Педагогика пәні және ұғымы
Презентация қосу
ҚР Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Жаратылыстану – математика факультеті

СӨЖ №1
Тақырыбы: «Педагогика пәні және ұғымы

Тобы: Т - 413
Орындаған: Берік Н.
Тексерген: Тұрғанбаева Б. Ш.
Жоспар:
I. Педагогика
пә ні жә не ұ
II. Педаго ғ ымы
гика категор
III. Тәрбие иялар ы
нің мақсаты
дамытудың м е н тұ л ғ а ны
IV. Педаго қозғаушы к
гика ғылым ү шт е р і
о ны ң б а сқ а ының с а ла л
ғ ы л ы м д а рм а р ы және
ен б айланыс
ы
Педагогика - бала
жайындағы ғылым,
олай болса ол ұрпақ
тәрбиесі жайындағы
ілім.
Педагогика бұл-адамзат ғылымының ең ежелгі және қоғам дамуының
ажырамас саласы болып табылады. Себебі: педагогикалық білім ұғымы
ұрпақты білімге дайындау немесе тәрбиелеу мен байланысты адам
әрекетінің ерекше аймағына кіреді. Педагогика барлық ғылымдар сияқты
философия ғылымы аясында қарастырылды. Ежелгі грек философтарды
Гераклит, Демокрит,Фальс, Сократ, Аристотель, Платон, т.б. ғылымдарының
педагогикаға қосқан үлесі зор. «Педагогика» деген ұғым көне грек
елдерінде б.э.б. 2,5 жылда пайда болған дейді. Педагогика деген с өз, яғни
тәрмин, көне грек тілінен шыққан, ол балаларды ертіп жүру, баланы
жетектеп мектепке апаруы деген сөз. Анығырақ айтатын болсақ,
"Педагогика" термині гректің екі сөзінен: "пайс" - балалар және "эгейн" -
баланы басқару, тәрбиелеу, жетектеу, бағу ұғымдарынан шыққан. Адам
өмір бойы тәрбиеленеді және қайта тәрбиеленеді.
Педагогиканың негізгі категориялары

• адамдарды қоғамдық өмірге және өнімді еңбекке дайындау
мақсатын көздеп, жаңа ұрпаққа қоғамдық-тарихи тежірибені беру
Тәрбие процесі

• табиғат пен қоғам жайында жинақталған білім жүйесін жеке
адамның меңгеруі және оны өмірде тиімді етіп қолдана білуі.Білім
Білім беру беру ұғымын педагогикаға тұңғыш енгізген И. Песталоцци

• білім берудің негізгі жолы. Оқыту екі жақты, бір текті процесс:
1. Оқытушы оқушыларға білім берін, іскерлік, да ғдыға үйретеді.
2. Оқушы таным міндеттерін жете түсініп, жа ңа білімді, іскерлікті,
Оқыту дағдыны игереді және оларды өмірде колданады
Тәрбие
мақсатқа тұлғ аны
мақсатты түрде,
бағ ытталғ ан қалыптастыруғ а
адамзаттың өмір
тұлғ а бойында мақсатты, арнайы бағ ытталғ ан
сүру барысында
көзқарастар мен ұ йымдастырылғ а қоғ амдық
жинақтағ ан
сенімдер, н жан-жақты институттардың
әлеуметтік
қасиеттер мен ү йлесімді (отбасы,
тәжірибесін,
құ ндылықтар, дамығ ан тұлғ аны балабақша,
ұ рпақтан
мінез-құлық қалыптастыру мектеп,
ұ рпаққа
нормаларын процесі қоғ амдық
алмастыру
қалыптастыру бірлестік) балағ а
процесі
процесі әсер ету процесі
Тәрбие мақсаты түсінігіне сипаттама

Мақсат – ол саналы түрде
педагогикалық іс-әрекеттің алдын-ала
болжамданған нәтижесі.
Мақсат құру
процесі
Педагогикалық әдебиетте мақсаттың
келесі анықтамалары кездеседі:
Тәрбие мақсатын анықтауға әсер ететін
қажеттіліктер мен факторлар.
қажеттіліктер факторлар

баланың әлеуметтік-экономикалық
жағ дай
ата-аналардың

Тәрбие мақсаты
білім беру мекемесінің
педагогтардың жағ дайы

білім беру оқушылардың жас және
мекемесінің дара ерекшеліктері

Ұжымның даму деңгейі
қоғамның
Тұға дамуының қозғаушы күштері

Инерттілік
Стереотип Жаңа
тік танымдық
мүдделер
Тұрақтылы
қ

Тұлғаның
Дербестікке ұмтылу
Жаңа дамуындағ
мүдделер ы
қызметтер

Еркіндік
пен Жақсы
қоғамды жетістіктер
ге ұмтылыс
қ іс -
әрекет
Педагогикалық проесстің қозғаушы күштерін
қарастырған ғалымдар
М.А.Данилов

