Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас пен гипс өндіруі мен қолдануының дамуы
Презентация қосу
СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Тақырыбы: Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас
пен гипс өндірісі мен қолдануының дамуы. Италлия, Англия,
Россияда гидравликалық байланыстырушы материалдардың
дамуы мен қолдануы. Байланыстырушы заттардың заманауи
күйі және болашақта дамуы. Глинозем өндірісінің жылу
балансын есептеу
Орындаған: Дюсембинова М.У
Тексерген: Лебаева Ж.Т
Топ: ХН-221
Әктас – ағылшын ауыл
шаруашылығынан бастап, Египет
көрлеріне дейін, әртүрлі мақсатта
қолданылатын тау жынысы.
Әктастың негізгі үш түрі белгілі:
тас көмірлік, юралық және борлық әктас.
Тас көмірлік әктастың жасы 300 миллион
жылдан артық, бұл – қатты және
борпылдақтығы аз, ол қалың қабаттарды және
үңгір жүйелерінің түзілімінде қалыптасады.
Юралық әктастың жасы 135-208 миллион
жылдай, тас көмірлік әктасқа қарағанда
жұмсақ және борпылдақ, көбіне құрылыс
материалы ретінде қолданылады.
Борлық әктас немесе бордың жасы 66-144
миллион жыл, жұмсақ,борпылдақ және таза,
Дуврдың ақ жартастарын түзеді.
Гипс
минералды су кальций сульфаты.
Таза гипс қатысуымен, түссіз және
мөлдір қоспалар, сұр сарғылт,
қызғылт, қоңыр және басқа да
түстер болып табылады.
Әк өндіру адамзатқа өте ертеден белгілі. Көне Мысырда
шамамен 5000 жыл бұрын әкті құрылыста пайдаланған.
Пештер туралы алғашқы түсініктер Катонда табылған
(б.д.д. 184 ж.). Б.д.д. 75 жылы Плиний әк өндіруді, оны
сөндіру мен қолдануды сипаттаған.
Құрылысының басталуын 1040 жылға жатқызатын
шахталық пештер Киев пен Суздаль аумағындағы қазба
жұмыстарында табылған. Пештердің ішкі диаметрі 2,6–3 м,
шахта сазбалшық ертіндіде плинфпен салынған. Ярославл
Мудрый жүзеге асырған үлкен құрылыс әктің ірі өндірісін
ұйымдастыруды талап етеді, бұл туралы София собрына
(Киев қаласы) жақын жерден табылған төрт пеш куәлік
береді.
Көне Римде құрылыс техникасының
қажеттіліктері қалау және сылау ертінділерінде
қолдану үшін әктің кең қолданысын тудырды.
Бұған әктің маңызды қасиетін ашу әсер етті, ол –
күйдірілмеген сазды кірпіш немесе жанартаулы
атқылаулар өнімдерінің (туф, пемза, күл) ұсақ
ұнтақталған қосымшаларымен қоспада ауа – су
шарттарында ғана емес, суда да қатаю қабілеттері.
Байланыстырушының су төзімділігін қамтитын
қоспалар гидравиликалық деген атауға ие болды.
.. ҰҰнта
нтаққталталғған
ан кірпіш
кірпіш т түүрінде гидравликалыққ
рінде гидравликалы
ққоспалармен
оспалармен әәктікті байланыстырушыны
байланыстырушыны
дайындайтын
дайындайтын Ресейдегі
Ресейдегі ал алғғаш
ашққыы зауыт
зауыт XVIIXVII
ғғасырды
асырдың соң
ң со ңында
ында М Мәәскеуде
скеуде салынды.
салынды. XVIII
XVIII
ғғасырды
асырдың ң басында
басында жа жаң ңаа құ
құнды
нды
байланыстырушы гидравликалыққ әәкк алынды.
байланыстырушы –– гидравликалы алынды.
