Ішкі және модульдік программалау. Си тілі мен Паскаль тілінде жазылған бағдарламалар
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы
Білім және Ғылым министрлігі
Шәкәрім атындағы Семей
мемлекеттік университеті

Ішкі және модульдік
программалау

Орындаған:Байғабылов Т

Тексерген:
Жаксыгулова Д.Д

Си тілі мен Паскаль тілінде жазылған
бағдарламалардың басты айырмашылығы – Си
тілі бұл жүйелік бағдарламалау тілі сондықтан
ол жүйелік бағдарламалау деңгейіне арналған.
Паскальда жазылған мәтін көбінесе есеп
шығарудың алгоритмін көрсететін формальды
тіл. Ал Си тіліндегі мәтін тек формалды емес,
есеп шығару алгоритімінің машиналық
бағытталған көрінісі болуы мүмкін

С ++ тіліндегі программаның құрылымы
• С++ тіліндегі кез-келген программа main функциясынан т ұрады.
• Функцияның сипаттамасы тақырып пен денеден т ұрады.
Функцияның ерекшелік белгісі болып оны ң атынан кейінгі
дөңгелек жақшалар саналады.
• С++ тіліндегі кез келген айнымалы пайдаланыл ғанша дейін
сипатталуы тиіс. Әдетте барлық айнымалылар функцияны ң
басында бірінші орындалатын оператор алдында сипатталады.
• Кез-келген программа комментарийден тұрады.
• Комментарий- программа мағынасын т үсінуге к өмектесетін
ескертулер.

С++ тілінде ішкі программалар
• С++ тілінде функция маңызды компонент болып
табылады.
• Функцияның айнымалы сияқты типі болады
• Типі функцияның типіне ұқсас мәнді қайтара
алады • Егер функция ешқадай мән қайтармаса ол
void типіне ие болады
• Функцияны жариялау кезінде оның типінен кейін
аты және екі жақша жазылады.

1. СТАНДАРТТЫ МОДУЛЬДЕР
2. SYSTEM-МОДУЛІНІҢ ПРОЦЕДУРАЛАРЫ
МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫ
3. DOS МОДУЛІНІҢ ПРОЦЕДУРАЛАРЫ
4. CRT МОДУЛІ.
5. МОДУЛЬ ТРАНСЛЯЦИЯСЫ

