ГОСТ және ОСТ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
1. ГОСТ және ОСТ,олардың
су,ауа,топырақ,сүт,ет және мал
шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық
және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі
2. Дезинфекция тиімділігін бақылау
Орындаған: Көкенаев М.М
Тексерген: Омарбеков Е.О
Тобы: ВС-303
Жоспар:

I. Негізгі бөлім
Мемлекеттік стандарт
Ет және ет өнімдерінің сапасын сараптау.
Сүттің сапасын сараптау.
Ауыз судың сапасын стандарттау
Дезинфекция
Дезинфекция тиімділігін бақылау
II. Қолданылған әдебиеттер тізімі
Мемлекеттік стандарт – елдің құзырлы мемлекеттік органы
бекітетін тауарлар мен қызмет түрлерінің стандарты, сондай-а қ стандарттау
объектілері нормаларын, ережелерін, олар ға қойылатын талаптарды
белгілейтін, құзырлы мемлекеттік орган бекіткен нормативтік-техникалы қ
құжат.
ГОСТ-арнайы арналған нормаға сәйкес келетін
Қазақстанның стандарты.ГОСТ бұл мемлекеттік стандарт
болып табылады.
ОСТ-халықтық,яғни біздің мамандығымызға сәйкес
мамандықтар немесе ветеринариялық санитариялық
салалық стандарт болып табылады.
1993 жылы “Стандарттау және сертификаттау туралы” және
“Өлшемдер бірлігі туралы” Қазақстан Республикасының алғашқы
заңдарының қабылдануы Қазақстанда мемлекеттік стандарт
дамуының жаңа кезеңіне жол ашты. Бұл заңдар 1999 және 2000
жылдары толықтырылды. Қазақстанның Мемлекеттік стандарт
органы 1994 жылдан бері Стандарттау жөніндегі халықараралы қ
ұйымға (ІSO) мүше. Қазақстан Республикасында мемлекеттік
стандартты дайындау үшін жиырмаға жуық техника стандарттау к-ті
құрылған. Олар әсіресе тамақ өнеркәсібі, қоршаған ортаны қорғау,
көмір және металлургия өндірістері сияқты салаларда жұмыс
атқарады
Біздің мемлекетте өндірілетін және шет
мемлекеттен әкелінетін азық-түлік пен тағамдық
өнімдердің,шикізаттардың адам өмірі үшін
қауіпсіз,сапасы ды сұраныс деңгейіне сәйкес болуы
тиіс.Өндірілетін өнімнің және көрсетілетін қызметтің
сапасы тұтынушылардың сұраныс талабына сай болуы
үшін, өндірілетін сапа көрсеткіштерін және өнім мен
қызмет сапасын сертификаттап, жоғары сапалы тауар
Ет және ет өнімдерінің сапасын
сараптау.
Ет өңдеу цехына қабылдайтын мал еттері, саны ж әне сапасына байланысты
жүргізіледі. Етті әр түріне байланысты қабылдайды. Партия деп – бір категориялы,
бір түрлі термикалық өңделген, сапасы бір ветеринарлы қ ку әлікпен ж әне бір құжат
формасымен толтырылған, қабылдау бір уақытта ж үргізілген мал еттеріні ң шикізат
санын айтады.
Ет комбинаттарында сараптаудан өтіп та ңба басыл ған ет ж әне ет өнімдері
фирмалық дүкендерге таратылуға жіберіле береді. Нарықта ет ж әне суб өнімдері
таратылғанда, тек дені сау малдардан таратылады. Ет ж әне ет өнімдеріні ң
сараптауын нарықта, ветеринарлық тәжірибесі бар немесе инспекторлы қ т әжірибесі
бар дәрігер ғана тексереді.Нарықтың территориясына сату ға т үскен ет ж әне ет
өнімдері міндетті түрде нарықтың сараптау лабораториясында вет-санитарлы қ
бақылаудан өтеді.
Ірі қара мал етін қабылдау, өңдеу, тасымалдау
және сақтау.
