Дарынды балалармен жұмыс
Презентация қосу
Дарынды балалармен
тәрбие жұмысы
Дарынды оқушылармен жұмыс жасау мәселесі
қазіргі қоғам үшін өзекті болып отыр. Бүгінде
мектепке жоғары талаптар қойылып жатыр.

Жақсы мектепте
барлық пән
баланы жеке тұлға бойынша жақсы
ретінде білім беретін, ал
құрметтеп, бітірген соң
олармен тек сабақ Ата-аналар мен балалардың
үстінде ғана емес, қоғам үшін ЖОО-ға оңай
сонымен қатар
қосымша
«жақсы мектеп» түсуіне
көмектесетін
айналысуы керек. маңызы
мектеп.

жоғары
Мектептің
санатты Мектеп
өзіндік
және жаңашыл
дәстүрі
білімді білім беруі
болуы тиіс
мұғалімдер қажет.
сабақ беруі
керек
Қабілет дегеніміз белгілі айқын әрекетте
нәтижелі айналысуға көмектесетін
тұлғаның өзіндік ерекшелігі.
Дарын дегеніміз белгілі бір жағдайдағы
ең үздік мүмкіндік, қабілеттіліктің
жоғары сатысы. Әдетте дарын белгілі
ортада байқалады.
Данышпандық – дарын дамуының
жоғарғы дәрежесі, ол сапалы да жаңа
әрі өте сирек кездесетін дүниенің
жасалуымен, шығармашылықтың
ертедегі зерттелмеген жолдарының
ашылуымен байланысты.
Дарынды бала – белгілі бір әрекетте
жарқын, айқын, кейде өте жоғары
жетістіктерімен (немесе осындай
жетістікке ішкі қабілеті жететін)
ерекшеленетін бала.
Дарынды балалардың белгілері:
- Өте басым боп келетін белсенді
де саналы талап көрінеді;

- көпшілікпен салыстырғанда өте
жоғары білімді ерекше, оқуға құштар,
шығармашылық мүмкіндігі мен көзге
түсуі байқалады;

- білімді терең игергеннен, ой
еңбегінен қуаныш сезінеді.
Дарынды балалардың міндеттері:
- Мұғалімнің дарынды баланың психологиялық ерекшеліктерін
ғылыми тұрғыдан тануы және олармен жұмыс істеудің әдістемелік
жолдарын білуі;
- Мұғалімнің әдістемелік оқу, педкеңестер, өзін-өзі тану арқылы
білім алуы
- Берілген сұрақтар бойынша кітапханалық қорының жинақталуы;
- Мұғалімнің мақсатқа бағытталған педагогикалық бақылау,
диагностика жолдарымен таныс болуы;
- Оқушылардың өзіндік қабілеттерін көрсетуіне жол ашатын әртүрлі
сыныптан тыс сайыстар, зияткерлік ойындар, олимпиадалардың
өткізілуі;
- Оқыту әдістері мен тәсілдерінің әртүрлі жүйесінің ішінен өзіндік
ойлау қабілетін, ынтасын және шығармашылығын дамытуға мүмкіндік
беретінін таңдау;
- Оқушылардың қатарластарымен бірігіп әрекет жасау барысында
өзіндік жұмыс арқылы қабілетін іске асыруына мүмкіндік туғызу.
ла л ар м ен
ба
Дарынды те ги я сы
тра
жұмыс с

қ к ез е ңі
ды
• Дайын а л ық
т а м
• Сарап тырылған-
ас
• Ұйымд
ре к ет т ік;
ә а б і л ет ін
қ у ш ы қ
• О ру,
т а ст ы ту
қалып ж ә не д а м ы
е т у
тереңд
кезеңі.
Дарынды балалармен жұмыс жасау үшін мұғалімдерге қажетті
сапалар:
• жақсы тілектес және сезгіш болуға;
• дарынды балалардың психологиялық ерекшеліктерін жете білуге,
олардың талабы мен қызығушылығын сезуге;
• зияткерлік дамудың жоғары деңгейінде болуға;
• қызығушылық пен икемділіктің кең көлемін игеруге;
• дарынды балаларды оқытумен байланысты әртүрлі міндеттерді
орындауға дайын болуға;
• пысық және белсенді мінезді болып келуге;
• әзіл-оспақты сезіне білуге (мысқылдан аулақ болуы керек);
• икемділік танытуға, өз көзқарастарын қайта қарауға және үнемі өзі қол
жеткізуге дайын болуға;
• шығармашылық жеке дүниетанымы болуға;
• дені сау және өмірде тұрақты болуға;
• дарынды балалармен жұмыс жасауда жоғары оқу орнынан кейінгі арнайы
дайындығы болуға және алдағы уақытта арнайы білімді игеруге дайын
болуға.
Әр дарынды балаға тәлімгерлік жүйесінің
енгізілуі. Үйлестіруші бағыттар:

