АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫН СЫНАУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ
Презентация қосу
Азық-түлік тауарларының сапасын
бақылау

Орындаған: Ахмадиев Құрмет, БТ-407
ЖОСПАР
Азық-түлік өнімділігінің сапасын сынау және
бақылау
Қарастырылатын мәселелер
Қорытынды
Әдебиеттер
АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫН СЫНАУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ

Өнім сапасын бақылау және сапаны сараптауды жүргізуді ң
негіздерін меңгеру стратегиялық маңызы бар мәселе болып
табылады. Осы бағыттағы міндеттерді шешуге өнерк әсіпте,
ауыл шаруашылығында және сауда саласында тұтыну
тауарларын өндіру мен өткізу аумағында қызмет атқаратын
барлық мекемелер тікелей қатысуы қажет. Алға қойған
мақсатты орындаудың тиімді құралы ретінде тауарды ң
сапасын сараптау болып табылады. Мұндай сараптауды ң
мақсаты – тауардың сапасын талдау негізінде оларды ң
тұтынушылық құндылығын, яғни әлеуметтік тиімділігін,
пайдалылығын, қолдану қолайлығын және эстетикалық
жетілгендігін анықтау.
Ет және ет өнімдері, сүт және сүт өнімдерінің сапасы оның
бастапқы құрамына және құрылымына тікелей
байланысты. Рецептура бойынша өнімнің бастапқы
шикізаты технологиялық өңдеу және сақтау жағдайын
қарастырады. Өнім сапасының әсері қоршаған
факторларға байланысты бағаланады. Шыққан өнімнің
жоғары сапасын маңызды шарттар және сараптамалар
арқылы жүргізіледі, өнімге жан жақты анализ жасап
және технологиялық дисциплина қадағалану керек.
Азық түлік өнімдері мен шикізаттарды ң сапасын ба қылау ж әне
бағалау» пән мамандығы сапа мәселесін оқытады. Барлы қ
тағам өнімдері (ет, сүт және өнделетін өнімдер) бірлік
биоматериалдардан тұрады, уақыт өте келе б ұл өнімдер б ұзыла
бастайды. Дайын өнім сапасыны ң т өмендеуінен қашу м үмкін
емес, бірақ дайын өнім мен шикі өнімні ң процессін баяулату ға
болады, ол үшін дұрыс рецептура ж әне оны ң са қталуы тиіс.
Өнімнің химиялық құрамы, дайын өнім мен жартылай
фабрикаттың ферменттік өзгеруі түрлі методтар ж әне
техникалық бақылаулар арқылы жүргізіледі. Б ұл дисциплина
сараптамалық бағалау кезеңіне сай әдістерін ме ңгеріп өнім
сапасын бағалауға мүмкіндік береді, б ұл әртүрлі өндірістік
шешімдерді қабылдауда өте маңызды рөл атқарады.
Ветеринарлы – санитарлы қ бақылау келесі м әселерді қарастырады:
- малды сою және мүшелеу барысында ветеринарлы - санитария
жүруін қадағалау;
- құсты сою барысында ветеринарлы - санитария ж үруі тиіс;
Бұл бөлімде жалпы ветеринарлы – санитарлы қ ба қылау с ұра қтары
қарастырылады, малдың сойылуы ж әне м үшелеу орындары
сонымен қатар малдың тірі кезіндегі жа ғдайы оны ң өндіріске
дейінгі орны қарастырылады. Малды ң тірі кезінде ветеринарлы қ
бақылау жеткіліксіз болып табылады, сонды қтан со ңғы
қортындыны теріні зерттеу, сою ж әне м үшелеу кезінде экспертиза
нәтижесін береді. Бұл бөлімде санитарлы бақылау с ұра қтарын
қарастырамыз, себебі микроогрганизмдар үшін та ғам өнімдері
қолайлы аралық болып табылады, сонды қтан санитарлы қ ж әне
санитарлы – гигиеналық өнеркәсіптерде жа ғдай қарастырылуы
қажет.
Екінші бөлімде шикізаттардың сапасын бағалау және өндірістегі өндірістік –
техникалық бақылау қарастырылады:
малды сою және мүшелеу барысында цехты бақылау және бағалау: өндірісті ң
технологиялық процесіне бақылау;
ет майын шығаратын цехты бақылау;
шұжық өндірісін бақылау және бағалау: шикізатқа, материалдарға, дайын
өнімнің сапасына қойылатын талаптар;
консерві өндірісін бақылау және бағалау: шикізатқа, материалдарға, дайын
өнімнің сапасына қойылатын талаптар;
құс өңдеу өндірісін бақылау: өндірістің технологиялық процесіне бақылау;
сүт өңдеу өндірісін бақылау: НТК талаптары, шикізат сапасына қойылатын
талаптар. Өндірістің технологиялық процесіне бақылау. Дайын өнімнің
сапасын бақылау;
сүт қышқылды өнімдер өндірісін бақылау: НТК талаптары, шикізат сапасына
қойылатын талаптар. Өндірістің технологиялық процесіне бақылау. Дайын
өнімнің сапасын бақылау;
май өндірісін бақылау: НТК талаптары, шикізат сапасына қойылатын
талаптар. Өндірістің технологиялық процесіне бақылау. Дайын өнімнің
сапасын бақылау;
Қорытынды
Елдің азық-түлік қауіпсіздігінің деңгейін қалай бағалау ға
болады? Ғалымдар бірауыздан «егер мемлекет 25 пайыз азық-
түлікті сырттан алатын болса, бұл ел азық-түлік қауіпсіздігінен
айырылады» деген байламға келіп отыр. Ауыл шаруашылығы
министрлігінің мәліметтері бойынша, Қазақстан 40 пайызға
жуық сүтті, 29 пайыз етті және 43 пайыз көкөністерді сырттан
әкеледі. Азық-түлік қоры мол деген Ресейдің өзі тамақ
өнімдерінің 40 пайыздайын шетелден тасиды. Осыдан кейін
азық-түлік қауіпсіздігі туралы айту қиын. Ауыл
шаруашылығының шикізаттық сипаты азық-түлік
қауіпсіздігіне кедергі келтіреді. Елдегі ауыл шаруашылығы
өнімдерінің 80 пайызы шикізат күйінде шығарылады, ал
технологиялық мешеулік салдарынан дайын өнім шығара алмай
отырмыз. Елбасы атап өткендей, азық-түлік қауіпсіздігі туралы
заңды әлі де жетілдіре түскен абзал
Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер:
Технология мяса и мясопродуктов. И.А Рогов, А.Г.
Забашта. Изд-во «КолосС», Москва. 2009г, т.1- 710с,
т.2-565с.
Экспертиза молока и молочных продуктов. Дунченко
Н.И. Сибирское университетское изд-во, Новосибирск.
2007г. 475с.
Ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын сараптау
және бақылау. А.Қ. Смағулов, Қ.А.

Ұқсас жұмыстар
ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІБІНДЕ
Кәмпит сапасының органолептикалық көрсеткіштері
Тағам өнімдерінің қауіпсіздігінің менеджменттік жүйесі
Тауар сапасы және тауар сапасын анықтау
АЗЫҚ - ТҮЛІК ШИКІЗАТЫ ЖƏНЕ ТАҒАМ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ
ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУДЫ ЖҮРГІЗУ ТӘРТІБІ
Азық - түлік қауіпсіздігі жүйесінің компоненттері
ТАМАҚ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ
Азық-түлік тауарларының сапасын бақылау
ТАҒАМ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ
Пәндер