Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу әдісі
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШАКАРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

БА Ө Ж
ТА Қ Ы Р Ы Б Ы :
П А РА М Е Т Р Л Е Р Д І С Ы Р Т Т А Й Р Е Т Т Е Й Т І Н Ү З Д І К С І З
К УЛ Ь Т И В И Р Л Е У Ә Д І С І .

ОРЫНДАҒАН:НУҒУМАР Е.Қ.
Т Е К С Е Р Г Е Н : Қ А Б Д Е Н О ВА А . Т.

СЕМЕЙ 2015
Жоспар:
Биотехнологиялық стадиялар

Биотехнологиялық
стадиялардың бірі-дайындық
стадиясы

Дайындық стадия процестері
Биотехнологиялық стадия
Негізгі стадияға осы немесе басқа
биологиялық агентті (микроағзалар,
оқшауланған клеткалар, ферменттер немесе
клеткалық органеллалар) қолдана отырып,
шикізаттың осы немесе басқа өнімге айналуы
жүретін өзіндік биотехнологиялық стадияға
жатады. Биотехнологиялық стадияның негізгі
мақсаты белгілі органикалық затты алу болып
табылады.
БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СТАДИЯ ЕРЕЖЕГЕ САЙ ЖАҢА ОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ СИНТЕЗІМЕН ҚОСА, ТӨМЕНДЕГІ К ӨПТЕГЕН БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫ Қ ПРОЦЕСТЕРДЕН Т ҰРАДЫ:

Ферменттеу

Биотрансформация

Биокатализ
Биологиялық тотығу

Метанды ашу

Биокомпостау

Биосорбция

Бактериалды сілтісіздендіру
Дайындық стадиялары
Дайындық стадиялары биотехнологиялық стадияға
қажетті шикізат түрлерін алдын ала жасау және
дайындау үшін орындалады.
Дайындық стадиясында келесі
процестер қолданылады:

Ортаны жасау

Ортаны стерильдеу

Газды дайындау және стерильдеу

Егінді материалды дайындау

Биокатализаторды дайындау

Шикізатты алдын-ала өңдеу
Ортаны жасау, көбіне сұйық, биотехнологиялық
стадияда қоректенуге қажетті компоненттерден
тұрады.
ОРТАНЫ СТЕРИЛЬДЕУ – БӨГДЕ МИКРОФЛОРА ТҮСУІ ҚАЖЕТСІЗ,
АССЕПТИКАЛЫҚ БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕР ҮШІН
ЖҮРГІЗІЛЕДІ.
ГАЗДЫ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ СТЕРИЛЬДЕУ (АУАНЫ).
БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІҢ ӨТУІНЕ
ҚОЛДАНАДЫ. АУАНЫ ДАЙЫНДАУ, ОНЫ ШАҢ МЕН
ЫЛҒАЛДАН ТАЗАРТУДАН, ҚАЖЕТТІ ТЕМПЕРАТУРАНЫ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕН ЖӘНЕ МИКРОАҒЗАЛАРДАН, ОНЫ Ң
ІШІНДЕ СПОРАЛАРДАН ТАЗАРТУДАН Т ҰРАДЫ.
Егінді материалдарды дайындау.
Микробиологиялық процесті жүргізуге немесе
өсімдіктер мен жануарлардың оқшауланған
клеткаларын культивирлеу процестерін
жүргізуге негізгі стадиямен салыстыруда алдын
ала өсірілген аз мөлшердегі биологиялық
агенттерден тұратын егінді материалды да
дайындау қажет.
БИОКАТАЛИЗАТОРДЫ
ДАЙЫНДАУ.
БИОТРАНСФОРМАЦИЯ
НЕМЕСЕ БИОКАТАЛИЗ
ПРОЦЕСТЕРІ ҮШІН АЛДЫН
АЛА БИОКАТАЛИЗАТОР
НЕМЕСЕ БОС ЖӘНЕ
ТАСЫМАЛДАУЫШҚА
БЕКІТІЛГЕН ФЕРМЕНТ,
НЕМЕСЕ ФЕРМЕНТТІК
БЕЛСЕНДІЛІГІ КӨРІНЕТІН
КҮЙГЕ ДЕЙІН АЛДЫН АЛА
ӨСІРІЛГЕН
МИКРОАҒЗАЛАР
БИОМАССАЛАРЫ
ДАЙЫНДАЛАДЫ.
Шикізатты алдын ала өңдеу. Егер шикі зат өндіріске
биотехнологиялық процесте қолдануға жарамайтын
жағдайда түссе, шикізатты алдын ала өңдеу
операциясы жүргізіледі. Мыс: спирт алуда бидайды
алдымен ұнтақтаймыз, сосын «қанттандыру»
ферментативтік процестерінен өткізіп, содан соң ғана
қанттандырылған сусло биотехнологиялық стадияда
ферментативтік жолмен спиртке айналады.
Басқа мысал – дрожжа алу үшін древесина
қолданылады. Мұнда алдымен шикізатты ұнтақтап,
қышқыл ортада 2000С дейін қыздырылады. Бұл
қышқылдық гидролиз процесі нәтижесінде древесина
глюкоза және лигнин ерітіндісіне айналады. Глюкоза
ертіндісі (гидролизат) биотехнологиялық процесте
азықтық дрожжилар алуға қолданылады.
Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Беккер М.Е. Введение в биотехнологию. М.: «Пищевая промышленность».
1976г. 272с.
2.Егорова, Т.А. Основы биотехнологии: учебное пособие для высш. пед.
учеб. заведений/ Т.А. Егорова, С.М. Клунова, Е.А. Живухина. – 2-е изд., стер.
–М.: Академия, 2005. – 208 с.
3.Цапалова И.Э., Маюрникова В.М. Экспертиза продуктов переработки
плодов и овощей. 2003.
4.Сеитов З.С Биохимия., Алматы қаласы., - 2007
5.Интернет материалдары: http://yandex.kz , http://google.kz

Ұқсас жұмыстар
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс-Уилсон әдісі. Вставка диаграммы
Үздіксіз культивирлеу
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс­Уилсон әдісі
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу және Бокс-Уилсон әдісі
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу туралы ақпарат
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс-Уилсон әдісі жайлы
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу. Бокс – Уилсон әдісі жайлы ақпарат
Бокс-Уилсон әдісі
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу БоксУилсон әдісі
Пәндер