Эксперттік жүйелер мен басқару шешімі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ЭКСПЕРТТІК ЖҮЙЕЛЕР

Орындаған:Оңғаров А.С
Тексерген:Жаксыгулова Д.Д
Кіріспе
«Басққару
«Бас ару шешімі»
шешімі» термині
термині екі негізгі ммәәнде
екі негізгі нде
ққолданылады.
олданылады. Бірінші
Бірінші жажағғдайда
дайда ол ол белгіленген
белгіленген
басққару
бас актісін, ққабылда
ару актісін, абылдағған іс-әәрекет
ан іс- рекет
жоспарын, ққаулы-
жоспарын, аулы-ққатарларды,
атарларды, т.б.;т.б.; екінші
екінші
жағғдайда-
жа дайда- ммәәселелер
селелер менмен міндеттер
міндеттер шешімін
шешімін
ққабылдауды
абылдаудыңң жжәәне не жжүүзеге асырудыңң ееңң
зеге асыруды
ққолайлы
олайлы ннұұссққасын
асын білдіреді.
білдіреді.
Басққару
Бас шешімініңң ееңң ма
ару шешіміні маңңызды
ызды белгісі-
белгісі-
өөндіріс
ндіріс немесе басққару
немесе бас ару жжүүйесіні
йесініңң өөзізі болып
болып
саналады.
саналады.
Басқару шешімдерін жіктеудің теориялық және
практикалық мәні зор. Басқару шешімдерінің
табиғаты алуан түрлі. Олардың әр түрлілігін
жіктеу, реттеу үшін белгілер бойынша жіктейді.

Басқ
Бас қару
ару субъектісі
субъектісі бойынша
бойынша

Қ
Қооғғамды
амдыққ
Ә
Әкімшілік
кімшілік ұұйымдар
йымдар шешімі
шешімі
Шешім қабылдау — ақпарат алмасу сияқты кез
келген басқару қызметінің (функциясының)
құрамдас бөлігі. Шешім қабылдау қажеттігі
басқарушының алға қойған мақсатының
қалыптасумен, сол мақсатқа жетудегі іс-
қимылын түгелдей қамтиды.
Шешім дегеніміз — бұл альтернативті тандау.
Альтернатив — мүмкін болған екі үйғарымның
бірін ғана таңдап алуға мәжбүрлік.
Басқару обьектісі
бойынша
o КҮРДЕЛІ
o ЖАЛПЫ
o ЖЕКЕЛЕЙ
o ҚАРАПАЙЫМ
Ықпал ету объектісі бойынша

Сыртққыы
Сырт Ішкі
Ішкі
Жекелей шешім – Бұл басшының ұжыммен
немесе жекелеген адамдармен келісімсіз, әрі
ешбір талқылаусыз жеке өзінің шығарған
шешімі. Бұл көбінесе ұсақ-түйек
мәселелерді қозғайтын жедел шешімдер.
Мұндай шешімнің мазмұны мен сипаты
басқарудың орталықтану деңгейіне қарай
айқындалады.
Бұл мамандар тобымен және тиісті
басшылармен бірлесіп, ақылдасып
отырып жасалатын шешім. Мұндай
шешімдер, әдетте, мұқият әзірленеді,
әрі онда көптеген мәселелер
қамтылады. Алқалы шешімде әр түрлі
басшылардың жекелей
жаупкершілігіне нұқсан келтіретін
жайттар болмауы тиіс.
Автомобиль көліктерінде жедел
байланыс жүйесінде келесідей негізгі
құрал түрлері қолданысқа енгізіле
бастады:
Радио байланыс
Спутниктік байланыс

Спутниктік байланыс (ЕВТЕЛТРАКС,
ИНМАРСАТ, ПРОДАТ ең танымал жүйелер
санына жатады) диспетчердің компьютер
маниторында автомобиль жолдар картасындағы
көлік қозғалысын тұрақты түрде бақылап,
қадағалап отыруды қамтамасыз етеді. Тиісті
ақпараттарды мәтін түрінде қабылдау және
сақтау кезінде диспетчер мен жүргізушінің болуы
міндетті емес. Жүргізуші қауіпті жағдайда
арнайы түймешені басу арқылы орын алған апат
туралы және қай жерде келе жатқаны жөнінде
ақпаратты бере алады.
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Эксперттік жүйелер. Шешім қабылдау
Эксперттік жүйе
ЭЖ-нің шешетін типтік тапсырмалары
Эксперттік жүйелер
Экперттік жүйе дегеніміз бұл әдістер мен ұйымдастыру жолдарының жиынтығы, күрделі міндеттерді шешуге арналған білімдердің сақталуы мен қолданылуы
Эксперттік жүйе туралы ақпарат
Классификациялау программасы. Ықтималды тұжырымдау. Жуықты тұжырымдау
Эксперттік жүйенің сипаттамасы. Білімді көрсету. Жанұялық қатынастарды көрсетудің семантикасы және синтаксисі
Логистикалық бизнестегі ақпараттық жүйелер
Көпсатылы тұжырымдау
Пәндер