Ет өңдеу цехына қабылдайтын мал еттері, саны және сапасына
байланысты жүргізіледі. Етті әр түріне байланысты қабылдайды.
Партия деп – бір категориялы, бір түрлі термикалық өңделген, сапасы
бір ветеринарлық куәлікпен және бір құжат формасымен толтырыл ған,
қабылдау бір уақытта жүргізілген мал еттеріні ң шикізат санын айтады.
Мал еттерін жергілікті жерде сатқанда және оларды к әсіпорын
орнында өсіретін жолмен өңдегенде, сапасын куәл әндыратын ку әлік
беріледі немесе тауарлы – тасмалдау құжатында арнайы штамп
қойылады.
Еттiң сапасы келесi параметрлермен
сипатталады:

I. Тағамдық және биологиялық құндылығы;
II. Органолептикалық қасиетi;
III. Физико-химиялық көрсеткiштерi;
IV. Қауiпсiздiгi.
Сүттің қоректілік қасиеті малдың тұқымына,сауылу маусымына,малды
бағып күтуде,қондылығына байланысты болып келеді.С үт сапасын арттыру үшін
оны механикалық қоспалардан тазартады,сал қындатады ж әне с үт зауыттарына
жөнелткенге дейін 6-8 температурада са қтайды.С үт адамзатты ң ежелден келе
жатқан тағамы.Сүттің бір бөлігін кілегей алу және мС үт өндіруді ң санитарлы қ
тәртібі. Сүт айналамыздағы қоршаған ауада пайда бол ған барлы қ иісті сі ңіруге
өте қабілетті. Ол микроорганизмдердің көбеюі үшін қолайлы орта.
Сауу процесінде (қолмен сауғанда) ж әне машинамен сау ған кезде желіннен
қан, ірің және ірімтік қою зат ақпауын қадағалаған жөн сол сия қты с үтті ң
түсіне көп көңіл бөлу керек
Сүттің бактериялық ластануы.
ГОСТ 9225-87 стандартқа сәкес. Бұл әдіс «микробиологиялық
зерттеулер әдісі» бойынша анықталады. Ол редуктаза ферментінің
метилен көгімен ағару әдісімен анықталады. Бұл әдіс микробтардың
редуктаза ферментінің метилен көгіндегі оттегі молекуласын қосып
алуын пайдаланады. Метилен көгі мен оттегі молекуласы не ғұрлым
тез кетіп, ағаратын болса, микробтар санының да со ғұрлым к өп
болғаны. Бұл тәжірибеде біз стерильденген пробиркаға 1мл метилен
көгін құйып, үстінен анықтауға арналған, стерильденген 20мл сүт
қосып, тығынмен тығындап араластырамыз. Пробирканы 380С
қыздырылған су ваннасына салып, уақытты белгілейміз. әр екі сағат
сайын сүттің ағарғанын зерттеп тұрдық. Метилен көгі ағарса
анықтау уақыты бітті деп есептеледі. Ал біздің зерттеуіміз бойынша
сүт 5 сағаттан астам уақытта ағарды. Яғни бұл сүттің сапасы жа қсы
екенін таблицамен салыстыра отырып байқыдық. Бұл сүтті ң бір мл-де
500 мыңнан аз бактериалар кездеседі. Нәтижесінде біз зерттелген
сүттің мемлекеттік стандарт талаптарына сай, микрофлора саны
тиімді, нормадан аспайтынын анықтадық.
Сүт және сүт тағамдары. Қабылдау тәртiбi. Сынама алу әдiсi,
сынаманы анализге дайындау ГОСТ 26809-86.

Сүт және сүт тағамдары. Майлылығын анықтау әдiсi ГОСТ 5867-90
Сүт және сүт тағамдары. Тазалығын анықтау әдiсi ГОСТ 8218-89.
Сүт және сүт тағамдары. Тығыздығын анықтау әдiсi ГОСТ 8218-89.
