Векторлар
Презентация қосу
Есеп №1
  Түзу бойынан үш нүкте А, В, С, берілген, сонымен бірге С нүктесі
А мен С нүктелерінің арасында жатыр. Енді , , және векторларыны ң
ішінен бірдей бағытталған және қарама - қарсы ба ғытталған векторларды ата ңдар.

Шешуі:
А В С

1 - сурет
  Егер сәйкес жарты түзулер бірдей бағытталған болса, онда бұл
векторлар да бірдей бағытталған:
1) , ,
2) және векторлары қарама – қарсы
бағыттылған.
Есеп № 2
  Үш нүкте берілген: А (1; 1), B ( -1; 0), C ( 0; 1). мен векторлары
тең болатындай, D ( x, y) нүктесін табыңдар.
Шешуі: векторының координаттары -2, -1 болады. Ал,
векторының
координаттары x -0, y -1 болады. Енді = болатындықтан, x – 0 = -2,
y – 1 = -1 болады. Осыдан D нүктесінің координаттарын табамыз: x
= -2, y = 0.
Есеп № 3
АВСD төртбұрышы - параллелограмм. векторларыны ң те ң болатынды ғын д әлелде ңдер.
•  
Шешуі: ��векторына А нүктесін D нүктесіне көшіретін параллель көшіруді
қоланамыз (4 – сурет). Бұлайша көшіргенде А нүктесі AD түзуінің бойымен
жылжиды, олай болса В нүктесі параллель түзу ВС бойымен жылжитын болады. АВ
түзуі өзіне параллель түзуге көшедіғ демек DС түзуіне көшеді. Олай болса В нүктесі
С нүктесіне көшеді. Сонымен, әлгінде қолданған параллель көшіру АВ векторын DС
векторына көшіреді, олай болса ол векторлардың тең болғаны.

А В

D С

Ұқсас жұмыстар
Векторды коллинеар емес екі вектор бойынша және координаттық осьтер бойынша жіктеу
Векторлық кеңістік
Векторлардың түрлері және анықтамалары
Стереометриядағы векторлық әдіс
Вектор
Векторлар туралы
Гендік инженерияда қолданылатын векторлар
Векторлардың векторлық көбейтіндісі
Рекомбинантты ДНҚ - ны құрастыру
Өсімдіктердің гендік инженериясының негіздері
Пәндер