Н.Д. Хмель

Г. И. Щукина

А.С. Макаренко

Б.Т. Лихачев

Н.К. Крупская

Г. С. Костюк

В. А.Сухомлинский

Н.А. Завалко
Педагогика ғылымының салалары

мектепке дегіінгі педагогика

мектеп педагогикасы

педагогика тарихы

дефектология

жоғары мектеп
педагогикасы
Мектепке дейінгі педагогика -отбасы, балалар бақшасындағы демек,
мектеп жасына дегіінгі балалар тәрбиесін зерттейді
Мектеп педагогикасы мектеп жасындағы балаларды тәрбиелеу мен
оқытудық мақсаттары мен міндеттерін, әдістері мен принциптерін,
формаларын, мазмұнын және нетижесін айкындайды. Мектеп
педагогикасы төрт бөлімнен тұрады. Олар:

Педагогиканың жалпы
негіздері
Тәрбие теориясы

Дидактика
Мектептану (басқару
теориясы).
Педагогика ғылымының басқа ғылымдармен байланыс

Археология
Психология Әлеуметтану Кибернетика

• педагогика • ғылымы мен • (грек сөзі) - • өткен ғасырдағы
ғылымы тығыз басқару өнері. ескерткіштер
психология байланысыты. Кибернетика – арқылы
ғылымымен Педагогика жас ғылым, ол халықтардың
тығыз ғылымы нақты XX ғасырдық 40- әдет-ғүрпын,
байланысты. мәселелерді жылдарының мәдениетін
Психология зерттеп аяғында зерттейді
психикалық жинақтауға қалыптаса
үрдісті (адамның әлуметтану бастады.
зейінін, ойлауын, ғылымы Кибернетика –
есін, қиялын әлуметтік күрделі
және адамның ортаның адамға машиналардағы,
дербес қатысын тірі ағзадағы
ерекшеліктерін, қарастырады. және қоғамдағы
темперамент, Жас ұрпақты процестердің
мінез, тәрбиелеу жалпы
қабылдауын мәселесін заңдылыңтарын
зерттейді), ал қарастырғанда зерттеп
педагогика осы педагогика басқаратын,
мәселелерді ғылымы олардағы
қолданып, жеке әлуметтік ақпараттарды
тұлғаны ортамен тәрбие беретін ғылым.
тәрбиелеп жайындағы Кибернетиканың
қалыптастыру мәліметтерді негізгі салалары:
үшін әлеуметтану ақпарат
пайдаланады ғылымы теориясы,
негізінде автоматтар
• Педагогика тәрбие мен дидактика мәселелерін әр уақытта
психологиялық ғылыми мәліметтерге сүйене отырып зерттейді.
психологиямен Егер психология психикалық процесті (түйсік, қабылдау, зейін, ес,
тығыз ойлау, т.б.) және адамның дербес ерекшеліктерін (темперамент, мінез,
байланысты қабілет), демек, адам психологиясының даму заңдылықтарын
зерттейтін болса, ал, педагогика осы мәселелерді терең пайдалана
отырып, адамды қалыптастыру үшін тәрбие мен оқыту және білім
берудің тиімді әдістері мен құралдарын анықтап ашады.

Кейбір жалпы
• Оларға тәрбиедегі жұртшылықтың рөлі, адамды қалыптастыруды
мәселелер тұқым қуалаушылықтың, ортаның және тәрбиенің рөлі, т.б.
философия мен жатады. Философияның басты міндеттерінің бірі – оны ң тәрбиелік
педагогика функциясы. Оның негізгі мәселесі адам болғандықтан, адамны ң
ғылымдарының қоғамдағы рӛлі, адамгершілік қатынастары, гуманистік тәрбие,
эстетикалық талғам мәселелері философияда кеңінен сӛз болады.
бірігіп зерттеуін
қажет етеді

• Мектеп гигиенасы – жас ұрпақтың денсаулығын сақтау, нығайту
мектеп және дамыту жайындағы ғылым. Оқушылардың денсаулығы әр
түрлі факторларға байланысты. Мектеп ғимаратында, сынып
гигиенасымен бөлмелерінде ауаның жеткіліксіз болуы оқушыларды бас ауруына,
тікелей жалпы әлсіздікке, демек түрлі сырқатқа ұшыратады. Жарықтың
байланысты нашарлығы баланың көзіне әсер етіп, көру мүшесінің қызметін
нашарлатады. Осылардың нәтижесінде балалар саба қ үстінде
селқос, сылбыр болып, зейіні нашарлап, ойлау қабілеті төмендейді.
Пайдаланылған әдебиеттер:
I. Бабаев С. Б., Оңалбек Ж. К. «ЖАЛПЫ ПЕДАГОГИКА»
Алматы 2005
II. Қоянбаев Ж.Б. Қоянбаев Р.М. «Педагогика»
Алматы,2002.-384
III. Жарықбаев Қ.Б., Қалиев С.Қ. «Қазақстандағы
педагогикалық ойдың антологиясы» - Алматы: Рауан,
1995.
IV. Құлшанова С. «Мектеп педагогикасы» –Алматы, 2005.
V. Интернет: http://kitaphana.kz/ru/downloads/referatu-na-
kazakskom/236-pedagogika/3259-pedagogika-pani.html

Ұқсас жұмыстар
Педагогика ғылымының дамуы мен міндеттері
Педагогика - Тәрбие туралы ғылым
Педагогиканың шығу тарихы
Педагогика ғылымы
Оқыту үрдісінің әдіснамалық тұғырлары
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндің дамуы
Оқыту технологиясы ұғымы
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы
Педагогика ғылымы және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі рөлі
Қазіргі ұстаз бейнесі
Пәндер