Ағынды желілердің жіктелуі. Тамақ өндірісі автоматтарының атқару механизмдерінің жіктелуі
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Қаза
Семей қстан Республикасыны
қаласыны ң Шәкәрім атындаң білім және ғылым университеті
ғы мемлекеттік министрлігі
Семей
«Тама қнімдері
қө аласыныжңәШ
не әкәң
же рім атында
іл ө ғыбмемлекеттік
неркәсіп университеті
ұйымының технологиясы
«Тамақ өнімдері және же ңіл өнеркәсіп бұйымының технологиясы
кафедрасы
кафедрасы

Ағынды желілердің жіктелуі. Тамақ
өндірісі автоматтарының атқару
механизмдерінің жіктелуі
Жетекшісі: Абдилова Ғ.Б.
Студент: Бекболатов Қ.Б.
Сыдыкова Б.Д.
Тобы: ТО-207

Семей - 2015
ЖОСПАР
I.Кіріспе
1.1. Ағынды желілер және тамақ өндірісі машина автоматтары жайлы жалпы
түсінік
II.Негізгі бөлім
2.1 Майлылығы жоғары кiлегейден жасалатын сары майды өндiруге арнал ған
П8-ОЛУ ағынды желiсi
2.2 Сүт өндірісінде қолданылатын ағынды желілер.
2.3 Ет өндірісінде қолданылатын ағынды желілер. Тауы қтарды, бройлерлерді
және балапандарды өндеуге арналған В2-ФЦЛ ағынды желісі.
2.4 Күнбағыс майын өндіретін өндірістік ағынды желісі
2.5 Тамақ өндірісі автоматтарының атқару механизмдерінің жіктелуі
III. Қорытынды
IV. Пайдаланылған әдебиеттер
Ағынды желі деп - нақты технологиялық процесті қамтамасыз ететін
белгілі бір ретпен орналастырған машиналар мен жабдықтардың
жиынтығын айтады. 
Ағынды желінің типін таңдауға әдетте өнімді жасаудың технологиялы қ үрдісі мен
өндірістің типі негіз болып қызмет атқарады. Егер өндірісті ң типі к өпше немесе
көпсериялы болса, онда бірзаттық ағында желіні таңдаған ж өн, себебі бір т үрлі өнімді
шығару астарлы болады, ал бұл барлық жұмыс орындарыны ң ана ғұрлым үлкен
жүктелуін қамтамасыз етуге мүмкіншілік береді. Егер өндірісті ң типі сериялы немесе
азсериялы болса, онда әдетегідей көпзаттық ағынды жүйені та ңда ған д ұрыс, өйткені бір
түрлі өнімді шығару желінің барлық жұмыс орындарының толық жүктелуін қамтамасыз
етуге мүмкіншілік бермейді.
Ағынды желіні таңдағаннан кейін (бірзаттық немесе көпзаттық) жасалынатын өнімні ң
технологиясы мен номенклатурасының негізінде үздіксізділік д әрежесі бекітіледі. Ол
технологиялық үрдістің жеке операцияларын орындаудың және ағын тактісіні ң
уақыттарын салыстырудан анықталады.
Синхронизациялау шарты сақталған кезде үздіксіз-а ғында желі, кері жа ғдайда – үздікті-
ағынды желі қабылданады.
Өнделінетін тетіктердің номенклатурасына, жабдықтың жүктелу коэффициентіне с үйеніп
бірзаттық немесе көпзаттық желіні ұйымдастырудың мүмкіншілігі ж өнінде қорытынды
шығарылады.
Жабдықтың жүктелу коэффициентін 0,75 артық қылып алған тиімді.
Тамақ өнеркәсіптерінің машиналарында әртүрлі механизмдер қолданылады. Оларды ң
тораптарынан жұмысшы органдардың қозғалыс заңдары мен параметрлері т әуелді
болады.
.
Ағынды желілер

Механикаландыру және Элементтер
Тармақталуы автоматтандыру дәрежесі (машиналардың)
бойынша бойынша байланыстарының
сипаттамасы бойынша

Ағынды желілерді жай, ағынды желілер қатаң, иілгіш
Ағынды желілер бола алады:
және жартылай иілгіш байланыста
сәйкес келмейтін, қарапайым, механикаландырылған, кешенді болады.
