Практикалық психология психология ғылымының бір саласы ретінде


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

Практикалық психология
психология ғылымының
бір саласы ретінде
Орындаған: п-223 топ студенті
Касимжанова Мәдина

Семей
2015
Практикалық психология пәні

Практикалық психология бұл психологияның пәні –
психологиялық көмек көрсету, яғни психологтардың нақты
адамға, оның проблемаларына, сұраныстарына,
қажеттіліктеріне және т.б. бағытталған практикалық іс-
әрекеті болып табылатын бір саласы.

Оның мақсаты- психологиялық ғылымына озық
жетістіктерін енгізу, сол арқылы адамға шығармашылық
мүмкіншіліктерін жүзеге асыруды, жеке тұлға ретінде
қалыптасуды, адмның өміріндегі дағдарыс сәттерін өтуге
көмектесуге (конфликт, депрессия жағдайында), өнімді
байланыс орнатуды (ұжымда түсінушілік, отбасы және т.б.).
Осылардың барлығымен практикалық психология
айналысады
Клиникалық
психология Психологиялы
(ең көне қ операциялар
бағыт)

Практикалық
психологияны
ң бағыттары

Ұйымдастыру Сот
шы психологиялық
психологиялық эксперитиза
(басқарушы)
кеңес беру Жарнама, имидж және
қоғаммен байналыс
психологиясы
Практикалық психологияның ... айырмашылықтары

Қолданбалы психология Танымал психология

Танымал психолология халыққа
кәсіби терминдерін қолданбай
психологияның іргелік және
Қолданбалы психология тәжірибелік білімін оңай түрде
ғылыми теориялар мен ұсынады.
Практическалық психология
кісіби терминдерге толы, ал
адамдардың өмір жағдаларында
практикалық психолоия болатын сұрақтарға жауап (өмірді
күнделікті қолжетімді қалай өзгертуге болады,
қарым қатынаст тән. эмоцияларымды қалай өзгертуге
болады, өз мінезімдіқандай-да бір
өмірлік жағдайатты қалай
өзгертуге болады.)
Балабақша психологі— жалпы психикалық
даму зңдылықтарын, сонымен қатар жас
ерекшелік және жеке ерекшелік психикасын
дамуы мен қалыптасуын білетін, баланы білетін
және терең түсіне алатын адам.
Психолог қызметінің мақсаты – мектепке дейінгі
мекеменің сонымен қатар балалардың дамуына жағдай
жасау.

Психолог қызметінің міндеттері:

М.Д.Ұ. Оқу-тәрбиелік процесінде психологиялық
көмек көрсету;
Баланың отбасындағы және оқу-тәрбие
процесінде гі жеке ерекшеліктерін ескере отырып
жекелей жұмыс жасау;
М.Д.Ұ. Педагогикалық ұжыммен сонымен қатар
ата-аналармен психологиялық жұмыс атқару.
М.Д.Ұ. психологінің функциялары

балалрдың эмоциональді саулығы және психофизиологиялық
ден саулығын нығайту және сақтау үшін жағдай жасау

Баланың толыққанды және максималды психикалық және
жекелей дамуына көмектесу
Баланы жаңа әлеуметтік ситуациялық дамуға
дайындау
Балалардың интелектуалды және эмоционалды күйінің дамуы

Арнайы оқыту программасы мен ұйымдастыру формаларына
мұқтаж балаларға көмектесу
М.Д.Ұ. педагогикалық ұшымы мен ата-аналарға балалармен
толыққанды дамыту қарым-қатынаспен қолдануды үйрету
Балабақша психологінің қызметінің түрлері:
Қызметінің Қысқаша анықтамасы
түрлері
Психологиялық Психологиялық білімге педагогтар ұшымы мен
ағарту ата-аналарды ұштастыру;

Психологиялық Баланың жеке және психикасының дамуындағы
профилактика қауіптілікті ескерту;

Психологиялық Адамдардың жеке мәселелерін шешуге
кеңес беру көмектесу;

Психологиялық Баланы әлеміне психологтың терең кіруі. Бала
диагностика психикасын көруге арналған әәдіс тәсілдер;

Психологиялық Баланы дамытуға және оны тұлға етіп
коррекция қалыптастыруға арналған психологиялық
жұмыстар.
Психологиялық ағарту және оқыту

