Кеңселік жиһазды жасау цехын құру


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Ке ң селік жи һ азды
жасау цехын құ ру
Резюме
Жобаның тұжырымдамасы Қостанай облысында кеңсе жиһазын өндіру цехын құруды к өздейді.
Цех өндіретін кеңсе жиһазының негізгі түрлері үстелдер мен шкафтар болады.
Кейіннен өндірілетін өнімнің жиынтүріне кеңселік жи һазды ң бас қа да т үрлері қосылуы м үмкін.
Жоспарланатын цехтың тұтынушылары ірі ұйымдар да, сондай-ақ ша ғын ж әне орта к әсіпорындар, сондай-а қ үй
кеңселерінің иелері болады.
Жоба бойынша жалпы инвестициялық шы ғындар мынаны қамтиды:

Шығыстар, мың теңге 2 015
Негізгі капиталдағы инвестициялар 2 508
Кері капитал 2 977
Барлығы 5 485

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысыны ң өз қаражатынан да, сондай-а қ қарыз капиталы есебінен де
жүзеге асыру жоспарланып отыр.

Қаржыландыру көзі, мың теңге Сомасы Кезең Үлесі
Өз қаражаты 2 977 03.2012 54%
Қарыз қаражаты 2 508 03.2012 46%
Барлығы 5 485 100%
Кредит берудің келесі талаптары қабылданды:

Кредит валютасы теңге
Пайыздық ставка, жылдық 12%
Өтеу мерзімі, жыл 6,0
Пайыздар мен негізгі борышты төлеу ай сайын
Пайыздарды өтеудің жеңілдік кезеңі, ай 3
Негізгі борышты өтеудің жеңілдік кезеңі, ай 3
Негізгі борышты өтеу түрі тең үлестерде

Жобаның 5 жылына арналған кәсіпорын қызметі тиімділігінің көрсеткіштері

Жылдық пайда (5 жыл), мың теңге 7 559

Активтердің рентабельділігі 29%

Дисконттаудың 16% ставкасы болған кезде 5 жыл ішіндегі инвестицияланған
капиталдың таза дисконтталған кірісі 9 736 мың теңгені құрайды.

Кірістіліктің ішкі нормасы (IRR) 93%

Таза ағымдағы құны (NPV), мың теңге 9 736

Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл 2,0

Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл 2,2
Жобаның тұжырымдамасы
Жобаның тұжырымдамасы кеңсе жиһазын өндіру цехын құруды көздейді.
Цех өндіретін кеңсе жиһазының негізгі түрлері мыналар болады:
- үстелдер;
- шкафтар.
Кейіннен өндірілетін өнімнің жиынтүрлері кеңселік жиһаздың басқа да түрлерімен
толықтырылуы мүмкін.
Ірі ұйымдар да, сондай-ақ шағын және орта кәсіпорындар да, сонымен бірге үй кеңселерінің
иелері де жоспарланып отырған цехтың тұтынушылары болады.
Цех жалпы алаңы 100 шаршы метр жалға алынған орын-жайда орналастырылатын болады.
Кәсіпорынның осы бизнес-жоспарында жоспарланып отырған айналымдарын ескере отырып
оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық режимін пайдаланып, қызметті жеке
кәсіпкер шеңберінде жүзеге асыру ұсынылады.
Осы бизнес-жоспар іс-қимылға басшылықтың түпкілікті нұсқасы болып табылмайды, ол тек
қана осындай бизнес-идеяның әлеуетті даму мүмкіндігін көрсетеді. Сондықтан осы жобаны
іске асыру кезінде сату бағдарламасының да, сондай-ақ шығарылатын өнімнің жиынтүрінің
де өзгеруі мүмкін.
Өнімнің (қызметтің) сипаттамасы
Кеңселік жиһаз өзінде жоғары функционалдылықты, түрлендіру мүмкіндігін, тұтасты қты, с әнділікті, икемділікті
қамтуы тиіс.
Кеңсе үстелдері. Кеңсе үстелдерін бірнеше топтар мен санаттар ға б өлуге болады. Қызметкерлерге арнал ған
үстелдерді нысаны бойынша тік кеңселік үстелдер және бұрышты қ деп б өлуге болады. Тік ке ңселік үстелдерді ң
құралымдары барынша қарапайым және бөлшектерінің саны барынша аз болып келеді.
Бұл әдетте АЖТ-дан жасалған екі тірек, царга (тіректер арасындағы өтпе) және үстелді ң беті. Сондай-а қ олар
жалғаспалы суырмаларымен және оларсыз да болуы мүмкін. Екінші жа ғдайда тумбасы жо қ үстелді икемді
жылжымалы төрт дөңгелекті тумбамен жинақтауға болады, бұл тумбаны сол жа ққа да, сондай-а қ о ң жа ққа да
қоюға мүмкіндік береді. Бұрыштық кеңселік үстелдер. Өзінің құралымдары бойынша б ұрышты қ үстелдер
(үстелдің төменгі бөлігі) тік үстелдерге ұқсас, үстел бетінің нысаны мен қосымша тіректі ң болуымен ғана
ерекшеленеді. Кеңсеге арналған бұрыштық үстелдер әдетте, жалғаспалы тумбаларсыз жасалады. К өбінесе осы
үстелдерге үстелдің жалғасы сияқты болып көрінетін жалғаспалы тумбалар беріледі, тумба үшінші тірек болып
табылатын үлгілер де жиі кездеседі. Бұрышты қ ке ңселік үстелдер өзіні ң пропорционалды еместігінен сол жа қты қ
және оң жақтық деп бөлінеді. Сондықтан, тапсырыс беру кезінде бұрышты қ үстелдерді ң тұрпатын бірден к өрсету
керек
Өндірістер бағ дарламасы
2-кестеде жылдар бойынша өндірістің жоспарланатын бағдарламасы ұсыныл ған.
2 2 2 2
Көрсеткіш 2 012 2 013 2 014
015 016 017 018
100 100 100
Ең жоғарғы қуатының өндірісі, % 58% 78% 90% 95%
% % %
3 3 3 3
Үстел, дана 1 373 2 482 2 851
010 168 168 168
1 1 1 1
Шкаф, дана 686 1 241 1 426
505 584 584 584