қосылатын, аралас деп - механикаландырылған, Қатаң байланысты желілер
бөлуге болады. автоматтандырылғандар және өңделетін объекті тиеу
Жай желілерге дайын автоматтылар. позициясынан түсіру позициясына
Мысалы, қарапайым желілерде өңделетін дейін беріледі.
өнімнің бір түріне объектілерді - ет ұшасын конвейерсіз Барлық машиналар бірдей
шикізаттың бір түрі ғана аспалы жолдарға бір жұмысшы орыннан тактімен және өнімділікпен
өндіріледі . Бұған мысалы басқа орынға береді, онда операторлар жұмыс істейді және егер бір
машина істен шықса, онда
ретінде ішектерді өңдеу өңдеуді қолмен жүзеге асырады.
Механикаландырылған желілерде келесілер өшірілуі тиіс.
желісі жатады. Иілгішті (буферлі) желілер такті
өңделетін объектілерді толассыз немесе
Сәйкес келмейтін – мұнда өнімділігі бойынша бір-біріне
үздіксіз қозғалушы транспортерге немесе тәуелсіз бола алады. Ол үшін
шикізаттың бір түрінен өнім конвейерге орналастырады, ал негізгі машиналар арасына:
бірнеше түрін өндіретін операциялар арнайы механизмдер арқылы ағынды қамсыздандырады және
желілер. операторлар көмегімен іске асырылады. буферлі сыйымдылықтар болып
Қосылатын желілер Кешенді – механикаландырылған желілерде табылатын операция аралық
шикізаттың бірнеше барлық негізгі және транспортты жинақтағыштар,
операциялар машиналармен және Бұл жағдайда бункерлер және
түрлерінен өнімнің бір коректенгіштер қолданылады.
механизмдармен орындалады. Басқару,
түрін өңдіруді болжайды. бақылау, тиеу, түсіру операторлармен жүзеге Кейде бункерлер орнына
асады. транспортерлер қолданылады.
Майлылығы жоғары кiлегейден жасалатын сары
майды өндiруге арналған П8-ОЛУ ағынды желiсi
Бұл желi ВНИИМС-пен бiрге МосЗМО шыққан ОЛП желiсiнiң модернизациясы болып табылады. Ол
майлылығы 30—40% кілегейден әр түрлі майларды өндіру үшін арналған: т әтімай, та ңдамалы, шаруа,
бутербротқа арналған және т. б.. Желіні май өндіретін кәсіпорындарда 1000 – 1500т к өлемде дайын өнім
өндіруде қолданады. Желінің негізгі технологиялық жабдығы (Т1-ОУК немесе ПТ-2 құбырлы
пастерлегіштер, ОСД-500 майлылығы жоғары кілегейлерге арналған сеператор, ВН-600 мөлшерлегіш
ваннасы және Т1-ОМ-2Т цилиндрлі май-тәріздегіш) өнеркәсіптерде шығарылады.
Желінің құрамына кіретіндер: сиымдылығы 250 л қаймаққа арналған қалт қылы де ңгей реттегіші бар
РЗ-ОНС багі, кілегейге арналған Г2-ОПБ маркілі 361Ц2,8-20 ортадантепкіш электросор ғы, Т1-ОУК (ПТ-2)
құбырлы пастерлегіш, кілегейдің иісін кетіруге арналған ОДУ-3 иіс кетіру (дезодоратор) қондыр ғысы,
КВН-4 вакуум-сорғысы, қалтқылы деңгей реттегіші бар РЗ-ОНЯ бак-толтырғыш, майлылы ғы жо ғары
кілегейге арналған екі сепараторлар, май суына арналған Р3-ОБЯ багі, май суына арнал ған Г2-ОПА маркілі
361 Ц1,8-12 ортадантепкіш электорсорғы, мөлшерлейтін үш ВН-600 ванналары, майлылы ғы жо ғары
кілегейге арналған НРДМ сорғы-дозатор, Т1-ОМ-2Т үшцилиндрлі майтәріздегіш, РН-50Ш13М-1
таразылары (2 дана), таразыларға арналған үстел, ауаны сығуға арналған СО-7А (0-38Б) компрессоры,
аспаптарды қосатын және бақылау - өлшегіштерді басқару пульті, майлылы ғы жо ғары кілегейді
тасмалдауға арналған науалардың толық жинағы (комплект), сүт құбырларының толық жинағы,
арматуралар және ТЭ050-71120 электрлі таль.
