Жеке тұлға туралы түсінік


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Та қ ырыбы: Жеке т ұл ға туралы жалпы т үсінік

Орында ғ ан:Байм ұ ханова Арайлым
Жоспар:
Жеке тұлғаға түсінік.
Жеке тұлғаның қалыптасуы
Жеке тұлғаның дамуы
Мақсаты: Қалыптасып келе жатқан жеке
тұлғаның әлеуметтік тәжірибені меңгертіп,
оны жан-жақты үйлесімді етіп дамыту.
.
тұлға
Психологияда “жеке т ұл ға” деген
ұғ ымны ң ә рт ү рлі т ү сіндірмелері бар,
біра қ оларды ң к ө бісі мына т ү сінікке
келіп тіреледі: “жеке т ұ л ға” дегеніміз
ә леуметтік қ атынастар мен саналы іс
ә рекетті ң субъектісі ретіндегі индивид.
Жеке т ұ л ғ аны ң е ң басты белгісі оны ң
ә леуметтік м ә ніні ң болуы ж ә не оны ң
ә леуметтік функцияларды
( қ ызметтерді) (болмыс қ а, адамдар ға,
ө зіне,жалпы қ о ғ ам ғ а қ атысты)
ат қ аруы. Жеке т ұ л ғ а, сондай а қ,
психологиялы қ дамуды ң белгілі бір
де ң гейіне ие (темперамент, мінез,
қ абілеттілік, ма қ сат-м ү дделер).
“Даралы қ ” ұғ ымы бір адамды бас қа
бір адамнан, бір т ұ л ғ аны бас қа
т ұ л ғ адан ажыратып, о ған ө зіне т ә н
қ айталанбас қ асиет беретін жалпы
мен жекеден т ұ рады.
Жеке т ұ л ғ а,психологиялы қ дамуды ң белгілі бір де ңгейіне ие
Жеке
тұлға

Индивид

Даралық
Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуының негізгі объективтік факторлары

Тұқымұқуалаушылық
Тәрбие жеке тұлғаны қалыптастырудағы ең маңызды
фактор

Т ә рбие – б ұ л т ұ л ғ аны ң қ алыптасуына ма қсатты ба ғыттал ған
процесс, сонымен қ атар т әрбие туа біткен нышандарды т үзетеді
ж ә не микро-ортаны ө згертеді.. Барлы қ балалар т әрбиелік-білім
беру мекемелерінен ө теді,ол мекемелер педагогикалы қ процесті
сауатты құ растырып, о қ ушыларды ң жан-жа қты іс- әрекетін н әтижелі
ұ йымдастырады, ө йткені ол жеке т ұл ғаны ң дамуыны ң шешуші
шарты болып табылады.
Жеке тұлғаның дамуы

Даму таби ғ ат қ а, қ о ғ ам ғ а ж ә не ә рбір жеке т ұ л ғ а ғ а т ә н жалпы қ асиет болып
табылады. Даму дегеніміз – т өменнен жо ғары ға, қарапайымнан к үрделіге
қ арай қ оз ғ алыс; сатылай эволюциялы қ ауысу немесе революциялы қ секіріс
т ү рінде ж ү зеге асатын жо ғ ары сапалы к ү йге қарай спиральды өрлеу процесі.
Даму барысында барлы қ философиялы қ за ңдар ж үзеге асады: өзгеру,
санны ң сапа ғ а ауысуы, бір сапаны ң бас қа бір сапа ға ауысуы (б ұларды ң
кейбіреуі, теріске шы ғ арылуы). Жеке т ұл ғаны ң қоз ғалыс к үшіне, я ғни
қ арама- қ айшылы қ к ү ресіні ң ар қ асында б ұ л қ оз ғ алыста өзгеріс ж үріп жатыр.
Қорытынды:
Жеке тұлға дегеніміз- биологиялық құрылысы бар
тіршілік иесі. Жеке тұлға-бұл интегративті жүйе,
ыдырамайтын тұтастық. Оның ең маңызды
белгілері-саналылығы, жауапкершілігі,
бостандығы, қадір қасиет, даралығы. Жеке
тұлғаның қалыптасуына, сонымен қатар, қоршаған
орта да әсер етеді, адам және қоғам өміріндегі
әлеуметтік экономикалық, тарихи қалыптасқан
жағдайлар.

“Тәрбиеші тұлғасының жас жанға әсері
оқулықтармен де, моральдық нұсқаулармен де,
жазалау мен мадақтау жүйесімен де алмастыруға
болмайтын тәрбиелік күшті құрайды”.
К.Д.Ушинский.
Пайдаланылған әдебиеттер

Жарықбаев, Қ. Жантану негiздерi. - Алматы, 2002
Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. - СПб., 2005
)
Назарларыңызға
Рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Тұлғаның әлеуметтануы
Тұлға аралық конфликт және оның шешу жолдары
Тұлға
Жеке тұлға туралы жалпы түсінік
Тұлға теориясы
Тәрбиеші Белсенділер тобы
ТҰЛҒА ТҰТАС АДАМ ЖҮЙЕСІНДЕ
Дәрігер тұлғасы. Дәрігер тұлғасына қойылатын психологиялық талаптар
Қорқыттың күйлерін ата
Тұлға әлеуметтік жүйе
Пәндер