Өнімнің өзіндік құнын төмендету, пайданы арттыру
Презентация қосу
Өнімнің өзіндік құнын
төмендету, пайданы арттыру

Т Ө Л Е У Х А Н О ВА Б О Т А Г О З
В Т - 2 11
Өзіндік құн -өнім өндіруге жұмсалған барлық шығын. Өндірілген
өнімнің өзіндік құнына барлық жұмсалған шығындар: шикізат,
материал, электр энергиясы, амортизациялық жарна, еңбекақы т.б. кіреді.
Өзіндік құн сол кәсіпорын шығынының жиынтық көрсеткіші, ол әрбір
өнімге жұмсалған жалпы шығын сомасын өнім көлеміне бөлу арқылы
анықталады.
Өзіндік құнды төмендетудің негізгі жолдары : өнім көлемін
көбейтіп, сапасын арттыру, ғылым мен техника жаңалықтарын және
қалдықсыз технологияларды өндіріске енгізу, еңбек өнімділігін
арттыру, өндіріс қорларын ұтымды пайдалану, өндіріс циклын
қысқарту, ұйымдастыру мен басқаруды жақсартып оған кететін
шығындарды азайту, өндіріс қалдықтарын толық пайдалану,
өндірістің тоқтауын және шығын мен ақауды азайту, дер кезінде
жүргізілетін бақылау, есеп пен экономикалық талдау, айналым
қаржыларының айналуын тездету, т.б.
Шығындар жиынтығы пайда көлемін
анықтайды

Пайданын
өсуі

Өзіндік
Бағаны
құнды
өсіру
төмендету
Өзіндік
құнды азайту

Еңбек Өндіріс
өнімділігін шығынын
арттыру азайту
Еңбек өнімділігі-еңбек шығынының тиімділігін
арттыру. Бұл өндіріс процесінде жұмсалған
қоғамдық еңбектің тиімділігі, нәтижелілігі,
жемістілігі.
Еңбек өнімділігі=Q (өнімнің саны)/ Т (уақыт)
Еңбек өнімділігін арттыру

жұмыс уақытын ұтымды
пайдалану
1- әдіс
жұмыста кездесетін
тиімсіз үзілістерді азайту

өндірістің жоспардан тыс
тоқтап қалуын қысқарту

2- әдіс

үзілістерді азайту
Еңбек өнімділігін арттыруға әсер ететін факторлар:

Өндірістік ресурс ретінде персонал құнының өсуі

Еңбекті тиімді қолдануды және ұйымдастыруды жаңа
әдістерді талап ететін бәсекелестер тарапынын қысым

Өндірісті басқаруда және ұйымдастыруда жаңа әдістерді
талап ететін технологиялық өзгерістер

Өз жұмысшыларының потенциалының өсіміне кәсіпорын
басшыларының әлеуметтік жауапкершілігі

Автоматтандырылған жүйелердің енгізілуі және оларды
басқаратын жұмысшылардың квалификациялық деңгейінің
сәйкестілікті талап ету

Жұмысшылардың интелектуалдық дайындығын
арттырудың қажеттілігі
Өндіріс процесінде өнімді өндіруге
жұмсалатын шығындар дайындалған
өнімнің өзіндік құнының мөлшеріне тікелей
әсер ететіндіктен шығындардардың қандай
да статьясынан үнемдеу мүмкін болса,
өнімнің өзіндік құны да азда болса
төмендейді.
Шығынды азайту факторлары:

шикізат, материал, электроэнергия және жанармайды
экономдау
• өндірістің негізгі құралдарын қолдануды жақсарту

ресурсүнемдеуші жаңа технологияларды қолдану
• өнімді өткізу бойынша шығындарды азайту
сатып алынатын материалдардың оптимальды көлемін
және өндіріс процесінде өндірілетін өнім көлемінің
дұрыстығын қадағалау және бақылау
• жалпы заводтық (жалпы шаруашылық) және цехтық
шығындарды азайту
кәсіпорынның тауар саясатын қайта қарастыру
• жұмысын тоқтату және ақаулардан жоғалтуларды азайту
Пайдаланылған әдебиеттер:

Абдильдина Л.И. , Абдильдин С.С. Экономика предприятия.
Алматы: Каз Нау ГРУ, 2004
Грибов В.Д., Грузинов В.П. . Экономика
предприятии:Учебн. Практикум. -3-е изд.-М.: Финансы и
статистика,2004
Жалпы экономикалық теория Ө.Қ. Шеденов, Б.А. Жүнісов,
Ү.С. Байжомартов, Комягин./ Жалпы ред басқарған Ө.Қ.
Шеденов- Ақтөбе 2004
Сабырбаев Б. Экономикалық орысша-қазақша түсіндірме
сөздігі.-Алматы: Қазақстан, 1995

Ұқсас жұмыстар
Өнімнің өзіндік құнын төмендету, пайда, рентабельділікті арттыру әдістері
Өнімнің өзіндік құнын төмендету, пайда, рентабельділікті арттыру әдістер
Өнімнің өзіндік құнын төмендету, пайда, рентабельдікті арттыру әдістері
ШЫҒЫНДАРДЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ
Өнімнің өзіндік құнын төмендету, пайда
Өндірістік шығындар
Бағаны белгілеу және бағалар жұйесі
ӨНДІРІС ШЫҒЫНДАРЫ ЖӘНЕ ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ
Негізгі құралдарды пайдаланудың тиімділігі
Ауыл шаруашылығының жалпы және тауарлы өнімі, оларды сату жолдары
Пәндер