Операциялық жүйенің даму тарихы
Презентация қосу
Операциялық жүйе

Операциялық жүйе (Операционная система; operating system) —
компьютердің барлық басты әрекеттерін (пернелер тақтасын,
экранды, диск- жетектерді пайдалануды), сондай-а қ қатар
операциялық жүйенің басқаруымен іске қосылатын бас қа
программалардың жұмысын басқаратын, көбінесе тұрақты
сақтауыш құрылғыда тұратын, машиналық кодта жазылған
программа.
Даму тарихы

1965-1975ж. интегральным микросхемалар ға өту компьютерлерді ң келесі
ұрпағына жол ашты, олардың өкілі IBM/360. Осы кезеңде қазіргі ОЖ – лерге
қатысты барлық коцепциялар: мультипрограммалау, мультипроцесстеу,
көптерминалды іс-тәртіп, виртуальды жад, файлды қ жүйелер, қол жетуді шектеу
және желілік жұмыстар жасалды.80ж. басы операциялы қ жүйе тарихында дербес
компьютерлердің пайда болуымен айры қша м әнді болды. 80 жылдарда
коммуникациялық технологияларға локальдық желілер үшін негізгі
стандарттар: 1980 жылы — Ethernet, 1985 — Token Ring, 80ж. ая ғында — FDDI
қабылданды. Бұл төменгі деңгейдегі желілік ОЖ үйлесімділігін, сондай-а қ
желілік адаптер драйверлерімен ОЖ интерфейсін стандарттауды қамтамасыз етті.
90ж. басында барлық ОЖ-лар әртекті клиенттер және серверлермен ж ұмысты
қолдай алатын қабілеті бар желілік ОЖ айналды. Тек қана коммуникациялы қ
есептерді (Cisco Systems компаниясыны ң IOS жүйесі) орындау ға арнал ған
мамандандырылған желілік ОЖ-лер пайда болды.. Со ңғы онжылды қтар ішінде
корпоративтік желілік ОЖ-лерге ерекше көңіл б өлінді, олар үшін
масштабтаудың жоғарғы дәрежесі, желілік жұмысты қолдау, қауіпсіздікті ң
дамыған құралдары, гетерогендік орталы қта жұмыс істеу м үмкіндігі,
орталықтан әкімшілік ету және басқару құралдарыны ң болуы сипатты.
МС-ДОС

MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) — дербес
компьютердің аппараттық жасақтамаларын — процессорды,
оның жедел жадын, дискілерді және шалғай құрылғыларды
автоматты басқаруға арналған, Microsoft фирмасы жаса ған
дискідегі операциялық жүйе. Ол құрылғылар мен қолданбалы
программалардың өзара байланысын, сондай-ақ осылармен
жұмыс істеушінің оларды тиімді пайдалануын қамтамасыз
ететін программа болып табылады. 1981 жылдан бастап Intel
процессорларымен жасақталған барлық дербес компьютерлерге
арналған стандартты операциялык жүйе ретінде белгілі. MS
DOS жүйесін осы күнгі кең таралған UNIX, Windows
операциялық жүйелерінің негізі деп атау ға да болады.
MS-DOC
1981 IBM/ PC компьютерлері үшін MS DOS 1.0 операциялы қ жүйесі дискі
құрылғыларының жұмысын басқарады негізінен, онда диаметрі 5, 25 дюйм
болатын иілгіш магниттік дискілер пайдалынады. 1982 MS DOS 1.1
операциялық жүйесінде екі жақты иілгіш магниттік дискілер пайдалынады.
1983 IBM/ PC/XT компьютерлері үшін MS DOS 2.0 операциялы қ ж үйесі пайда
болып, олар өлшемі 10 Мбайтқа дейінгі қатты дискілер жұмысын басқарады.
1984 MS DOS 3.0 операциялық жүйесі шықты. Онда өлшемі 20 Мбайтқа
дейінгі қатты дискілер мен диаметрі 5,25 дюйм-ге те ң иілгіш дискілер
жұмысы басқарады. 1985 MS DOS 3.2 операциялы қ ж үйесі пайда болды. Онда
диаметрі 3,5 дюймге тең иілгіш дискілер жұмысы басқарылады. 1986 MS DOS
3.3 операциялық жүйесі пайда болды. Онда диаметрі 3,5 дюймге те ң иілгіш
дискілер жұмысы басқарылды. 1987 MS DOS 4.0 ОПЕРАЦИЯЛЫ Қ ЖҮЙЕСІ
ПАЙДА БОЛДЫ. Онда өлшемі 32 Мбайттан жоғары қатты дискілер жұмысы
басқарылды. 1988 MS DOS 4.01 операциялы қ жүйесі орыс тілінде жасалынып
шығады. 1991 MS DOS 5.0 операциялық жүйесі пайда болды. Онда өлшемі 1
Мбайтқа тең оперативтік жад пайдалануға мүмкіндік туды. 1993 MS DOS 6.0
операциялық жүйесі пайда болып, ол CD- ROM дискі құрылғысының
жұмысын басқаруға негізделді. 1995 Microsoft Windows 95 ал ғаш қы графиктік
операциялық жүйесі пайда болды. 1998 Бүкіләлемдік Интернет желісіні ң
жұмысын басқаратын Microsoft Windows 98 операциялық жүйесі пайда
болды.
Lunex

