Азаматтық, қазақстандық елжандылық, этносаралық келісім
Презентация қосу
Азаматтық, қазақстандық
елжандылық, этносаралық
келісім тұралы ұғым.

Орындаған:Турарова Ж.Б.топ:Е-413
Тексерген:Жакпарова Г.А.
Елжандылық — тарихи тамыры 
терең әлеуметтік, саяси, 
психологиялық құбылыс. Ол 
ұлттардың арасындағы 
демократиялық дүниетанымға, 
адамгершілікке, бөтенді 
жатырқамайтын қазақы ұлттық 
менталитет пен дәстүрге 
негізделген. Қазақ жерін барлық 
ұлттардың шынайы Отанына 
айналдыру, тілін, дінін дамытып, 
өркениет жолына салатын 
идеология мен саясат.
Елжанды болу – еліміздің 
азаматының аса маңызды 
адамгершілік қасиеті. 
Елжандылықтың мәні отанға деген 
терең және саналы сүйіспеншілік, 
оған берілгендік, оның табыстары 
мен жетістіктерін мақтан ету, оны 
бұрынғыдан да көрікті, құдіретті 
етуге ұмтылу. Отанға деген 
сүйіспеншілік адамдарды еңбек 
және жауынгерлік ерліктерге 
шабыттандырады, олардың өміріне 
қоғамдық маңыз береді және 
рухани байытады.
«Патриотизм – Отанға деген
сүйіспеншілік».