ІШІНДЕГІ БАРЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР БІР-БІРІМЕН БАЙЛАНЫСТЫ. МЫСАЛЫҒЫ,
STRINGS МОДУЛІ НӨЛДІК БЕЛГІМЕН АЯҚТАЛАТЫН ЖОЛДАРДЫ ӨҢДЕЙТІН ІШКІ
ПРОГРАММАЛАРҒА ҚАЖЕТТІ СИПАТТАМАЛАРДАН ТҰРАДЫ. СОНЫМЕН ҚАТАР
ІШКІ ПРОГРАММАЛАР СИЯҚТЫ, МОДУЛЬДЕР ДЕ СТАНДАРТТЫ ЖӘНЕ
СТАНДАРТТЫ ЕМЕС НЕМЕСЕ ҚОЛДАНУШЫНЫҢ МОДУЛІ, ЯҒНИ,
ПРОГРАМАЛАУШЫЛАР ӨЗДЕРІ ҚҰРАСТЫРАТЫН БОЛА АЛАДЫ. СТАНДАРТТЫ
ЖӘНЕ СТАНДАРТТЫ ЕМЕС МОДУЛЬДЕР ҚҰРЫЛЫМЫ БІРДЕЙ БОЛҒАНДЫҚТАН,
ОЛАРДЫҢ СИПАТТАЛУЫ БІРДЕЙ ЕРЕЖЕДЕ ҚҰРЫЛҒАН.
МОДУЛЬДЕР ПРОГРАММАҒА ОНЫҢ АТЫН USES КОМПИЛЯТОР НҰСҚАУЫНДА
СИПАТТАУДЫҢ КӨМЕГІМЕН ҚОСЫЛАДЫ.
SYSTEM – БАРЛЫҚ ПРОГРАММАЛАРДА АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ҚОЛДАНЫЛА
БЕРЕТІН СТАНДАРТТЫ ПРОЦЕДУРАЛАР МЕН ФУНКЦИЯЛАРДАН ҚҰРЫЛҒАН
МОДУЛЬ.
MS DOS- ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕ МҮМКІНДІКТЕРІН ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН
ПРОЦЕДУРАЛАР МЕН ФУНКЦИЯЛАР DOS МОДУЛІН ҚҰРАЙДЫ.
CRT- ЭКРАННЫҢ КЛАВИАТУРАНЫҢ ЖӘНЕ ДИНАМИКТІҢ ЖҰМЫСЫН
БАСҚАРУҒА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ПРОЦЕДУРАЛАР МЕН ФУНКЦИЯЛАРДАН
ТҰРАТЫН МОДУЛЬ.
GRAPH- ӘР ТҮРЛІ ГРАФИКАЛЫҚ АДАПТЕРЛЕРДІ ҚОЛДАЙТЫН КОМПЬЮТЕРДІҢ
ГРАФИКАЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІН КӨРСЕТЕТІН КӨПТЕГЕН ПРОГРАММАЛАРДАН
ТҰРАТЫН МОДУЛЬ.
PRINTER- ПРИНТЕРМЕН ЖҰМЫСТЫ ЖЕҢІЛДЕТЕТІН МОДУЛЬ.
OVERLAY- ОВЕРЛЕЙ ПРОГРАММАЛАР ҚҰРУ КЕЗІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН МОДУЛЬ.
WINDOS- МОДУЛІНІҢ ПРОЦЕДУРАЛАРЫ DOS МОДУЛІНІҢ ПРОЦЕДУРАЛАРЫНА
ҰҚСАС.
STRINGS- МОДУЛІ PCHAR – ТИПТІ ҚАТАРЛАРМЕН ЖҰМЫСТА ПАЙДАЛАНЫЛАДЫ.
БҰЛ МОДУЛЬДЕРДІҢ ПРОГРАММАДА ҚОЛДАНЫЛУЫ:
PROGRAM <ПРОГРАММАНАҢ АТЫ>; 6
USES <МОДУЛЬ АТЫ>
2. SYSTEM-МОДУЛІНІҢ ПРОЦЕДУРАЛАРЫ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫ

SYSTEM МОДУЛІНДЕГІ RANDOM(I) ФУНКЦИЯСЫ 0-ДЕН I-ГЕ ДЕЙІНГІ
КЕЗДЕЙСОҚ САНДЫ АНЫҚТАЙДЫ.
МАТЕМАТИКАЛЫҚ
(ABS,ARCTAN,COS,SIN,EXP,LN,SQR,SQRT,FRAC,INT,PI), ТҮРЛЕНДІРУШІ
(CHR,ORD,TRUNK,ROUND,PRED,SUCC,ODD,Т.Б.) ЖОЛДЫҚ
ҚАТАРЛАРДЫ ӨҢДЕУГЕ АРНАЛҒАН
(CONCAT,COPY,LENGTH,POS,DELETE,INSERT,STR,VAL) ПРОЦЕДУРАЛАР
МЕН ФУНКЦИЯЛАР ДА ОСЫ SYSTEM МОДУЛІ ҚҰРАМЫНА КІРЕДІ .

3. DOS МОДУЛІНІҢ ПРОЦЕДУРАЛАРЫ
ПРОГРАММА ЖҰМЫСЫН БАСҚАРУ ҮШІН
ПРОЦЕДУРАЛАРЫ: EXIT, HALT.
EXIT- ПРОЦЕДУРАСЫ ПРОГРАММАНЫҢ ОРЫНДАЛУ
БАРЫСЫНДА БЛОКТАН ТЕЗ ШЫҒУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.
HALT- ПРОЦЕДУРАСЫ ПРОГРАММАНЫҢ ОРЫНДАЛУЫН
ТОҚТАТЫП, БАСҚАРУДЫ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕГЕ
ҚАЙТАРАДЫ.
EXEC(A,B)- A-ПРОГРАММАНЫ B-ҚАТАРДЫ Ң МӘНІ
БОЙЫНША ТАУЫП, ОРЫНДАЙДЫ.
FINDFIRST- КӨРСЕТІЛГЕН КАТАЛОГТАН АТРИБУТЫ
БОЙЫНША ФАЙЛДЫ ІЗДЕУ.
FINDNEXT – СОЛ КАТАЛОГТАН ДӘЛ СОНДАЙ
АТРИБУТПЕН КЕЛЕСІ ФАЙЛДЫ ІЗДЕУ.

