Компьютерлік графиканың түрлері: фрактальды, векторлық және растрлық графика
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

Пән:Информатика
Тақырыбы: Компьютерлік графиканың
түрлері: фрактальды, векторлық және
растрлық графика

Орындаған: Дз-517 Болатқазы Б
Тексерген: Рысжанова А С

 
2015 жыл
Жоспар:
I.Кіріспе
II.Негізгі бөлім
1)Компьютерлік графиканың түрлері
2)Компьютерлік графиканың негізгі ұғымдарын
қарастыру.
3)Компъютерлік графикада түстермен жұмыс істеу
әдістері
4)Графикалық редакторлар. Графикалық кескіндерді
сақтау форматтары
III.Қорытынды
Пайдаланылған мәліметтер
Компьютерлік графиканың түрлері: фрактальды, векторлық
және растрлық графика.
Microsoft Word бағдарламасында графикамен жұмыс жасау
мүмкіндігі өте кең. Графиканың екі негізгі типі бар: векторлық
және растрлық. Растрлық графиканың объектілері жекелеген
нүкетелердің яғни пиксельдердің көмегімен құрылған.
Монитор экранында пикселдерден кескіндер құрылады.
Бұндай нүктелердің саны дисплейдің және графикалық
адаптердің типіне тәуелді. Әрбір пикселге пикселдін
атрибутын: түсін және жарықтығын беретін бейнежадының
бір немесе бірнеше байты сәйкес келеді. Демек, экранға
енгізілетін кескін ол- әрбір элементі бір пиксель үшін
атрибуттардың мәнін құрайтын бейнежадының массиві.
Бағдарлама әр түрлі кескіндерді құра алу үшін, ол не
атрибуттардың массивтерін сақтауы қажет, не болмаса,
экранның әрбір пикселі үшін атрибуттарды құра білуі қажет.
Векторлық графикада растрлық графикаға қарағанда нысандарды ң
математикалық сипатымен құрылады. Бастапқыдан векторлы қ
графикада бейне құрылымы векторлық сызудан т ұрады. Егер растрлы қ
графикада бейненің базалық элементі пиксел болса, векторлы қ графикада
– сызық болады. Сызық математикалық түрде тұтас объект ретінде
беріледі, сондықтан векторлық графика құралдарымен көрсеткенде
мәліметтер көлемі растрлыққа қарағанда аз болады. Сызықтың
қасиеттері болады: формасы (түзу, қисық), қалыңдығы, түсі, сызылуы
(толық, үзік). Тұйықталған сызықтар боялу қасиетіне ие. Олармен
қамтылған кеңістіктербасқа нысандармен (текстуралармен) немесе
таңдалған түстермен толтырылуы мүмкін.
Векторлық графиканың барлық нысандары сызықтардан құралады.
Мыс: кубты алты тіктөртбұрыштардан құруға болады, оладың
әрқайсысы төрт сызықтан тұрады. Сөйтіп куб 20 қосылған
сызықтардан тұрады. Векторлық графиканы құрайтын нысандардың
формасы, түсі және кеңістіктегі жағдайы әрқашанда компьютерлік
командалармен математикалық формулалар көмегімен к өрсетіледі.
Векторлық графиканы жиі нысанды бағдарланған (объектно-
ориентированный) графика деп атайды.
Растрлық графикада кескіндер түрлі-түсті нүктелердің
жиынтығынан тұрады. Графикалық ақпараттың осындай
нүктелер жиыны немесе пиксельдер түрінде ұсынылуы
растрлық түрдегі ұсынылу болып табылады. Растрлық
кескінді құрайтын әрбір пиксельдің өз орны мен түсі болады
және әр пиксельге компьютер жадында бір ұяшық қажет.
Растрлық кескіннің сапасы сол кескіннің өлшеміне (тігінен
және көлденең орналасқан пиксельдердің саны) және әр
пиксельді бояуға қажетті түстердің санына тәуелді болады.
Мұндай типті кескіндер Adobe Photoshop, Corel Photo,
Photofinish секілді қуатты графикалық редакторларда
өңделеді. Растрлық кескіндер векторлық кескіндерге
қарағанда сапасы жоғары, әсерлі болады. Қарапайым
фотосуреттердің өзі компьютерде растрлық кескін түрінде
сақталады. Растрлық кескіндерді Paint, Adobe Image Ready
секілді программаларды қолданып қолдан жасауға да болады.
Фракталдық графика вевторлық графика сияқты матема-тикалық
