«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы»
Презентация қосу
1469ҚАУЛЫСЫ
ОСЫ ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІН
ПАЙДАЛАНУҒА РҰҚСАТ БЕРУ ЕРЕЖЕСІ
(БҰДАН ӘРІ - ЕРЕЖЕ) «ЖАНУАРЛАР
ДҮНИЕСІН ҚОРҒАУ, ӨСІМІН МОЛАЙТУ
ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ» ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2004 ЖЫЛҒЫ 9
ШІЛДЕДЕГІ ЗАҢЫНА СӘЙКЕС ӘЗІРЛЕНДІ
ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
АУМАҒЫНДА ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ
ТҰЛҒАЛАРҒА, ОНЫҢ ІШІНДЕ
ШЕТЕЛДІКТЕР МЕН ШЕТЕЛДІК ЗАҢДЫ
ТҰЛҒАЛАРҒА ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІН
АРНАЙЫ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
РҰҚСАТ БЕРУДІҢ ТӘРТІБІН
АЙҚЫНДАЙДЫ.
ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІН ПАЙДАЛАНУҒА
АРНАЙЫ РҰҚСАТТАР (БҰДАН ӘРІ -
РҰҚСАТТАР) ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІН
ПАЙДАЛАНУДЫҢ МЫНАДАЙ ТҮРЛЕРІНЕ:
1) аң аулауға;
2) теңіз сүт қоректілері мен судағы омыртқасыз

жануарларды аулауды қоса алғанда, балық аулауға;
3) аң аулау мен балық аулау объектілеріне

жатпайтын жануарларды шаруашылық мақсаттарда
пайдалануға;
4) жануарларды ғылыми, мәдени-ағарту, тәрбиелік

және эстетикалық мақсаттарда пайдалануға;
5) жануарлардың пайдалы қасиеттерін және

тіршілік ету өнімдерін пайдалануға беріледі.
Рұқсаттар жануарлар дүниесін пайдалану үшін
төлемдер енгізу шарттарына және Қазақстан
Республикасының салық заңнамасына сәйкес
жануарларды алып қоюдың белгіленген көлеміне
(мөлшеріне) беріледі.
Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және

пайдалану саласындағы бақылау. Осы Ережені бұзу
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен
көзделген жауапкершілікке әкеледі.
Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және
пайдалану саласындағы мемлекеттiк бақылау
Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту
жәнепайдалану саласындағы мемлекеттiк бақылау және
қадағалау (Заңның 49-бабы)
Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту ж әне пайдалану
саласындағы мемлекеттiк бақылауды және қадағалауды
уәкiлеттi орган және оның аумақтық бөлімшелері:
1) тексерулердiң жылдық жоспары бойынша жылына бiр реттен

көп емес;
2) Қазақстан Республикасыны ң жануарлар д үниесiн қор ғау,
өсiмiн молайту және пайдалану саласында ғы за ңнамасын б ұзу
фактiлерi туралы жеке және заңды тұлғаларды ң өтiнiштерi
бойынша, олардың түсуiне қарай;
3) жануарлар дүниесiн қор ғау, өсiмiн молайту ж әне пайдалану