4. CRT МОДУЛІ.

ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРДІҢ ЭКРАНЫ ӘДЕТТЕ (ТЕКСТІК РЕЖИМДЕ) 25 ЖОЛДЫ Қ
ҚАТАРДАН ТҰРАДЫ, АЛ ӘР ҚАТАРҒА 80 ТАҢБА СИЯДЫ. БІРА Қ КЕЙБІР ТИПТЕГІ
ДИСПЛЕЙЛЕР БАСҚА ДА РЕЖИМДЕ БОЛАДЫ. ТҮРЛІ Т ҮСТІ Ң ЖАЛПЫ САНЫ 16.
БІРАҚ АҚ-ҚАРА ЭКРАНДЫ КОМПЬЮТЕРЛЕР ДЕ БАР. ЭКРАН Ж ҰМЫСЫН БАС ҚАРУ
ҮШІН БІЗГЕ ҚАНДАЙ МҮМКІНДІКТЕР ҚАЖЕТ? КЕРЕКТІ ТА ҢБАНЫ J- ҚАТАРДЫ Ң
I-ПОЗИЦИЯСЫНА ШЫҒАРУҒА БОЛАДЫ. ТҮСІН ӨЗГЕРТУ ТОЛЫ Қ ЭКРАНДЫ ИГЕРЕ
АЛУ ДЕГЕН СӨЗ. АТАЛҒАН МҮМКІНДІКТЕРДІҢ БАРЛЫ ҒЫ CRT МОДУЛІНДЕ
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН.
GOTOXY(I,J)- ПРОЦЕДУРАСЫ КУРСОРДЫ ЭКРАН БЕТІНДЕ J- ҚАТАРДЫ Ң I-
БАҒАНЫНА ЖЫЛЖЫТАДЫ.
TEXTCOLOR(COLOR)- ТЕКСТІҢ ТҮСІН ОРНАТАДЫ.
TEXTBACKGROUND(COLOR)- ЭКРАН БЕТІНІ Ң ТҮСІН (ФОН) ОРНАТАДЫ.
CLRSCR ПРОЦЕДУРАСЫ ЭКРАНДА ҒЫ ЖАЗУЛАРДЫ ФОН Т ҮСІМЕН БОЯП,
ТАЗАРТЫП КУРСОРДЫ ЖОҒАРҒЫ СОЛ ЖАҚТАҒЫ БҰРЫШҚА АПАРАДЫ.
WINDOW(X1,Y1,X2,Y2)- ЭКРАН БЕТІНДЕ ТІК Т ӨРТБ ҰРЫШТЫ ТЕРЕЗЕ СЫЗАДЫ.
МҰНДАҒЫ
(X1,Y1) ЖӘНЕ (X2,Y2) НҮКТЕЛЕРІ ТІК ТӨРТБҰРЫШТЫ Ң ДИАГОНАЛЫНЫ Ң СОЛ
ЖАҚ ЖОҒАРҒЫ ЖӘНЕ ОҢ ЖАҚ ТӨМЕНГІ ТӨБЕЛЕРІ.
WINDOW ПРОЦЕДУРАСЫ ІСКЕ ҚОСЫЛҒАН БОЛСА, ОНДА БАРЛЫ Қ ПРОЦЕДУРА
ТЕК ТАҢДАЛҒАН ТЕРЕЗЕДЕ ҒАНА ЖҮРЕДІ. КУРСОР ӘРІ ҚАРАЙ ӨТПЕЙДІ.

