ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН
ХАЛЫҚ БАНКІ

Қайроллаева Б.Қ
Сексенбаева Е ПД-405
«Қазақстан Халы қ Банкі» АҚ - өз клиенттеріні ң игілігі үшін 90
жылдан аса табысты қызмет етіп келе жат қан Қаза қстан
Республикасында ғы аса ірі әмбебап коммерциялы қ банк, еліміздегі е ң
сенімді әрі қызметі барынша саралан ған қаржылы қ құрылымдарды ң
бірі
«Қазақ стан Халы қ Банкі» АҚ б ұрын ғы Қаза қстан Республикасы Жина қ
банкіні ң негізінде қайта құ рылды ж әне біраз жылдар бойы ҚР
Ү кіметіні ң зейнета қы мен ж әрдема қы т өлеу ж өніндегі агенті болып
келді.
2001 жылы ж үргізілген Халы қ банкін жекешелендіру р әсімі н әтижесінде
Банк өз клиенттеріне ке ң ау қымды ж әне барынша сапалы қызметтер
спектрін ұсыну м үмкіндігін беретін бизнес құрылымын жасау ға қол
жеткізді.
Банк Visa International ж әне MasterCard International т өлем ж үйесіні ң
карточкаларын шы ғарады ж әне қаза қстанды қ пластикалы қ карточкалар
рыногыны ң тұра қты к өшбасшысы болып келеді. Банкті ң эалпы
шы ғарыл ған карточкаларыны ң саны 2,7 млн. бірліктен асып т үсті, ал
екінші де ңгейдегі банктер арасында ғы Банкті ң б ұл к өрсеткіш бойынша
ү лесі 40 пайыздан асады.
Банк операцияларын ж үргізуге берілген №10, 2008 жыл ғы 6
тамызда ғы Бас лицензия.
Банк тарихынан Қаза қстан Халы қ Банкіні ң
тарихы - б ұл Қаза қстан аума-
ғында ғы жина қ ж үйесіні ң
құ ры-лу ж әне даму тарихы.
«Қазақстан Халы қ Банкі»
АҚ-ның негізі қайта құ рыл ған
Қаза қстан Республикасы Жина қ
банкінің базасында қалан ған.
Еліміздегі ал ғаш қы жина қ
кассасы сонау 1923 жылы,
төң керіс жылдарынан кейінгі
жаңа экономилы қ қарым- қаты-
настар қалыптаса баста ған кезе ң де, А қт өбе қаласында
ашылған болатын, кейіннен ұ жымдандыру (коллективтенді-ру)
ж ә не индустрияландыру нау қандары ж ү ргізілген т ұ ста, 1936
жылы, Алматы қаласында КСРО Жина қ банкіні ң филиалы
ашылды. На қты 1923 жылдан бастап жина қ ж ү йесін дамытуды ң
ж ә не к ө пшілікке таратуды ң жа ң а белесі басталды
Банктің жетістіктері
«Қазақстандағы 2006 жылғы үздік банк» «Euromoney» журналы 2006 ж. шілде

—«Орталық Азиядағы 2006 жылғы үздік бөлшек қызмет «The Asian Banker» 2007ж.
көрсетуші банк» журналы қыркүйек

—«Қазақстандағы 2007 жылғы үздік бөлшек қызмет «The Asian Banker»
көрсетуші банк» журналы 2008 ж. мамыр

—«Орталық Азиядағы 2007 жылғы үздік бөлшек қызмет «The Asian Banker»
көрсетуші банк» журналы 2008 ж. мамыр

—«Қазақстандағы 2008 жылғы үздік банк» «Euromoney» журналы 2008 ж. шілде

—«Қазақстандағы Жыл банкі» «The Banker» журналы 2008 ж. қараша

—«Қазақстандағы үздік жергілікті банк» «Emeafinance» журналы 2009 ж. маусым

—«Қазақстандағы 2009 жылғы үздік банк» «Euromoney» журналы 2009 ж. шілде

—«Қазақстандағы 2009 жылғы үздік бөлшек қызмет «The Asian Banker»
көрсетуші банк» журналы 2010 ж. наурыз

