ЭЕМ интерфейсінің жүйесі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

БӨЖ
ТАҚЫРЫБЫ: 1. ЭЕМ ИНТЕРФЕЙСІНІҢ ЖҮЙЕСІ: БАҒЫТЫ МЕН ҚҰРАМЫ. 2.
ИНТЕРФЕЙСТЕРДІ ҚҰРУДЫҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ. 3. ИНТЕРФЕЙС СИПАТТАМАЛАРЫ. 4.
ИНТЕРФЕЙСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ПРИНЦИПТЕРІ

Орындаған:Нуриман Е.Т
Тексерген: Жаксыгулова Д.Д
МАЗМҰНЫ

I КІРІСПЕ
II НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1 Интерфейстерді құрудың негізгі
принциптері
2.2 Интерфейс сипаттамалары
2.3 Интерфейсті ұйымдастыру принциптері
III ҚОРЫТЫНДЫ
IV ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
КІРІСПЕ
Интерфейс (inter—өзара, face—бет жағы)
1) программалаушылардың кәсіптік тілінде — өзара әрекеттесу "жазықтығы",
пайдаланушы мен компьютердің қарым-қатынасы, яғни екі жүйенің немесе адам мен
компьютердің өзара мәліметтер алмасуын жасақтайтын аппараттық-программалы қ
құралдардың жиынтығы;
2) есептеуіш жүйе құрылғыларының не (немесе) программалардың өзара әсерлесуін
жасақтайтын құралдар мен ережелер жиынтығы; есептеуіш жүйедегі құрыл ғыларды
үйлестіру немесе жүйелер арасында үйлестіруге пайдаланылатын үйлестіргіш
техникалық және программалық құралдар жиынтығы; жүйелердің, құрылғылардың
немесе программалардың екі арасын бөлу шекарасы; екі қызметтік құрылғының ж әне
олардың қосылу, алмасу сигналдары және т.б. сипаттамаларымен аны қтал ған шекарасы;
3) ішкі программаға басқаруды беру мен бастапқы программа ға қайту процедурасы
туралы сипаттамалар мен келісімдер жиынтығыАлын ған ресурс:
ИНТЕРФЕЙС ТҮСІНІГІ
Интерфейс (ағылшынша interface-
бөлiмнiң бетi, қалқа) – жүйе
элементтерінiң арасындағы өзара
әрекеттесулердің әдіс, ережелері
мен құралдарының жиынтығы.
ИНТЕРФЕЙСТІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ:

- Командалық интерфейс. Командалық интерфейс деп аталу себебі интерфейсті ң б ұл
түрінде адам компьютерге "команда" береді, ал компьютер оны орындап, н әтижесін
адамға береді. Командалық интерфейс пакетті технология мен командалы қ жол
технологиясы түрінде іске асырылған.
- WIMP – интерфейс (Window - әйнек, Image - бейне, Menu - меню, Pointer - к өрсеткіш).

Бұл интерфейстің мінездемелі ерекшелігі диалогты пайдаланушымен команда ар қылы
емес, тек графикалық бейнелердің – меню, әйнек, және тағы бас қа элементтерді ң
көмегімен басқарылуы. Бұл интерфейсте де команда мащинаға беріледі, біра қ ол
графикалық бейне арқылы жүзеге асырылады. . Бұл интерфейс екі технологияда, жай
графикалық интерфейс және ”таза” WIMP – интерфейс түрінде іске асырылады.
- SILK - интерфейс (Speech - сөйлеу, Image - бейне, Language - тіл, Knowlege - білім). Б ұл

интерфейстің түрі әдеттегі, адамдар қатынасының түріне жа қын. Бұл интерфейс
бойында әдеттегі адам мен компьютер арасындағы "әңгіме" жүреді. Сондай-а қ ол
командалардың орындалу нәтижесін адамға мәлімді түрде қайта құрайды. Бұл
интерфейстің түрі көбінесе компьютер ақпараттық қорларына қажеттірек, сонды қтан оны
әскери мақсаттарда қолданады.
2.1 ИНТЕРФЕЙСТЕРДІ ҚҰРУДЫҢ НЕГІЗГІ
ПРИНЦИПТЕРІ

