Шағын және орта бизнесті несиелеу ерекшіліктері
Презентация қосу
Шағын және
орта бизнесті
несиелеу
ерекшіліктері

Орындаған:
Буркутбаева С
Тобы: ФН-305
Шағын бизнес — ешқандай монополистік
 бірлестікке кірмейтін және экономикада 
монополияға қатысты бағынышты рөл
атқаратын жеке меншіктегі ұсақ және орта
кәсіпорындардың қабылданған жиынтық
атауы. Дамыған елдерде сыртқы
экономикалық байланыстардың негізгі бөлігі
Шағын бизнестің үлесіне тиеді. Елімізде 20
ғасырдың 90-жылдары белсенді түрде
жүргізілген жекешелендіру үдерістері шағын
кәсіпкерліктің қалыптасып дамуына жол
ашты. Республикада Шағын бизнестің дамуы
экономиканың ойдағыдай реформалануы
көрсеткіштерінің бірі болып табылады. 
Кәсіпкерлік қызметпен
шұғылданатын шағын
кәсіпорындар – есеп беру
жылы жұмыскерлердің
(қосымша істеушілерсіз)
тізімдік орташа саны 50
адамнан аспайтын,өз
қызметтерін коммерциялық
негізде жүзеге асыратын,
әділет органдарында
тіркелген және 
статистикалық тіркеуге
енгізілгензаңды тұлғалар.
жұмыскерлердің
«Шағын
активтердің
толық
мынадай
жауапкершілігі
сенім серіктестік
жылдық
орташа
орташа
Шағыняғни
жаңа,
белсенді
уақытша
бизнестің
тоқтап
таяуда
тұрған
дамуынкәсіпорындар.
Орта
Орта және
және шағын
шағын кәсіпкерлік
кәсіпкерлік — — экономиканың
экономиканың ұтқыр
ұтқыр әрі
әрі нәтижелі
нәтижелі
секторларының
секторларының бірі.
бірі. Жұмыссыздықты
Жұмыссыздықты жоюда,
жоюда, нарықты
нарықты халыққа
халыққа қажетті
қажетті
тауарлармен
тауарлармен толтыруда,
толтыруда, жеке
жеке өндірушілердің
өндірушілердің монополиясын
монополиясын шектеуде
шектеуде
және
және депрессияны
депрессияны бастан
бастан кешіп
кешіп отырған
отырған аудандардың
аудандардың экономикасын
экономикасын
тұрақтандыруда
тұрақтандыруда шағын
шағын бизнес
бизнес шешуші
шешуші фактор
фактор болып
болып табылады.
табылады. Шағын
Шағын
бизнес
бизнес үлесіне
үлесіне барлық
барлық жұмыспен
жұмыспен қамтылған
қамтылған адамдардың
адамдардың 50-60
50-60 пайызы,
пайызы,
жаңа
жаңа жұмыс
жұмыс орындарының
орындарының 70-80 70-80 пайызы
пайызы келеді,
келеді, ал
ал өндірілген
өндірілген өнімдер
өнімдер
мен
мен қызметтер
қызметтер ЖІӨ
ЖІӨ елеулі
елеулі бөлігін
бөлігін құрайды.
құрайды. Орта
Орта және
және шағын
шағын кәсіпкерлік
кәсіпкерлік
нарықтық
нарықтық қатынастарды
қатынастарды алға
алға жетелеуші
жетелеуші буын
буын болғандықтан
болғандықтан
кәсіпкерліктің
кәсіпкерліктің бұл
бұл түрлерін
түрлерін дамытпай
дамытпай нарықтық
нарықтық экономиканы
экономиканы дамыту
дамыту
мүмкін
мүмкін емес.
емес. Қазақстан
Қазақстан мен мен Орта
Орта Азия
Азия елдеріндегі
елдеріндегі үкімет
үкімет тарапынан
тарапынан
шағын
шағын жөне
жөне орта
орта бизнесті
бизнесті қолдау
қолдау шараларына
шараларына қарамастан
қарамастан экономиканың
экономиканың
осы
осы саласының
саласының қалыптасуы
қалыптасуы өлі өлі де
де қиыншылықтарды
қиыншылықтарды бастан
бастан кешуде.
кешуде.
Д.Лонгенеке, У.Петтидің, К.Мурдың зерттеулерінде жеке
көрсеткіштер ұстанымындағы тәсіл анағұрлым негізгі
айырмашылықтарды іздестірумен ұштастырылып, шағын
және орта бизнеске анықтама беру үшін келесі критерийлер
ұсынылуда:
1. Бизнесті қаржыландыру бір инвестормен немесе