Желінің жабдықтарын өндірістік-технологиялық процестердің жолы бойымен жабды қтайды ж әне
орналастырады, мұнда майцех заводының ауданнының шамаларын және орналастыруы, басқа б өлмелерімен
байланысы және табиғи жарығы, сонымн қатар жабдықты қамтамасыз ету ыңғайлылы ғы, майды
өлшемдеу (фасовка), буып түю және тасмалдануы есепке алынуы тиіс. Ванналар кезек бойынша ж ұмыс
істейді. Ванналардың (мысалы, бірінші) толғанша, екіншісінде (анализдері бойынша қажет жа ғдайда)
майлылығы жоғары кілегей талабына дейін ылғалдың мөлшерін бірі ңғайлау ж үзеге асырылады, ал
үшіншісінен біріңғайланған кілегей ротоционды сорғы-дозатормен 11 үшцилиндрлі майт әріздегішке 12
беріледі. Майтәріздегіштің цилиндрлеріндегі майлылығы жо ғары кілегей сал қындатылып қар қынды
механикалық өңделінеді, осыдан қажетті сары майдың құрлымы мен консистенциясы алынады.
Сүт өндірісінде қолданылатын ағынды
желілер.

Жабдықтардың сиппаттамасы технологиялық процестердің жұмысына сәйкес желідегі
орналасу және қосылу жүйелігімен жүргізіледі.
Т1-ОУК құбырлы пастерлегіші (2 сурет). Жабық ағында үздіксіз бастапқы майлылығы 30-
40% кілегейді пастерлеу үшін арналған. Оның толық жинағына кіретіндер: құбырлы жылу
алмастырғыш, пастерленбей қалған кілегейді қайтаратын клапаны, бу қысымын автоматты
реттейтін және бақылайтын құралдарымен бірге бу құбыры, Г2-ОПБ 36-11-1,2,8-20 ортадан
тепкіш электосорғысы, ТСМ-100 дистанциялық монометрлі термометрі, екі конденсат
ажыратқыштары, құбыр жүйелерінің комуникациялары және қосалқы бөлшектің толық
жинағы.
Құбырлы пастерлегіш бумен қыздырылатын бір-бірінің үстіне орналасқан екі цилиндрлі –
жылу алмастырғыштардан тұрады. Цилиндрінің ұзындығы 1200 мм, қабының диамелті 350
мм, бу жейдесінің диаметрі 250 мм болады. Цилиндрдің бүйіріне құбырлы дискілер
дәнекерленген және 24 құбырлары бар. Құбырларының сыртқы диаметрлері 30 мм, ішкі
диаметрлері 26-27мм болады. Құбырлы дискілер және құбырлары тот баспайтын 12Х18Н10Т
маркалі болаттан жасалынған. Құбырлы дискілерінің бүйірлерінде құбырларды қостап
қосатын каналдармен жалғанған. Цилиндрдің сыртынан бірінші (асты ңғы) ж әне а қыр ғы
(үстіңгі) келте құбыр түрінде штуцермен бірге шығып тұрады.
Цилиндрлерінің бүйірлері бірі екіншісіне оқшауланбауын және қымтауларын жүзеге
асыратын резеңкелі тығыздағыштарымен нығыз қақпақпен жабылған.
Сорғымен сорылатын сұйық, бірінші құбырға беріледі, сосын каналға, мұнда араласып
келесі құбырға өтеді, сосын қайтадан каналға, сөйтіп барлық құбыр жүйесімен өтіп шығады.
Цилиндрлерінің булы жейдесіндегі бу шығатын жері пластиналы-шағылыстыр ғыш металынан
жасалған.
Ет өндірісінде қолданылатын ағынды желілер. Тауықтарды,
бройлерлерді және балапандарды өндеуге арналған В2-ФЦЛ
ағынды желісі.

Құстарды өңдеудің технологиялық процессі келесідей жүзеге асады. Өңделуге түсетін құстарды ке ңістіктегі конвейерге
аяқтарынан іледі, бұл цехтың ішінде жеке бөлінген арнайы бөлмелерде аспалар ға құстарды ілу ж үргізіледі.