Байққал
Бай алғғандай сазды ққоспалар
андай сазды оспаларғғаа иеие әәктастар
ктастар
ккүүйдіру мен ұұса
йдіру мен саққ ұұнта
нтаққтаудан
таудан кейін
кейін баяу
баяу
ссөөндіріліп, суда ққатаю
ндіріліп, суда атаю ққабылетін
абылетін иеленеді.
иеленеді.
Гидравликалыққ әәкті
Гидравликалы кті ғғимараттарды
имараттардың ң,, жерасты
жерасты
жжәәне гидротехникалыққ құ
не гидротехникалы рылыстардың
құрылыстарды ң
іргетастарын ққалау
іргетастарын алау үүшін
шін ққолдана бастады. ББұұлл
олдана бастады.
әәкк өөндірісін
ндірісін одан
одан дада ккөөбірек
бірек кекең ейтуге әәкелді.
ңейтуге келді.
Әк өндірісінің технологиялық деңгейі ең жоғары болатын,
КСРО қара металлургиясында әк өндірісіндегі жалпы көлемні ң
27% жылына 140 мың орташа жылдық қуатты кәсіпорындарда
шығарылады. АҚШ жылына 400 мың тоннадан астам өнімді жеті
зауыттарда әк өндірісіндегі бүкіл көлемнің шамамен 23%
шығарылады.
АҚШ, Жапонияда ірі кәсіпорындармен шығарылатын әк
әртүрлі мақсаттарға қолданылады; 30–40% металлургияда, 28–
30% химияда, 8–10% ағынды суларды тазалауға, 4–7% құрылыста.
Жоғары сапалы және өзіндік құны төмен әк өндірісі үшін
құрылыс материалдарының өнеркәсібінде жылына 200–800 мың
тонна әк қуатымен әк зауыттары және комбинаттары қайта
салынып, жұмыс жасап тұрғандары реконструкция жүргізетін
болады. Бұл қәсіпорындар жоғарыөндірушілікті айналатын және
шахталық пештермен жабдықталып, әктен басқа, құрылысқа
арналған толтырушыны және т.б. өнімді шығаратын болады.
Глиноземнің материалдық балансын
Байер әдісі арқылы анықтай
аламыз. Байыр процесі бокситты
рудалардан глиноземды алу кезінде
негізгі саты болып одан алюминий
гидроксидын өндіру табылады. Ең
қарапайым және кең таралған әдісі
болып Байер ұсынған және Байер –
процесі деп аталатын, алюминий
гидрокисін бокситтен бөліп алу
табылады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

Порада А.Н. Гасик М.И. Электротермия
неорганических материалов. – М.: Металлургия,
1990. - 232 с.
Гаршин А.П. и др. Абразивные материалы. - Л.:
Машиностроение, 1983. - 231 с.
Данцис Я.Б. и др. Электротермические поцессы
химической технологии. Уч.пос. для ВУЗов / под ред.
Ершова В.А. / Л.: Химия, 1984. -464с.
Бобкова И.М. и др. Общая технология силикатов. –
Минск: Высшая школа. - 1987. – 288 с.
Дудеров И.Г. и др. Общая технология силикатов. –
М.: Стройиздат. 1987. – 560 с.

Ұқсас жұмыстар
Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас пен гипс өндірісі мен қолдануының дамуы. Италлия, Англия, Россияда гидравликалық байланыстырушы материалдардың дамуы мен қолдануы. Байланыстырушы заттардың заманауи күйі және болашақта дамуы
Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас пен гипс өндірісі мен қолдануының дамуы
Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас пен гипс өндірісі мен қолдануының дамуы. Италлия, Англия, Россияда гидравликалық байланыстырушы материалдардың дамуы мен қолдануы. Байланыстырушы заттардың заманауи күйі және болашақта дамуы. Глинозем өндірісінің жылу балансын есептеу
ЕжелгіШығыстағы психологиялық ойлар
Психологияның дамуы
Керамикалық композициялы материалды алу технологиясы
Қазақ халқының мәдени мұрасы
Психология түсінігі мен тарихы
Ғылымныӊ пайда болуының негізгі кезеңдері
АФРИКА ЕЛДЕРІ
Пәндер