MS Excel бағдарламасы
Презентация қосу
СРО №4
Орындаған:
Жаксылық Аслан УА-503
Абулхаирова Жулдыз УА-503
MS EXCEL КЕСТЕЛІК
ПРОЦЕССОР
Негізгі мағлұмат
Microsoft фирмасының Excel программасы - кестелік
процессорлар немесе электрондық кестелер тобына
жататын ең кең тараған программалық кестелердің бірі.
Бірақ Excel жәй ғана программа емес, оны көптеген
математикалық амалдарды, күрделі есептеулерді көрнекті
жеңілдету үшін пайдалануға болады. Ол кестедегі
мәліметтердің негізінде, түрлі-түрлі диаграммалар
тұрғызып, мәліметтер тұрғызып, мәліметтер базасын
даярлап, олармен жұмыс істеуді, сандық эксперимент
жүргізуді және т.б. қамтамасыз ете алады.
Excel мүмкіндіктерінің көпжақтылығы оны тек
экономика саласында ғана емес, сондай-ақ оқып-үйренуде,
ғылыми-зерттеу істерінде, әкімшілік және жәй
шаруашылық жұмыстарында да кеңінен пайдалануға
мұрсат береді.
Excel мүмкіндіктері
MS EXCEL программасында кез келген уақытта анықтама
беретін ішкі жүйе ұйымдастырылған. Осындай енгізілген
жаңалықтар жұмыс істеуде жеңілдіктер береді және
программаны игеруді тезедетеді.
Ең маңызды программаның кеңейтілулеріне профессионалдар ға
арналған Visual Basic (VBA) программалау ортасы жатады. VBA
толық программалау пакеттерін әзірлеуге мүмкіндік береді.
Бұдан басқа EXCEL программасына енгізілген жаңалықтар ға
Файлдар –менеджері, файлдар туралы толық ақпарат береді;
Сұхбаттық терезелер - регисторлар;
Форматтауға арналған шарт белгілер;
Диаграммаларға тез активтендіруге арналған
Drag&Plotмеханизмі.
Негізгі ұғымдар
Жол нөмірі – электрондық кестедегі жолды анықтайды. Ол
көлденең орналасқан жұмыс аймағының сол жақ шекарасында
нөмірмен белгіленген.
Бағана әрпі – электрондық кестенің бағаналарын (тік жолдарын)
анықтайды. Әріптер жұмыс аймағының жоғарғы шекарасында
орналасқан. Бағаналар мынадай ретпен белгіленеді: А – Х,
содан соң АА – АZ, одан кейін ВА – ВZ жәні т.с.с.
Ұяшық – электрондық кестенің мәлімет енгізілетін ең кіші
элементі. Әрбір ұяшықтың бағана әрпі мен жол нөмірінен
тұратын адресі бар. Мысалы, В3 адресі В бағанасы мен нөмірі 3
жолдың қиылысындағы ұяшықты анықтайды.
Ұяшық көрсеткіші – ағымдағы ұяшықты анықтайтын
көмескіленген тіктөртбұрыш. Көрсеткішті пернелер көмегімен
немесе тышқан арқылы кесте бойынша ұяшықтан ұяшыққа
орын ауыстыруға болады.
Негізгі ұғымдар
Ағымдағы ұяшық – көрсеткішпен белгіленіп тұрған ұя. Келісім
бойынша мәліметтер енгізу операциясы ж әне бас қа іс-әрекет осы
ағымдағы ұяшыққа жатады.
Блок (ұялар жиыны, аймағы) – тіркесе орналас қан ұяшы қтарды ң
тіктөртбұрышты аймағы. Блок бір немесе бірнеше жолдардан,
бағаналардан тұрады. Блок адресі қос нүктемен б өлінген қарама-
қарсы бұрыштар координатынан тұрады. Әр т үрлі формулалар енгізу
кезінде немесе командаларды орындау с әттерінде блокты диагональ
бойынша қарсы орналасқан торлар адрестерімен немесе экран бетінде
тышқанмен (пернелермен) белгілей отырып енгізуге болады.
