КОМПЛЕМЕНТТІ БАЙЛАНЫСТЫРУ РЕАКЦИЯСЫ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
КОМПЛЕМЕНТТІ
БАЙЛАНЫСТЫРУ
РЕАКЦИЯСЫ
(КБР)

Орындағандар: Сырымова Б
Көкенаев М
1901 жылы Борде және Жангу ғалымдармен
ашылған.Антиген және антидене қосылу белгісі тек
қана комплемент болғанда белгіленетін реакция
Антиген-антидене-комплемент кешені жаратылу
реакция көзге көрінбейтін реакция. Реакция
бөлшектерінің қарым-қатынасуын анықтау үшін,
қосымша индикаторлық жүйемен қолданады. Осы
жүйенің көмегімен алғашқы жүйеде өткен қарым-
қатынасудың қортындысын көруге болады.
Реакцияның негізінде комплементті
антиген – антидене кешенімен белсендету
жатыр. Антиген және антидене бір біріне
сәйкес келгенде олар иммундық кешен
жаратады. Сол кезде антиденелер
бөлшектері арқылы иммундық кешенге
комплемент қосылып антиген-антидене
кешенімен комплемент
байланыстырылады.
РЕАКЦИЯ КЕЗЕҢДЕРІ:
1 – құрамында антиген-антидене-комплемент қоспаны ң инкубациясы.
Бактериолитикалық жүйені дайындағанда сынауықтарда 0,5 мл
зерттелетін инактивирленген сары суды жане антигенді араластырады,
бір белгіленген санда (титрде) комплемент қосады. Антиген-антидене
(сары су)-комплемент (бактериолитикалық ж үйе) қоспасын су
моншасына (немесе термостатқа) 37-38 градуске 20-40 минутке
орналастырады.
2 – индикаторлық кезең – қоспаға гемолитикалық жүйе салып, сонда ғы
бос комплементті табу. Гемолитикалық жүйенің құрамы – қойды ң
эритроциттері және антиденелері бар гемолитикалы қ сары су.
Сынауықтардың барлығына екінші гемолитикалық жүйенің
компоненттерін салып қайтадан су моншасына 15-20 минутке қояды.
Реакцияның бірінші кезеңінде антиген-антидене кешен жаратылғанда
ол комплементті байланыстырады. Осы жа ғдайда реакцияны ң екінші
кезеңінде антиденелермен сенсибилизденген эритроциттердің гемолизі
болмайды (оң реакция). Антиген және антидене бір біріне сәйкес
келмесе (зерттелген үлгіде антиген немесе антидене болмаса)
комплемент бос қалып екінші кезеңде эритроцит – антиэритроцитарлы қ
дене кешеңіне қосылып, гемолиз жаратады (теріс реакция).
КОМПЛЕМЕНТ БАЙЛАНЫСТЫРУ
РЕАКЦИЯСЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ:

Комплемент байланыстыру реакцияны ң к өмегімен сифилис (RV),
маңқа, бруцеллез ауруларын зерттейді. Комплемент байланыстыру реакцияны ң
негізінде екі көрініс жатыр – бактериолизис ж әне гемолиз.
Комплемент байланыстыру реакциясын қою үшін қажетті заттар:
Зерттелетін сары су.
Сараптауға жататын қоздырғыштан алынатын антиген (биофабрикада
дайындалады).
Комплемент. Осы компонентті те ңіз шош қа қаныны ң сары суынан зертханада
дайындайды немесе дайын т үрінде биофабрикадан алады.
Қойдың эритроциттері.
Гемолитикалы сары су (гемолизин). Компонент биофабрикада үй қояндар ға
қойдың эритроциттерімен әсер ету ж ұмыстары ар қылы алынады.
Зерттелетін қоздыр ғыш қа о ң реакция беретін биофабрикаларда дайындалатын
сары су.
Дені сау ағзалардан алын ған сары су.
Негізгі компоненттердің к өлемін арттыру ға арнал ған физиологиялы қ ерітінді.

Реакция сынауықтарда өткізіледі. Су моншасымен ж ұмыс істегенде ж ұмыс
температурасы 37-38° С болу керек.
ЗЕРТХАНАЛАРДА МІНДЕТТІ ТҮРДЕ
ӨТКІЗІЛЕТІН ДАЙЫНДЫҚ ЖҰМЫСТАР