инвесторлардың шағын тобымен жүзеге асырылады. Тек
айрықша жағдайларда ғана бизнестің 15–20 дан көп
инвесторлары болуы мүмкін;
2.   Фирма өзінің маркетингтік бағдарламасын іске асыруда
географиялық шектелген аймақтарда жұмыс істейді;
3.   Әдетте бизнестегі жұмысшылардың саны 100 адамнан
аспайды;
4. Ірі фирмалармен салыстырғанда бизнес шағын және орта
болып есептелуі мүмкін.
Орта және шағын кәсіпкерлік – экономиканың ұтқыр әрі
нәтижелісекторының бірі. Ішкі жалпы өнімнің елеулі бөлігін
өндіру солардың үлесінде. Бұл жағдай тек дамыған
елдерге ғана қатысты емес, өтпелі экономикасы бар
елдерге де қатысты. Осы орайда Президентіміз
Н.Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында: «Жапония,
Германия, Бельгия, Италия сияқты елдерде шағын және
орта бизнес олардың барлық кәсіпорындары санының 90%-
дан астамын құрайды, көптеген дамыған елдерде олар
жалпы ішкі өнімнің 50%-дан астамын береді. Сондықтан да
біздің шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың түбірінен
жаңа идеологиясын түзуіміз қажет. Бұл кәсіпкерлік
ортаның бастамашылығын іске асыру үшін қолайлы жағдай
туғызуымыз керек. Әрбір іскер қазақстандық осы ортаға
кірігіп, инновациялық экономикадағы өз орнын табуға тиіс.
Қазақстандықтардың бастамашылығында кең өріс ашу
үшін жағдай жасалды, кәсіпкерлер ендігі жерде осы
мүмкіндіктерді пайдалана білсе игі!», деп айтқан болатын .
«Қазкоммерцбанк»
Несиелеу шарттары
• Несиені пайдалғаны үшін несие соммасынан пайызбен саналатын
жылдық пайызбен белгіленген  сыйақы алынады. Оның мөлшері
несиенің  мерзіміне, қамсыздандырылуына, клиенттің статусы мен басқа
да факторларына байланысты банктің  қолданыстағы тарифтеріне
сәйкес белгіленеді.
• Өтініш беруші несие алу үшін жобаның жай күйі және оның қызметі
туралы сараптама жүргізу үшін келесі  құжаттар пакетін ұсынады:
• Несие алуға өтініш;
• Құрылтайлық құжаттар (жарғы, құрылтайлық келісімшарт);
• Қожайындық жасайтын субьектінің тіркелгендігі туралы куәлік;
• Статистикалық карта;
• РСИ-дан СТЖ-ны растайтын анықтама қағазын;
• Қарыз алушының анкетасы, бірінші басшылардың анкеталық
мәліметтері;
• Соңғы үш жылдың қаржылық есепқисабы;
• Келісімдер мен келісімшарттар;
• Бизнес-жоба (техникалық-экономикалық негіз);
• Қолтаңба үлгісі көрсетілген карта;
• Кепіл обьектісі бойынша құқық беретін құжаттар;
• Төраға мен бас бухгалтердің қолы қойылып және мөрі басылған
қызметкерлер туралы анықтама;
• Бағалы қағаздар эмиссиясының проспектісі;
• Бағалы қағаздарды тіркеу туралы куәлік;
• Салық инспекциясынан  және бюджеттік емес қорлардан қарыздардың
ет!! !
рах м
ыз ға
ар ы ң
за рл
На

Тексерген:Акишева Д.М

Ұқсас жұмыстар
Филиалдың Несиелік комитеті
Қарыз мерзімі
Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры
Ауылшаруашылық инфрақұрылымын дамыту
ОҢТҮСТІК КОРЕЯ МЕМЛЕКЕТІНІҢ АҚША- НЕСИЕЛІК РЕТТЕУІ
Кәсіпкерлік қызметті Кәсіпкерлік қызметті қолдау бағдарламасы қолдау бағдарламасы
Қазақстан Республикасы кәсіпкерлігін мемлекеттік қолдау. Кәсіпкерлікті қолдаудың нормативті- құқықтық базалары
Әлемдік Fintech компанияларына шолу
Шағын және орта бизнес
РЕСПУБЛИКАСЫ НДА ШАҒЫН
Пәндер