Құстарды электрлі есенгіретуге арналған аппаратқа түседі, есенгіретілген құсты қан жинауға арнал ған науаны ң үстінде
қолмен бауыздау жүргізіледі. Науаның үстінде ілінген құсты 120 с аралықта қансыздандырады.
Қансызданған құсты температурасы 5…5400 С аралығында жылумен өңдеу аппартына түседі.
Құсты жылумен өңдеуден кейін қауырсындарын жұлуға арналған автоматтарға түседі. Автоматтар ға үздіксіз
температурасы 45…4800 С су берілуі керек, бұл қауырсын жұлуға және жуу қажеттілігін қамтамассыз етеді. Қауырсындарын
жұлғанан кейін құс ұшасы ұрып – тазалау машинасына түседі, мұнда ұша ға жабыс қан ж үндерден тазарту ж үргізіледі,
сонымен қатар құс ұшаларын 28…3000 С температурадағы сумен жуылады.
Өңдеуден кейін ұшалардың өкпелерін, бүйректерін, ішек – қарындарының сыртқы қабы қтарынан тазартады.
Тазарудан кейін температурасы 18000 С сумен жууға арналған ұрып – жуғыш машинасымен жуылады. Ұшаны жуғаннан кейін
ішін жару конвейерінен салқындатуға жіберетін конвейерге қайта ілінеді.
Ішек қарынынан тазартылған ұшаларды салқындату мұзды сумен суытатын қондыр ғыда ж үзеге асырылады. Су
температурасы бірінші сатыда 8-1200С, ал екінші сатысында 100С болады.
Өңделген ұшаны семіздігіне және өңделу сапасына қарай іріктеліп өлшенеді және та ңбалайды. Әмбебап
автоматтарында құстың жұлынатын қауырсындары сонымен қатар жұлуға дейінгі орындары гидронауаларда ғы сумен
жуылады және жуылған қауырсын қауырсын өңдейтін бөліміне өтеді. Науа цехтың полында жасалынып үсті тор шарба қпен
жабылған.
Тауықтарды, бройлерлерді және балапандарды өңдеуге арналған В2-ФЦЛ ағынды желісі құсты қабылдау б өлімінен,
өңдеу желісінен, ішек қарынындарын тазарту және тоңазыту, іріктеу бөлімі және өңделген ұшаларды қаптау, қауырсын
өңдеу, техникалық қалдықтарын өңдеу процестерінен тұрады.
Ал құстардың аяқтарынан кесу құс ұшаларын бірінші реттік өңдеу конвейерлерінде ж үргізіледі. Сою желісіндегі
технологиялық операциялар орындалғаннан кейін құс ұшаларын ая қ буындарынан ішін жаратын конвейерге іледі. Ілінген
ұшалар тазалық сарапшылар үстеліне келіп түседі. әр бір ұшаны ң ішкі органдары тексеріледі. Жарамсыз ішкі органдарын
ұшалардан бөлек алып техникалық қалдықтар жинайтын гидротасмалдау науасына тасталынады, ал жарамсыз ұшалар ішін
жару конвейерінен алынып арнайы бактарға тасталынып тазалы қ сарапшылар б ұйры ғымен бас қа қолданыстар ға жіберіледі.
Күнбағыс майын өндіретін өндірістік
ағынды желісі.

Ө
Өсімдік майлардың
сімдік майларды ң ө ндірісі ттү
өндірісі үзеледі операциялардың
зеледі операцияларды ң ү үлкен
лкен сандары,
сандары, ж жүүруде
руде
қ айсылардың
қайсыларды ң майлыда шикізат ккү
майлыда шикізат үрделі физика-химиялық
рделі физика-химиялы қ процестерді
процестерді а ағ
ғады.
ады.
Технологиялық
Технологиялы қ схема суреттеуі ккү
схема суреттеуі нбағ
үнба ыс ттұқ
ғыс ымдарының
ұқымдарыны ң кептіруінен
кептіруінен бастаймыз.
бастаймыз.
Майлы ө ң к ө пшілік т ұқ
Майлы өсімдіктердің басым көпшілік тұқымдары күзет орнына пают жинаудан
сімдіктерді басым ымдары к үзет орнына пают жинаудан кейін кейін
дым қ ылды қпен, знамен үйлесімді асатынны ң са қ тау ғ а арнал
дымқылдықпен, знамен үйлесімді асатынның сақтауға арнал ған технологиялы қ өңдеу. ған технологиялы қ өң деу.