—«Қазақстандағы 2010 жылғы үздік банк» «Global Finance» журналы 2010 ж. наурыз

—«Қазақстандағы 2010 жылғы үздік банк» «Emeafinance» журналы 2010ж. маусым
—«ТМД бойынша 2010 жылғы үздік банк» «BusinessNewEurope» журналы 2010ж. шілде

—«Қазақстандағы 2010 жылғы үздік банк» «Euromoney» журналы 2010ж. тамыз

—«Қызмет көрсетуші үздік кәсіпорын» ҚР Үкіметінен Диплом 2010ж. қазан

—«Клиенттерді мативациялау бойынша тиімді
бағдарлама» MoneyGram 2010ж. қараша

—«Ньюсмейкер Интерфакс-Казахстан 2010» «Интерфакс-Казахстан» 2010ж. желтоқсан

—«Қазақстандағы ең үздік банк 2011» "Global Finance" журналы 2011ж. наурыз

—«Қазақстандағы ең үздік банк 2011» "Emeafinance" журналы 2011ж. сәуір

—«Қазақстандағы ең үздік банк 2011» "Euromoney" журналы 2011ж. шілде

—"Қазақстандағы Жыл банкі" "The Banker" журналы 2011ж. желтоқсан

—«Үздік қызмет көрсетуші кәсіпорын» «Алтын сапа» сыйлығы 2011ж. желтоқсан

—"Қазақстандағы валютамен айырбастау на-
рығындағы ең үздік жабдықтаушы 2012" "Global Finance" журналы 2012 ж. қаңтар

—Сауданы қаржыландыру - 2012
саласындағы Қазақстанның таңдаулы Банкі "Global Finance" журналы 2012 ж. қаңтар

—«Қазақстандағы ең үздік банк 2012» "Global Finance" журналы 2012ж. наурыз
—"Қазақстандағы валютамен айырбастау
нарығындағы ең үздік жабдықтаушы 2012" "Global Finance" журналы 2012 ж. қаңтар

—Сауданы қаржыландыру - 2012 саласындағы
Қазақстанның таңдаулы Банкі "Global Finance" журналы 2012 ж. қаңтар

—«Қазақстандағы ең үздік банк 2012» "Global Finance" журналы 2012ж. наурыз

—«Қазақстандағы ең үздік банк» "Emeafinance" журналы 2012ж. сәуір

—«Жеке Банктік қызмет көрсету» зерттеуі бойынша
марапат Euromoney Ақпан 2013

—«Қазақстандағы үздік Банк» Europe Banking Awards Сәуір 2013

—«Қазақстандағы ең қымбат банк бренді» Brand Finance Сәуір 2013

—«Қазақстанның 2014 жылғы ең үздік бөлшек Asian Banking and Finance Retail
банкі» Banking Awards 2014 2014 ж. тамыз

—Қазақстанда 2014 жылдағы «Ең үздік жетекші
Банк» «Global Brands» журналы 2014 ж. қыркүйек

—«Айқындыққа ұмтылысы үшін» KASE 2014 ж. қараша

—Қазақстандық банктер арасында құны жағынан
ең қымбат бренд Brand Finance 2014 ж. қараша

