Ішкі және модульдік программалау
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы
Білім және Ғылым министрлігі
Шәкәрім атындағы Семей
мемлекеттік университеті

Ішкі және модульдік
программалау

Орындаған:Тоқбаев Е.У

Тексерген:
Жаксыгулова Д.Д

Си тілі мен Паскаль тілінде жазылған
бағдарламалардың басты айырмашылығы – Си
тілі бұл жүйелік бағдарламалау тілі сондықтан
ол жүйелік бағдарламалау деңгейіне арналған.
Паскальда жазылған мәтін көбінесе есеп
шығарудың алгоритмін көрсететін формальды
тіл. Ал Си тіліндегі мәтін тек формалды емес,
есеп шығару алгоритімінің машиналық
бағытталған көрінісі болуы мүмкін

С ++ тіліндегі программаның құрылымы
• С++ тіліндегі кез-келген программа main функциясынан
тұрады.
• Функцияның сипаттамасы тақырып пен денеден т ұрады.
Функцияның ерекшелік белгісі болып оның атынан кейінгі
дөңгелек жақшалар саналады.
• С++ тіліндегі кез келген айнымалы пайдаланыл ғанша дейін
сипатталуы тиіс. Әдетте барлық айнымалылар функцияны ң
басында бірінші орындалатын оператор алдында сипатталады.
• Кез-келген программа комментарийден тұрады.
• Комментарий- программа мағынасын түсінуге к өмектесетін
ескертулер.

С++ тілінде ішкі программалар
• С++ тілінде функция маңызды компонент
болып табылады.
• Функцияның айнымалы сияқты типі болады
• Типі функцияның типіне ұқсас мәнді қайтара
алады • Егер функция ешқадай мән қайтармаса
ол void типіне ие болады
• Функцияны жариялау кезінде оның типінен
кейін аты және екі жақша жазылады.

1. Стандартты модульдер
2. SYSTEM-модулінің процедуралары мен
функциялары
3. DOS модулінің процедуралары
4. CRT модулі.
5. Модуль трансляциясы

Модуль құрылымы программа құрылымына ұқсас. Модульдің ішіндегі барлық
сипаттамалар бір-бірімен байланысты. Мысалығы, Strings модулі нөлдік белгімен
аяқталатын жолдарды өңдейтін ішкі программаларға қажетті сипаттамалардан
тұрады. Сонымен қатар ішкі программалар сияқты, модульдер де стандартты және
стандартты емес немесе қолданушының модулі, яғни, програмалаушылар өздері
құрастыратын бола алады. Стандартты және стандартты емес модульдер құрылымы
бірдей болғандықтан, олардың сипатталуы бірдей ережеде құрылған.
Модульдер программаға оның атын uses компилятор нұсқауында сипаттаудың
көмегімен қосылады.
SYSTEM – барлық программаларда автоматты түрде қолданыла беретін стандартты
процедуралар мен функциялардан құрылған модуль.
MS DOS- операциялық жүйе мүмкіндіктерін қолдануға арналған процедуралар мен
функциялар DOS модулін құрайды.
CRT- экранның клавиатураның және динамиктің жұмысын басқаруға
пайдаланылатын процедуралар мен функциялардан тұратын модуль.
GRAPH- әр түрлі графикалық адаптерлерді қолдайтын компьютердің графикалық
мүмкіндіктерін көрсететін көптеген программалардан тұратын модуль.
PRINTER- принтермен жұмысты жеңілдететін модуль.
OVERLAY- оверлей программалар құру кезінде қолданылатын модуль.
WINDOS- модулінің процедуралары DOS модулінің процедураларына ұқсас.
STRINGS- модулі Pchar – типті қатарлармен жұмыста пайдаланылады.
Бұл модульдердің программада қолданылуы:
Program <программанаң аты>;
Uses <модуль аты>
{Егер бірнеше модульдер қолданылатын болса}
Uses <1-модуль аты>,<2-модуль аты>...< N –модуль аты>;
2. SYSTEM-модулінің процедуралары мен функциялары

SYSTEM модуліндегі Random(i) функциясы 0-ден i-ге дейінгі кездейсоқ
санды анықтайды.
Математикалық (Abs,ArcTan,cos,sin,exp,ln,sqr,sqrt,Frac,int,Pi),
түрлендіруші
(chr,ord,trunk,round,pred,succ,odd,т.б.) жолдық қатарларды өңдеуге
арналған
(Concat,Copy,Length,Pos,Delete,Insert,Str,Val) процедуралар мен
функциялар да осы SYSTEM модулі құрамына кіреді.

