Машина сенімділігінің негізгі теориясы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ДӘРІС № 2. МАШИНА СЕНІМДІЛІГІНІҢ НЕГІЗГІ ТЕОРИЯСЫ.

ДӘРІС ЖОСПАРЫ:
1. МАШИНАЛАРДЫҢ СЕНІМДІЛІГІ.
2. СЕНІМДІЛІК ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕРІ МЕН ТЕРМИНДЕРІ.
1. Машиналардың сенімділігі деп, олардың белгілі
бір мерзімде ақаусыз бұзылмай жұмыс істеу
қабілеттілігін айтады. Кейінгі кезде машиналарды ң
сенімді, берік болуына өте мән беріліп жүр. Себебі
машиналар, агрегаттар, автоматтар неғұрлым күрделі
болса, соғұрлым олардың бөлшектері де сенімді болуы
қажет. Мысалы, автоматтандырылған механикалы қ
цехтарда ондаған, жүздеген станоктарды бірімен-бірін
тізбектеп қосып, олардың бір-біріне байланысты жұмыс
істеуін талап етеді. Ал мұндай жағдайда бір станокты ң
істен шығып қалуы бүкіл цехтағы автоматтың жұмыс
істеуіне әсерін тигізеді. Сондықтан қазір машина
бөлшектерін сенімділікке есептеу жолдары
қарастырылуда.
Машина мен олардың жұмыс істеу шартын
анықтау үшін, алдымен МЕСТ 27002-83-те берілген
ұғымдармен танысқан жөн. Көрсетілген стандартта
берілген ұғымдарды 4 топқа бөліп қарастырған тиімді.
Олар біріншіден есепке алушы зат, объект, екіншіден
сол объектінің жағдайлары, үшіншіден олардың
қасиеттері мен ерекшеліктері және соларды
анықтайтын көрсеткіштер.
2. 1 топ. Объект зат.
Бұйымдар, заттар – оларға түрлі машиналар немесе олардың бөлшектері,
приборлар, жабдықтар және т.б. заттар жатады.
Бұйымдар элементі – машина бөлшектері, бөлшектер және басқа зат бөлшектері.
Ремонттауға келетін бұйымдар істен шыққан жағдайда, қайтадан жұмыс істеу
қалпына келтіруге болады. Бұған көптеген машиналар, автомобильдер, станоктар, крандар
және т.б. жатады.
Ремонттауға келмейтін бұйымдар - машиналар жұмыс істеп тұрған кезде оларды
жөндеп қалпына келтіруге болмайды. Мысалы, электролампа, домалау подшипниктері,
сондай-ақ тісті берілістер, біліктер және т.б. Тісті берілістер, біліктер, подшипниктер
ремонттауға келеді, бірақ ол үшін машинаны то қтатып, айтыл ған б өлшектерді зауыт қа не
юшеберханаға жеткізу керек.

