Кәсіпкерлік ұғымы және даму тарихы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Кәсіпкерлік ұғымы
және даму тарихы
Кәсіпкерлік– азаматтар мен
олардың бірлестіктерінің пайда
немесе өзіндік табыс алуға
бағытталған бастамашылық дербес
қызметі.
Кәсіпкерлік адам қызметінің ерекше саласы және ол еңбекті ң бас қа
түрлерінен оқшауланып тұрады. Бұған кезінде атақты неміс
экономистісі, Гарворд профессоры Иозиф Шумпетер (1883-1950жж) мән
берді. Оның айтқан мынадай сөзі эпиграф болып саналады «Кәсіпкер
болу – басқаның істегенін істемеу».
Екінші жағынан алдымен кәсіпкерлік жұмысты ұйымдастырушылар.
Ол туралы француз экономисі Жан Батист Сей (1767-1832жж) былай
деген «Кәсіпкер — адамдарды өндірістік шеңбер ауқымында
ұйымдастыратын адам».
Кәсіпкерлік терминін алғашқы рет ағылшын экономисі – Ричард
Контильон (1650-1758жж) енгізді. Бұл ұғымға ол нарықтық
тәуекелділік жағдайында табыс алу мақсатымен өндірісті
ұйымдастырудағы адам белсенділігін жатқызады.
Экономикалы
Экономикалы ққ
әдебиеттерде
әдебиеттерде
кәксіпкерлік
әсіпкерлікпен бизнес
пен бизнес
ұғұғымдарын
ымдарын балама
балама
түтрінде қарастыру
үрінде қарастыру Кә
К әсіпкерлік новаторлық
сіпкерлік –– новаторлы қ
жиі
жиікездеседі. Бизнес
кездеседі. Бизнес іс. Нағғыз
іс. На ыз ккә
әсіпкер
сіпкер –– ол
ол
пен кәксіпкерлік
пен әсіпкерлік қын
жажа қын ө нертапқ
өнертап қыш.
ыш.
ұғұғ
ымым ғанмен,
болбол ғанмен, Сондық
Сонды қтанда
танда бизнеспен
бизнеспен
оларды
олардыбір-бірімен
бір-бірімен айналысатын
айналысатын адамдар,
адамдар,
баламалап,
баламалап, ңестіріп
тете ңестіріп осы ккө
осы өззқ
қарас
арас
қарау ғағболмайды.
қарау а болмайды. тұұррғғысынан
т ешуақ
ысынан ешуа қытта
ытта
ккәәсіпкер
сіпкер бола
бола алмайды.
алмайды.

Бизнес
Бизнес –– табыс
табыс
ә
әкелетін
келетін кез
кез
келген қ
келген ызметтің
қызметті ң
түрі.
Кәсіпкерлік әсіпкерлікті
Ірі
Шағын
Субъектілері
К
Масштабы ң субъектілері бойынша: кәсіпкерліктің субъектілері экономикалық қыз
кәсіпкерлік
кәсіпкерлік
бойынша
бойынша
Ірі кəсіпкерлік субъектілері – жеке
кəсіпкерлікті жүзеге асыратын заңды
тұлғалар, жұмысшыларының орташа
жылдық саны елу адамнан жоғары немесе
орташа жылдық активтерінің құны
459.225.000 теңгеден артық (325 000 арты қ х
əрбір жылға республикалық бюджеттен заңда
бекітілген айлық есептік көрсеткіш мөлшерін
тиісті қаржылық жылға көбейту)
Шағын кəсіпкерлік субъектілері – бұл жеке
кəсіпкерлер жəне заңды тұлғалар, олардың 50
адамнан көп емес жұмысшылары бар жəне орташа
актив құны (баланста көрсетілген жеке кəсіпкерлер
мен заңды тұлғалардың мүліктері) жылына 60 000
минималдық есеп көрсеткішінен аспайтын, 2010
жылы 84 780 000 теңгені құрады (активтердің
максималды құнын есептеу оңай – 60 000 əрбір жылға
республикалық бюджеттен заңда бекітілген айлық
есептік көрсеткішке көбейту керек, мысалы 2010
жылы ол 1 413 теңгені құрайды);
Даму тарихы

Кәсіпкерліктің даму тарихы 4 бағытта
дамыды:
1 Бағыт.
2 Бағыт.
3 Бағыт.
4 Бағыт.
1 – бағыт. Кәсіпкерлікті тәуекелдікпен
байланыстырды. Бұл бағыттың негізін
салушысы болып француз экономисі – Ричард
Контильон болып саналады. Ол мынадай
шешімге келеді: «Кәсіпкер болашақтағы
мүмкіндіктерді болжап, өзіне табыс табу
мақсатында мүмкіндіктерді жүзеге асырады.
Сұраныс пен ұсыныс қатынасын ескере
отырып, кәсіпкер тауарды арзан бағаға сатып
алып, қымбат бағаға сатады».
2 – бағыт. Ж. Сей мен А. Маршалдың
көзқарастарымен байланысты. Олардың
ойынша өндірістік факторлардың бірі
рационалдық комбинацияны жүзеге асыру
және қалыпты кәсіпкерлік табыс табу.
3 – бағыт. Кәсіпкерлік теориясын құрудағы
негізгісі мен перспективалық бағыт. Бұл
бағыттың негізін салушы Шумпеттер. Егер
шаруашылық субъектілері жаңа комбинацияны
жүзеге асырмаса, ол кәсіпкер болып
саналмайды. Кәсіпкерлік функцияларын
мынадай адам ғана жүзеге асыра алады. Егер ол
сезімтал, иновациялық өзгерістерге икемді адам
болса, жаңалықты таба білетін, оның
нәтижесін тиімді қолдана білетін тұлға.
4 – бағыт. Бұл бағыттың негізін салған
адамдар П. Дюркер, В. Санто олар кәсіпкерлікті
менеджментпен тығыз байланыстырады.
Кәсіпкерлік пен менеджмент бірін-бірі
толықтырып тұрады және құрамдас бөлігі
болып табылады. Менеджмент көбінесе
кәсіпорынның қызмет көрсету саласына көп
көңіл бөледі және кәсіпкерліктің басқару
стилін нығайтады.
Назарларыңызға рахмет

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпкерліктің даму тарихы
Кәсіпкерліктің даму эволюциясы
экономикалық институттар,меншік және кәсіпкерлік
Кәсіпкерлік және оның даму тарихы
Экономикадағы кәсіпкерліктің мәні
КӘСІПКЕРЛІК – ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУДІҢ ӘДІСІ
Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер
КӘСІПКЕРЛІК ТӘУЕКЕЛДІ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ
Жеке кәсіпкерлік ұғымы
Кәсіпкерлік қызмет субъектілері ұғымы
Пәндер