Этнопедагогиканың зерттеулерін талдау
Презентация қосу
Этнопедагогика бойынша зерттеулерді талдау

Орындаған:Тоқай Күлшаш
Топ: Т-413
Тексерген: Серикова Нагима Ухиянова

Семей 2015 ж
Археологиялы
Жазбаша
қ
материал- Түздік Фальклорлық
материалдард
дарды
ы

Тарихи Педагогика-
Педагогика-
Тарихи
педагоги-
педагоги- Ә
Әлеуметтік
леуметтік Салыстыру
Салыстыру лыққ
лы
эксперимент
калыққанализ
калы анализ эксперимент

Халыққты
Халы тыққпедагогикалы
педагогикалыққ
құ
құбылыстарды теориялыққ
былыстардытеориялы
зерттеу
зерттеу
Фальклорлы зерттеу әдісі
Бұл әдіс өзіндік ерекшелігі бар қызықты әдістердің
бірі.Бұл әдісті халықтың тұрмысы,мәдениеті,әдет-
ғұрпы,салт-дәстүрі көрініс береді.Фальклор ол
халықтың киім-кешек,құрал-жабдық,әдет-
ғұрып,тұрмыс-салт,наным-сенім,сондай-ақ түрлі
көркем өнерін тұтастай алушы.
1846 жылы фальклор сөзі ауыз-әдебиеті атауы үшін
бүкіл халықаралық ғылыми атау ретінде
орныққан.Ауыз әдебиетін шығарушы
да,тыңдаушыда,жаратушысыда халық,сондықтан ол
шын мәнінде халықтың еншісі болып болы
табылады.
Жазбаша материалдарды зерттеу әдісі
Тарихи жазбаларда,ескерткіштерде негізделген. Бұл
этнопедагогиканың маңызды әдістерінің
бірі,себебі ақпараттың алуан түрлілігі және
сенімділілігімен бағаланады.Жазбаша
материалдар негізінде халықтың өзі жазған
тарихи жазбаларында немесе
ескерткіштерінде (мысалы: Күлтегін,Тоныкөк
т.б ескерткіштер)
қолданылады.Алайда,жазбаша
ескерткіштерге әлі зерттелмеген
материалдарды да жатқызуға
болады.Мысалы:саяхаттанушылар мен
елшілердің жазбалары.Бұл жазбаларда
құнды мәліметтер мен деректер
сақталынған.Бірақ,өкінішке орай олардың
Археологиялық материалдарды зерттеу әдісі
Бұл әдіс халықтың ежелгі тарихына байланысты,материалдық
мәдени ескерткіштер.Оған қалашықтар мен қалалар,ежелгі
қоныстардың қалдықтары,қабір үстіне орналастырылған
ескерткіштер,салт-дәстүрлі құрылыстар.Адамның еңбек
қызметін сипаттайтын ескерткіштер,жекелеген қазбалардың
орны жатады. Этникалық тарихты,мәдени тарихты
қайта жаңғырту үшін этнопедагогикада
археологиялық материалдарды зерттеу әдісі
қолданылады. Археологиялық материалдар-
халықтардың ежелгі тарихына қатысты
материалдардық мәдениетінің ескерткіштері.
Оған: қалашықтар мен қалалар; ежелгі
қоныстардың қалдықтары; обалар, қабір үстіне
орнатылған ескерткіштер мен салт-дәстүрлік
құрылыстар; адамның еңбек қызметін
сипаттайтын ескерткіштер; тасқа және үңгірде
қашалған жазулар; табылған жекелеген
қазбалардың орындары жатады.
.
Түздік әдіс

Бұл зерттеуде зерттеуші халық туралы кең мәлімет
алады.Бұл әдістің негізгі мақсаты зерттеушіні ң ұза қ
уақыт этникалық ортаға кіріп өмір сүруі. Бұл әдістің
негізгі мақсаты зерттеушінің ұзақ уақытқа
этникалық ортаға кіріп,өмір сүруі.Бұл әдіс
арқылы зерттеуші зерттеліп отырған халық
туралы кең көлемді мәлімет алады.Бұл әдіс
арқылы зерттеуші зерттеліп отырған халық
туралы кең көлемді мәлімет алады.

Тарихи педагогикалық анализ әдісі
Бұл әдіс педагогикалық зерттеулерде қолданылады.Онда
халықтың білім мәдениеті ғылымын зерттеуге қолданылады
ӘӘлеуметтік зерттеуәәдісі
леуметтікзерттеу дісі
ББұұлл барлы
барлыққ әәдістермен
дістермен ты тығғыз
ыз байланысты халыққтарды
байланысты халы тардыңң
білімін әәлеуметтік
білімін леуметтік ттұұррғғыда
ыда ба бағғалау.Этникалы
алау.Этникалыққ ққооғғамны
амныңң
ттәәрбие
рбиеәәдістері
дістерімен білімәәдістеріні
менбілім дістерініңңмазм
мазмұұнын
нынзерттеу.
зерттеу.

Салыстыруәәдісі
Салыстыру дісі
Мұұнда
М педагогикалыққ құ
нда педагогикалы құбылыстар салыстыру,құ
былыстар салыстыру, құру
ру
арққылы,
ар ылы,әәрбір халыққты
рбір халы тыңң ұұлтты
лттыққ ттәәрбиесімен
рбиесімен ерекшеліктерін
ерекшеліктерін
заңңдылы
за дылыққтары
тарыдаму деңңгейіндегі
дамуде айырмашылыққтар
гейіндегіайырмашылы тарзерттеледі.
зерттеледі.

Педагогикалыққэксперимент
Педагогикалы экспериментәәдісі
дісі
ББұұлл ооққуу мен
мен ттәәрбиедегі
рбиедегі ғғылыми негізделген әәдіс.Б
ылыми негізделген діс.Бұұлл әәдісте
дісте ооққуу мен
мен
ттәәрбиелік
рбиелікжжүүйені
йеніңңэтнопедагогикада
этнопедагогикадаққолдану,зерттеу.
олдану,зерттеу.
Халықтық педагогикалық құбылыстарды теориялық зерттеу
әдісі
Бұл педагогикалық құбылыстардың
тікелей
жақтарын,белгілерін,өзгешеліктерін
нықтайды.Анализдеу кезінде жеке
фактілерді топтастыру мен жүйелеуі
арқылы олардың ортақ және ерекше
ережелерін тағайындау
Назарларыңыз
ға
рахымет

Ұқсас жұмыстар
Этнопедагогиканың зерттеу әдістері
Этнопедагогика оқулықтары
ЭТНОПЕДАГОГИКА ТУРАЛЫ
Қазақ этнопедагогикасының қалыптасу кезеңдері және даму тарихы
Этнопедагогиканың негізі ұлттық тәлім - тәрбие
ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКА ТУРАЛЫ
Огюст Конт Әлеуметтанудың негзін қалаушысы
Бастауыш сыныпта
Зерттеудің мақсаты
ЭМПИРИКАЛЫҚ ӘЛЕУМЕТТАНУ
Пәндер