Интерфейсті құрушы өз білімдерін пайдаланушылар ж ұмысына жа ғдай жасау ға
қолдана білуі керек. Ол оның талаптарын қолданбалы міндеттеріне сай
қанағаттандырып қана емес, пайдаланушыны ң физикалы қ ж әне психологиялы қ
сұранысына сай интерфейс жасап шығуы қажет. Адамны ң психикасыны ң
бейімделу мүмкіндігін ескеру керек. Адамдар тез үйренеді, со ған карай оларды ң
психологиялық сұраныстары және жұмыс тәсілдері өзгеріп отырады.
Компьютер ойындарын жасаушылар көп күштерін адам мен компьютер
арасындағы интерфейсті жобалауға ж ұмсайды, мысалы компьютер ойыныны ң
өзі - интерфейс болып табылады. Түр-түс, дыбыс, графиканы пайдалану
кездейсоқтық емес, саналы турде қабылдаған шешімі. Ойындар ішіне бейімделу
элементтері кіреді, сол арқылы пайдаланушыны ң ойын ға қызы ғушылы ғын
қолдайды; пайдаланушы ойынға үйренуіне карай, оны ң д әрежесі жо ғарылап,
ойын өзгереді, мысалы жылдамдығы өседі. Ойын жасаушылар а қпаратты қ ж әне
программалық құрылғылардың мүмкіндіктерін біліп, сондай-а қ ойлау
мүмкіндіктері жақсы болып, шешім шығару кезінде тапқырлы қ к өрсете білулері
керек. Сонымен мұндай операцияларды ң негізінде жалпы принциптер жат қанын
мақұлдауымыз керек
2.2 ИНТЕРФЕЙС СИПАТТАМАЛАРЫ
2.2 ИНТЕРФЕЙС СИПАТТАМАЛАРЫ
Интерфейстің сипаттамасы (Описание интерфейса; Interface specification) — басқа
модульмен әрекеттесу үшін оған қажетті ақпараты бар программаның декларативтік б өлігі.
Ада тілінде дестенің сипаттамасы деп аталады.
Менің келтіретінім IEEE1284 интерфейсінің сипаттамасы. IEEE1284 егжей-тегжейі
мәліметтерді компьютердің сыртқы құрылғыларымен алмасудың параллельді
параметрлерін анықтайды. Соңғы уақытқа дейін параллельді интерфейсі бар тәжірибелі
түрде жалғыз кең таралған сыртқы құрылғы болып принтер табылды. Басқа бөлшектер
(мысалы: «электронды кілттер», стримерлер, сканерлер, ZIP диск енгізгіші) шын мәнінде
IEEE1284 үшін «туған емес» және жағымсыз жұмыс істейтінін айта кеткен жөн. Көбінде
«электронды кілт» LPT портында бағдарламалық тәсілдермен жеңіл майшыттанады, ал ZIP
диск енгізгіші пайдаланушының қартаюға үлгеретіндей ұзақ жазады. Сол себепті әрі қарай
біз IEEE1284 принтерлерге қатысты параметрлерін қарастыратын боламыз.
Принтерлерді қосуға арналған бір бағыттағы параллельді интерфейс Centronics деген атауға
ие болды. Ол дыбыстар параметрлерінің егжей-тегжейін, өзара әрекеттесу хаттамаларын
және қолданылатын ажыратқыштарды біріктіреді. Centronics интерфейсі қазіргі кездегі
компьютерлерде SPP (Standard Parallel Port – стандартты параллельді порт) ретінде жұмыс
істейді. Ажыратқыш ретінде әдетте жеке жұқа тайтайшада орналасатын DB-25S
қолданылады. Параллельді интерфейс бақылаушысы мәліметтердің 8-биттік шинасын, жай-
күй дыбысының 5-биттік шинасын және басқарушы дыбыстардың 4-биттік шинасын
жасайды. Әдетте енгізу-шығару кеңістігінде үш 8-биттік көрсеткішті және үзу
сұранысының бір сызығын жасайды.
PCI ішкі интерфейсінің сипаты
PCI (Peripheral Component Interconnect) – ішкі бөлшектердің бірігуі. PCI интерфейсінің
«бітелуі» 1991 жылы көктемде Intel корпорациясының қойнауында өтті. 80486 және
Pentium болашағы зор процессорлар жаңа ұйымның перифериялы бөлшектермен өзара
әрекеттесуін талап етті. Intel инженерлері «нөлден» бастауға шешім қабылдады және
нәтижесінде тікелей жүйелімен байланыспаған шинаны ойлап тапты.
Осылайша интерфейстің процессордың нақты түріне бағынбауын және оның PCI бірнеше
құрылғыларымен қатарлап жұмыс істеуін қамтамасыз етуге қол жеткізілді.
PCI 32-биттік (84 байланыс) шинасының ажыратылуы конструктивті түрде секциялардың
келесідей екі қатарынан тұрады. Екінші секцияның ішінде карталардың бұрыс
орналасуын алдын алу үшін көлденең аралық (кілт) бар. Оның ажыратылуы мен
карталары белгілер деңгейін не 5В, не 3,3В немесе екі деңгейде (әмбебап) ұстап
тұрады. Бірінші екі жағдайда карталар ажырату белгісінің деңгейіне сәйкес келуі керек,
әмбебап карталар кез келген ажыратуға қойылады.
Интерфейс Bus Mastering режимін ұстап тұруды және орнату кезінде бөлшектердің
автоматты кескін үйлесімін (Plug-and-Play) қамтамасыз етеді. PCI барлық бөліктері
аналық үстіртте сегментке жинақталған, сегментте ажыратулар саны төртпен
шектелінген. Егер сегменттер бірнеше болса, олар көпірлер деп аталатындар (bridge)
арқылы біріктіріледі. Қазіргі кезде PCI ең кең таралған интерфейс болып табылады.
Оның көмегімен аналық үстіртке кеңейту құрылғыларын қосады: дыбыс карталары, SCSI
бақылаушылары, модемдер, видео басылым карталары, желілік карталар және басқа
бөлшектер.
DELPHI ИНТЕРФЕЙСІНІҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ
 