Жұмыс парағымен жұмыс. Excel-де электрондық кесте үш өлшемді
құрылымнан тұрады. Ол кітап секілді пара қтардан (16 пара қ) т ұрады.
Экранда тек бір парақ – кітапты ң е ң үстіңгі ашы қ тұр ған беті к өрініп
тұрады. Парақтың төменгі шетінде кітаптың қалған беттерінің
нөмірлері жарлық ретінде бейнеленеді. Тышқан курсорымен сол
көрініп тұрған жарлықтардың нөмірлерін таңдау ар қылы кез келген
бетті ашып көруге болады.
Кестемен жұмыс істеу мысалы
MS Access мәліметтер қорын басқару
жүйесі
Мәліметтер қоры
Кез келген ақпараттық жүйенің мақсаты – нақты өмірді ң
объектілері туралы мәліметтерді өңдеу. Мәліметтер қоры
сөзін кеңінен алғанда – бұл қандайда бір п әндік облыста
шынайы өмірдің нақты объектілері туралы м әліметтер
жиынтығы. Пәндік облыс деп шынайы өмірді ң бір б өлігі деп
түсінуге болады.
Мәліметтер қорын құрған кезде пайдаланушы а қпаратты әр
түрлі белгілер бойынша сұрыптау ға және белгілерді ң дербес
құрылымын таңдауды тез жүзеге асыру ға ұмтылады.
Құрылымдылық (структурирование) – бұл мәліметтерді
көрсету әдістері туралы келісімдерді енгізу. Құрылымдылы қ
емес деп мысалы, текстік файлда жазыл ған м әліметтерді
айтамыз.
Өнделмеген мағлұмат
Жеке іс қағаз №16562, Рамазанов
Жасулан Рамазанұлы, туған жылы 1
ақпан 1985ж., Ж/қ №45621,
Мустафина Динара Токтарқызы,
туған жылы 12 маусым 1986ж., Ж/қ
№78521, Жайлганова Меруерт
Саттарқызы, туған жылы 15 қараша
1981 ж.
Access арқылы өндеу
Жеке іс қағаз № Фамилия Аты Отчествосы Туған
жылы

16562 Рамазанов Жасулан Рамазанұлы 01.02.85

45621 Мустафина Динара Токтарқызы 12.06.86

78521 Жайлганова Меруерт Саттарқызы 15.11.81
Негізгі ұғымдар
Мәліметтер қоры (МҚ) – бұл қандайда бір пәндік облысқа жататын
құрылымдық мәліметтердің аталынған жиынтығы.
Мәліметтер қорын басқару жүйесі (МҚБЖ) – бұл мәліметтер қорын құру үшін,
оларды актуалды жағдайда қолдау мен қажетті ақпаратты іздеуді ұйымдастыру
үшін қажет программалық және тілдік әдістер кешені
Өріс – ақпараттық бөлінбейтін өлшемі – реквизиттерге сәйкес келетін
мәліметтерді логикалық ұйымдастырудың элементарлық бірлігі. Өрісті суреттеу
үшін келесі сипаттамалар пайдаланылады:
-аты, мысалы, Фамилия, аты, отчествосы, туған жылы;
-тип, мысалы, символдық, сандық, күнтізбелік;
-ұзындық, мысалы, 15 байт, символдық максималды мүмкін санымен
анықталады;
-сандық мәліметтер үшін нақтылық, мысалы, санның қалдық жағын суреттеуге
арналған екі онсандық белгілер.
Жазба - өрістердің логикалық байланысқан жиынтығы. Жазбаның көшірмесі
– оның өрістерінің нақты мәндері құрамына кіретін жазбаларды жеке өңдеу.
Файл (кесте) – бір құрылымның жазбалар көшірмесінің жиынтығы.