Linux – Unix  операциялық жүйесінің толық
функционалды нұсқасы. Бұл операциялық
жүйеге,  Unix операциялық жүйесінің ең қуатты
мүмкіндіктері кіргізілген, және де Linux–ке Unix
операциялық жүйесінің қазіргі кездегі
қолданбалары қосылған. 
ТАРИХЫ

Linux-тің бірінші түрі шыққаннан кейін екі айдан соң Линус Торвальдс жа ңа
оперциялық жүйені және басқаларды Linux-ті дамыту жұмысына ша қырды.
Сондықтан Linux операциялық жүйесі бүгінгі күнде көптеген жер шарыны ң
программистерімен дамытылуда және оларды ң жемісі к өптеген Интернет
сайттарында жазылған. Осы топтың басқарушысы әлі к үнге дейін Линус Торвальдс
болып саналады.
UNIX
UNIX операциялық жүйесі (ОЖ) 1970 жылдары Веll Laboratories
(АҚШ) фирмасында жасалып шығарылды. UNIX-ті ң әр т үрлі
нұсқалары бірінші колледждер мен университеттерде қолданыла
бастады. Осы кезде UNIX-тің беделі көтерілді. Ол бас қа ОЖ-лерді
ығыстыра бастады. 1978 жылы UNIX ОЖ-нің 7 нұ-сқауының
шығуы, одан кейін 1982 жылы System III нұсқасының шығуы осы
ОЖ-нің кең таралуына себеп болды. 1987 жылдың аяғына таман
UNIX ОЖ-сін қолданушылар саны 4,5 млн жетті. UNIX-ті ң б ұндай
көтерілуінің екі себебі бар. Бірінші, ықшамдылы ғы, я ғни сіз
белгілі бір бағдарламалау тілінде бағдарлама жазса
ңыз, онда осы бағдарлама UNIX ОЖ-мен басқарылатын
компьютерде жұмыс істейтініне сенімді боласыз.
Екінші, UNIX-тің ыңғайлылығы. UNIX шығысымен өзі
коммерциялық болмай тұрып, академиялық ортада таралуы, оны ң
ЭЕМ-нің РDР-ІІ типтерінде қолданылуы, мини-ЭЕМ-дерге
арналған ОЖ ретінде қалыптасуына әсер етті.
Біздің заманымызда UNIX бүкіл дүние жүзіне аты мәлім ОЖ.
Бұнда бір уақытта мыңдаған адамдар ж ұмыс істей алады. Ал
Internet әлемдік торабымен жұмыс істеу үшін UNIX-тен арты қ ОЖ
таба алмайсыз.
іOS Операциялық

ж ү йесі
ІOS (2010 жылдың 24 маусымына дейін: iPhone OS) —
Америкалық Apple компаниясымен құрастырылып,
шығарылатын мобильді операциялық жүйе. 2007 жылы
шығарылған. Бастапқыда iPod touch және iPhone
құрылғыларына шығарылып, сосын iPad және Apple TV
құрылғыларына да шығарылды. Windows Phone және
Android операциялық жүйелерінеқарағанда тек қана Apple
компаниясының құрылғыларына қондырылады. iOS-тың
қолданушы интерфейсі мультитач қозғалыстары арқылы
тікелей басқару концепциясында құрылған. Интерфейсті
басқару элементтері батырма- лардан, сүйрегіштер мен
тетіктерден құрылған
Ubuntu операциялық жүйесі

