ФОТОСИНТЕЗ. АЭРОБТЫ ЖӘНЕ АНАЭРОБТЫ
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Шәкәрім атындағы ұлттық университеті

ФОТОСИНТЕЗ

Орындаған:Төлеген Д.М
Тексерген:Қайырханов Қ.К
Топ:Оз-407
ФОТОСИНТЕЗ
Жоғары сатыдағы жасыл өсімдіктер, балдырлар (көп жасушалы жасыл,
қоңыр, қызыл, сондай-ақ бір жасушалы эвглена, динофлагеллят, диатом
балдырлар) фотосинтезінде сутек доноры және шығарылатын оттек көзі су, ал
сутек атомның негізгі акцепторы және көміртек көзі – көмірқышқыл газ.
Фотосинтезге тек СО2 мен Н2О пайдаланылса углевод түзіледі. Фотосинтез
процесіне өсімдік углевод түзумен қатар құрамында азоты және күкірті бар
аминқышқылдарын, белок, молекуласы құрамында азот болатын хлорофилл
де түзеді. Бұл жағдайда көмірқышқыл газбен қатар сутек атомының
акцепторы және азот, күкірт көзі нитрат және сульфат болады.
Фотосинтездеуші бактериялар молекула оттекті пайдаланбайды, оны б өліп
шығармайды (бұлардың көбі анаэробтар). Бұл бактериялар су орнына донор
ретінде электрондарды не органикалық емес қосылыстарды (к үкіртті сутек,
тиосульфат, газ тәрізді сутекті) немесе органикалық заттарды (сүт қыш қылы,
изопропил спиртін) пайдаланады.
фотосинт
ез

АНАЭРОБТЫ
АЭРОБТЫ
АНАЭРОБТЫ ЖӘНЕ АЭРОБТЫ ТЫНЫС АЛУ

Микроорганизмдердің тыныс алуы энергия бөлінетін органикалы қ қосылыстар
тотығуының биологиялық жолмен жүретін күрделі процесі болып есептеледі. Тыныс алу
түріне байланысты микроорганизмдерді үлкен екі топқа бөледі; аэробты ж әне анаэробты
микроорганизмдер. Аэробты микроорганизмдер ортада оттегі бол ғанда ғана тіршілік ете
алады. Ал анаэробты оттегіне мұқтаж емес. Анаэроб микробтар облигат ж әне факультатив
деп екіге бөлінеді. Облигат анаэробтар тек оттегі жо қ жерде ғана тіршілік етеді. Молекула
күйіндегі оттегі жоқ жерде ғана олар үшін-у. Ал факультативті анаэробтар молекула
күйіндегі оттегінің бар не жоғына қарамай тіршілік ете береді. Анаэроб
микроорганизмдер де табиғатта кең таралған. Олар ауа енуі қиын тер ң қабаттарда
тіршілік етуге бейімделген. Энергия алу үшін к өбнесе азотсыз заттар ж ұмсалса,
микробтар өз денесін құруға азотты заттарды пайдаланады.
Кейбір организмдердің тыныс алуы органикалық емес қосылыстарды тоты қтыру
процесінде болады. Мысалы, нитрификациялаушы бактериялар аммияк т ұзын алдымен
азотты, одан соң азот қышқылынды тотықтырады.
1861 жылы Л.Пастер өзіндік ерекшелігі бар анаэроб бактериялрды
тапқан болатын. Оған энергияны тотықтырудан емес, оттегі жоқ
жерде органикалық қосылыстарды ыдырату жолы мен қамтиды. Бұл
ашу процесі деп аталады. Ол микроорганизмдер үшін оттексіз тыныс
алу әдеттегі оттегімен тыныс алатын аэроб микроорганизмдер үшін
оттегінсіз тыныс алу әдеттегі оттегімен тыныс алатын аэроб
микроорганизмдер сияқты, анаэробтарда органикалық
қосылыстарды өзгеріске түсіру кезінде оттегін қамти алады.
Органикалық заттар алғашқы ыдырағандаодан сутегі бөлінеді. Ол
бірнеше тізбектеле орналасқан ферменттердің көмегімен ауадағы
оттегіне жанасады. Сонда су п.б. Су құрамындағы су тегімен
оттегінің арқасында, көміртегі атомдарының арасында көміртегі
атомдарының арасында тотығу-тотықсыздану реакциясы жүреді.Осы
тотықсыздану процесс арасында ортаға энергия бөлінеді. Ол
микробтар клеткасының тіршілігіне қажет. Микробтарға арналған
қоректік ортаның тотықсыздану қасиеті бар. Мұнда оттегі көп роль
атқарады, заттар толық тотыққанда ғана болады. Мәселен, глюкоза
осылай тотыққанда ортада су мен көмір қышқыл газы және 674 ккал
жылу бөлінеді. Бұл энергия өсімдіктегі хлорофилл көмегімен
фотосинтез процесі кезінде қайта жиналған энергия. Аэроб
бактериялардың әсерінен ол энергияға айналады.
Ағзалар тыныс алғанда қоректік заттар толық ыдырау үшін оттегі қажет екендігі
баршамызға белгілі. Тынысалудың ең соңғы өнімі – көміртегі оксиді су жене
бос энергия. Бұл соңғы өнімдер — фотосинтезге кажеттi негiзгi косылыстар
болып табылады. Сондьктан, тынысалу фотосинтез кезiндегi энергияны жо ққа
шығарады. Алайда, тынысалу кезiнде жұмсалған пайдалы энергия фотосинтез
кезiндегi алынған күн энергиясынан аз болатындығын төменгi тiзбектен көруге
болады.
Энергияның ең көбi — күн сәулесiнiкi, коректiк заттар одан аз, ең азы кемiртегi
оксидi, су жене оттегi. Фотосинтез кепсатылы күрделi әрекет. Мұнда күн с әулесi
энергиясын химиялык байланыс энергиясына айналдыруда басты р өлдi
хлоропластар атқарады. Пластиттердiң үш түрге бөлінетіндігi белгiлi, олар:
лейкопластар, хромопласт жене хлоропласт. Бул үшеуiнiң де негiэi — строма деп
аталатын ақуыз. Ал, фотосинтез әрекетi хлорофилл пигментi (жасыл т үс беретiн)
бар хлоропласт жасушасында жүредi.
НАЗАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ

Ұқсас жұмыстар
Фотосинтез туралы
Фотосинтездің жарық және қараңғы сатылары
Жасушалық тыныс алудың түрлері
Анаэробты организмдер
Анаэробты тыныс алу
Тыныс алу Микроорганизмдердің аэробты және анаэробты тыныс алу процесі
Көміртектің түзілуі және оттегінің айналымы
Май қышқылды ашу
Микроорганизмдердің адам өміріндегі маңызы
Оттексіз тыныс алу процестері. Анаэробты тыныс алудыңрекшелігі. Анаэробты жағдайда электрондар тасымалдануы
Пәндер