Бағдарламалау тілдері
Презентация қосу
TP және Си подпрограммаларды
пайдалануды салыстыру. Ішкі
программаларды пайдаланатын
программалар құру. Модульдерді
пайдаланатын программа құру.
Орындаған: ВТ-405 тобының студенті Егизеков Диас
Тексерген: Жаксыгулова Д.Д.
Pascal тілінде бағдарламалау
• Паскаль тілінде программа жеке - жеке жолдардан тұрады. Оларды теру,
түзету арнайы мәтіндік редакторлар атқарылады. Бір қатарда бірнеше
команда немесе оператор орналаса алады, олар бір - бірімен нүктелі үтір
(;) арқылы ажыратылып жазылады, бірақ бір жолда бір ғана оператор
тұрғаны дұрыс, ол түзету жеңіл, әрі оқуға ыңғайлы. Паскаль тілінде
программа үш бөліктен тұрады: тақырып, сипаттау бөлімі және
операторлар бөлімі. Кез келген программаның алғашқы жолы
PROGRAM сөзінен басталатын оның тақырыбынан тұрады. Одан кейін
программаның ішкі объектілерінің сипаттау бөлімі жазылады. Program
BASTAU: Сипаттау бөлімі begin. Операторлар бөлімі end. Операторлар
бөлімінде командалар ретімен орналасады.
• Паскаль тілінде пайдаланылатын барлық типтер скалярлық (қарапайым)
және құрылымдық (структуралық) болып үлкен екі топқа бөлінеді.
Скалярлық (қарапайым) типке шамалардың стандартты типі ж әне
жасанды тип (тағайындалған) жатады. Стандартты типтерге: • Бүтін -
INTEGER; • Нақты - REAL; • Логикалық - BOOLEAN; • Тіркестік -
(STRING); • Мәтіндік (TEXT) тәрізді типтер жатады. Құрылымдық
типтері жиымдар - ARRAY, жазбалар - RECORD, жиындар - SET ж әне
файлдар - FILE түрлеріне бөлінеді.
• Си тілімен Паскаль тілінде жазылған бағдарламалардың басты
айырмашылығы - Си тілі – бұл жүйелік ба ғдарламалау тілі, сонды қтан ол
жүйелік бағдарламалау деңгейіне арналған. Паскальде жазыл ған м әтін
көбінесе есеп шығарудың алгоритмін к өрсететін формальды тіл. Ал Си
тіліндегі мәтін тек формальды емес, есеп шы ғару алгоритміні ң
машиналық бағытталған көрінісі болуы мүмкін.
Паскальде ішкі программа құру
• Белгілі бip атпен жеке программа түрінде бөлек жазылған, қажет
кезінде оны қайталанып отыруға болатын негізгі программаның арнайы
бөлігі ішкі программа деп аталады. Ішкі (көмекші) программаның екі
түрі бар. 1) процедура; 2) функция.
• Белгілі бір әрекеттерді орындау мақсатында алдын ала бекітілген аты
бойынша шақырылып орындалатын программаның тәуелсіз бөлігі
процедура деп аталады. Процедурада жұмыс нәтижесі бірнеше мәнге
ие болуы мүмкін. Процедура тақырыбы көмекші программаны
аңықтаушы PROCEDURE қызметші сөзінен басталып, оның оң жағына
процедураның атауы енгізіледі.
Поляр координатасын есептеудің программасын құру.
• PROGRAM POLKOR 1 ( INPUT , OUTPUT) ; VAR X , Y , R , F : REAL ;
• N , I : INTEGER ;
• PROCEDURE POLAR;
• BEGIN
• R : = SQRT ( X*X+Y*Y );
• E : = ARCTAN ( X / Y )
• END ;
• BEGIN READ ( N ) ;
• FOR I : =1 TO N DO BEGIN
• READ ( X , Y) ;
• POLAR ;
• WRITE ( R , F )
• END
• END .
С++ тіліндегі программаның құрылымы
• C++ тіліндегі кез келген программа бір не бірнеше функциялардан т ұрады. Міндетті т үрде
жалғыз басты функция main () анықталуы тиіс, әрқашанда программаны орындау содан
басталады. Басқаша айтқанда, дәл осы атқарушы барлы қ ж ұмысты орындайды.
• Функцияның сипаттамасы тақырып пен денеден тұрады. Функцияны ң ерекшелік белгісі
болып оның атынан кейінгі дөңгелек жақшалар саналады. Функция денесі әдетте
фигуралық жақшаларға алынып, әрбірі нүктелі үтір ( ;) символымен аяқталатын
операторлар жиыны болып табылады.
• C++ тіліндегі кез келген айнымалы пайдаланылғанына дейін сипатталуы тиіс. Әдетте
барлық айнымалылар функцияның басында бірінші орындалатын оператор алдында
сипатталады.
• Мағынасы бар аттар программаны оқуды және түсінуді жеңілдетеді; комментарийлер де
бұл мақсатта қызмет етеді.
• Комментарий - программа мағынасын түсінуге көмектесетін ескертулер. /*мен*/
арасындағы кез келген символдар комментарий болып табылады. Олар о қырман үшін
арналған және де компилятормен ескерілмейді.
• C++ тілінде нәтижені қайтармайтын void типіндегі функцияға ұқсас процедура
жоқ, сондықтан барлық жағдайда функция атынан кейін () символын жазған
жөн (мысалы getch()). Сонымен қатар, Си тілінде функцияларды ң кіріктірілуі
және функцияға кластың сипаттамасын кіргізу орындалмайды.
• C++ тілінде меншіктеу операторы "=" символымен белгіленеді. Ал логикалық
теңдік операторы “==” Логикалық теңсіздік операторы үшін C++ тілінде " !=”
операторы қолданылады. Сонымен қатар C++ тілінде " және", "немесе"
сөздерінің орнына “&” және "||" символдары қолданылады. Сөйтіп, Паскальде if
(a<>b) or (b=c) түрінде жазылатын функция if((a!=b) || (b==с)) былай жазылады.
• Мәтіндік жолдарды белгілеу үшін бірлік тырнақшалар " '" қолданылады. Ал
жолдарды белгілеу үшін екілік тырнақшалар " " " қолданылады.
• Паскальдегі with кілттік сөзінің Си тілінде эквивалент жо қ, сонды қтан әрбір
айнымалыға, функцияларға кластың атын тіркеп жазу керек.
• Паскальдегі case операторын Си тілінде switch операторы алмастырады.
Case операторына қарағанда Switch операторы бір шартты орындағаннан
кейін жұмысын тоқтатпай, ары қарай барлық операциялар орындал ғанша
дейін жұмыс істейді. Осындай жағдай болмау үшін, әр шарттан кейін break
операторын тіркеп жазу қажет.

