Педагогтың кәсіби өзін-өзі дамытуы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің
Жаратылыстану-математика факультеті
Математика мамандығының Т-413 тобының студенті
Молдабаева Азиза Аскерқызы

СӨЖ №5

Педагогтың кәсіби өзін-өзі
тануы және өзіндік дамуы
Жоспар
1. Педагогикалық ұжым.
2. Педагогтың кәсіби өзін-өзі дамытуы
3. Қорытынды
4.Пайдаланылған әдебиет
Өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамыту проблемаларының
талқылануы, жеке-дара дамуының әрқилы кезеңдерінде
тұлғаға психологиялық-педагогикалық қолдаудың көрсетілуі
жөніндегі жұмыстардың басым көпшілігі педагогикалық
ұжымға және нақты педагогқа жұктеледі.

Өзін-өзі жүйелі түрде танып, дамытып отыратын, өзін-өзі
белсенді тәрбиелеп отыратын ұстаз ғана өзгелерге тиімді
көмек көрсетіп, өзін-өзі тәрбиелеу мәдениетіне ықпал ететін
ахуалды қалыптастыра алады. Олай болмаған жағдайда оның
балаларды өзін-өзі дамытуға ынталандыру іс-әрекеті оның
дербес тәжірибесімен бекітілмей тек баяндаушы сипатта
болады.
Дағдылы жұмыс күндері мұғалімнің тұлғалық-
кәсіби өсуі және өзін-өзі жетілдіруі-
педагогикалық мамандықты айтпағанда, кез-
келген мамандықтың міндетті шарты болып
табылады. Мұндағы белсенділіктің кез келген
жаңылысы, төмендеуі педагогикалық үдерістің
мүшелерінен бірден байқалады, педагогикалық
еңбектің нәтижелеріне кері ықпал етеді.

Педагогтың кәсіби өзін-өзі дамытуы мен өзін-өзі
тануының талдамасына көшу үшін оның
тұлғалық ерекшеліктеріне және кәсіби
біліктілігіне, іс-әрекетіні ерекшеліктеріне аз да
болса тоқталып өту қажет.
Қазіргі таңда ғылымда педагог тұлғасының, оның іс-әрекеті
мен қарым-қатынасының құрылымындағы компоненттерді
ажыратудың әртекті тұрғылары, оның кәсіби
біліктілігініңерекшеліктері мен қайталанбастығы туралы
әрқилы көзқарастар қалыптасқан. Ол көзқарастарды келтіруге
және талдауға мүмкіндігіміз болмағандықтан, тәрбиешілердің,
ұстаздардың, оқытушылардың едәуір маңызды қасиеттері мен
күйлерін, олардың іс-әрекеті мен мінез-құлықтарын сипаттап
өтуге тырысамыз.
Педагог тұлғасының құрылымындағы маңызды
компоненттерді келесі жағдайлар анықтайды:
• Кәсіби-педагогикалық бағыттылық;
• Кәсіби белсенділік;
• Кәсіби білімдері мен іскерліктері;
• Кәсіби педагогикалық қабілеттері, есі, ойлауы және қиялы;
• Өзін-өзі кәсіби ұғынуы.
Тұлғаның кәсіби-педагогикалық бағыттылығы
әдетте балаларға, іс-әрекетке, өзіне қатынасы жетекші мәнге ие
болатын қатынастардың тобы ретінде анықталады.
Қатынастардың негізгі үш түрін құрылымдай келе, кәсіби-
педагогикалық бағыттылықтың сегіз түрін алуға болады,
алайда оңтайлысы ретінде үш компонент: балаларға қатынасы,
заттарға қатынасы және өзіне қатынасы айқындалған типті
анықтаған жөн.
Кәсіби белсенділік оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін
тұрақты іздестіруде, туындаған міндеттерді ерекше
үлгіде шешуіскерлігінде, әкімшілікпен,
қызметтестерімен, ата-аналармен, о қушылармен
қатынастарын жетілдіру қабілетінде, өзіні ң ж ұмысын
талдауда, өзін-өзі тәрбиелеудің барлық құралдары мен
тәсілдерін қолдана отырып, өзін-өзі дамытумен
айналысуда анықталатын педагогтың нормативтердің
шеңберінен шығу, өзінің іс-әрекетінің аумағын тұрақты
түрде кеңейтіп отыру ұмтылысымен сипатталады.
Кәсіби білімдері мен іскерліктері
кәсіби даярлықтың негізін құрайды. Білімдер мен іскерліктерге
ие болмаған педагог өзінің қызметін мүлде атқара алмас еді.
Кәсіби білімдер әртекті келеді: ол – өзінің пәнін жақсы
білу, педагогика, психология, әдістемелер саласындағы, өзге
адамдармен қатынастарды орнату аумағындағы білімдері,
өзінің кәсіби мұмкіндіктеріне қанық болуы.
Педагогикалық қабілеттері әр
педагогтың, алайда әр дәрежеде ие
болған тұлғалық әлеуетін сипаттайды.
Дәл педагогикалық қабілеттер және
педагогтың оларды өзінде анықтауы
педагог болудың сәйкес кәсіби ниетін,
педагогикалық іс-әрекетпен айналысу
бейімдігін, педагогикалық еңбектің
тиімділігін анықтайды.
Мұғалімді өздігінен білімін жетілдіруге ықпал
ететін бұл қажеттіліктің құрамы, мотивтері
мынадай:

-күнделікті ақпараттар бойынша жұмыс жүргізу.
-творчествоны қалау.
-заманауи ғылымның өте жоғарғы қарқынмен өсуі.
-қоғам өмірінде өтіп жатқан өзгерістер.
-бәсекелестік.
-қоғамдық пікір.
-материалдық ынталандыру.
-ынта-ықылас.
Өздігінен білімін жетілдіру процесінде педагог қолданатын іс-
әрекеттер:
• -өзін өзі өзгерту туралы шешім қабылдау;
-өзін өзі жетілдіру бағдарламасын жасау;
-бағдарламаны жүзеге асыруға байланысты атқарылатын жұмыстар;
-бағдарламаның орындалу нәтижелері бойынша өзіне өзі талдау жасау;
-алға жаңа мақсаттар мен міндеттер қою.
Педагог қызметіндегі негізгі кезең өзінің кәсіби өсуі мен жетілуіне
байланысты бағдарлама әзірлеу болып табылады.

Бағдарлама жасау принциптері:
• -ғылымилылық, болжамдау;
-өзектілік;
-оңтайлылық;
-шынайылық;
-тұтастық;
-бақылау мүмкіндігі.
Педагог тәртібі оның педагогикалық әрекеттеріне адамгершілік
тұрғыдан реттейді. барынша толыққанды кәсіби- этикалық сипаты мен
мақсатқа сәйкестігі педагогикалық тәртіптің келесі сипаттарында
( мінез- құлықта) ұсынылған:
- талапшылдық , жеке бастың қасиетін қорламау, түртпектей бермеуінде;
- қарым-қатынас барысында табиғилық, қарапайымдылық танытып,
мәймөңкелік пен өрескелдікке жол бермеуінде;
-бірбеткейліксіз ұстанымшылдығы және табандылығында;
- аса дабыраламайтын зеректік пен сезімталдығында;
-тұлғаның жеке басын қорламайтын әзіл-сықақ қолдана білуінде;
-иландыру, нандыру, ескерту, ұсыныс жасау және қысымшлық пен
қорлықсық жазалай білуінде;
-өз білімі мен кәсіби даярлық деңгейіңнің артықшылығын атап айтпай-
ақ білім алушыларды оқыту және тәрбиелеу білу қабілетінде;
-білім алушыларды тыңдай білуі, оның және өзгелердің сұрақтарға
берген жауаптарына тыңғылықты қарай білуінде;
• Сонымен қатар ынталандыру, жазалау және мадақтау тәсілдерін пайдалана
отырып, мұғалім әр балаға қатысты ерекше әдепті болуы тиіс. О қытушыны
ұжымы қолдамағанда немесе оқушылар бұл мақтау негізсіз деп есептеген
жағдайда мадақтау әдепсіздік. Жаза қолдану кезінде тәрбиеленушіге құрмет пен
талапты біркелкі қоя білу өте маңызды. Оқушы қылығына ренжуге, әсіресе бар
ашуды баладан алуға , жеке басын қорлау ға жол бермеңіз.
• Кәсіби этика әріптестерімен және басқа адамдармен түрлі жа ғдайларда,
ресми және бейресми қарым –қатынастар барысында көрінетін маманны ң
жалпы мәдениеттілігі деңгейінің жоғары болуын к өздейді. Демек, педагогты ң
өмірінде қарым-қатынас мәдениеті ерекше рөл атқарады.
• Әдепті және қарым-қатынас мәдениетінің негізгі талаптарын білу педагогты ң
өзіне де, өзі оқытып, тәрбиелеп жатқан балаларға да қажетті.
• Мұғалім сенімділік, сыйластық және сүйіспеншілік т әрізді сезімдерді тудыра
білуі керек, оларсыз ұстаз шынайы бедел болмайды. Өзі ңізге айналада ғы
адамдардың қалай қарайтыны жөнінде және ол неге байланысты екенін ойланып
көріңіз.
• Адамдармен жақсы қарым-қатынас құру мұғалімнің кәсіби қасиеті -
оқушыны тыңдай, ести білуіне тәуелді. Педагогтың ең маңызды кәсіби
қасиетінің бірі – көшбасшылық қабілетінде.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИТТЕР

Өзін-өзі тану" пәніне кіріспе: Оқу құралы /
"Бөбек" ҰҒПББСО; әзірлеуш. Б.Қ.
Құдышева, Г.Ж. Жұманова, С.С. Нұркеева.-
Алматы: Бөбек, 2007.

Өзін-өзі тану: әдістемелік құрал / Жоба
жетекшісі Б.Қ. Дамитов.- 2-бас., толықт.,
қайта өнд.- Алматы: "Бөбек" ҰҒПББСО,
2004.

Өзін-өзі тану:адамгершілік-рухани тәрбие
беру= Самопознание: нравственно-
духовное воспитание.- Қазақстан, 2005.-
6/г.- (Педагогикалық, танымдық журнал -
Педагогический, познавательный журнал). 

Ұқсас жұмыстар
Педагогтың кәсіби өзін өзі тануы мен дамуы
«Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы»
Педагогтың кәсіби өзін–өзі тану және өзіндік дамуы
Сыртқы субъективті кедергілер
Педагогикалық қолдаудың жалпы түсінігі мен шеберлігі
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайында
Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы және өзіндік дамуы
Педагогтардың біліктілігін арттыру - өзін-өзі жетілдіру формасы ретінде
Педагогтың жалпы қасиеттері
«Педагог-болашақтың кәсібі»
Пәндер