Қажет:
Мақсаты: · педагогтарды
психологиялық
психологиялық Толықтаушы:
білімін
жоғарлатуға ағартушылық «Психологтың
жағдай жасау: жұмыстарын. кеңестері» атты
- ата-аналарға; · Ата-аналарды ақпараттық
-тәрбиешілерге; психологиялық бұрыш жасау.
- әдіскер мен ағартушылық
меңгерушіге. жұмыстар
өткізу.
Психологиялық профилактика

Толықтаушы:
Қажет:
·  Баланың
•жаңа әлеуметтік ортада
әлеуметтік –
Мақсаты: жағдайында адаптациялық
эмоционалды
оқу-тәрбие ж ұ мыс;
дамуын
процесіне •жа ңа келген балларды ң
бақылау. 
қатысушылар медициналық карталарына ·  М.Д.Ұ
анализ
ды мәселенің •ата-аналарға жекелей жағымды
туындауы мен және топтық кеңес беру психологиялық
климат жасау. 
дамуын •Баланың психологиялық
·
алдын алу. ауытқушылықтарын
 Педагогтардың
алдын алу және оламен
кәсіби күйіп
жұмыс жасау
кетуін алдын
Психологиялық кеңес беру

Мақсаты: оқы- Қажет: Толықтаушы:
· бала • Ата-анлар мен
тәрбиелік процеске
қатысушыларды мүдделеріне педагогтар арасында
өзара-әрекетке байланысты жеке және топтық
оңтайландыру және М.Д.Ұ-дағы оқу- кеңес беру
жекелей тәбиелеу тәрбиелік формасын
және дамыту процесін ұйымдастыру;
оңтайландыру • Ата-аналар және
бағдарламасы
бойынша сұрақтары педагогтармен
психологиялық бойынша кеңес жекелей мақсатпен
көмек көрсету. беру. басқа формаларды
ұйымдастыру.
Психологиялық диагностика

Қажет: Толықтаушы:
Мақсаты: •2-ші сәбилер тобын ата-аналар,
•оқу-тәрбие тексеру(психикалық даму тәрбиешілер,
процесіне деңгейі, индивидуалды әдіскер, меңгеруші,
тракторияның дамуы).
қатысушылардың •Ересек топтарды
және психологтың
жекелей диагностикалау жеке бақылаулары
ерекшелітерін •Психо-медико- арқылы көрсетілген
анықтау; педагогикалық консилиум сураулар бойынша
•баланың шектеуінде баламен
диагностикалау(ПМКПк мен
психикалық келу арқылы)
тереңдетілген
дамуының •Мектепке дайындығын диагностикалық
деңгейін анықтау диагностикалау жұмыстар
жасалынады.
Психологиялық коррекция

Қажет:
· консультация
Мақсаты: баланың процесінде баланың Толықтаушы:
потециалды жекелей даму
траекториясын
•Блаларды
мүмкіншіліктерінің
ашылуына жағдай құрастыру. басқа жас
жасау, психикалық · оқуға қажетті топтарымен
дамуында дағдыларын
қалыптастыру
оқу-әрекетін
ауытқушылықтарға
коррекциялық мақсатында мектепке өткізу.
жұмыстар жұргізу. даярлық топтарында
корекциялық
дамытушылық
жұмыстар жүргізу.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
Абрамова, Г.С. Практическая психология: учебник / Г.С.
Абрамова.- М.: Академический Проект, 2000.- 512 с.-
(Учебник для высш. шк.).
Абрамова, Г.С. Введение в практическую психологию/
Г.С. Абрамова.- Екатеринбург: Деловая книга, 1995.-
224512 с.
Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога.
В 2-х кн. Кн.1. Система работы психолога с детьми
разного возраста: учеб. пособ. / Е.И. Рогов.- 3-е изд.- М.:
Владос, 2001.- 383с.
Козлова, Е.В. Практическая психология: учебно-метод.
пособие / Е.В. Козлова.- Бийск: НИЦ БиГПИ, 2000.- 179
с.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒ
А РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Арнайы психологияның дамуы
Кеден органдары лауазымды тұлғаларының кәсіби - психологиялық дайындығы
Кеңестік психология ғылымының даму бағыттары
Психология туралы жалпы түсінік
Психологияның даму тарихы
Психикалық құбылыстар
Психология ғылымындағы даму ұғымы
Психология салалары
Психология мәселелері
Психология жан туралы ғылым
Пәндер