есептеулерге негізделген. Егер расторлық графикада растр (пиксель),ал векторлы қ
графикада сызық базалық элемент болып табылса, фрактал-ды қ графикада
матемтикалық формуланын өзі базалық элемент болып табылады,бұл
компьютердің жадында ешқандай объект сақталмайды,кескін тек қана теңдік
бойынша салынады деген сөз.
Түзу - векторлық графикадағы элементерлық объекті.
Линиатура - Растр торының жиілігі дюймдегі (lpi) сызы қтар санымен өлшенеді.
RGB - RGB түстік моделі. Бұл моделде мониторлар және телевизорлар ж ұмыс
жасайды. Үш компоненттен тұрады (қызыл, жасыл және көк).
CMYK - CMYK түстік моделі. Бұл моделді экрандық емес, басып шы ғаратын
суреттерді жасау кезінде қолданады Төрт компоненттен тұрады (ақ, қызыл,
жасыл және көк).HSB - HSB түстік моделі. Кейбір графикалық редакторлар HSB
түстік моделімен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. RGB моделі – компьютерге,
CMYK моделі – типографияға ыңғыйлы болса, HSB моделі – адамға ы ңғайлы. Ол
қарапайым және түсінікті. HSB моделінде үш компонент бар( түстің өңі, түсті ң
қоюлығы, түстің ашықтығы). BMP(BitMap) – Microsoft корпорациясымен жасалған
Windows жүйесінде қолдануға негізделген растрлық формат. PCX – PC Paint Brush,
бағдарламасына арналып Zsoft фирмасымен жасалған растрлық форматтарыны ң
алғашқыларының бірі. TIFF-(Tagged Image File Format) – Сканерленген суреттерді
сақтау үшін Aldus фирмасымен арнайы жасалған.
Ең жиі кездесетін графикалық кескіндерді сақтау форматтары:
BMP(BitMap) – Microsoft корпорациясымен жасалған Windows ж үйесінде
қолдануға негізделген растрлық формат.
PCX – PC Paint Brush, бағдарламасына арналып Zsoft фирмасымен
жасалған растрлық форматтарының алғашқыларының бірі.
TIFF-(Tagged Image File Format) – Сканерленген суреттерді са қтау үшін
Aldus фирмасымен арнайы жасалған.
PSD- Adobe PhotoShop бағдарламасының өзінің форматы.
JPEG(Join Photographic Expert Group) – бұл форматта ал ғаш рет суретті ң
сапасын кемітіп сығу принципі жүзеге асты. Ол суреттегі адамны ң к өзіне
көрінбейтін (немесе нашар көрінетін) бөліктерді өшіріп тастау ға
негізделеді.
CIF(Graphic Interchange Format) – CompuServer (б үгінгі America Online
бөлімшесі) фирмасымен аумақтық желілерде растрлық суретті жіберу
үшін арнайы жасалған.
CDR –CorelDraw иллюстрияциялық программасының форматы болып
табылады, бірақ кезектегі версия программасына өзгертулер енгізіледі.
PDF (Portable Document Format)- әмбебап формат Adobe System
фирмасында электрондық дакументті тарату үшін жасал ған.
Қорытынды:
Microsoft Word бағдарламасында графикамен жұмыс жасау
мүмкіндігі өте кең. Графиканың екі негізгі типі: векторлық және
растрлық. Растрлық графиканың объектілері жекелеген нүкетелердің
яғни пиксельдердің көмегімен құрылған. Монитор экранында
пикселдерден кескіндер құрылады.Қазіргі кезде техниканың дамуымен
компьютерде адам өзіне қажетті іс-әрекетті орындай алады.Бұл тез әрі
тиянақты болуына байланысты көптеп қолданылуда.Мәтінді теріп,о ған
байланысты графикалық суреттер қою мәтін туралы толық мағлұмат
бере алады және ол өте түсінікті болуымен ерекшеленеді.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1) Ақпарат көздері

Ұқсас жұмыстар
Растрлық графика
Растрлық кескін
Оқушылардың компьютерлік графикамен жұмыс
Растрлық графика Векторлық графика
Компьютерлік графика
Векторлы графика программалары
Векторлық, растрлық графиканы құру және өңдеу программалары
Растрлық графиканы векторлық графикамен салыстыру
Компьютерлік графика түрлері
Компьютерлік графика түрлер
Пәндер