының салалары, басқа ғылым салаларымен байланысы
Глоссари
Қазақ тілі оқыту әдістемесі
Педагогика пәні және ұғымы
Бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу тілі
Тіл құралы халықаралық байланыстарды дамытуға мүмкіндік беретін тұлғааралық және мәдениаралық қарым - қатынастардың аса маңызды құралы
Тіл білімінің әр түрлі ғылым салаларымен байланысы
Пәндер