—«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жылдық есептердің «Эксперт РА Қазақстан» РА
IV жыл сайынғы конкурсының Лауреаті болды (RAEX) 2014 ж. желтоқсан
«Халық» Тобының 2013-2015 жж. кезеңге арналған
негізгі стратегиялық даму мақсаттары
« Қазақ стан Халы қ Банкі» АҚ мен оны ң еншілес ұйымдары (бірлесіп –
«Халы қ» Тобы) қаржылы қ нары қты ң к өптеген сегменттерінде банктік ж әне
ілеспе қызметтерді ң қайсысында болмасын ау қымды даму әлеуеті бар
Қ аза қстан Республикасыны ң әмбебап қаржылы қ тобы болып табылады.
Тұ рлаулы қаржылы қ ахуал, ау қымды әрі т ұра қты клиенттік база, ай қас
сатылымдарды қоса ал ғанда қаржылы қ өнімдерді ң ке ң к өлемді жиынты ғы,
кеңінен тарма қтал ған инфра құ рылым, сонымен қатар бірінші кезекте
клиенттерді ң барлы қ санаттары тарапынан елеулі сенім ресурсы болуына
байланысты іскерлік бедел – міне б ұлар «Халы қ» Тобыны ң (Топ) б әсекелестік
артық шылы ғын қамтамасыз ететін шешуші к өрсеткіштер болып табылады.
Қ аржылы қ Топты ң түп қазы ғы - « Қаза қстан Халы қ Банкі» А Қ (Банк) болып
табылады. Банк да ғдарыс кезе ңіні ң қиынды қтарын с әтті е ңсеріп, одан жа ңғыра
түлеп шы қты ж әне өзіні ң Қаза қстанда ғы үздік банк ретіндегі ай қындамасын
айтарлы қтай ны ғайтып алды әрі шетелдіктерді ң үлесі жо қ банктер арасында
халы қаралы қ е ң жо ғары рейтингтерге ие болды.
Банк да ғдарыс қа қарсы ба ғдарлама ше ңберінде к өрсетілген мемлекеттік
қолдауды тиімді пайдаланды ж әне қызметінде жо ғар ғы н әтижелерге қол жеткізуі
арқасында еліміздегі қаржылы қ институттарды ң ішінде бірінші болып
мемлекетке кіріс әкеле отырып, өз капиталына салын ған мемлекет қаржысын
мерзімінен б ұрын қайтарды.
БАНКТІҢ НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТТЕРІ

ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР - Банктің пайдасын жоғарғы деңгейге жеткізу, Банк
капиталының рентабельділігі (ROE) және шығындар тиімділігі (cost / incomе) к өрсеткіштерін тиімді
деңгейде ұстау, пайыздық маржа деңгейін (NIM) тұрақтандыру, пайыздық табыстарды ң барынша
жоғарғы деңгейде өсуін, комиссиялық табыстардың және клиенттерге валюта сату/сатып алу
түсімінің жыл сайынғы өсімін кемінде 10% деңгейінде қамтамасыз ету.

АКЦИОНЕРЛІК ҚҰНДЫ ҰЛҒАЙТУ – Банк акционерлік капитал құнын бизнестің мақсатты қ
өсім қарқынын және негізгі қаржы нарықтарында шешуші позицияларды ны ғайтуды қамтамасыз
ететін барынша жоғарғы пайда табу арқылы ұлғайтуды көздейді. Банк реттеуші орган ( ҚҚК)
норма-тивтерімен және капитал туралы Базель келісіміні ң талаптарына с әйкес белгіленген
талаптарды мақсатында капиталдандыруды оңтайландыруға ниеттеніп отыр.

КЛИЕНТТЕРГЕ КРЕДИТ БЕРУ КӨЛЕМІН ӨСІРУ – берілетін кредит көлемінің жыл сайынғы
өсімін Банктің жиынтық активтерінің кемінде 10%-ы де ңгейінде қамтамасыз ету ж әне брутто
кредиттік портфель үлесін 70%-ға дейін ұлғайту.

АКТИВТЕРДІҢ САПАСЫН АРТТЫРУ – қайта құрылымдау, кепілмен қамтамасыз етуді өткізу
және берешекті шығынға жазу жолымен жұмыс істемейтін кредиттер үлесін азайту, Стресті
активтерді басқару бойынша ұйым жұмысының тиімділігін ж әне Проблемалы кредиттер қорымен
ықпалдастықты қамтамасыз ету.
ЖАҢА ӨНІМДЕРДІ ДАМЫТУ – клиенттердің мүмкіндіктерін арттыратын ж әне т әуекел
тұрғысынан, бірінші кезекте операциялық-кассалы қ қызмет к өрсету, карточкалы қ бизнес үшін
қолайлы және клиенттер бизнесінің талабына жоғар ғы де ңгейде жауап беретін жеке-дара
айырбас-тау бағамдары мен тарифтерді белгілеу бойынша жылдам іс- қимылдар жасау ар қылы
клиенттерге валюта сату-сатып алу секілді кредиттік емес сипатта ғы банктік, қаржылы қ өнімдерді
алға жылжыту.