3. DOS модулінің процедуралары
Программа жұмысын басқару үшін процедуралары:
Exit, Halt.
Exit- процедурасы программаның орындалу барысында
блоктан тез шығуға мүмкіндік береді.
Halt- процедурасы программаның орындалуын
тоқтатып, басқаруды операциялық жүйеге қайтарады.
Exec(a,b)- a-программаны b-қатардың мәні бойынша
тауып, орындайды.
FindFirst- көрсетілген каталогтан атрибуты бойынша
файлды іздеу.
FindNext – сол каталогтан дәл сондай атрибутпен келесі
файлды іздеу.

4. CRT модулі.

Дербес компьютердің экраны әдетте (текстік режимде) 25 жолды қ қатардан
тұрады, ал әр қатарға 80 таңба сияды. Бірақ кейбір типтегі дисплейлер бас қа
да режимде болады. Түрлі түстің жалпы саны 16. Бірақ ақ- қара экранды
компьютерлер де бар. Экран жұмысын басқару үшін бізге қандай
мүмкіндіктер қажет? Керекті таңбаны J-қатардың I-позициясына шы ғару ға
болады. Түсін өзгерту толық экранды игере алу деген с өз. Атал ған
мүмкіндіктердің барлығы CRT модулінде қарастырылған.
GoToXY(I,J)- процедурасы курсорды экран бетінде J-қатардың I-ба ғанына
жылжытады.
TextColor(Color)- текстің түсін орнатады.
TextBackground(Color)- экран бетінің т үсін (фон) орнатады.
ClrScr процедурасы экрандағы жазуларды фон т үсімен бояп, тазартып
курсорды жоғарғы сол жақтағы бұрышқа апарады.
Window(x1,y1,x2,y2)- экран бетінде тік т өртбұрышты терезе сызады. М ұнда ғы
(x1,y1) және (x2,y2) нүктелері тік т өртбұрыштың диагоналының сол жақ
жоғарғы және оң жақ төменгі төбелері.
Window процедурасы іске қосылған болса, онда барлық процедура тек
таңдалған терезеде ғана жүреді. Курсор әрі қарай өтпейді.

Модуль трансляциясының нәтижесі ретінде сол атымен берілген
және кеңейтілуі-ТРU файлды алуға болады, яғни ұзақ қолдану
кезінде дискіде сақтауға болады.
Модуль-файлының кеңейтілуі ТРU ету тәсілі:
- компиляциялау (Соmpile) мәзірін ашу; (Compile менюі жүйесі үш
бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде компиляция әр-түрлі режимде
жүзеге асырылады. Екінші бөлімде компиляциялауға дайындау
командалары орналасқан. Үшінші бөлімдегі команда
компиляциялау қорытындысының ақпараттарын бейнелейді.)
- опциялар тізімінен жадта адрестеу (Destination Memory) к өрінсе,
оны дискіде адрестеу (Destination Disk) етіп өзгерту ( қатарды
таңдау);
- модуль-программаны компиляциялау.
- Дәл осы тәсілмен программа файлын өңдесек, кеңейтілуі – ЕХЕ,
яғни орындалуға дайын программаны аламыз.
DelLine- процедурасы курсор тұрған қатарды алып тастайды.
HighVideo- процедурасы терілуші таңба анықтығын арттырады.
LowVideo- терілген таңбалардың анықтығын төмендетеді.
InsLine – процедурасы курсор орналасқан жерге бос қатар қояды.
ReadKey- клавиатурадан басылған клавиша коды арқылы

Ұқсас жұмыстар
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру. Модульдерді пайдаланатын программа құру
Pascal тілінде бағдарламалау
ДК қолданбалы программалық қамтамасыздандырылу
Объектілі бағытталған программалаудың негізгі артықшылығы модульдік программалаумен салыстырғанда модульдер арасында жіберілген ақпарат көлемінің азаюы және модуларалық байланыстар санының қысқаруы
JAVA ТІЛІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛІ – БАҒЫТТАЛҒАНПРОГРАММАЛАУ
Бағдармалауға қойылатын негізгі талап - бағдарламаның анықтылығы және сенімділігі
Трансляция түсінігі
Модульдік программалау
Ішкі және модульдік программалау. Си тілі мен Паскаль тілінде жазылған бағдарламалар
Программалық жабдықтар
Пәндер