Сату бағдарламасы маркетингілік зерттеулер жүргізу жолымен (т ұтынушыларды ң ке ңсе
жиһазының дизайнындағы артықшылықтарын анықтау мақсатында), сондай-а қ
жарнамалық акциялар арқылы жүргізілген нәтижелер негізінде ж үзеге асырылатын
болады.
Бағаларды қалыптастыру кезінде тұтынушыларды ң олардың кірістеріні ң орташа
деңгейімен айқындалатын сатып алу қабілеті ескерілген.
Бағаларды қалыптастыру өнімнің нарықтық бағаларына және толық өзіндік құнына
негізделген.

Атауы Мәні, теңге
Үстел 5 700
Шкаф 10 500
Маркетингілік жоспар
Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы
Объективті түрде алғанда Қазақстанда ағаш өңдеу өнеркәсібі үшін шикізат базасы жо қ, д әстүрлі түрде қажетті
сүректің 70%-на дейін сырттан әкелінеді. Алайда, Қазақстанның ағаш өңдеу және жиһаз кәсіпорындарында
өндірістің өсуі өткізу нарықтарының кеңейтілуі есебінен, сондай-ақ өнімні ң өзіндік құныны ң азаюы жа ңа
технологияларды енгізу есебінен болды.

21,470
22,000
21,000
20,000 17,960
19,000
18,000
17,000
16,000
2009 ж. 2010 ж.

Суреттен көрініп тұрғандай, ҚР-да 2010 жылы жиһаз өндірісіні ң көлемі 2009 жылмен салыстыр ғанда 3 510
млн.теңге (немесе 19,5%-ға) ұлғайды. 0%

Өнеркәсіп өнімі
Жиһаз саласы

100%

Сонымен, ҚР-да өнеркәсіп өнімі өндірісінің жалпы көлеміндегі жи һаз саласы өнімдеріні ң үлесі 2010 жылы 0,2%-
ды құрады. 2009 жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш өзгерген жоқ. 2011 жылды ң қа ңтар-мамыр айларында
жиһаз өндіру көлемі 9 229 млн. теңгені құрады, бұл 2010 жылдың сәйкес кезе ңіне қарағанда 37,1%-ды құрайды.
Алдағы айға қарағанда жиһаз өндіру бойынша заттай көлем индексіні ң (ЗКИ) – 81,8%- ға т өмендеуі бай қалады.
Ұйымдастыру, басқару және қызметкерлер
Кәсіпорынға жалпы басшылықты директор жүзеге асырады.
Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымының түрі төменде көрсетілген

Директор

Клиенттермен
Бухгалтер - Шебер- жұмыс Кеңсе
кассир технолог жөніндегі жинаушы
менеджер

Ағаш шебері Сатушы Ораушы

Қызметкерлерді басқарудың келтірілген құрылымын желілік
құрылымға жатқызуға болады. Ол директорға кәсіпорынның жұмыс
жедел басқаруға және барлық оқиғаларды біліп отыруға мүмкіндік
береді.
Пайдалану шығыстары
Пайдалану шығыстары ауыспалы шығыстардан тұрады.

Бір айда өндірілген бөлшектердің периметрлері бойынша
Бір айда ұзындығы, материалдардың әрбір түрі бойынша
өндірілген
Жиһаздар түрі
жиһаздар саны,
АЖТ-16, м. АТТ, м. Жиыны
дана

Үстел 264 3 764,64   3 764,64
Шкаф 132 4 352,30 689,04 5 041,34
Барлығы   8 116,94 689,04 8 805,98
Бір айда Бір айда жиһаз өндіруге арналған материалдардың қажетті саны,
өндірілген әрбір түрі бойынша
Жиһаздар түрі
жиһаздар саны,
АЖТ-16, м. АТТ, м. Жиыны
дана
Үстел 264 768,50   768,50
Шкаф 132 577,61 176,48 754,10
Барлығы   1 346,12 176,48 1 522,60
Назарларыңызға
рахмет!

Орындаған: Тоқтасынов Т.

Ұқсас жұмыстар
Трансформер жиһаз жасайтын цех ашу
Бизнес жоспар: Кептірілген нан, печенье және өзге де нан пісіру өнімдері цехын құру
Word мәтіндік процессордың мүмкіндіктері 6 сынып
Кептірілген нан, печенье және өзге де нан пісіру өнімдері цехын құру
Тәжірибелік дағдылар
Логистикалық орталық салу
Мысалдардан инновация - цифрлы дәуірдегі брендтер үшін керемет құнды тауар
Кеңістіктік талдау арқылы есептерді шешу
ҰСЫНЫС ХАТ
Германия қаржы жүйесі
Пәндер