Бизнес жоспар. Дәптер жасау ісі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Бизнес жоспар
Дәптер жасау ісі

Орындаған:Альжапарова Асем
Тобы:ХО-403
Мазмұны:
Кіріспе
Өнімнің сипаты
Техникалық жоспарлау
Жалпы инвестициялық шығындар
Мақсаттық топ
Өндірістік жоспар
Ұйымдастыру,басқару және қызметтер
SWOT талдау
Түйіндеме
• Бұл бизнес-жоба "Дәптер өндіру" жобасын инвестициялаудың негізділігін
экономикалық тұрғыда түсіндіруге арналған. Бизнес-жобада
инвестициялық есептеулер жасау үшін қажетті барлық ақпараттар
берілген, соның ішінде кірістердің, жобаны жүзеге асыру барысында
талап етілетін шығыстардың және негізгі салымдардың негізгі түрлері
берілген. Аталған көрсеткіштер негізінде жобаны жүзеге асыру
барысында нарықтың даму көрсеткіштеріне болжам жасалған. Ұсынылған
бизнес-жобаның көмегімен әлеуетті инвесторлар аталмыш жобаға
қаражат енгізудің тиімділігін бағалай алады, жобаны қаржыландырудың
неғұрлым тиімдірек үлгісін таңдау мүмкіндігіне ие болады.
Өнімнің сипаты
• Өнімнің (қызметтің) сипаты Бұл жоба төңірегінде өнімнің бір түрі –
дәптерлер түр-түрімен шығарылатын болады. Дәптерлер – жеке
сауданың желілеріндегі,кәсіпорындарда, оқу орындарында және т.б
жерлерде кеңінен қолданылатын таур болып табылады. Дәптер – оқу
құралдарының негізгінің бірі. 12,24,36,48,90 (сәйкесінше дәптер
бағасы 10; 30; 45; 55; 90 тг )беттік дәптерлер, блокноттар, сурет салу ға
арналған альбом шығарылады.
Жобаны қаржыландыру несиелік капитал
есебінен жүзеге асырылады деп жоспарлануда.
Техникалық жоспарлау
Өндірістік жай және қойма мен кеңсеге арналған дәптер өндірісін
ұйымдастыру үшін ауданы 250 болатын орын қажет:
• ө  ндірістік жай ауданы – 150,
• қойма үшін – 50
• әкімшілік-тұрмыстық жайлар ауданы – 50.
Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындарға
мыналар жатады:
Шығындар, USD 2018
Негізгі құралдарға жұмсалатын 1 296 100
инвестициялар
Айналымдық капиталға 1 609 900
жұмсалатын инвестициялар

Барлығы 2 906 000

Жалпы инвестициялық шығындар
Қаржыландыру көзі USD Мөлшері Кезең Үлесі

Несиелік қаражаттар 2 906 000 01-06.2018 100%

Барлығы 906 000 100%
Қағаз өңдіру шикізаты
Қағаз өндіру үшін әр түрлі ағаштар мен бір жылды қ өсімдіктер
целлюлозасы және ағаш массасы (уатылған ағашқа су араластырыл ған
талшықты қойыртпақ) жұмсалады. Қасиетін жо ғарылату үшін қа ғаз
массасына (қағаз және картон жасау үшін пайдаланылатын ұнта қтал ған
талшықты материалдар, су, үстемелер, боя ғыш, желімдегіш заттар қоспасы)
қосымша минералдық үстемелер қосады: минералды қ заттар (каолин, тальк,
т.б.) қағаз түсін ағартады, тығыздығы мен тегістігін арттырады ж әне жа қсы
баспалық қасиеттер (мөлдір емес, бояу ж ұғатын, т.б.) береді; желімдік
материалдар (канифоль желім, крахмал, шайыр, т.б.) қа ғазды ң сия сормайтын
қасиетін және парақтың беріктігі мен ты ғызды ғын арттырады; кейбір қа ғаз
түрлерін жасауда бояғыштар, химиялық талшықтар , т.б. қолданылады.
Ерекшеліктері