Ubuntu
Ubuntu-ды 20 миллионнан
астам қолданушы пайдаланады, бұл оны Openstat с
анақ ғылымы
бойынша десктоптарға арналған Linux-
тың ең танымал таратушысы
етеді. Веб-серверлерге арналған ең танымал ОЖ-
дің тізімінде
ол 4-орында тұр.
Windows 2000
операциялық жүйесі
Windows 2000 (тағы да оны Win2k,
W2k немесе Windows NT 5.0, кодтаулы
аты Cairo) — Microsoft
корпорациясының Windows NT
отбасындағы 32-биттік процесстермен
жұмыс жасайтын компьютерлерге
арналған операциялық жүйесі.
Тарихы

Жүйе 1994 жылы жарияланды. Альфа-сынақ
1995 жылдың басынан бастап 1997 жылдың
қыркүйек айы аралығында болды.
Тұңғыш бета-нұсқасы жұртшылыққа
1997 жылдың 27 қыркүйегінде көрсетілді.
2004 жылдың 12 ақпанында пирингтік
сайтында Windows 2000 ағымдағы сөздерінің
бөлшектері сыртқа таралғаны мәлім болды. 
Windows 98
операциялық жүйесі
Windows 98 – Microsoft
корпорациясының
компьютерлерге арналған жүйесі.
Бiруақытта бiрнеше
программалармен жұмыс жасауға
мүмкiндiк беретiн көп мәндiлiк
операциялық жүйе.
Тарихы

Windows 98 (кодтаулы аты Memphis) — Microsoft
корпорациясының 1998 жылдың 25 маусымында жарыққа шыққан
компьютерлерге арналған графикалық операциялық жүйесі. Бұл
жүйе Windows 95 жаңалатынған түрі болып саналады. MS-DOS 7.1
негізінде жасалған гибридтелген 16/32-разрядты өнім.
Дамытылған AGP жүйесін қолдауы, толығымен жасалған USB
драйверлері, WebTV мен бірнеше мониторлармен бірдей жұмыс
жасай алатын жаңа өнім болып келді. Windows 95 OSR 2.5-тегі дей
Internet Explorer 4 интерфейсі сақталған.
Windows 98 арналған жүйелік қажеттіліктері: жүйені қондыру ға
керек ті процессор 486DX/66 MHz немесе одан да мықтырақ, 16
Мб ОЗУ және қатті дискті қосымш 195 Мб бос орын қажет етеді.
Microsoft Windows
операциялық жүйесі

Microsoft Windows - IBM тәрізді
компьютерлерде
графикалық интерфейсті қолдануды кеңіне
нжүзеге асырған, қазіргі заман талабына са
й жасалған операциялық орта. Оның дамыт
ылғаннұсқалары түрінде Windows NT,
Windows2000 сияқты операциялық жүйелер
кеңінен қолданылуда.
Қорытынды

Операциялық жүйе-компьютер
құрылғыларының үздіксіз жұмыс
істеуін ұйымдастырушы және
турлік командаларды орындауы
арқылы пайдаланушының машина
жұмысын басқаруына жеңілдік
келтіруші жүйелік программалар.

Ұқсас жұмыстар
Операциялық жүйелер және түрлері
ОЖ, оның даму жә не тү рлері (MC-DOC, NC, OS\2, UNIX, Windows, оның тү рлері)
Операциялық жүйе түрлері
Операциялық Жұйелер, оның даму және түрлері (MC-DOC, NC, OS\2, UNIX, Windows, оның түрлері)
Операциялық жүйелер, оның даму түрлері ( MS –DOC, NC,OS/2,UNIX,Windpws оның түрлері)
Желілік операциялық жүйе
Операциялық жүйелер, оның дамуы және түрлері (MS-DOC, NC, OS 2,UNIX, Windows)
Оперциялық жүйелер,түрлері,қызметі
Операциялық жүйелер, түрлері
Linux операциялық жүйесінің ерекшеліктері
Пәндер