Операциялық жүйе. ОЖ-нің түрлері мен дамуы
Презентация қосу
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕ.

ОЖ-нің түрлері мен дамуы.
1. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕ (ОЖ) – ПРОГРАММАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫҢ КЕШЕНІ, ОЛАР:

- РЕСУРСТАРДЫ (ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЛОГИКАЛЫҚ) БАСҚАРУДЫ, ЯҒНИ КОМПЬЮТЕРЛЕРДІҢ БАРЛЫҚ А ҚПАРАТТЫҚ ҚҰРАЛДАРЫНЫ Ң ҮЙЛЕСІМДІ ЖҰМЫСЫН;

- ҮРДІСТЕРДІ БАСҚАРУДЫ, ЯҒНИ ПРОГРАММАЛАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫН, ОЛАРДЫҢ АППАРАТТЫҚ ҚҰРАЛДАР, МӘЛІМЕТТЕРМЕН ӘСЕРЛЕСУІН;

-ПАЙДАЛАНУШЫ ИНТЕРФЕЙСІН, ЯҒНИ ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ КОМПЬЮТЕРМЕН ДИАЛОГЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫ ЖАСА ҚТАЙДЫ. Б ҰЛАР ОЖ-НІҢ НЕГІЗГІ АТ ҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТІН АНЫ ҚТАЙДЫ.
ЭЕМ (компьютер) физикалық ресурстары қатарына– оперативті жад,
процессор, монитор, басу құралдары, магниттік және оптикалық
дискілер, ал логикалық қатарына– программалар, файлдар, о қиғалар,
т.с.с. жатады.
ОЖ түлері

Операциялық жүйе – ең машиналық-т әуелді
программалық құралдар, сонды қтан олар белгілі
компьютер типтеріне бағытталады. Қазіргі замн ға дейін
ОЖ де ЭЕМ-дер дамуына сәйкес өзгерістерді бастан
кешірген және көптеген әртипті машиналар кластарына
сәйкес түрлері бар (OS/360, OS/370, OS/2, VMS/VAX,
VNIX, LUNIX, MS-DOS, Windows 95, Windows NT,
Windows XP, т.с.с.). Операциялы қ ж үйелерді жіктеуді
бірнеше ірі мінездемелерге байланысты қарастырайы қ
(әдебиеттерде мұндай жіктеулердің әртүрлілері
ұсынылады): алдына қойған мақсаттарына, есептерді
өңдеу режімдеріне, жүйемен әсерлесу әдістеріне
байланысты.
Мақсаттарына байланысты:

- жалпы мақсаттағы;

- арнайы мақсаттағы

операциялық жүйелер болып бөлінеді. Арнайы мақсатта ғы ОЖ- ң келесі т үрлері болады: тасымалданатын
микрокомпьютерлерге және әртүрлі ендірілген жүйелерге арналған, мәліметтер қорын ұйымдастыру ға ж әне жетелеуге
арналған, ақиқат уақыт режіміндегі есептерге арнал ған, т.с.с.

Есептерді өңдеу режімдеріне байланысты:

- бірпрограммалы (MS-DOS, MSX),

- мультипрограммалы (OS/2, UNIX, Windows) режімдегі ОЖ.
Операциялық жүйенің қысқаша тарихы.
ОЖ тарихы жарты ғасырдай уақытты қамтиды. Ол көбінесе есептеуіш аппаратураны ң және элементтік
базасының дамуымен байланысты анықталады. Бірінші санды қ есептеуіш машиналар 40ж. басында пайда
болып, операциялық жүйелерсіз жұмыс істеді, ұйымдарды ң есептеу процессіндегі барлы қ есептері
бағдарламалаушымен басқару пультінен қолмен істелінді. 50ж. ортасынан мониторлы қ ж үйелер пайда болды,
олар тапсырмалар пакетін орындауда операторлар жұмысын автоматтандырды. 1965-1975ж. интегральным
микросхемаларға өту компьютерлердің келесі ұрпағына жол ашты, олардың өкілі IBM/360. Осы кезе ңде
қазіргі ОЖ – лерге қатысты барлық коцепциялар: мультипрограммалау, мультипроцесстеу, к өптерминалды іс-
тәртіп, виртуальды жад, файлдық жүйелер, қол жетуді шектеу және желілік ж ұмыстар жасалды. 60-ж. ая ғында
ARPANET глобальды желісін жасау жұмыстары басталды, ол Интернет желісіні ң аттану н үктесі болды. 70-ж.
ортасына қарай мини-компьютерлер кең тарала басталды. Мини-компьютерлерді ң архитектурасы
мэйнфреймдармен салыстырғанда қарапайым болды, бұл олардың ОЖ –лерінде де кескінделді. 70-ж.
ортасынан бастап UNIX ОЖ-ні қолдану компьютерлердің әртүрлі типтеріне жеңіл түрде көше бастады. ОЖ
Unix алдымен мини-компьютерлерге жасалған болса да, оны ң икемділігі, элеганттылы ғы, қуатты
функционалдық мүмкіндіктері және ашықтығы компьютерлердің барлы қ класстарында орны қты позицияда
болуына жағдай туғызды. 80ж. басы операциялық жүйе тарихында дербес компьютерлерді ң пайда болуымен
айрықша мәнді болды. 80 жылдарда коммуникациялық технологияларға локальды қ желілер үшін негізгі
стандарттар: 1980 жылы — Ethernet, 1985 — Token Ring, 80ж. ая ғында — FDDI қабылданды. Б ұл т өменгі
деңгейдегі желілік ОЖ үйлесімділігін, сондай-а қ желілік адаптер драйверлерімен ОЖ интерфейсін
стандарттауды қамтамасыз етті. 90ж. басында барлық ОЖ-лар әртекті клиенттер ж әне серверлермен ж ұмысты
қолдай алатын қабілеті бар желілік ОЖ айналды. Тек қана коммуникациялы қ есептерді (Cisco Systems
компаниясының IOS жүйесі) орындауға арналған мамандандырылған желілік ОЖ-лер пайда болды.. Со ңғы
онжылдықтар ішінде корпоративтік желілік ОЖ-лерге ерекше к өңіл б өлінді, олар үшін масштабтауды ң
жоғарғы дәрежесі, желілік жұмысты қолдау, қауіпсіздіктің дамыған құралдары, гетерогендік орталы қта
жұмыс істеу мүмкіндігі, орталықтан әкімшілік ету және бас қару құралдарыны ң болуы сипатты.
Қорытынды.
1.ОПЕРАЦИЯЛЫ Қ ЖҮЙЕ, ҚЫС. ОЖ - КОМПЬЮТЕРДІ
БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ
ПРОГРАММАЛАРМЕН БАЙЛАНЫСЫ БАР НА ҚТЫ ПРОГРАММА.
4.Операциялық жүйе – компьютер құрылғыларының үздіксіз жұмыс
істеуін ұйымдастырушы және түрлі командаларды орындауы арқылы
2.ОЖ – машина жұмысын басқаруға толық жеңілдік беретін жүйе. Ол осы пайдаланышының машина жұмысын басқаруына жеңілдік келтіруші
үшін арналған иілгіш не қатты магниттік дискіге жазылып қойылады. жүйелік программалар. Оның негізгі қызметі – программаларды ң бір –
Сондықтан ОЖ – ны дискілік операциялық жүйе ( ДОЖ, не DOS ) деп те бірімен және сыртқы құрылғылармен өзара әрекетін ұйымдастыру,
оперативті жадты бөлу, компьютердің жұмыс істеу кезіндеқате
атайды. жіберілу сияқты түрлі оқиғаларды анықтау, дискіні жұмыс істеуге
дайындау, монитор мен принтердің жұмыс істеу режимдерін орнату,
пайдаланушының программасын іске қосып, оны орындау т.б..
3.Дербес компьютерлер үшін кең тараган оиерациялық жүйелерге
МS (РС) DOS, Windows 95, Windows NT,OS/2, UNIX жатады.
WINDOWS 95, WINDOWS NT, OS/2, UNIX көп мақсатты жүйелер
болып саналады екен.
Назар
аударғанынызға

рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Оперциялық жүйелер,түрлері,қызметі
Windows операциялық жүйелері
Қолданбалы жүйелік программалар
Операциялық жүйенің даму тарихы
жүйелер, түрлері, қызметі
Операциялық жү йелер, оның дамуы жә не тү рлері
ДЭЕМ - нің жабдықтары туралы ақпарат
1.Операциялық жүйелер туралы жалпы түсінік. 2.Жалпы түрлері 3.Қызметтері
Операциялық жүйелер, оның даму және түрлері (MS-DOC, NC, OS 2,UNIX, Windows, оның түрлері) туралы ақпарат
ДЭЕМ-нің программалық жабдықтары. Программалар жайлы
Пәндер