CorelDRAW


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
CorelDRAW

Орындаған: Жақанов Дияс
ГК-407
Анықтама
СorelDRAW – машиналық графиканың
нағыз шедеврлерін жасау үшін
қолданылатын компьютерлік дизайнердің
құралы. Түрлі-түсті көркемдеулерді;
күрделі сызбаларды, кітаптар мен
журналдар мұқабаларының фигуралық
кітапталарын, фотографиялық шын және
фантастикалық шын емес бейнелейлерді;
дайын бейнелеулерді редакциялау үшін,
графикалық Web-беттерді құру үшін, т.б.
жасау үшін қолданылатын қолайлы игеруге
қарапайым құрал.
Жұмыс істеу панельі
CorelDRAW интерфейсі келесі
элементтерден тұрады:
Жұмыс өрісі — қолданушы жұмыс жасайтын барлық объектілер көрсетіледі. CorelDRAW ба ғдарламасында
атап өтетін жағдай біррнеше құжатпен бір уақытта Window (Окно) терезесінің көмегімен жұмыс жасауға
болады. Жұмыс жасау аймағы жұмыс столынан және қағаздың бетінен тұрады. Объектілер ж ұмыс жасау
аймағының кез-келген бөлігінде орналаса алады, бірақ баспа ға шы ғару кезінде тек қана бетті ң шекарасын
ғана шығара алады.;
Баспа беті — беттің шекарасын көрсетеді, осы шекараның аймағында қолданушы барлы қ ж ұмысты жасауға
тиісті, баспаға шығару кезінде осы көрсетілген бет қана шығады;
Терезенің атауы — ағымдағы құжаттың ашуын сипаттайды;
Менюлер жолы (Menu Bar) —CorelDRAW менюін құрайды;
Стандартты құрал-саймандар панелі (Standard) — менюлер пунктінен жиі қолданылатын пункттерді
сиаепттайды;
Құрал-саймандар панелі (Toolbox) — объектілерді құру үшін және эффектілерді қолдану үшін сипатталатын
негізгі құрал-саймандар панелі;
Қасиеттер панелі (Property Bar) — бұл панельде ағымдағы бейненің параметрлерін сипаттайды;
Бетпен басқару— ағымдағы редакторланып жатқан құжат бетінің тез ашылу навигациясыны ң тобы;
Сызғыштар — курсор мен объектінің позициясын нақты анықтау үшін берілген тігінен ж әне к өлдене ңінен
берілген сызғыштар;
Жылжыту жолағы — қолданушының жұмыс аймағын көрсететін жылжыту үшін қолданылады;
Түстер палитрасы — үнсіздік бойынша жұмыс аймағының оң жағында түстер палитрасы жина қталады;
Жағдайлар жолы (Status Bar) — маустың бағыттауышын көрсететін қалыптың ақпаратын және басқа да
ақпаратты береді.
Жұмыс терезесінің