Кө
К өп таралғ
п тарал ан ә
ған әдіспен
діспен е ең дымқ
ң дым ылдық
қылды қ ттө
өмендеулері
мендеулері туралытуралы мянды
мянды жылы
жылы кептіру
кептіру келеді
келеді ,,
қ
қайсыда
айсыда кептіргіш
кептіргіш агентагент ар арқ асында тт ұқ
қасында ымдарды ң
ұқымдарды ң жылытуы
жылытуы болады (ауа қ
болады (ауа оспасыны ң
қоспасыны ңж жә
әне
не
ә
әдеттегі аздардың
деттегі аздарды жә
ң)) ж не қ
әне ашық
қашы қтау буланушының
тау буланушыны ылғ
ң ыл ал ттұқ
ғал ұқымдарынан
ымдарынан мыналар
мыналар жанында.
жанында.
Шахталы қ үлгі кептіргіштері ке ң қ олданылады. сушиль
Шахталық үлгі кептіргіштері кең қолданылады. сушиль ар қылы Высушиваемыелер ар қылы Высушиваемыелер
ттұқ
ұқымдар ж
ымдар жү үреді шахтаны, қ
реді шахтаны, қайда газауалық
айда газауалы қ ққоспа шахтадан қ
оспа шахтадан қорап орналас қ
орап орналас қан, шы ғ
ан, шы ғарып
арып
салушы ж әне шы ғ
салушы және шығарушылар.арушылар.
Тұқ
Т ымдар, қ
ұқымдар, қораптар
ораптар аралы аралық қ ө салмақ
өзз салма қ әәрекеті астында тт ү
рекеті астында үсе, ауа қ
се, ауа қоспасымен
оспасымен ж жә
әне
не
қ
қыздырылады газдардың
ыздырылады газдарды ң,, арнайы
арнайы отты оттық тан ттү
қтан үсетіндерді.
сетіндерді. Ыл Ыл ғ ал, тт ұқ
ғал, ұқымдарда,
ымдарда, мыналармыналар
жанында
жанында буланады,
буланады, ал кептірілген ттұқ
ал кептірілген ымдар ү
ұқымдар үшін
шін анамен
анамен салсал ққындататын
ындататын камерада
камерада
суылады, қ жан ұ ялы к өпшілік ар қ
суылады, қайда жанұялы көпшілік арқылы атмосфералық ауаны үрлейді. Кептіру
айда ылы атмосфералы қ ауаны ү рлейді. Кептіру
бас қ әне екі сатылы т ә
басқарылады бірді; сатылы және екі сатылы тәртіпке. Кептіргіш шахта екі сатылы кептіру
арылады бірді; сатылы ж ртіпке. Кептіргіш шахта екі сатылы кептіру
жанында
жанында биікпен
биікпен екі екі ббөөлімге сынғ
лімге сын ан: ү
ған: үстіге
стіге о оғған
ан ббө лімні ң
өлімні ң (бірінші сатыны ң
(бірінші сатыны ң)) кептіргіш
кептіргіш агентагент --
температураларында, ттө
температураларында, өменгі
менгі б бөөлімде
лімде кептіру
кептіру ж жү үзеге
зеге асады (екінші ө
асады (екінші өсім)
сім) жо жо ғғары
ары
температуралар
температуралар жанындажанында ттұқ ымдардың
ұқымдарды ң досушкуы
досушкуы ж жүүргізеді.
ргізеді. Кептіргіш камера ғ
Кептіргіш камера ға
а бір адымды қ
бір адымды қ
кептіру жанында воздуxa қоспасын ә переді ж әне бірдей
кептіру жанында воздуxa қоспасын әпереді және бірдей температура т үтіндік газдары. температура т үтіндік газдары.
Жақ
Жа қсаруына
саруына арналғ
арнал ған
ан шахталық
шахталы қ кептіргіштердің
кептіргіштерді ң боттары
боттары кептіру
кептіру тт ә
әсілдері
сілдері
рециркуляциялауды қ олданады, ж әне алдын ала жылумен
рециркуляциялауды қолданады, және алдын ала жылумен бидайды ң дәндерін өңдейді. бидайды ң д әндерін өң дейді.