Эксперименттік бағыт:
Білім беру процесіне
оқушылардың рухани
зияткерлік және
Ғылыми-зерттеушілік
шығармашылық дағдысын
Ғылыми- бағыт:
дамыту мен қолдауға,
әдістемелік бағыт: Дарынды балалар
шығаруға бағытталған дамыту
Дарынды диагностикасының
формаларын және оқыту
балалармен жұмыс өткізілуі.
әдістерін енгізу.
істеу үшін білім Дарынды балаларға
Интернет білім беру желісін
беру білім беру және
қолдану арқылы оқытуды
бағдарламалары тәрбиелеу
ұйымдастыру.
мен әдістемелік жағдайының
Дарынды балалардың ата-
материалдар диагностикасы.
аналарымен олардың
жиынтығының Дарынды балалар
психолого-педагогикалық
жасалуы. туралы мәліметтер
құзіреттілігін арттыру
жиынының жасалуы.
мақсатында және қабілетті
және дарынды балаларды
тәрбиелеуге көмек көрсету үшін
жұмыс жасауды ұйымдастыру.
Дарынды балаларды
тәрбиелеудегі мәселелер:
1. Оқушылармен осы бағытта жұмыс істейтін
педагогтарды ғылыми-әдістемелік қолдаудың
әлсіздігі.
2. Мұғалімдердің оқытуды жекелеп өткізуге
дайын еместігі.
3. Қабілетті және дарынды балаларды
психолого-педагогикалық жағынан сүйемелдеп
отыру мәселе болып қала бермек.
4.Қабілетті және дарынды балалардың ата-
аналары әдістемелік және тәжірибелік көмек
көрсетуді қажет етіп тұрады.
5. Оқушылардың табиғи талабын дамыту үшін
жағдай жасауда педагогтар мен ата-аналар
ынтымақтастығының орындалуын талап етеді.
Көрсетілген проблемалар дарынды балалардағы
шығармашылық және зияткерлік әлеуеттің
Күтілетін нәтижелер:

1.        Рухани зияткерлік және шығармашылық
дарыны бар балалар санының артуы.
2.        Біздің мектеп жастарының әлеуметтік
құндылық өлшемін «білім» категориясы секілді
мағынада көтеруге өзгерту.
3.        Дарынды балалармен жұмыс істеуде
заманауи әдістермен қаруланған педагог
санының өсуі.
4.        Оқушылардың шығармашылық
қабілеттерін ашуға арналған іс-шаралар
ауқымын кеңейту.
5.        Оқушылардың жобалық-зерттеу
жұмыстарын ұйымдастыру.
6.        Дарынды балалармен жұмыс жасайтын
педагогтардың біліктілігін арттыру
7.        Дарынды балалармен жұмыс істеу жүйесін
жасау

Ұқсас жұмыстар
Дарынды және талантты баланы анықтау
Оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетін дамыту
ТАЛАНТТЫ ЖӘНЕ ДАРЫНДЫ
Дарындылықтың диагностикасы
ДАРЫНДЫ ЖӘНЕ ТАЛАНТТЫ БАЛАЛАРҒА МҰҒАЛІМ
Пән мұғалімдері
ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРДЫ АЙҚЫНДАУ ЖӘНЕ ДАМЫТУДАҒЫ ЖҰМЫС ІСТЕУДІҢ ЖОЛДАРЫ
Дарынды балалардың психоәлеуметтік сезімталдығы
Дарынды балаларды анықтау жолдары
Оқушылардың ақыл ой қабілеттерін жетілдіру. Шәкірттердің шығармашылық жеке дарындылығын дамыту
Пәндер