Технологиялық процестің ерекшеліктерін ескере отырып, жабдықты жобалау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

СӨЖ № 2

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ПРОЦЕСТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН
ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП,
ЖАБДЫҚТЫ ЖОБАЛАУ.

ОРЫНДАҒАН:ЖУМАГАЛИЕВА А
ТЕКСЕРГЕН:АБДИЛОВА Ғ.Б

СЕМЕЙ 2015
Технологиялық жабдықтар дегеніміз-
үлгіні немесе дайындаманы белгілі бір
операцияны орындау кезінде білдекке
қозғалмайтындай етіп немесе кесетін аспаппен
салыстырғанда қажетті қозғалыс жасай
алатындай етіп бекітуге арналған
құрылғылардың жиынтығын айтады.
Машина жасаушылардың
Машина жасаушылардың алдына
алдына қойылатын
қойылатын мәселелер
мәселелер ––
заманауи технологиялық
заманауи технологиялық жабдықтарды
жабдықтарды жобалаумен
жобалаумен жәнежәне оны
оны
өндіріске енгізумен
өндіріске енгізумен тығыз
тығыз байланысты.Дұрыс
байланысты.Дұрыс жобаланған
жобаланған және
және
сапалы
сапалы жасалған
жасалған технологиялық
технологиялық жабдықтар
жабдықтар
автоматтандырылған қондырғылардың
автоматтандырылған қондырғылардың жоғарғы
жоғарғы өнімді
өнімді жұмыс
жұмыс
жасауына,жасалатын бөлшектер
жасауына,жасалатын бөлшектер менмен бұйымдардың
бұйымдардың қажетті
қажетті
дәлдігін қамтамасыз
дәлдігін қамтамасыз етуіне
етуіне және
және өнімнің
өнімнің өзіндік
өзіндік құнын
құнын
төмендетіп еңбек
төмендетіп еңбек қауіпсіздігін
қауіпсіздігін қамтамасыз
қамтамасыз етуге
етуге ықпал
ықпал
етеді.Машина жасаудағы
етеді.Машина жасаудағы өндірістің
өндірістің интенсификациялануы
интенсификациялануы
ғылым мен
ғылым мен тезхниканың
тезхниканың жаңа
жаңа жетістіктерін
жетістіктерін қолдана
қолдана отырып
отырып
өндірістің
өндірістің техникалыө
техникалыө қайта
қайта жабдықталынуы
жабдықталынуы және
және
модернизациялануымен тығыз
модернизациялануымен тығыз байланысты.Техникалық
байланысты.Техникалық қайтақайта
жабдықталыну машина
жабдықталыну машина жасауда
жасауда жаңа
жаңа бұйым
бұйым түрлерін
түрлерін шығару
шығару
өндірісін дайындау,өндіріс
өндірісін дайындау,өндіріс жабдықтарын модернизациялау
жабдықтарын модернизациялау
барысында
барысында технологиялық
технологиялық жабдықтаушы
жабдықтаушы саймандарды
саймандарды
жобалау және
жобалау және оларды
оларды дайындау
дайындау процестерін
процестерін де де енгізу
енгізу
қажеттілігі
қажеттілігі туады.Жалпы
туады.Жалпы жағдайда,технологиялық
жағдайда,технологиялық
жабдықтаушы саймандардың
жабдықтаушы саймандардың 50 50 пайызын
пайызын білдектік
білдектік саймандар
саймандар
(тетіктер) құрайды.
(тетіктер) құрайды.
Сайманның қызметтік қажеттілігі-оның
орындайтын барынша анықталған және дәл
тұжырымдалған қызмет түрі.Сайманның қызметтік
қажеттілігін тұжырымдау кезінде ескерілетін
мағлұматтар-бекітілетін бөлшектің
саны,формасы,өлшемері,өнделген беттің сапасы,
материалы,термиялық өндеу түрі,өндеу дәлдігі,өндеу
өнімділігі,қозғалтқыштың және ортаның
сипаты,қауіпсіздік техникасының
талаптары,автоматтандыру деңгейі т.б. жатады.
Саймандар-бөлшекті өндуге және бұйымдарды жинауға
қажетті,оларды белгілі бір қалыпта орнатып бекітуге
арналған құралдар болып табылады.
Білдектік саймандарды қолдануда мынадай
артықшылықтарға қол жеткізуге болмайды:

Өнделетін
Бөлшекті
Бөлшекті бөлшектердің
өндеу
өндеу Жұмысшының
жоғарғы
барысында
барысында еңбек
сапасын
оның
оның өнімділігінің
жұмысшының
қатаңдығын
қатаңдығын өсуі және
классификаци
сақтап,сенімд
сақтап,сенімд жұмыс істеу
ясын тәуелсіз
іі түрде
түрде жағдайының
тұрақты
базалау
базалау және
және жеңілдетілуі
қамтамасыз
бекіту.
бекіту. ету
Қорытынды

Тамақ жабдықты құрастыру кезінде санитарлы-
гигиеналық және коррозиялық талаптарды ескеру
қажет.Кейбір жағдайларда жабдықтың жаңа
конструкцияларын жасау кезінде ,жобаланушы
объектінің әртүрлі деңгейлеріне жататын көптеген
ваарианттар,конструкциялар ұсынылады.Бұл
жағдайда тиімді варианттарды табу үшін реттелген
іздеу жүргізіледі.Мұнда жобалаушыға тәуелді және
тәуелді емес конструкция сипаттамаларын
анықтайды.Әрбір шешуші факторға сандық
мәндерді қойып,ауыспалы тәуелділіктерді
анықтайды.Осындай реттелген іздеуді
Пайдаланылған әдебиетер

1.А.Е.Проников Надежность машин,-
М.:Машиностроение,1978
2.Харламов С.В. Практикум по расчету и конструирования
машин и аппаратов пищевыз производств.- Л.:
Агропромиздат.Ленинградское отд-ние.1991-256 с.

Ұқсас жұмыстар
Фармацевтикалық өндірісте қолданылатын валидациялық құжаттар
Машина жасау технологияларын дамыту туралы жалпы ережелер мен қысқаша ақпарат
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАШИНАЛАРДЫ ЖӨНДЕУ
Кәсіпорын экономикасы пәні бойынша оқу практикасының есебі
Наладка ремонты, юстировка және өлшеу құралдарын калибрлеу
Интеграциялық оқыту жағдайында мүмкіндігі шектеулі балаларға психологиялық - педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастыру
Электрондық-есептеуіш машиналар алғаш қолданыла бастаған кезеңнен бастап қазіргі уақытқа дейін оларға арналған программалар жазу негізгі мәселелердің бірі болып саналады
Жобалау негіздері мен зауыттарды жабдықтау
Өндірісті жобалау негіздері және жабдықтау ДӘРІСТЕР
Экономика салалары мен жекелеген кәсіпорындардың жұмыстарының ерекшеліктерін ескере отырып, метеожағдайлардың осы салаларға әсерін тексеру
Пәндер