Файл жазбасының логикалық құрылымын суреттеу жазба өрістерінің
орналасқан жерін және оның негізгі сипаттамаларын суреттен көруге болады.
Мәліметтердің реляциялық моделі
Реляциялық (ағыл. relation – қатынас) түсінігі Е.Коддты ң м әліметтер қоры ж үйесі облысында
белгілі американдық маманның құрастыруымен байланысты.
Бұл модельдер мәліметтер құрылымының қарапайымдылығымен, пайдаланушы ға ы ңғайлы
және мәліметтерді өңдеуге арналған реляциялық есептеулерді ж үргізу м үмкіндігімен
сипатталады.
Реляциялық модель екіөлшемді кестелер түріндегі мәліметтерді ұйымдастыру ға
бағытталған. Әрбір реляциялық кесте екіөлшемді массивті көрсетеді ж әне келесі құрамнан
құрады:
әрбір кестенің элементі – мәліметтердің бір элементі;
кестедегі барлық бағандар бірдей, яғни бағандағы барлық элементтерде бірдей типі (санды қ,
символдық және т.б.) мен ұзындығы бар;
әрбір бағанның өзгеше аты бар;
кестеде бірдей жолдар жоқ;
жолдар мен бағандардың реті дербес болуы м үмкін.
Қатынастар кесте түрінде көрсетілген, жолдар жазбаларға, ал бағандар – қатынас
атрибуттарына, домендерге, өрістерге сәйкес келеді.
Әрбір мәні сәйкес жазбамен анықталатын өріс қарапайым кілт (кілттік өріс) деп аталады.
Егер жазбалар бірнеше өрістердің мәнімен аны қталса, онда м әліметтер қорыны ң м ұндай
кестесінің құрама кілті болады.
Екі реляциялық кестені байланыстыру үшін бірінші кестені ң кілтін екінші кестені ң кілті
құрамына (кілттер бір-біріне сәйкес келуі мүмкін) енгізу қажет, кері жағдайда бірінші кесте
құрылымына сыртқы кілт - екінші кестені ң кілтін енгізу керек.
МҚ кестелері принциптері
"один – к - одному";
"многие – к - одному";
"один – ко - многим";
"многие – ко - многим".
1. "Один – к - одному" байланысы
Мұндай байланыста ата-аналық кестедегі бір жазба аналық кестедегі бір жазба ға
сәйкес келеді.
2. "Один – ко – многим" байланысы
3. "Многие – к –одному" байланысы
"Один – ко – многим" ("многие – к – одному") байланысының екі т үрін
қарастырады:
бірінші жағдайда бастапқы кестедегі барлық жазбалар бағынышты кестедегі
жазбалармен сәйкес келуі керек;
екінші жағдайда мұндай қатаң талаптар қойылмайды ж әне бастап қы кестедегі
кейбір жазбалар бағынышты кестедегі байланысқан жазбалары болмауы м үмкін.
4. "Многие – ко – многим" байланысы
Мәліметтер қорын кез келген "многие – ко – многим" байланысы "один – ко –
многим" (многие – к – одному") байланысының бір немесе бірнешеуімен
ауыстырылуы мүмкін болатындай құруға мүмкіндік береді.
Қорытынды
Excel мен Access екеуі де мәліметтер
өндеуге арналған программалар.
Excel мәліметтерді кесте мен
диаграмма түрінде өндеіді.
Ал Access мәліметтерді графа мен
кесте түрінде өндейді

Ұқсас жұмыстар
MS Excel кестелік процессор
Мәліметтерді сүзу
MS Excel кестелік процессоры. MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі
САБАҚТЫ БЕКІТУ
Электрондық кестенің даму тарихы
MS-EXCEL БАҒДАРЛАМАСЫ ЖАЙЛЫ
"XXI ғасыр көшбасшысы"
Excel –бағдарламасында кестелер құрылымы, кестелермен жұмыс
Кестені толтыру
Электрондық кесте
Пәндер