Кәсіпорын және олардың банкротқа ұшырауы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Кәсіпорындардың
банкротқа ұшырауы
Орындағын: Буркутбаева С
Тобы : ФН-305
Банкроттық — кәсіпорындардың төлем қабілетсіздігі салдарынан  өз 
жұмысын  мәжбүрлі  тоқтатуы.  Әдетте, фирманың банкроттығы,  көбінесе, 
олардың  шығыны  кірісінен  асып  кетуі  салдарынан  туындайды.  М ұндай 
жағдайда борышқор тек соттың шешімі бойынша  ғана банкрот деп  танылады. 
Борышқорды  банкрот  деп  танудың  негіздері,  тәртібі  мен  рәсімі  ҚР  “
Азаматтық кодексінің”  52-,  53-,  54-,  55-,  56-,  57-баптарында,  “Банкроттық 
туралы”  заңда  (21.1.1997)  көзделген.  Осы  актілерге сәйкес  Банкроттық  ерікті 
не  ықтиярсыз  түрде  жүзеге  асырылуы  мүмкін.  Егер  борышқор өзінің  төлем 
қабілетсіздігі  жайында  сотқа  арыз  берсе,  онда  ол  ерікті  банкрот  болып 
табылады.  Алайда  борышқор арызын соттың  тиісті  шешімінсіз  кері  қайтарып 
ала алмайды. Ал, ықтиярсыз Банкроттық туралы іс  қоз ғау ға кредит берушіні ң 
талабы  негіз  болады.  Кейде фирмалардың алған қарыз ақшаларын  жасырып 
қалу мақсатымен “жалған Банкроттыққа” ұшырау деректері де кездеседі .
Банкроттықтың  пайда  болуының  негізгі  себептері:
1. Шаруашылық жүргізу  жағдайын жасаудың объективті
себептері:
— экономиканы реформалаудың нормативті және заң шығаратын  
базаларының, қаржылық, ақша, несие, салық жүйелерінің
жетілмегендігі;
— инфляцияның аса жоғары деңгейі;
—  фирманың құнды қағаздарының  нарықтық құнының төмендеуі;
— бәсекелестің жоғары деңгейі және соның нәтижесінде пайда болған
сәйкес келмейтін өндіріс шығындары төмендемей, өнім бағасының
төмендеуі.
2. Шаруашылық жүргізуге тікелей қатысты субъективті себептер:
—   банкроттықты уақытында болжап және келешекте одан сақтана
алмау;
— жарнама, өтімділік жүйесінің болмауы, сұранысты дұрыс  
зерттемегендіктен сату көлемінің төмендеуі;
—   өндіріс көлемінің төмендеуі;
—   ұқсас, бірақ сапасы жоғары өнімдердің бағасының кейбір түрлердің
бағаларының жақындауы;
—   ақталмаған жоғары шығындар;
—   өнімнің төменгі рентабельділігі;
—   өндіріс циклінің өте көлемді болуы;
—   үлкен қарыздар мен өзара төлей алмаулар;
Осы механизмнің негізгі элементтері мыналар:

банкроттықты құқықтық реттеу;
кәсіпорынның    банкроттығы    жайында   акті ж үзеге асыру ға 

шешім қабылдау процесте нормативтік-әдістемелік,  
экономикалық, ұйымдық қамтамасыз етілуі;
 перспективалы  тауар  өндірушілерді  қолдау мақсатында, т өлем 

қабілеті жоқ кәсіпорындарға мемлекеттік қаржылы қ көмек 
шаралары;
қайта құру және жою шараларын қаржыландыру;

банкроттық процедураға қатысушыларға экономикалы қ к өмек 

көрсету;
кең   ауқымды   қоғам   үшін   банкроттар   жайында 

ақпараттардың жариялылығын қамтамасыз ету, төлем  қабілеті 
жоқ кәсіпорындардың тізімін жүргізу.
Қазақстан Республикасы
Банкротқа ұшырау – нарықтық қатынастың ажырамас бөлігі болып
табылады. Банкротқа ұшырау нәтижесінде мүлік бір қолдан екінші қол ға
өтеді. Мүлік ауысуы оның жаңа иесінің тиімді қолданып, қажетінше кіріс
әкелуіне мүмкіндік береді. Заңды тұлға банкротқа ұшыраған жа ғдайда
босатылған қаражаты ешқайда жоғалмайды. Олар тек т үр жа ғынан
өзгеріске ұшырап, жаңа сапаға ие болады. Осы жа ғынан алып қара ғанда,
банкроттыққа ұшырау – нарықтағы экономиканың атрибуты болып
саналады. Көптеген кәсіпорындардың банкрот қа ұшырауы, қолда бар
құралдарды тиімді пайдаланып, өндірісті жа ңарту, нары қта ғы өткізілімні ң
жаңа бағыттарын іздеу мен өнім сапасын жо ғарлату ға мол м үмкіндіктер
береді. Нарықта осы бағытта жұмыс істеу ар қылы к әсіпорынны ң өнімі
сұранысқа ие болып, банкротқа ұшыраудан аула қ болады. Бизнестен қол үзу
қаупі туындаған сәтте, нарықтық экономикадағы әр қатысушы тиімді
және ерікті түрде қызметін жалғастыруға міндетті. Банкроттыққа
ұшырау — жұмысы төмен кәсіпорындардың жабылып, жа ңа жүйеде іске
асырылатын өндіріс көздерінің қызмет етуіне мүмкіндік ту ғызады.
Қазақстан Республикасының «Банкроттық жайында

Банкроттық, борышкердің сотқа жазған өтініші бойынша
Ал
Кәсіпорынның банкроттылығын болжау
бойынша құралдарды кең пайдалана отырып,
кәсіпорынның дағдарыс жағдайынан шығу
шараларын ойластыруға мүмкіндік туғызады.
Болжау, қалыптасып жатқан тенден-
пияларды зерттеп қарауға сыртқы, ішкі
жағдайлардың әсерін есепке ала отырып,
қаржылық саясатты жүргізу үшін,
кәсіпорынның келешегі төлем қабілеттігінің
темендеуі немесе жоғарылауы қандай деген
ең маңызды сұраққа жауап беру керек.
Тексерген:
Алимжанова.А.М.

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпорыннның банкротқа ұшырауы
Кәсіпорындардың банкротқа ұшырауы
Пайданы есептеу түрлері
Уоррен Баффеттің бизнес жоспары
Ағымдағы шоттар
Табиғатты пайдалану қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық тетігінің құқықтық негіздері
Пайданы есептеудің түрлері
Лизинг және факторинг артықшылығы, айырмашылығы
Тәуекелдің қаржылық факторлары
Заңды тұлға ұғымын қарастыру
Пәндер