Зерттелетін сары су алу тәртібі. Қанды ағзаның
қан тамырынан алады. Жанадан алынған қан 30-37
градуста қан ұйтылып тұнбаға түскенше 30-60 минут
бөлмеде ұсталады, кейіннен салқын жерге қойылады.
Сары су ұйытылған қаннан бөлініп алынғанда, сары
суды бөліп құйып алады. Зерттеуге түскен сары сулар
және бакылау үшін қолданатын сары сулар
физиологиялық ерітіндімен 1:5 немесе 1:10 есе көлемі
арттырылып, су моншасында 30 минут 56-58 градуста
инактивирленеді.
Эритроциттерді алу тәртібі. Эритроциттерді 4 -5 жасар еркек немесе ұр ғашы қойдан
алады. Қанды мойын қан тамырынан 30-40 мл м өлшерде зарарсыздандырыл ған
ыдысқа алады. Ыдыс түбіне зарасыздандырылған шыны монша қтар салыну керек.
Ыдысқа қанды құйып алып, ыдысты 10-15 минут сілкіп, қанды абайлап араластырады.
Сол кезде қанның құрамындағы фибрин жіптері бөлініп шығып монша қтар ға
оралады. Осыдан кейін қанды екі қабат марлядан центрифуга сынауы қтарына с үзеді.
10-15 минут 1500-2000 минутына айналдырып центрифугадан өткізеді. Т ұнбаны ң
үстіндегі суйықтықты сорып алып, тұнбаға физиологиялы қ ерітіндіні қосады. Осы
жұмысты эритроциттерді сары судан босату үшін 3-4 рет өткізеді. Реакция ға арнал ған
эритроциттердің тұнбасын 1:40 есе физиологиялы қ ерітіндімен к өбейтеді.Антигенді
биофабрикаларда дайындайды. Олар құрамы бұзылған бактериялар немесе ауру
ағзалардан алынған ұлпалар. Комплемент 1889 жылы Бухнермен ашылған. Ол қанның
сары суының, лимфаның, әр түрлі жануарлардың және адамны ң ұлпаларыны ң
суйықтықтарының негізгі бөлшегі. КБ реакциясында те ңіз шош қаны ң қаныны ң сары
суымен қолданады. Неге десек осы жануарды ң сары суыны ң комплементі өте
сезімталды болады.Комплемент – ақуызды зат6 құрамы к үрделі,жылытқанда, к өп
уақыт сақтағанда, қатты сілкіғінде, сүзгіштерден сүзгенде тез инактивирленеді.
Комплементті теңіз шошқаның сары суының 100 мл 5 гр к үкірт қыш қыл натрийді, 4 гр
бор қышқылын салып сақтайды. Осы жағдайда комплементті ң белсенділігі жарты
жылға дейін сақталады. Гемолизинді биофабрикаларда үй қояндарды қойларды ң
жуылған эритроциттерімен гипериммуниздеп дайындайды: үй қояндарды ң қан
тамырына 4-5 рет 2-3 күн арасында 40-50 пайызды қ қойларды ң жуыл ған
эритроциттерін салады. Ақыр ғы инъекциядан бір ж ұма өткеннен кейін үй қояндардан
қан алып, сары суды бөліп алып, оны инактивирлеп, 1:1 глицеринмен немесе 0,5
пайызды фенолмен консервілеп, титрлеп, ампулалар ға құяды. Зертханаларда КБ
реакциясын қояр алдында гемолизинді қайтадан титрлейді.
НЕГІЗГІ СЫНАУДЫ ҚОЮ
ТЕХНИКАСЫ:
Сары судың әр бір үлгісінің көлемін 1:10 есе арттырып
инактивирлейді, 0,5 мл екі сынауы қтар ға құяды. Штативке
сары сулармен сынауықтардың екі қатарын қояды ж әне
бақылау сары сулардың (оң және норма сары сулары) екі
қатарын қояды. Бірінші қатардағы сары суларды ң б әріне
0,5 мл антиген қосады. Екінші қатарда ғы сары сулар ға
(антигенсіз) 0,5 мл физиологиялы қ ерітінді қосады.
Кейіннен сынауықтардың екі қатарына да 0,5 мл
комплемент қосып, сілкіп, су моншасына 20-40 минутке
37-38 градуске қояды. Осы бактериолитикалы қ ж үйе. Су
моншасында ұстап болғаннан кейін, сынауы қтарды ң
барлығына гемолитикалық жүйенің компонеттерін салады
(0,5 мл гемолизин және қойды ң эритроциттері). Сілкіп
қайтадан 15 - 20 минутке су моншасына қояды.
БАҚЫЛАУ
КЕЗЕҢДЕРІ:
Су моншадан алынған кезде.
Су моншадан алып үй бөлменің температурасында
12 сағат тұнбалары қалыптасу мақсатымен ұстап
бақылау.
Оң реакция (++++) – гемолиздің толы ғынан
кешігуі (эритроциттер тұнбаға түсу); (+++) -
гемолиздің кешігуі, эритроциттер т ұнбаға т үсу,
тұнбаның үстіндегі суйықтық қызғылт түсті.
Қосымша зерттелуге жататын реакция - (++); (++-)
гемолиз жартылай кешігеді, тұнбада эритроциттер
бар, суйықтық қызыл түсті; (+) – гемолиз бар,
тұнба аз көлемді, суйықтық қызыл түсті; теріс
реакция (----) – толық гемолиз, тұнба жо қ жо қ.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ

Ұқсас жұмыстар
Комплементті байланыстыру реакциясы (КБР)
Комплемент байланыстыру реакциясы
Бруцеллезды серологиялық балау
Иммунопатологиялық үрдістер
Антигендер. Антиденелер. Организмнің иммунитеттің қорғаныс факторларының арнайы механизмі. Жасшамалық ерекшеліктері
«Бруцеллез және оны балау әдістері
Бруцеллезды балау әдістері
Антидене түзу
Бруцеллалар
Вирустардың организмге енуі, таралуы, орналасуы
Пәндер