Сүт және сүт тағамдары. Қышқылдығын анықтау әдiсi ГОСТ 8218-
Сүт және сүт тағамдары. Ас тұзын анықтау әдiсi ГОСТ 3627-81.
Сүт және сүт тағамдары. Спирттi (алкогольдi) аны қтау әдiсi ГОСТ
3629-47.
Сүт және сүт тағамдары. Ылғалдылығын және құр ғақ заттарды
анықтау әдiстерi ГОСТ 3626-73.
Сүт және сүт тағамдары. Микробиологиялы қ анализ әдiстерi ГОСТ
9225-84.
Сүт. Соданы анықтау әдiсi ГОСТ 24065-80.
Сүт. Аммиакты анықтау әдiсi ГOCT 24066-80
Ауыз судың сапасын стандарттау денсаулықты қорғаудың
маңызды профилактикалық шараларының бірі болып табылады. Казахстан
Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген «Халы қты ң
денсаулығы» атты мемлекеттік бағдарламасында № 4153 1998ж халы қты
сумен қамтамасыздандыру бойынша, сапасыз сумен байланысты туында ған
сырқаттанушылықты азайту бойынша құқықтық базаны жетілдіруге
бағытталған шаралар жоспары қарастырылған.
Ауыз судың жақсы сапалық белгілері және оны ң халы қты ң
денсаулығына зиянсыз танудың негіздері білімнің дамуымен, әсіресе
биологиялық және медициналық ғылымдардың дамуымен өзгеріп отырды.
Ауыз-суды стандарттаудың тарихында нормалаудың 4 кезе ңін
ажыратады. Алғашқы екі кезеңі сумен қамтамасыздандырушы су
көздеріндегі суды нормалаумен байланысты. Нормалауды ң бірінші кезе ңі
біздің дәуірге дейінгі IV – III ғасырларда басталып, XVIII ғасыр ға дейін
созылды. Судың жарамдылығы су көздеріндегі оның органолептикалы қ
қасиеттері бойынша анықталған (бұлдырлығы, түсі, иісі, д әмі).
Жағымды органолептикалық қасиеттері бар су ішуге жарамды деп
саналған. XVIII ғасырдың ортасында судың химиялы қ құрамын аны қтау
мүмкіншілігі туды.
Пайдалануға жарамды деп жағымды органолептикалы қ қасиеттерінен
басқа органикалық заттары және олардың ыдырау өнімдері аз,
минералды тұздары көп емес су көздерін сана ған. Осы кезе ңде суды ң
химиялық құрамын нормалаудың алғашқы әрекеттері болған. Осы
нормалау белгілі жерлердегі әртүрлі су көздеріндегі химиялы қ заттарды ң
концентрацияларының орташа арифметикалық өлшемдеріне негізделген.
Үшінші кезең ХІХ ғасырдың басында басталды ж әне ол суды ң
бактериялық құрамын зерттеумен және су көзін емес, ауыз суды ң
сапасын нормалаумен байланысты.
ҚР Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысымен
№11 2.06.99ж. Қазақстанның территориясында СанПиН «Питьевая
вода» № 3.01.067-97 құжаты еңгізілді, ал 2004 жылы СанПиН
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы "Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству водыцентрализованных
систем питьевого водоснабжения" нормативі қабылданды.Осы
құжатқа сәйкес су эпидемиялық және радиациялық тұрғыдан
қауіпсіз, химиялық құрамы бойынша зиянсыз және жағымды
органолептикалық қасиеті болуы керек.Ауыз судың сапасы оның су
тарату желісіне түсер алдында, сондай-ақ сыртқы және ішкі су
құбыры желісінен суды алу орындарында гигиеналық нормативтерге
сәйкес келуі керек.

СанПиН-нің 2 қосымшасына сәйкес химиялық заттардың
қауіптік класстары берілген:
I класс – төтенше қауіпті;
II класс – жоғары қауіпті;
III класс – қауіпті;
IV класс – шамалы қауіпті.