2 топ. Жағдайлар мен оқиғалар.
Жөнделген немесе қалыпқа келтірілген деп, бұйымдардың, заттардың техникалық
құжаттарда көрсетілген шарттарға сәйкестігін айтады.
Жөнделмеген немесе қалыпқа келтірілмеген деп, техникалық құжатта көрсетілген бір
немесе бірнеше шарт орындалмаған жағдайды айтады.
Жұмыс істеу қабілеттілігі деп, машина мен механизмнің техника көрсеткіштеріне сай
жұмыс атқара алуын айтады. Мысалы, жеңіл автомобильді ң бір жері майысып немесе бояуы
көшіп кеткен болса, ол оның жұмыс істеу қабілетінен айырыл ғанын к өрсетпейді, ол тек
жөнделмеген, қалыпқа келтірілмегенін ғана көрсетеді.
Істен шығу, бұзылуы деп, жұмыс істеу қабілетінен айырылған жағдайды т үсінуіміз
қажет.
3 топ. Қасиеттер мен ерекшеліктер.
Сенімділік деп, бұйымдардың, машина мен
механизмдердің өздеріне жүктелген міндетін, негізгі
көрсеткіштерін сақтай отырып, белгілі бір мерзімде са қталу
қасиетін айтамыз. Машина мен механизмдердің сенімділігі
олардың тоқтап қалмай, ұзақ жұмыс атқарып өзінің
көрсеткіштерін сақтап қалу ерекшеліктерімен аны қталады.
Істен шықпау, бұзылмау деп, бұйымдардың, машина мен
механизмдердің еріксіз бұзылмай жұмыс істеу қабілетін сақтап
қалу қасиетін айтады.
Шыдамдылық, төзімділік деп, бұйымдардың, машина мен
механизмдердің керекті жөндеу жұмысын жүргізіп қажетті к үтім
жасап, уақтылы майлау арқасында тозығы жеткенше ж ұмыс
істеу қабілетін сақтап қалу қасиетін айтады.
Жөндеуге ыңғайлылық – тозуды немесе тоқтап қалуды
алдын-ала болжап, оларды кезінде түзеп отыруға ыңғайлылық
қасиетімен анықталады.
Сақтауға ыңғайлылық деп бір жерден екінші жерге
ауыстыруда және белгілі мезгілде сақтау кезінде б ұйымдардың,
машина мен механизмдердің өздерінің техникалық құжатында
көрсетілген көрсеткіштерін сақтап қалу қасиетін айтады.
4 топ. Сандық көрсеткіштер.
Жұмыс көрсеткіші немесе істелген
жұмыс деп, машина мен механизмдердің,
бұйымдардың пайдалану уақытын немесе
бітірген жұмысын, жүрген жолын және т.б.
көрсететін көрсеткішті айтамыз.
Бұзылуға дейінгі жұмыс деп,
бұйымдардың, машина мен
механизмдердің екі жөндеу (ремонт)
аралығында орташа алынған жұмыс
көрсеткішін айтады.
Бірінші бұзылуға дейінгі орташа
алынған жұмыс көрсеткіші деп, машина
мен оның бөлшектерінің бірінші рет істен
шығуына дейінгі орташа алынған жұмыс
көрсеткішін айтады.
Ресурс – тозығы жеткенге дейінгі жұмыс
көрсеткіші. Жөндеу аралығындағы ресурс
деп, бірінші капиталды жөндеуге дейінгі
орташа алынған жұмыс көрсеткішін айтады.
Мысалы, транспорт машинасының жүрген
жолы, экскаватордың қазған топырақ
мөлшері, машина бөлшектерінің жұмыс
істеу мерзімі көрсетіледі.
ү - проценттік ресурс жасалынған бұйымдардың, машина мен оның
бөлшектерінің белгілі бір проценті ( көбінесе 90 шартпен) көрсетілген ресурсты
атқаруы қажет. Мысалы, домалау подшипниктердің катологта көрсетілген
динамикалық жүк көтергіш көрсеткіші сол текті, сол өлшеммен шығарылған
домалау подшипниктерінің 90 -ті көрсете алады деген сөз.
Берілген ресурс деп, машина мен оның бөлшектерінің қандай жағдайда
болғанына қарамастан осы берілген ресурстан соң то қтатылуын айтады.
Жұмыс істеу мерзімі деп, бұйымдардың, машина мен механизмдердің
тозығы жетіп жұмысқа жарамсыз болғанға дейінгі уақытты айтады.
Жөндеуге кеткен орташа уақыт деп, жөндеу кезінде сынған жерді тауып,
оларды қалыпқа келтіруге кеткен орташа уа қытты айтады.
Дайындық коэффициенті деп, бұйымдардың, машина мен механизмдерінің
планмен алынған техникалық күтім аралығында қандай да бір уа қытты алса қ та
олардың жұмыс істеуге дайын тұру ықтималдығын көрсетеді.
Істен шықпай, бұзылмай жұмыс істеу ықтималдығы деп, белгілі уақыт
аралығында немесе берілген жұмыс көрсеткіштер аралы ғында то қтаусыз ж ұмыс
істеу ықтималдығы.
Бұзылу жиілігі деп, белгілі бір уақытта барлық істен шыққан бұйымдарды ң
сол уақытта жұмыс істеп тұрған бұйымдардың барлы қ санына қатынасын айтады.
Бұл термин тек жөндеуге келмейтін бұйымдар үшін қолданылады.

Ұқсас жұмыстар
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР
Джон Фон Нейман және оның компьютері
Машина өнімділігінің негізгі теориясы
Операциялық жүйелер және даму тарихы
Тьюринг тезисі және оның негіздемесі. Марковтың нормальды алгоритмы. Нормальдау принциптері және оның негіздемесі. Марковтың нормальды алгоритмі және Тьюринг машинасының композициясы
Операциялық жүйелер, түрлері, қызметі жайлы
Марковтың нормальды алгоритмі
Техникалық диагностика құрылымы
Интеллектуалды ақпараттық жүйелерді құру негіздері
Есептеуіш машина тарихы
Пәндер