Паскаль тілінде С++ тілінде
Негізгі
айналымдар
түрлері

Double – негізгі
екі есе
анықталған
түрі
Float – негізгі
бір есе Char –
Nt – бүтін түрі
анықталған символдық
түрі
С++ тілінде ішкі программалар
• C++ тілінде функция маңызды компонент болып табылады.
• • функцияның айнымалы сияқты типі болады;
• • типі функцияның типіне ұқсас мәнді қайтара алады
• • егер функция ешқандай мәнді қайтармайтын болса, ол
void типіне ие (ондай функцияларды кейде процедуралар деп
атайды)
•• функцияны жариялау кезінде, оның типінен кейін аты
және екі жақша жазылады (жақша ішінде бір не бірнеше
функция аргументтері жазылуы мүмкін)
Функция көмегімен парольді тексеру программасын кұру
• #include #include
• using namespace std;
• string check_pass (string password)
• {
• string valid_pass = "qwertyl23"; string error_message; if (password == valid_pass)
{ error_message = «Кіреге рұқсат";
• } else {
• error_message = «Қате пароль!'
• }
• return error_message;
• }
Назарларыңызға рахмет!
Слайдтың соңы.

Ұқсас жұмыстар
Бағдарламалау және бағдарлама
Бағдарламалау тілі
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм .күрделілігі. Алгоритм түсінігінің функция түсінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл және оны сипаттамалар
Оъектілі програмалау туралы түсініктер. Класстар және әдістер
ДЭЕМ – ніңбағдарламалық жабдықтары
Бағдарламалық қамтамасыздандыру
УНИВЕРСИТЕТІНДЕ ЖАСАҒАН БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛІ
«Бағдарламалау тілдері» пәнінен жасалған электронды курсқа интерактивтілік енгізу
Кирллицадан қазақшаны латинцага аударатын программа құру
Айнымалының мәндерін шығару форматы түрлендіру спецификаторының көмегімен беріледі - символынан басталатын символдар тізбегі
Пәндер