МОДУЛЬ ТРАНСЛЯЦИЯСЫНЫҢ НӘТИЖЕСІ РЕТІНДЕ СОЛ АТЫМЕН
БЕРІЛГЕН ЖӘНЕ КЕҢЕЙТІЛУІ-ТРU ФАЙЛДЫ АЛУҒА БОЛАДЫ, Я ҒНИ ҰЗА Қ
ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕ ДИСКІДЕ САҚТАУҒА БОЛАДЫ.
МОДУЛЬ-ФАЙЛЫНЫҢ КЕҢЕЙТІЛУІ ТРU ЕТУ Т ӘСІЛІ:
- КОМПИЛЯЦИЯЛАУ (СОMPILE) МӘЗІРІН АШУ; (COMPILE МЕНЮІ Ж ҮЙЕСІ
ҮШ БӨЛІМНЕН ТҰРАДЫ. БІРІНШІ БӨЛІМДЕ КОМПИЛЯЦИЯ ӘР-Т ҮРЛІ
РЕЖИМДЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ. ЕКІНШІ БӨЛІМДЕ КОМПИЛЯЦИЯЛАУ ҒА
ДАЙЫНДАУ КОМАНДАЛАРЫ ОРНАЛАСҚАН. ҮШІНШІ Б ӨЛІМДЕГІ
КОМАНДА КОМПИЛЯЦИЯЛАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫНЫҢ АҚПАРАТТАРЫН
БЕЙНЕЛЕЙДІ.)
- ОПЦИЯЛАР ТІЗІМІНЕН ЖАДТА АДРЕСТЕУ (DESTINATION MEMORY)
КӨРІНСЕ, ОНЫ ДИСКІДЕ АДРЕСТЕУ (DESTINATION DISK) ЕТІП ӨЗГЕРТУ
(ҚАТАРДЫ ТАҢДАУ);
- МОДУЛЬ-ПРОГРАММАНЫ КОМПИЛЯЦИЯЛАУ.
- ДӘЛ ОСЫ ТӘСІЛМЕН ПРОГРАММА ФАЙЛЫН ӨҢДЕСЕК, КЕ ҢЕЙТІЛУІ –
ЕХЕ, ЯҒНИ ОРЫНДАЛУҒА ДАЙЫН ПРОГРАММАНЫ АЛАМЫЗ.
DELLINE- ПРОЦЕДУРАСЫ КУРСОР Т ҰРҒАН ҚАТАРДЫ АЛЫП
ТАСТАЙДЫ.
HIGHVIDEO- ПРОЦЕДУРАСЫ ТЕРІЛУШІ ТА ҢБА АНЫ ҚТЫ ҒЫН АРТТЫРАДЫ.
LOWVIDEO- ТЕРІЛГЕН ТАҢБАЛАРДЫҢ АНЫҚТЫҒЫН Т ӨМЕНДЕТЕДІ.
INSLINE – ПРОЦЕДУРАСЫ КУРСОР ОРНАЛАСҚАН ЖЕРГЕ БОС ҚАТАР
ҚОЯДЫ.
READKEY- КЛАВИАТУРАДАН БАСЫЛҒАН КЛАВИША КОДЫ АР ҚЫЛЫ 10

Ұқсас жұмыстар
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру. Модульдерді пайдаланатын программа құру
Pascal тілінде бағдарламалау
Ішкі және модульдік программалау
ТР және СИ подпрограммаларды пайдалануды салыстыру
Көшу операторы
ДК қолданбалы программалық қамтамасыздандырылу
Объектілі бағытталған программалаудың негізгі артықшылығы модульдік программалаумен салыстырғанда модульдер арасында жіберілген ақпарат көлемінің азаюы және модуларалық байланыстар санының қысқаруы
JAVA ТІЛІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛІ – БАҒЫТТАЛҒАНПРОГРАММАЛАУ
Бағдарламалау тілдері
Классификациялау программасы. Жуықты тұжырымдау  туралы ақпарат
Пәндер