 Б. Момышұлы.
Патриотизм, әсіресе, қазақстандық патриотизм дәл бүгінгі та ңда айыры қша ма ңыз ға ие болып 
тұр. Тәуелсіз еліміздің ғаламдық өркениеттен өзінің лайықты орнын алуы үшін де бұл ерекше 
өлшемнің бірі екені даусыз.Сондықтан болуы керек, соңғы жылдары патриртизм отаншылды қ, 
елжандылық мәселелеріне назар аударыла бастады. Әлбетте, бір ма қалада оны бар ау қымда 
толығымен қарастырып шығу мүмкін де емес, сондықтан біз бүгінгі танда м әселені ң  өзекті 
деген тұсына тоқталуды жөн көрдік.Зерделеп қарасақ патриотизм, қазақстандық патриотизм 
ұғымдары кеше-бүгін пайда бола қалған жоқ. Сондықтан оның қалыптасуының себеп-
салдарын, мен-мәртебесін жете байыптау және зерттеу керек екендігі бай қалады.Рас, 
патриотизм, ұлтжандылық, елжандылық проблемасын тек кана со ңғы он жыл к өлеміндегі 
оқиғалармен, өзгерістермен орайластырып шектеп қалу жеткіліксіз. Б ұл м әселе  қо ғамды қ 
дамудың ілгерідегі кезеңдеріне де тән болған. Оны өрістетуде әртүрлі қоғамдык ұйымдар мен 
саяси институттар белгілі бір роль атқарған. Бірақ кеңестік идеологияда ғы  ұраншылы қ, 
науқаншылдық салдары патриотизм ұғымын жадағайландырып, оны әсіре-белсенділіктің 
құралына айналдырғаны жасырын емес. Сондықтан өткеннен сабақ ала отырып, 
бұл  проблеманың саяси мәніне оның жаңа қоғамдағы алар орнын мұқият саралап  қарастыру 
қажеттігі туындады. Себебі — өткеннің бәрі сабақ.
Ал раtriotes (грекше) — отандас деген ұғымды береді. Patris Отан, ту ған жер деген с өз. 
Патриотизм ұғымының мазмұнын түсіндіруде саяси сөздіктерде әр-түрлі критерийлер 
қабылданған. Оның себебі, патриотизмнің әлеуметтік - тарихи, саяси  құбылыс бол ғанды ғында 
және заманына орай әртүрлі әлеуметтік мәнге ие болуына байланыстылы ғында. Ке ңестік 
патриотизм Отанына, халқына сүйіспеншілік пен қатар интернационализмді, КСРО халы қтары 
мен бүкіл дүние жүзі ұлттарына достықты қамтыған. Тоталитарлық режим  құлап, саяси 
құндылықтар өзгерген тұста патриотизм ұғымын жаңаша ұғындыруға ғылыми талпыныс 
жасалуда.
Патриотизм Отан—анаға деген сүйіспеншілік, адам бойында ғы  қабілет  қарым мен к үш-
қуатты, білім мен білікті, ақыл парасатты ел игілігіне жұмсау, атамекен м үддесіне арнау 
Ұлттың ұлт болып қалыптасып дамуы үшін 
ұлттық құндылығымыздың маңызы ерекше. 
Ұлттық құндылыққа – ұлтымыздың мәдениеті, 
әдебиеті, өнері, музыкасы, спорты, салт-дәстүрі 
жатады десек, қазақта «ата-қоныс» деген ұғым 
бар. Яғни, «ата-қоныс» қазақ үшін киелі жер 
болып саналады және осы көшіп-қонып жүрген 
жерлерінің тауы мен даласы, өзен мен көлдері, 
орманы мен құмы қазақ халқының  аңыз-
әңгімелеріне, өлең-жырларына,  
шығармашылығына  арқау болған. Соның 
негізінде қазақ халқы өз алдына, тәуелсіз 
мемлекет болып өмір сүргенде оның тілі, 
мәдинетімен қатар әдебиеті де қалыптасып 
дамыған.
 Біздің ұлттық мұрамызда халықтың ғасырлар 
бойы басынан өткерген тарихи тағдыры, арман-
мұраты, мұң-мүддесі жатыр.
Патриотизм – отбасына, туып-өскен
ортасына, топырағы мен табиғатына, еліне
деген құрметтен бастау алады. Өз ұлтын,
жерін сүйіп, оның мұңын мұңдап, жоғын
жоқтайтын адам ғана шынайы патриот бола
алады. Оны зорлықпен, нұсқаумен жүргізу
мүмкін емес. Ел Президенті Н.Назарбаевтың:
«Әрбір адам біздің мемлекетімізге, оның бай
да даңқты тарихына, оның болашағына
өзінің қатысты екенін мақтанышпен сезіне
алатындай іс-қимыл жүйесін талдап жасауы
қажет. Елдің проблемалары да, келешегі де
барлық адамға жақын әрі түсінікті болуы
тиіс. Әрбір адам бала кезінен Қазақстан –
менің Отаным, оның мен үшін жауапты екені
сияқты мен де ол үшін жауаптымын деген
қарапайым ойды бойына сіңіріп өсетіндей
істеген жөн», – деуі патриотизмге баулудың
жарқын үлгісі іспетті. Қазақстандық
патриотизмнің анықтамасы да осынау
парасатты ойдан бастау алатындай.
Көпэтносты қоғамдардың интеграциясы мен этностық
азшылықтардың құқығын қамтамасыз етудің
халықаралық тәжірибесіне Доктрина өзіндік үлес
қосты. Атап айтар болсақ, ол этностық азшылықтардың
құқықтарын қамтамасыз ету мен қорғау саласындағы
ЕҚЫҰ интеграцияланған стандарттарына негізделіп
қана қоймай, халықаралық ұсыныстар мен стандарттар
жекелеген заңдар деңгейінде жүзеге асып қоймай, ел
дамуының стратегиялық басымдылықтарының бірі
ретінде де анықталған.
Тұтастай алғанда, этносаралық қатынастар мен
қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты
жүргізудің нәтижесінде этносаралық қатынастар мен
қоғамдық келісімді қамтамасыз етудің тиімді саяси-
құқықтық, институционалды-басқарушылық үлгісі
қалыптасты.
Бұл үлгіде қазақтар мәдени-тарихи өркениеттік өзек
ретінде көрінеді, ал оның негізінде біріктіруші
бастаулардың қазақы менталдық-тарихи және мәдени-
дәстүрлі іргетасы жатыр.Все права защищены.
Қазақстанның этносаралық қатынастар саласындағы
саясаты үшін этностық азшылықтардың құқығын
қорғау жөніндегі негізгі халықаралық стандарттар
ауқымындағы жалпы мойындалған нормалар тән
болып келеді.
В.В.Макаров: "Патриотизм кез келген
саяси, әлеуметтік, этникалық топтың
ғасырлар бойғы тұтастығын қамтитын
құбылыс".

Ұқсас жұмыстар
Қазақстандық елжандылық, этносаралық келісім туралы ақпарат
Азаматтық, Қазақстандық елжандылық, этносарлық келісім туралы ұғым
Азаматтық,елжандылық,этносарал ық келісім туралы ұғым
Азаматтық,
Этносаралық келісім туралы ақпарат
«Азаматтық, қазақстандық
Азаматтық, қазақстандық, елжандылық, этносаралық келісім тұралы туралы түсінік
Елжандылық туралы ақпарат
Азаматтық,қазақстандық елжандылық,этносаралық келісім туралы ақпарат
Азаматтық, қазақстандық елжандылық, этносаралық келісім тұралы ұғым
Пәндер