Алгоритмдік тілдің алфавиті, синтаксисі және семантикасы
Презентация қосу
Алгоритмдік тілдің
алфавиті, синтаксисі
және семантикасы.
Тілдің синтаксисін
синтаксистік диаграмма
және метатіл формуласы
көмегімен сипаттау.

Орындаған: Тұрсынова Ақерке Т-311


Таңбалар, сөздер, фразалар мен сөйлемдер: Plain ауызекі тілді төрт негізгі
элементтерден тұрады. Алгоритмдік тіл ұқсас элементтер бар, біра қ с өздер
бастауыш құрылымдар, сөз тіркестерін деп аталады - өрнектер, арнайы
ұсыныстар - операторлар. Алгоритмдік тіл (немесе кез келген басқа тілде), ол
үш компоненттен тұрады: алфавит, синтаксис және семантикасы.

Бағдарлама жазу кезінде пайдалануға болады таңбалардың (әріптер, сандар,
арнайы таңбалар, т.б.) тіл жиынтығы үшін белгіленген - Alphabet.

Синтаксис - алгоритм көмегімен жасалады арнайы конструкцияларын
әліпбиінің кейіпкерлердің салу ережелері.

Семантикасы - конструкциялары тілі түсіндіру ережелер жүйесi. Осылайша,
бағдарлама синтаксис ережелері мен семантикасы ережелеріне нысанасына
сәйкес алфавитінің таңбаларын қосу арқылы жүзеге асырылады.
Паскалъ тілінің алфавитінің символдары:
1. Латын алфавитінің бас жэне кіші әріптері;
2. Араб цифрлары;
3. Өрнектаңбалары:+,-,*,/.
4. Қатынас таңбалары: =, < >, <, >, < =, >=7
5. Арнайы символдар: :,;,",(,),?,!,#, т.б.
Паскалъ тілініңжай және күрделі типтері бар. Олар:
A) Жай типтер: скалярлық және шектеулі. Скалярлық типтер: бүтін (integer), на қты (real), символды қ
(char), логикалық (boolean).
Б) Күрделі типтер: жиым (array), жол (string), жазу (record), файл, жиын.
B) Сілтеме.
Паскалъ тілінің операторларына:
1) := - меншіктеу;
2) read, readln - енгізу;
3) write, writeln - шығару, т.б. жатады.
Программаның цүрылымы:
Program <Атау>; - программа тақырыбы деп аталады.
Таңбалар бөлімі (Label);
Тұрақтылар бөлімі (Const);
Типтер бөлімі (Type);
Айнымалылар бөлімі (Var);
Процедуралар жэне функциялар (Procedure, Function);
Басы (begin)
{ Операторлар бөлімі}
Тілдің алфавиті программаның элементтерін құрғанда
қолдануға болатын символдар жиынынан тұрады. Оған
әріптер,цифрлар және арнайы белгілер жатады.
Атаулар

Цифрлар

Айыру белгілері

Арнайы символдар

Арнайы символдарға арифметикалы қ амалдар да жатады. Олар

қосу,азайту,бөлу,көбейту.
DIV – санды бөлгендегі б үтін б өлігі

Mod – санды бөлгендегі қалды ғы

Логикалық амал белгілері: AND – ж әне, OR - немесе, NOT –
емес, XOR- арифметикалық немесе амалы, SHL- биттер
тіркесін солға ығыстыру,
SHR - - биттер тіркесін о ңға ы ғыстыру
Программалау тілдерінің программа (жо ғары деңгейлі) құрылымы. Программалау тіліні ң
синтаксисі мен семантикасы.
Программалау тілдерінің программа құрылымы. Программалау тіліні ң синтаксисі мен семантикасы
программа құрылымы Паскаль тілінің программасы блоктардан құрылады. Қандай да бір блок ішінде
басқа да кішігірім блоктар орналасуы мүмкін. Блоктар екі б өлімнен тұрады, оларды ң ал ғаш қысы –
мәліметтерді сипаттау бөлімі, ал екіншісі – сол мәліметтерді пайдаланып, әр т үрлі іс- әрекеттерді
бөлімі. Мәліметтерді сипаттау бөлімінің болуы міндетті емес, ал екінші негізгі б өлімні ң болуы
міндетті. Басқа блокқа кірмейтін блок негізгі блок болып саналады. Ал блок ішіндегі блок - жергілікті
блок деп аталады. Сонымен кез келген программа синтаксистік ереже бойынша та қырып пен блоктан
тұрады. Негізгі блок – негізгі программа блогы, сонды қтан ол бас қа блоктар ға кірмеуі тиіс. Паскаль
тіліндегі кез келген программаның тақырыбы, одан кейін сипаттау б өлімі ж әне begin ж әне end
сөздерімен қоршалған операторлар бөлімі болуы керек. Сипаттау б өлімі толы қ жа ғдайда, 7 б өліктен
тұрады, олар:
1) программамен байланысатын кітапханалық модульдер атауларыны ң тізімі (ол uses т үйінді с өзімен
басталады);
2) белгілерді (label) сипаттау;
3) тұрақтыларды (const)сипаттау;
4) мәліметтер типтерін (type) анықтау;
5) айнымалыларды (var) сипаттау;
6) процедураларды (procedure) сипаттау.
Программалау тілдерінде «өрнек», «операторлар», «тіл синтаксисі» мен «семантикасы» ұғымдары ке ң
пайдаланады.Арифметикалық немесе логикалы қ амалдар та ңбасымен біріктірілген айнымалар атаулар,
функциялар, жиымдар т.б. мағынасы бар сөздер тізбегі - өрнек деп аталады.Программалау тіліні ң
белгілі бір іс-әрекетті орындай алатын тиянақты мағынасы бар ең қарапайым с өйлем – оператор деп
аталады.Тілі объектілерін, яғни программадағы пайдаланылатын м әліметтерді ң құрылымы мен
ұйымдастырылуын алдын ала анықтайтын сөйлемдер жиыны - программаны ң сипаттамасы болып
табылады.Синтаксистік диаграммаларда екі геометриялы қ фигура тіктөртб ұрыш ж әне ке ң
пайдаланады. Тіктөртбұрыш ішінде тілдің анықталатын элементтер ал элипс ішінде терминалды қ
символдар, яғни анықтауды қажет етпейтін таңбала жазылады.
Прогамма  синтаксисі:
    Program - программаның аты;
label - белгілер бөлімі;
const - константалар бөлімі;
type - типтер бөлімі;
var - айнымалылар бөлімі;
procedure, function - процедуралар мен
функциялар бөлімі;
Назарларыңызға
рахмет !!!

Ұқсас жұмыстар
Алгоритм туралы ақпарат
лгоритмдік тілдің алфавиті, синтаксисі және семантикасы. Тілдің синтаксисін синтаксистік диаграмма және метатіл формуласы көмегімен сипаттау
Алгоритмдік тілдің және семантикасы
Алгоритмдік тілдің алфавиті, синтаксисі және семантикасы. Тілдің синтаксисін синтаксистік
Логикалық амал белгілері
Формальды тілдер түсінігі
Программалау тілдері
PYTHON БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛІ
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм күрделілігі. Алгоритм түсінігінің функция түсінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл және оны орындаушылардың сипаттамалары
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік
Пәндер