«Мұрагер»


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Тақырыбы:
«Мұрагер»
Бағдарламасы
.
: А .
ар ы в ,
о р л е н о ,
А в т е р г о в а
ы м б г е н
Рай ымбе ва. р
Р а й н о
С. б о с ы
а й
Ұ.Б
«Мұрагер» атты бағдарлама ән – күй пәні
бойынша қазақ орта мектебінің 1 - 9
сыныптарына арналған. Бағдарламаның
негізгі мақсаты - өзінің тілін, дінін,
дәстүрін, өнерін, әдет – ғұрыптарын біліп,
халқының асыл қазынасының мұрагері
сезінетін, өз елін туған жерін, ата
мекенін сүйетін Қазақстан
Республикасының азаматын тәрбиелеу.
Бағдарлама төмендегідей педагогикалық
міндеттерді көздейді:
1. домбыра сүйемелдеуімен ән айтып, күй
тартуды үйрету, жыраулық дәстүр, айтыс өнерін
меңгеріп батыс Европа және Шығыс музыка
өнерінің дәстүрлерімен танысу.
2. қазақтың кейбір қолөнер түрлерін үйретіп,
оқушылардың көркемдік ой жүйесін
қалыптастыру.
3. балалардың шығармашылық ынтасын, ой
өрісін, қиялын дамыту.
4. дәстүрлі өнеріміз арқылы қайырымдылыққа,
адамгершілікке, ізгілікке тәрбиелеп, мәдениетті,
жан – жақты дамыған адам етіп шығару.
Бағдарламаның басты темірқазығы – балалар ға домбыра үйрету ар қылы оларды ң жалпы халы қ
өнеріне деген ынтасын арттыру. Домбыра үйрету барысында біз халы қты қ музыка педагогикасына
арқа сүйедік. Ол домбыра қағыстарын көзбен көріп, с өз иірімдерін құла қпен ілу сия қты
домбыраны нотасыз үйрету әдістемесіне негізделген. Сонымен қатар, д әст үрлі ортада ш әкірт
ұзтазына еріп жүріп, жекеше т үрде дайындалып, со ңына еріп батасын ал ған. Ал бала саны
жиырмадан асатын сыныпта бұл методикамен жұмыс істеу өте қиын. Сонды қтан « М ұрагер»
бағдарламасы балалардың санына қарамай кез келген сыныпта қолдана беруге болатын,
коллективті т үрде нотасыз домбыра тартып үйретудің әдістемесін ұсынады. Б ұл арада бізді ң
бағдарламамыз қазақтың, дәст үрлі педагогикасын және Европаны ң е ң озы қ әдістемелік
үлгілерін бойына сіңірді.Ән – күй дәст үрлеріміздің жалпы халы қты қ м әдениетімізді ң бір саласы
болғандықтан, бағдарламада басқа да халық көркем - өнер мұраларымызды ң ішінде тек қана
домбыра тартуды толығырақ меңгеруге көмектесетін т үрлері іріктелініп алынды.Қаза қты ң ою-
өрнектерінің, символдық мазмұнын білу арқылы балалар к үйді ң саз иіріміні ң с ұлулы ғын к өбірек
аша т үссе, күйдің тарихын білу арқылы халқыны ң тарихын тере ңірек т үсінеді. Сонымен қатар
аспаптық саз өнеріміз аңыз - әңгімелерімен, көне мифологиямен, ауызша поэтикалы қ д әст үрімен
астасып жатыр.Қысқасы ән – күй пәні музыка, ауызша поэтикалық, к өркем өнер, қол өнер
түрлерінің басы тоғысқан интеграцияланған комплексті п ән болуы тиіс.
«Мұрагер» бағдарламасы – тоғыз жылдық білім берудің тізбекті бірт ұстас курсы.
Бастапқы сыныпта алған білім жылма – жыл қайталанып, толықтырылып,
дамытылып отырады.Мысалы, домбыра тартудың ең қарапайым
жаттығуларынан бастап, жеңіл әндер мен күйлер үйреніп, репертуарды жылма –
жыл байыта, күрделендіре түсудің арқасында күйдің композициялық
құрылысын түсініп, аяғында өз жанынан өлең ұйқастырып, бір – бірімен
қағыспа түрінде айтысуға дейін жетіп, жыраулардың үлгісімен өз толғауларын
шығаруға дейін жетеді.Домбыраға репертуар таңдау барысында балалардың
ойнап үйренуіне жеңіл болуымен қатар, ел арасында кеңінен танымал халықтың
сүйіп тыңдайтын ән-күйлері іріктеліп алынды.
«Мұрагер» бағдарламасында қазақтың ұлттық өнерімен қатар, Европа
мәдениеті оның ішінде әлемге тараған опера, симфония, балет жанрлары тере ң
түрде талданды. Ол жанрлардың пайда болуы туралы мәліметтер мен Европа саз
аспаптары туралы қызғылықты әңгімелер баяндалады. Сонымен қатар Шы ғыс
музыкасы мен Түркі мәдениетіне кең орын берілген. Бағдарламаның ең соңғы
бөлімінде қазақ музыкасын басқа Европа елдеріні ң музыка м әдениетімен
салыстыра келе, саз өнерінің өміріндегі алатын орны ай қындалады.Қыс қасы,
музыканы тек қана құлақпен тыңдап, көркемдік бұйымдарды тек қана көзбен
көріп, тамашалау арқылы өнерге баулуға болмайды. Біздің бүлдіршіндеріміз
халық өнерінің шынайы мұрагерлері болуы керек. Асыл өнерді өз қолымен
жасай алатын адам ғана ата – бабадан қалған м ұраны к өбейтіп, байытып келесі
ұрпаққа жеткізе алады.

Ұқсас жұмыстар
«Мұрагер» халық ұлттық педагогикасының негізінде жасалған оқыту жүйесі
А.Райымбергенов жетекшілігімен құрылған музыкалық МҰРАГЕР бағдарламасы
Мұрагер музыка бағдарламасы
МҰРАГЕРЛІК ҚҰҚЫҚ
МЕНШІКТІҢ ОБЪЕКТІЛЕРІ
Аралығындағы орыс философиясы
МҰХАММЕД ХАЙДАР
Халықаралық жеке құқықтағы мұрагерлік құқықтың түсінігі және туындауы
МЕНШІКТІҢ ОБЪЕКТІЛЕРІ МЕН СУБЪЕКТІЛЕРІ
Міндеттемелік құқық
Пәндер