• баспалық қағаз (баспаханалық, офсеттік, иллюстрациялы қ, картографиялы қ, т.б.) –
тегістігімен, түсінің ақтығымен ерекшеленеді, баспа бояуы жа қсы ж ұғылады.
• Жазбалық қағаз (жазуға, конверттік, карточкалық, т.б. пошта ға арналған қа ғаздар) – бетіні ң
жылтырлығымен, жақсы желімделгіштігімен және сия сормайтынды ғымен ерекшеленеді.
• Сызба және сурет салу қағазы (сурет салу, сызба сызу қағаздары, сызбалық м өлдір ж әне
калькалық), әдетте толтырғышсыз (немесе аздап қосылған) массадан жасалады. М өлдір болу
үшін кейбір сорттары көбірек суланып, жоғары қысыммен каландрленеді. Электр
оқшаулағыш қағаздың (конденсаторлық, кабельдік, телефондық, о қшаула ғыш-орамды қ, т.б.)
механикалық беріктігі жоғары әрі жақсы диэлектрлік қасиеттерімен сипатталады.
Сату Номина 2018 2019 2020 2021 2022
жоспар лды
ы көлемі
Дәптерл 456000 25% 70% 100% 100% 100%
ер
Өндіріст 25% 70% 100% 100% 100%
ің
орташа
коэффи
центі
Сату 2018 2019 2020 2021 2022
көлемі
Дәптерле 114000 319200 456000 456000 456000
р
Сатудан 2018 2019 2020 2021 2022
табыс(д
оллар)
Дәптерл 41115 115122 164460 164460 164460
ер
барлығы 41115 115122 164460 164460 164460
Өндірістік жоспар
• Аптасына 6 жұмыс күні және 1 күнде 8 сағат жұмыс күні болады
деп болжаймыз. Өндіріс 08:00-ден 18:00 дейінгі аралықта ашық
болады.
Ұйымдастыру,басқару және қызметтер
Лауазымы Саны Еңбек ақысы (тг)
Басқару
Директор 1 140000
Бас есепші 1 110000
Барлығы 2 250000
Өндіріс
Бірінші ауысымның өндірістік 4 65000/260000
жұмыскерлері 1
Бірінші ауысымның өндірістік 4 65000/260000
жұмыскерлері 2
Барлығы 8 520000
Қосымша жұмыскерлер
Қосымша жұмысшы 1 45000
Электрші 1 75000
Жинаушы 1 45000
Күзетші 2 50000/100000
Жүргізуші 2 75000/150000
Барлығы 7 415000
Қорытынды 17 1185000
Мақсаттық топ:

Супермаркеттер;
Шаруашылық және арнайы дүкендер;
Әмбебап және өнеркәсіптік тауар дүкендері;
Ашық базарлар;
Дүңгіршектер мен даладағы сөрелер
Кәсіпорын қызметінің жобаның 5 жылындағы
тиімділік көрсеткіштері.

Жылдық табыс (5 жыл), USD. 902 801
Активтердің рентабельділігі 31,4 %
Кірістіліктің ішкі нормасы (IRR) 370,5 %
Таза ағымдық құн (NPV), USD. 2 208 058
Жобаның өзін-өзі ақтауы (қарапайым), 1,28
жыл
Жобаның өзін-өзі ақтауы 1,31
(дисконтталған), жыл
SWOT талдау
Күшті жақтары Әлсіз жақтары
Бәсекелестікпен күрес Балансталмаған өндірістік
стратегиясы қалыптасқан, қуаттылық
өзіндік тауар өндірісі мен Білікті мамандардың жиі ауысуы
инфрақұрылымның болуы, Қызметкерлерді ынталандыру
дәптер өндірудің заманауи жүйесінің әлсіздігі
технологиясы бар, Қойма қорларын басқару жүйесінің
Басқарушылық мамандардың дамымауы
біліктілігі Кадрлық саясаттың әлсіздігі
Қауіптері Мүмкіндіктері
Кәсіпорын қызметі мен оның Үздік өндірістік технологиялар мен
стратегиясын дамытуды маркетингтік технологияларды тиімді
жоспарлау әлсіз пайдалану
өндірілетін тауар сапасы мен
Қаржылық ахуалдың сыртқы
номенклатурасын жетілдіру
факторларға айтарлықтай Тауарлық өнімдердің, қызметтердің
тәуелділігі номенклатурасын арттыру
Рейдерлік қамтылу қауіпі Қызметті кеңейту.
Нарыққа неғұрлым ірі
компанияның келуі
Экономикалық тұрғыдан алғанда жоба
мыналарға әсер ететін болады:

• 1. Семей қаласы бюджетіне қосымша табыстың түсуіне;
• 2. Аймақ тұрғындарының сапалы өнім – дәптерге деген
сұраныстарын толық қанағаттандыруға.
Жобаның тиімділігін экономикалық тұрғыда
түсіндіру үшін есептеулер жасауға пайдаланылған
деректердің негізгі көздері мыналар болды:

• БАҚ пен Ғаламтордың ашық көздерінен алынған ақпараттар;
• ҚР статистика Агенттігінің статистикалық деректері,
талдаулық шолулар және , баспасөз хабарламалары
Түйіндеме
Бұл бизнес-жоба Қазақстан Республикасының Шығыс-Қазақстан
облысында (ШҚО) «Дәптер өндіру» жобасының қаржылық-
экономикалық тиімділігі мен техникалық тұрғыда жүзеге
асырылуын түсіндіру мақсатында әзірленді. Компания дәптер
өндірісін, сақталуын және сатылуын жүзеге асыруды жоспарлап
отыр. Дәптерлерді тарату нарығы сауда мен қызметтер саласындағы
кең ауқымды сала болып табылады.
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Туристік бизнесті жоспарлау
Кәсіпкерлік: мәні, мазмұны Кәсіпкерлік – белгілі бір істі істей білу, ол адамның еркін
ТУРИСТІК ФИРМАНЫҢ БИЗНЕС ЖОСПАРЫ
Шығыс ас үйі мейрамханасын ашу
КӘСІПКЕР БИЗНЕСПЕН БІРГЕ ТУЫНДАЙТЫН
"Ұ" дыбысы мен әрпі
Бизнес жоспар туралы
Бизнес жоспар туралы ұғым
Кәсіпкерләктегі бизнес жоспар
Бизнес жоспардың негізгі бөлімдері
Пәндер