Тамақ
Тама қөөндірісі
ндірісі автоматтарыны
автоматтарының ң
атқ
ат қару
ару механизмдеріні
механизмдерінің ң жіктелуі
жіктелуі

рычагтар гидравликалық
гидравликалық
рычагтар
(Р); және
және
(Р);
пневматикалық
пневматикалық
байланысты
байланысты
электргидравл (ГП);
(ГП);
электргидравл жұдырықшала
жұдырықшала
фрикционды
фрикционды(Ф);
(Ф); икалық
икалық рр(К);
(К);
байланысты
байланысты
(ЭГ)
(ЭГ)
механизмдер.
механизмдер.
қатаң
қатаңторапты
торапты
механизмдер
механизмдер
(П);
(П);
рычагты
механизмдар:

шарнирлі-
рычагты,
кулисті-
рычагтар,
кривошипті-
сырғымалы,
рычагты-
жұдырықшал
ы, рычагты-
тісті,
рычагты-
храпты
Барлық тамақ өндірістері массалық өндірістерге жатады. Б ұл а ғынды желілерді жасауға жа ғдай
жасайды. Тамақ өнеркәсібіне көп мөлшерде су қажет. Бактериалдық
тұрғыдан және де физика-химиялық құрамдарына байланысты суға
жоғары талап қойылады. Көп жағдайда кәсіпорындарға суды қалалық
сумен жабдықтау жүйесінен алады. Егер де, мұндай жолмен толық
көлемде сумен жабдықтау мүмкін болмаса, онда, әсіресе сүт
зауыттарына артезианды құдық құрылғыларынан алу керек немесе
арнайы сумен жабдықтау жүйелерін құру қажет.
Шеберхана түрі және көлемі кәсіпорін қуатына мен өндірістік
профиліне байланысты салыну қажет. Шеберхана станоктарды,
жабдықтарды, автокөліктерді, ғимараттардың инженерлік
жабдықтарын эксплуатациялық басқару және өлшеуге арналған
жабдықтарын, сонымен қатар ғимараттың өзін жөндеу үшін
қолданылады.
Шеберхана ғимараттардың инженерлік жабдықтарын
эксплуатациялық басқару, аппаратураларды өлшейтін,
электротехникалық жабдықтарды жөндеу үшін қажет. Кейбір
кәсіпорындарда көп мақсатта қолданатын ғимараттары салынған,
мұнда шеберханалар мен қоймалар, сонымен қатар гараждар,
трансформатор подстанциялары, насостар, судайындау қондырғылары
және т.б. салынады.
Тамақ өнеркәсіптік кәсіпорындардың басты жобаның
компоновкасын дұрыс таңдаудағы басты мәселе өндірісті түрін
ұйымдастыру, өнім өндіру кезіндегі қозғалыс ағыны, қатынас
жолдарының жүйесі болып келеді. Әрі, кәсіпорының қоршаған
Пайдаланылған
әдебиеттер у д ование
о е обор и . М.:
к т
о ло гичес ышленнос
• УМКД . И. Техн п ром
й
ел еев А й мясно
• П .
ед п рияти дат, 1971 c h. r u/ 9 0 6.doc
пр з lu 0 5
щ е п роми tt p :/ /w ww.mo
oa d / umk/1 1 3/16
Пи сі : h u p l 4 2 0
е рн ет желі
s u .k z /arm/ t/ d o c s/130
p /daule
• Инт .c o m
issuu


Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Машина – автоматтардың жіктелуі. Машина автоматтар мен ағынды желілердің жіктелуі, автоматтардың орындаушы механизмдерінің сипаттамасы
Қышқылдардың қасиеттері
Даналық бұйымдары бар машиналардың автоматты қоректендіргіштер Қоректенгіштердің құрылымы, жіктелуі және негізгі типтері
Жұлдыз топологиясы
Жеуге жарамды балдырлар - адам жеуге жарамды
Компьютерлік желілер туралы негізгі мәліметтер
Компьютерлік желі түрлері
Риккетсиялар ұсақ полиморфты грам теріс бактериялар
Компьютерлік желілердің жіктелуі
Телекоммуникациялық желілер
Пәндер