SELECT инструкциясын қолданудың мысалдары
Презентация қосу
SELECT
ИНСТРУКЦИЯСЫ
Н
ҚОЛДАНУДЫҢ
МЫСАЛДАРЫ.
DISTINCT - SELECT

Командасында екілік мәндерді жою үшін
арналған аргумент. Мысалы, бізге керек
қай агентте қазіргі уақытта тапсырыстары
бар, сонымен қатар керегі тек агенттердің
кодтар тізімі (snum).
Transact-SQL

Жазбаларды таңдаудың
күрделі шарттарын
құрастыру үшін
қолданылады. Ол үшін
қатынас операторлары,
қисын операторлары,
арнайы операторлар
қызмет етеді.
Қатынас операторлары бұл:
= тең
> бұдан үлкен
< бұдан кіші
>= үлкен не тең
<= кіші не тең
<> тең емес
Символдық мәндер мен күн мерзімі үшін
стандартты мәндері бар. Символдық
мәндер олардың кодтар терминдерінде
салыстырылады.
Қисын операторлары

AND қисын "И"
OR қисын "ИЛИ"
NOT қисын болдырмау
AND операторы екі қисын мәнді салыстырып,
TRUE (ақиқат) мәнін қайтарады, егер екі
мәнде ақиқат болса (яғни, TRUE), басқа
жағдайда - FALSE (жалған).
OR операторы TRUE қайтарады, егер
аргументтердің бірі ғана TRUE мәніне тең
болса.
NOT операторы TRUE қайтарады, егер оның
аргументі FALSE тең болса не керісінше.
COUNT – сұраныс шартын
қанағаттандыратын жолдарды есептеу үшін
қолданылады
SUM – бағанның барлық мәндердің
арифметикалық қосындысын есептейді
AVG - барлық мәндердің орта
арифметикалық қосындысын есептейді
MAX – барлық таңдалған мәндердің
ішінде ең үлкенді табады
MIN - барлық таңдалған мәндердің ішінде
ең кішіні табады.
GROUP BY жазба топтарына
тәуелсіз агрегат функцияларын
қолданады. Топты қалыптастыру
шарты - өрістердің бірдей мәні
(біздің жағдайда snum). Бұл
сұранысты өңдегенде MAX
функциясы snum әр мәні үшін
есептейді.
Ішкі сұраныстарды HAVING сөйлемдерінде қолдануға
болады. Бұл ішкі сұраныстар өздерінің сөйлемдерін
қолдана алады: GROUP BY не HAVING. Келесі сұраныс бұған
мысал болады:
SELECT rating, COUNT( DISTINCT cnum )
FROM Customers
GROUP BY rating
HAVING rating > (
SELECT AVG( rating )
FROM Customers
WHERE city = 'Алматы'
)
бұл команда Алматыдағы рейтингі орта мәннен жоғары
тапсырушыларды есептейді.
Нәтижесі:
rating
------- --
200 2
300 2
Сыртқы сұранысты орындау үшін
(негізгі сұраныс), алдымен WHERE
сөйлеміндегі ішкі сұраныс
орындалады. Ішкі сұраныс
орындалғанда Salespeople кестесі
қарастырылады. Бұл кестеде
sname өрісі «Мауленов» мәнін
алып, содан кейін snum өрісі
алынады. Бірақ жол болады snum
= 1004.
LIKE операторы ішкі жолдары
бар символдық өрістерге ғана
қолданылады. Яғни, символ
өрісін іздейді оның шартын
қанағаттандыру үшін. Шарт
ретінде арнайы символдарды
қолданады:
• Астын сызу _ символы – кез
келген бірлік символды
алмастырады. Мысалы,'к_т'
сәйкес болады келесі сөздерге
'кот' и 'кит', бірақ 'крот' сөзіне
емес.
• % процент белгісі –

Ұқсас жұмыстар
Идентификаторлар және өрнектер
ФАЙЛДЫ ЕНГІЗУ - ШЫҒАРУ
XPATH өрнектерінің негізгі түсініктері мен принциптері
Кесте байланыстары, Конструкторды қолдану арқылы кесте құру
Обектілерді қасиеттер терезесінде
Ақпараттың үлкен көлемін өңдеу
MS ACCESS
Физиологиялық белсенді полимерлер
Кодтау теориясына кіріспе. Кодтау схемаларына шолу. Макмиллан теңсіздігі. Деректерді сығу. Лемпел-Зив алгоритмі
Мектепте АКТ – ның құралдарының даму тарихы
Пәндер