Си тілінде құрылған программаның құрылымын сипаттау
Презентация қосу
Си тілінде құрылған
программаның құрылымын
сипаттау
Орындаған: Оразбаев Ернар
АУ-401
С++ тілінде жазылған программада түйін сөздер кездесуі
мүмкін
Түйінді сөздер

С89 стандартында келесідей 32 түйінді сөз жатады: auto,
break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum,
extern, float, for, goto, if, int, long, register, return, short, signed, sizeof,
static, struct, switch, typedef, union, unsigned, void, volatile, while.

Осы сөздер С++ тілінің негізгі түйінді сөздері болып табылады.
Ал С99 стандартымен қосылған түйінді сөздер мынадай: _bool,
_complex, _imaginary, inline, restrict

Стандартты түйінді сөздермен қатар, көптеген компиляторлар
программалау ортасында жақсырақ жұмыс істеу үшін бірнеше
стандартты емес түйінді сөздерді қосымша пайдалануға мүмкіндік
береді.
С++ тілінде жоғарғы және төменгі символ
регистрлерін ажыратады: else – түйінді сөз, ELSE –
жоқ(емес). Программада түйінді сөз тек түйінді сөз
ретінде пайдаланылуы мүмкін, яғни оны ешқашан
айнымалы ретінде не фунуция атауы ретінде
пайдалануға жол берілмейді.
С++ тіліндегі кез келген программа бір не бірнеше
функциялардан тұрады. С тіліндегі функциялар жеке
атқарушылардың жүзеге орындалуы үшін қызмет етеді.
Міндетті түрде жалғыз басты функция main () анықталуы
тиіс, әрқашанда программаны орындау содан басталады.
Басқаша айтқанда, дәл осы атқарушы барлық жұмысты
орындайды. Жақсы бастапқы мәтінде басты функцияда
әрқашанда шешілетін есептің мәнін бейнелейтін
операторлар, көбінесе функциялардың шақырулары
болады.
С++ тіліндегі негізгі айнымалылар түрлері (типтері)
С++ тілінде айналымадрды идентификаторлар арқылы жариялаған кезде
оның түрін көрсету қажет.
Негізгі
айналымдар
түрлері

Double – негізгі
екі есе
анықталған
түрі

Float – негізгі
бір есе Char –
Nt – бүтін түрі
анықталған символдық
түрі
С++ тілінде айналымдарды жариялау жолы:

Идентификаторлар
Массивті жариялау
арқылы
• <түрі><идентификатор> • С++ тілінде массив
мұнда атауынан кейін
• <түрі> - берілгендер квадраттық жақша
түрін анықтайтын ішінде элемент саны
түйінді сөз көрсетіледі
• <идентификатор> -
айналымдар түрлері
Программаның құрылымы

С++ тіліндегі программа бір не бірнеше функциялардан тұрады, олардың
біреуі міндетті түрде main() деп аталуы тиіс. Функцияның сипаттамасы
тақырып пен денеден тұрады.

Функцияның ерекшелік белгісі болып оның атынан кейінгі дөңгелек жақшалар
саналады.

Функция денесі әдетте фигуралық жақшаларға алынып, әрбірі нүктелі үтір (;)
символымен аяқталатын операторлар жиыны болып табылады.

С++ тіліндегі кез келген айнымалы пайдаланылғанынша дейін сипатталуы
тиіс. Әдетте барлық айнымалылар функцияның басында бірінші
орындалатын оператор алдында сипатталады.
Мағынасы бар аттар программаны оқуды және түсінуді жеңілдетеді;
комментарийлер де бұл мақсатта қызмет етеді.

Комментарий – программа мағынасын түсінуге көмектесетін
ескертулер. /*мен*/ арасындағы кез келген символдар комментарий болып
табылады. Олар оқырман үшін арналған және де компилятормен
ескерілмейді.

Комментарийлерді жазғанда оларды олар түсіндіретін операциялармен
бір жолға орналастыру мүмкіндігі үлкен қолайлылық болып табылады. Ұзын
комментарийлер бірнеше жолға таратуға болады.
Кез келген программаның құрылымы main() түйінді сөз болып табылмаса
да, оны айнымалы аты ретінде қолданбаған жөн, өйткені бұл транслятор
жұмысын бұзуы мүмкін.

Оқылатын
программаны құру
үшін келесідей
ережелерді ұстанған
жөн

Бір операторды бір
жолға орналастыру

Программаның бір
логикалық бөлігін
өзге бөліктерінен Комментарийлерді Мағынасы бар
«бөлу» үшін бос бабымен қолдану аттарды таңдау
жолдарды дұрыс
пайдалану
С++ тіліндегі базалық деректер типтері, операциялар ж әне
өрнектер
Программаны орындау барысында атқарушы программаны
орындай отыра, кейбір объектілерді пайдаланады және өзертеді.
Бұл объектілер деректер деп те аталады, программа деректерді
өңдейді дейді. Деректерді өңдеу процесінде өрнектердің мәндері
есептелінеді. Өзге программалау тілдерімен салыстырғанда, С++
тілінің өрнектері икемдірек, әрі қуаттырақ. Өрнектер деректер мен
операциялар белгілерінен тұрады, оларды операторлар деп жиі
атайды. («Оператор» термині программалау тілдерінің
контекстінде басқа мағынаға да ие: оператор деп тұтас
аяқталған әрекетті өрнектейтін программа мәтінінің элементін
атайды.) Деректер айнымалылармен, константалармен не
функциялармен қайтарылатын мәндермен берілуі мүмкін. С++
тілінде деректердің әртүрлі типтері және операциялар белгілерінің
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ

Ұқсас жұмыстар
Си тілінде құрылған программаның құрылымын сипаттау Си программалау жүйесінің файлдарының құрамы қандай Си тілінде деректерді ұйымдастыру
Си тілінде деректерді ұйымдастыру
Pascal тілінде бағдарламалау
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру. Модульдерді пайдаланатын программа құру
Бағдарламалау тілдері
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру
ТР және СИ подпрограммаларды пайдалануды салыстыру
СИ тілінің жалпы характеристикасы. Си программалау жүйесіне кіріспе
Си тілінде құрылған программаның құрылымы
Паскаль тіліндегі программа
Пәндер