Delphi – өндеудің ықпал ету аясы (IDE – Integrated Development Environ-ment). Басты
терезе құрылатын бағдарламаның жобасын басқарудың негізгі функцияларын жүзеге
асырады:
тақырып тармағы;
мәзір тармағы;
құралдар панелі;
бөлшектердің жұқа тақтайшасы.
Delphi нысанның көзбе-көз құрастыру үлгісінде, оған қандай да бір көзбе-көз
элементтерін «түсіре отырып», бағдарламалар құру мүмкіндігін береді. Delphi-де
жүктеуден кейін төрт терезе пайда болады:
басты терезе (Delphi6 – Project1 тақырыбы);
қосымшаны жобалау үшін нысаны бар терезе (Form1 тақырыбы);
нысаналар тексерушісінің терезесі (Object Inspector);
нысандарды түзеу терезесі (Unit1.pas).
Басты терезе тақырыбының тармағы берілген сәтте ашық жобаның атын білдіреді және
басты терезенің тақырыбы бойынша жобаның қандай режимде ащық екенін анықтауға
болады.
Мәзір тармағы қосымшаларды өндеу және тестілеу үшін қажет команда-лардан тұрады
және сондай-ақ кез келген стандартты Windows-мәзір ретінде қолданылады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Біз сіздермен ақпараттық технологиялардың
күннен – күнге дамып келе жатқанын
байқаймыз. Бірақ, компьютерлік әлемде
баяу дамып келе жатқан бір маңызды
аймағы бар. Бағдарламалау, кодтау және
тағы басқа кез – келген үстемені құру үшін
қажет элементтер қазіргі кезде баяу
дамуда. Құжат жасаушы шектелген
логикалық құрылым жиынтығын және
стандартты мәліметтер үлгісін қолданады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1 Джеф Раскин, Интерфейс: новые напрвления в
проектировании компьютерных систем.-Пер. с англ. - СПб:
Символ-Плюс,2003.
2 Торрес Роберт Дж., Практическое руководство по
проектированию и разработке пользовательского интерфейса.
- Пер. с англ. - М. Издательский дом "Вильямс",2002.
3 Коутс Р.,Влеймник И. Интерфейс "человек - машина " - Пер. с
англ. - М.:Мир, 1990.
4 Алиев Т.М., Вигдоров Д.И., Кривошеев В.П. Системы
отображения информации.//М.: Высшая школа ,
1988.Алынған ресурс:

Ұқсас жұмыстар
Компьютерлік деңгейдегі интерфейсі
Графикалық пайдаланушы интерфейсі (GUI)
Windows 8-ге Microsoft-тың кезекті жүйесі
IDE интерфейсінің даму тарихы. Әр түрлі жүйелік шина үшін IDE интерфейсі. ATA IDE жинақтағыштары
ЭЕМ
ЭЕМ сәулеті
Мағлұматтар ақпаратты өңдеу ақпаратты өңдеу базасы
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалар жайлы ақпарат
Есептеу техникасының (машинаның) даму тарихы
ДК қолданбалы программалық қамтамасыздандырылу
Пәндер