Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Кәсіпкерлік қызметтің
тиімділігін талдау және бағалау
Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау –
ол кәсіпорынның қаржы-экономикалық
жағдайын интегралды бағалауды білдіреді.

К әсіпке рлік қызме ттің тиімділігін бағалау қағидалары:
Ең көп пайда табу мақсатының әртүрлі бағытта
қалыптасу мүмкіншілігімен сипатталады.
Мақсаттардың көптігі ең жоғары пайда табу
мақсатына жету үрдісінің баламалылығында
көрініс табады.
Мақсаттардың көптігі оның құрамының бірнеше
кұрамдас бөліктен тұратындығымен сипатталады.

Кәсіпкерліктің басты мақсаты – ең көп пайда
табу, бірақ жалпы бағыты пайданы
жоғарылату болғандықтан, оған өзге
мақсаттар тән:
o Мақсаттар мен қызметтің соңғы нәтижесінің
өзара байланысы.
o Оңтайлылықтың бірнеше өлшемдерін
пайдалануға қол жетімділік.
o Мақсатты тұжырымдау кезінде кәсіпкердің
нарықтық ұстанымының тұрақтылығын
сипаттайтын мақсаттарға басымдық беру.
o Бағалау мақсаттары мен көрсеткіштерінің
өнімнің өмірлік циклімен өзара байланысы.

Тиімділіктің қағидалары:
Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау
мәселесі отандық және ресейлік ғалымдарды ң
(Дүйсембаев К.Ш., Савицкая Г.В., Шеремет А.Д.,
Ковалев В.В.) еңбектерінде көптеп
қарастырылған.
Ал кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдауды ң
танымал шетелдік тұжырымдамаларының бірі –
теңдестірілген көрсеткіштер жүйесі (Balanced
Scorecard (BSC)) тұжырымдамасы болып
табылады.
кешенділік, кәсіпкерлік субъектілерінің қызметіні ң
барлық жағы құрамдас бөліктерін ескеретін
көрсеткіштерді сипаттауы тиіс;
стратегиялық мақсаттармен байланыс, яғни көрсеткіштер
жүйесі қазір де, болашақта да маңызды болатын
кәсіпкерлік қызмет аспектілеріне шоғырлануы керек
және негізгі бағыттарды анықтауы керек;
жүйелілік, көрсеткіштер екі мағыналы болмауы керек;
икемділік және қарапайымдылық, көрсеткіштер есептеу
үшін қолайлы және есептеулер жасау ға қажетті
мәліметтер базасы болуы қажет.

Тиімділік жүйесіне қойылатын
талаптар:
Өнім өндіру мен сатуды талдау.
Негізгі өндірістік қорларды талдау.
Материалдық ресурстарын талдау.
Еңбек ресурстарын талдау.
Өнімнің өзіндік құнын талдау.
Пайда мен табыстылық деңгейін талдау.
Қаржылық жағдайын талдау.

Шаруашылық қызметті талдау
Кәсіпорынның мүліктік жағдайын бағалау
көрсеткіштері.
Өтімділігін бағалау көрсеткіштері.
Қаржы тұрақтылығын бағалау көрсеткіштері.
Іскерлік белсенділігін бағалау көрсеткіштері.
Рентабельділігін бағалау көрсеткіштері.

Қаржылық жағдайын бағалау

Ұқсас жұмыстар
КӘСІПКЕРЛІК туралы
КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ
Кәсіпкерлік пәніне жалпы шолу
Тәуекелді бағалау
Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау
КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕГІ
Кәсіпкерлік жайында
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР
Кәсіпкерліктің мәні және міндеттері
Абсолютті көрсеткіш
Пәндер