Аудармашыға нұсқау
Презентация қосу
ЖАС АУДАРМАШЫҒА НҰСҚАУ
Аудармашы мамандығын әртістің мамандығындай.Біра қ о ған
қарамастан,әр мамандықтын өз ерекшелігі болады. Әртістін міндеті
кеиіпкердің обрызына кіріп,кейіпкерді ң іс — қимылы ң
салып,көрермендерге әсер ету. Ал аудармашы керсінше, аударып
жатқан адамның образына ешбір қатысы болмау керек.
Аудармашының басты мақсаты, мәтінің аудармасын дұрыс жеткізу,
ол қандайда бір жест, дауысыны ң екпіні ар қылы тындаушыларда
эмоция туғызуға құқұғы жоқ.Ал бұндай жағдай болса, о ған м әтіні ң
мағынасы себеп болу керек, сіздің к өмегініз емес. Аудармашыны ң
дауысы және іс- қимылы аударып жатқан адамны ң эмоциясына
тәуелді болмау керек.
Аудармашының дауысы қатты, әрі анық шығу керек, біра қ ешбір
эмоциясыз. Әсіресе сіздердің назарларынызды доклад
қорғаушылардың әзіл- қалжындарына аудар ған д ұрыс болады,
себебі олардын қалжындарына, сіз аударма ға дейін де, аудар ғаннан
кейін де өздеріңізді ұстап, жай ғана жымй ған д ұрыс болады.
Әрқашан аудармашылардын есінде
сақтайтын бір қағида бар, аудармашылар
екі жағаны қосып тұрған көпір, ал басқа
болып жатқан нәрселерге оның қатысы
болмау керек.
Дәл осы қағидаға сүйене отырып айта
кететінім, сіз аударып жатқан адам өз
ренжісін немесе ашуын көрсетсе, сіз оның
ойын бөліспеуге толығымен құқұғыныз
бар.
Тілді оқығанда, сол ұлттын арасында
оқыған көп пайдасын тигізеді,
шетелдіктерге еліктеңіздер, олардын
манераларын келтіруге тырысыңыздар.
Өзіңізге үнайтын бір шетел артистің
таңдап алыңыз да, соған толығымен
еліктеніз.
Ал аудармашының сөздік қорына келетін болсақ, күнделікті
қолданатын сөздердің эквиваленттерін жаттап алыныздар,
мысалы: «мен сізбен кейін хабарласам», «менімен хабарласып
отыр», «кім ақырғы?» … Бұндай сөз тіркестер шетел тілінде
тіптен басқаша айтылады.
Әрине аудармашы шетел тілін жетік білген жақсы, бірақ
бәрінен бұрын ол өз тілін жақсы білу керек. Ілгермелі
аудармашыларға шетел тіліне аударған оңайрақ түседі, өз
тіліне аударғанша.
АУДАРМАШЫ МІНДЕТТЕРІ
Аударма теориясының (осы жерде және бұдан былай б ұл
термин аударманың жалпы теориясы мағынасында қолданылады)
алдында төмендегідей негізгі міндеттер тұр:
· аударманың жалпы лингвистикалық негіздерін ашып сипаттау, я ғни
аударма процесінің негізінде тілдік жүйелердің қандай ерекшеліктері
мен тілдердің қызмет ету заңдылықтары жатқанын, б ұл процесті
мүмкін етіп, оның сипаты мен шеңберін айқындайтынын к өрсету;
· аударманы лингвистикалық зерттеудің объектісі ретінде аны қтау, оны ң
тілдік делдалдықтың басқа түрлерінен айырмашылы ғын к өрсету;
аудармашылық қызмет түрлері жіктемесінің негізін жасап шы ғару;

 
·
аудармашылық қызмет түрлері жіктемесінің негізін жасап шы ғару;
· түпнұсқа мен аударма мәтіндерінің коммуникативті тепе-теңдігінің
негізі ретіндегі аудармашылық баламалықты ң мәнін ашып к өрстеу;
тілдердің түрлі комбинацияларына арналған аударманың жеке және
арнайы теорияларын қалыптастырудың ерекшеліктері мен жалпы
ұстанымдарын жасап шығару;
· түпнұсқа мәтінін аударма мәтініне айналдыру жөніндегі
аудармашының әрекеттерін қамтитын аударма процесін ғылыми
сипаттаудың жалпы ұстанымдарын жасап шығару;
· прагматикалық және социолингвистикалық факторлардың аударма
процесіне деген әсерін айқындау;
· «аударма нормасы» ұғымын анықтап, аударма сапасын бағалауды ң
ұстанымдарын жасап шығару.

Ұқсас жұмыстар
Жас аудармашыға нұсқау
Аударма үрдісінің психологиялық ерекшеліктері
Аударма үрдісінің лингвистикалық ерекшелігі
Аударма сапасына қойылатын талаптар
АУДАРМАШЫ ЭТИКАСЫ
АУДАРМА КӘСІБІНІҢЛИНГВИСТИКАЛЫҚЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Аударма үрдісінің лингвистикалық ерекшеліктері
Өндірістік эстетика.Еңбекті қауіпсіз жүргізу үшін нұсқамалар түрлері
Ресейдегі аударма тарихы
ТАНЫСУ НҰСҚАУ
Пәндер