Дезинфекция (зарарсыздандыру) – қоршаған
ортадағы инфекциялы аурулардың қоздырғыштарын
жою және бұл жұқпалы аурулар мен бактериялдық
қоздырғыштардың,вирустық этиологиялардың
алдын-алу шаралар кешені.
Дезинфекцияның мақсаты: емдеу сауықтыру
мекемелерінің палаталарынан сыртқы ортаны ң
объектілерінен инфекциялы ауруларды ң қоздыр ғыштарын
кетіру және жою.
Дезинфекция объектiлерiне: мал қоралары, инкубаторлар,
ара ұялары, профилакторилер, оқшауханалар, құрал-
жабдықтар, жұмыс киiмдер, су көздерi, мал азы қтары,
топырақ, транспорт жабдықтары, көң, мал өлекселерi, шу,
қасапхана тастандылары, мал мен құстан алын ған
шикiзаттар, инкуба- циялы қ ж ұмырт қа, малды ң үстi, сырт қы
мүшелерi, т.б. жатады.
Дезинфекция физикалық, химиялы қ, биологиялы қ
тәсiлдермен iске асырылады. Физикалы қ т әсiлмен (к үн
сәулесi кептiру, қыздыру, гамма сәулелер, ультрадыбыс
арқылы) түрлi объектiлер мен мал азы қтары
дезинфекцияланады.
Дезинфекцияның тиімділігіне әсер етеді
Дезинфекция құралдарының әртүрлі микроорганизмдердің биологиялық
орнықтылығына
Өңдеу материалының сипатына
Дезинфекцияның физика-химиялық қасиетіне
Обьектідегі микробтың жаппай таралуына
Әсер ету уақытына
Дезинфекция сапасын бақылау:
1. Санитарлық – эпидемиологиялық станция (дезстанция) әдістемелік бас қаруды
қамтамасыз етеді және әр ошақтан 5 –тен кем емес шайынды алу ар қылы зертханалық
әдістерді қолдана отырып күнделікті дезинфекцияның сапасын бақылайды.
2. Ошақтардағы күнделікті дезинфекциялаудың бақылануы міндетті түрде іш
сүзегі, парасүзектің, бактериялық дизентерия, түбіркүлез, күл, саңырауқұлақтық
аурулар, салмонеллез кезінде атқарылады. Басқа инфекциялар кезінде бақылау
эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша жасалады.
Егер алынған оң нәтижелі шайындылардың саны 3% - тен төмен болса,
дезинфекциялық препараттың қалдық мөлшерін тексергенде теріс жедел сынамалардың
саны 3% - тен аспаса, ал дезинфекциялық ерітінділердің қанағаттанарлықсыз
нәтижелерінің саны 5% - тен жоғары болмаса, дезинфекцияның сапасы
қанағаттанарлық деп саналады. Егер ауруды тапқаннан кейін 3 сағаттан кеш емес
уақыттың ішінде талаптарды тұрғындар орындай бастаса, күнделікті дезинфекция өз
уақытында жасалған деп саналады.
Назарыңызға рахмет
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Л.Б.Борисов. Медицинская микробиология, вирусология,
иммунология. //Москва. – МИА. – 2005.
2. Ауыл шаруашылық өнімдерін сапасын сараптау және бақылау»
Смағұлов А.Қ. Алматы 2005 ж.
3. ҚР СТ 3.27-2002 ҚР МСЖ. Тамақ өнеркәсібі мен ауылшаруашылы қ
өндірісінің өнімдерінін сертификаттаудың тәртібі.

Ұқсас жұмыстар
)ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі 2)Дезинфекция тиімділігін бақылау
1)ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі 2)Дезинфекция тиімділігін бақылау
ГОСТ және ОСТ, cу, ауа, топырақ, мал өнімдерінің микробиологиялық және бактериологиялық қажеттілігі. Дезинфекцияның тиімділігі
ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және басқа мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі
ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі
Азияға енуіндегі алғышарттар
Құрылыстық тор
Көміртекті аспаптық ГОСТ
Уксусты сақтау шарттары ГОСТ
ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫН ОЗОНМЕН ӨҢДЕУ
Пәндер