САТЫЛЫМ АРНАЛАРЫН КЕҢЕЙТУ – клиенттердің банктік сервиске деген айтарлықтай өсіп
отырған сұраныстарын мейлінше толығымен қана ғаттандыруға м үмкіндік беретін жо ғары техно-
логиялық, тиімді және оңай іске асырылатын қашы қтан сату арналарын дамыту ға ж әне барынша
кеңейтуге көңіл бөлу.

ДИВИДЕНД САЯСАТЫ – дивиденд төлеу бойынша заңнамалық шектеулер болмаса ж әне
халықаралық кредиттік рейтингтер және меншікті капиталды ң жетімділік нормативтері
жалпысалалық нормативтерден төмен емес деңгейде са қтал ған жа ғдайда, аудиттелген
біріктірілген қаржылық есептеме бойынша аны қталатын есептік жыл үшін жалпы таза табыстан
қарапайым акциялар бойынша 15-тен 50-ге дейінгі пайыз м өлшерінде дивидендтік т өлемдерді
қамтамасыз ету.

ЖОҒАРЫ РЕЙТИНГТЕР – Банктің ең тұрлаулы әрі клиенттер мен кредиторларды ң сеніміне
ие болған, халықаралық стандарттарға сәйкес жұмыс істейтін ж әне бизнес ж үргізу бойынша
таңдалған стратегиясының сәттілігін іс жүзінде д әлелдеген Қазақстан Республикасыны ң
қаржылық институты ретіндегі имиджі мен іскерлік беделін ны ғайтуға септігін тигізетін
Қазақстанда-ғы шетелдік үлес қатысуынсыз жұмыс істейтін банктер арасында ғы үздік
халықаралық рейтингін сақтау.
ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ
ПАЙЫЗДЫҚ
МӨЛШЕРЛЕМЕ
9%

НЕСИЕ МЕРЗІМІ 17 жылға дейін

ОНЛАЙН ӨТІНІМ әзірленіп жатыр
қарыз алушының/кепіл берушінің жылжымайтын мүлігі, жылжымайтын
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ мүлік болмаған жағдайда 100% мөлшерінде «Қаржы орталығы» АҚ-
тың кепілдігі
Оқу мерзімі және негізгі оқу курсын бітірген соң бір жыл – сыйақы
ЖЕҢІЛДІК КЕЗЕҢІ
және негізгі қарыз сомасын төленбейді
Оқудың барлық кезеңі үшін «жақсы» және «өте жақсы» деген
ҮЛГЕРІМІ бағаларға сәйкес келетін немесе ҰБТ/КТ-нің нәтижелері 65 балдан кем
емес.
ОҚУ НЫСАНЫ Күндізгі оқу. Бакалавр, магистр.
• көп балалы отбасынан шыққан студенттер;
• тұрмысы нашар немесе толық емес отбасынан шыққан студенттер;
ӘЛЕУМЕТТІК • жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттер,
АХУАЛЫ • мүгедек студенттер;
• ата-анасы (немесе ата-анасының біреуі) мүгедек болып табылатын
немесе зейнеткерлік жасқа жеткен студенттер.
Орындағандар:
Сексенбаева Еркежан
Қайроллаева Ботакөз

Ұқсас жұмыстар
БТА Банкі
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Банктегі қаржылық және басқару есебі
Қазақстандағы банктік сектордың өзекті мәселелері
Ипотекалық несиелендіру жүйесінің артықшылықтары
Қазақстан Республикасының банк жүйесі
Тәуекелдерді басқару
Халық банк
Қаржылық институттар ретіндегі инвестициялық қорлар қызметтері және оларды басқару ерекшеліктері
АТФ БАНК БАСШЫЛЫГЫ,
Пәндер