құ рылымы:
Файл-құжат ашу, сақтау, құру, импорт, экспорттау секілді
әрекеттерді орындау мүмкіндігін береді.
Правка – әрекеттерді қайтару немесе кері қайту, объектіні редактрлеу
жұмыстарын: көшіру, қою, көбейту, көшірмесін алу т.б орындауға
болады.
Вид- Терезе қасиеттерін өзгертуге мүмкіндік береді.
Макет- Парақ параметрлерін өзгертуге арналған.
Упорядочить-объектінің параметрлерін: орналасу ретін, топтау,
біріктіру, құлыптау т.б өзгертуге болады.
Эффекты-объектіге түрлі эффектілер беру.
Растровые изображения– Растрлық бейнелермен жұмыс жасау ға
арналған.
Текст-мәтінмен жұмыс жасауға арналған.
Инструменты – бағдарламаны баптауға мүмкіндік береді.
Окно-қосымша терезелерді терезе аумағына шығаруға мүмкіндік береді.
Ішкі терезені басқару батырмалары– жинау, жаю, жабу.
Құрал-саймандар
панелі
CorelDRAW негізгі құрал-саймандарының бірін құрады. Осы
терезенің көмегімен объектіні редакторлауға және суретті салуға
болады
Графикалық панельі
CorelDRAW  бейнені
көрсету режимі
CorelDRAW – да бейнені көрсету төмендегі көрсетілген 5 режимні ң біреуінде болуы
мүмкін:
1. Simple Wireframe (Простой сеточный каркас) — экранға тек қана объектінің
кейіпін ғана шығарады, контурдың түсі, қалыңдығы көрсетілмейді. Растрлы қ
бейнеден тек қана монохрамдық бейне ғана шығарылады. Көрсетілген режим
қарапайым компьютерлерде қолданылуы мүмкін;
2. Wireframe (Сеточный каркас) — нақыты арбистарды шығару үшін қолданылатын
режим болып табылады. Бірақ толтырулар немесе оларды ң қалы ңды ғы оны ң т үсіне
әсер етеді. Көрсетілген режим объектілердің арбистарын редакторлау үшін ж әне
жұмыстың жылдамдығын арттыру үшін қолданылады;
3. Draft (Низкое) — бейнелеген бейненің түсінің жылдамдығын арттыру үшін
қолданылады. Ал растрлық бейнедегі түстер тек толық толтырыл ған т үске айналады;
4. Normal (Нормальный) — барлық толтыруларды, эффектілерді және растрлық
бейнелерді көрсетеді. Осы режим негізгі режимдерді ң бірі болып табылады;
5. Enchanced View (Расширенный вид) — экрандағы анықталған сапаны береді.
Көрсетілген режим оперативтік жадының көлеміне ерекше әсер етеді.
Режимдерді ауыстыру үшін
View (Вид) менюінің командасын таңдау қажет
Макеттеу үрдісі
Жоғарғы сапалы құжатты құру үшін міндетті түрде анықталған ережелерге сүйену керек.
Құжаттың дұрыс құрылғандығы жұмыстың кәсіби деңгейде және жылдам жасалуына
көмектеседі.
Күрделі құжаттарды макеттеудің ұсынылатын реті
Құжатты жобалау. Жобалаудың бірінші кезеңінде бейнелердің соңғы нәтижесі қандай
болатындығын және түстердің алдын ала қандай болып таңдалатынын және файлмен алға
қойған мақсаттың сәйкес болуы қажет. Эскиздардың орындалуы. Жұмыстың жасалуы алдында
қағазға қолдан бірнеше бейнелерді түсіріп алу керек. Оны және сонымен қатар CorelDRAW-дің
жұмыс жасау аймағында жасауға болады. Осының көмегімен толық түстердің жианығн алуға
болады. Шаблонды дайындау. Құжаттың форматы және объектілердің алдын-ала орналасуы
белгілі болса, онда бағыттауыштардың көмегімен шаблондарды құруға болады. Және ол
объектілерді реттеуге көмектеседі. 4. Құжатты құру. Осы кезеңде құжаттың құрылуымен
байланысты жұмыс жасалады. Егер толығымен құжатты баспаға шығару керек болса, онда
типографияның мамандарымен кеңес құрып алған жөн болады. Жекеше алар болсақ, ол
палитралардың түсіне және шрифтілердің қолданылуына байланысты болады.
5. Байқалатын баспаны таңдау. Құжатты құру кезінде мақсатты түрде байқалатын баспаны
шығарып алу керек. Осы баспада көрсетілетін барлық кедергілер қағаздың бетінде көрсетіліп
тұрады, сондықтан осындай тәжірибе алдағы қаталерді жібермеуге көмектеседі.
6. Баспа қағазына түпнұсқа-макетті шығару. Дизайнердің нақытылы жасаған түсті жұмысы
баспаға шығарумен аяқталады. Оны сапасы оның тиражымен есептеледі. Баспаға шығарылатын
құжатпен нақытылы түрде жинақылықты талап етеді. Баспа қағазындағы кейбір қателіктер
қосымша жұмыс жасауды талап етеді, сәйкесінше шығынның шығуы да көтеріледі.
ОБЪЕКТІНІ ҚҰРУ ЖӘНЕ
РЕДАКТОРЛАУ
CorelDRAW бағдарламалық пакеті векторлық
бейнелермен жұмыс жасауға арналған редактор болып
табылады.
Объект — бұл графикалық композицияның көмегімен
бағдарламада салынатын мәтін немесе растрлық бейне
болатын кез-келген фигура. Әр векторлық объект жұмыс
жасау кезінде өзгеріске ұшырауы мүмкін. Сондықтан ол
файлдың көлеміне ешқандай әсер етпейді.
CorelDRAW бағдарламасы қолданушының таңдауына екі
түрлі салудың құрал-сайманын ұсынады: әртүрлі
гоемтриялық фигуралар үшін және бұрыштық нүктелер
үшін объектілерді салу.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қорыта айтқанда Corel Draw
бағдарламасы графикалық дизайнның
қиын тапсырмаларын оңайлатады, сан
түрлі эффекттер, үш өлшемді
графикамен жұмыс, растрлық
объекттерді өңдеу және т.с.с.
“Corel Draw ” программасының
қолдану салаларының түрлері әлі де
көп. Қазір күннен күнге дамып,
көбеюде.
З Ғ А
Р Ы ҢЫ
Р Л А
З А
НА Е Т !! !
Х М
РА

Ұқсас жұмыстар
Corel Draw
Компьютерлік графикада
ВЕКТОРЛЫҚ ГРАФИКА
Компьютерлік графика
Векторлық, растрлық графиканы құру және өңдеу программалары
Білмейтіндігіңді мойындай біл
Қолданбалы жүйелік программалар
Пластикалық карта жасау
Компьютерлік графиканың түрлері: фрактальды, векторлық және растрлық графика
Растрлық кескін
Пәндер