саласындағы келеңсiз салдарларды растайтын ғылыми
зерттеулер мен жануарлар дүниесiнiң мониторингi н әтижелерi
бойынша, олардың айқындалуына қарай, оларды жою ж өнiндегi
ұсынымдарды ескере отырып;
4) жоспарлы iс-шаралар нәтижесiнде аны қтал ған
бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалардың нұсқамада
көрсетiлген мерзiмде орындалуын ба қылау ма қсатында ж үзеге
асырады.
Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану
саласындағы мемлекеттiк бақылауды және қадағалауды жүзеге
асыратын уәкілетті және аумақтық органдардың лауазымды
адамдарының:
1) объектілерге жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және
пайдалану саласындағы Қазақстан Республикасының заңдары,
Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары және
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары талаптарының
сақталуы тұрғысынан бақылау мақсатында баруға, Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жануарлар
дүниесін пайдаланушылардың қызметі туралы ақпарат алуға;
2) осы Заңда берiлген өкiлеттiктер шегiнде актiлер шығаруға;
3) тексеру материалдарын құқық қорғау органдарына iс жүргiзу
шешiмiн қабылдау үшiн беруге;
4) жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану
саласындағы Қазақстан Республикасы заңдарының бұзылуы
анықталған кезде Қазақстан Республикасының заңдарында
белгiленген тәртiппен жануарлар дүниесiн пайдаланушылардың
қызметiн тоқтата тұруға немесе қызметiне тыйым салу туралы
ұсыныс енгiзуге;
5) жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және
пайдалану саласындағы Қазақстан Республикасы
заңдарының бұзылуы салдарынан келтiрiлген
зиянның көлемiн анықтауға және осының негiзiнде
кiнәлi тұлғаларға осы зиянды ерiктi түрде өтеу
туралы талап қоюға не сотқа талап-арыз беруге;
6) Қазақстан Республикасының
Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiне
сәйкес жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту
және пайдалану саласындағы әкiмшiлiк құқық
бұзушылық туралы iстердi қарауға;
7) аңшылық алқаптардың, балық шаруашылығы су
айдындарының және (немесе) учаскелерінің
аумақтарында және олардың жағалау белдеуінде,
сондай-ақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда
және олардан шыққан кезде көлiк және жүзу
құралдарын тоқтатуға, оларды жете тексеруге;
7-1) су тарту құрылыстарын оларды тиісті балы қ қор ғау
құрылғыларымен жабдықтау және су тұтыну шарттарын у әкілетті
органмен келісу нысанына тексеруді ж үзеге асыру ға;
7-2) аңшылық алқаптары мен балы қ шаруашылы ғы су айдындарында

және (немесе) учаскелерінде, жа ғалау белдеуінде бол ған ж әне олардан
шыққан кезде адамдардың жануарлар д үниесін пайдалану құқы ғына
арналған құжаттарын тексеруге;
8) жануарлар дүниесi объектiлерiн аулау құралдарыны ң тыйым

салынған түрлерiн сот шешiм қабылдағанға дейiн са қтау үшiн алып
қоюға;
9) заңсыз ауланған жануарлар д үниесi объектiлерiн ж әне оларды ң

тiршiлiк ету өнiмдерiн Қазақстан Республикасыны ң заңдарында
белгiленген тәртiппен алып қоюға;
10) Қазақстан Республикасының жануарлар д үниесiн қор ғау, өсiмiн

молайту және пайдалану саласындағы заңдарын б ұза отырып
пайдаланылған атыс қаруын сот шешiм шы ғар ған ға дейiн уа қытша
сақтау үшiн алып қоюға;
11) Қазақстан Республикасының за ңдарында белгiленген тәртiппен

арнаулы құралдар мен қызметтік қаруды са қтау ға, алып ж үруге ж әне
қолдануға құқығы бар.
Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласында ғы
мемлекеттiк бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын у әкілетті ж әне
аумақтық органдардың лауазымды адамдары:
1) аңшылық және балық шаруашылықтарын жүргiзу ережелерiнiң
сақталуына;
2) аң аулау және балық аулау ережелерiнiң сақталуына;
3) жеке және заңды тұлғалардың аңшылық және балық шаруашылықтарын
жүргізуге арналған шарт талаптарының орындалуына;
4) жануарларды ерiксiз немесе жартылай ерiктi жа ғдайларда ұстау
тәртiбiнiң, сондай-ақ зоологиялық коллекциялардың сақталуына;
5) жануарлар дүниесiн пайдалану үшiн белгiленген шектеулер мен тыйым
салулардың сақталуына;
6) жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану ж өнiндегi iс-
шаралардың орындалуына;
7) жануарларды интродукциялауды, реинтродукциялауды, будандастыру мен
жерсіндіруді жүзеге асыру тәртiбiнiң сақталуына;
8) жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласында ғы
нормативтердiң сақталуына;
9) Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту
және пайдалану саласындағы заңдарының өзге де талаптарыны ң
орындалуына бақылау жасауға мiндеттi.
Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласында ғы
мемлекеттiк бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар
айырым белгілері бар нысанды киiммен (погонсыз) қамтамасыз етiледi .
Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесiн қор ғау, өсiмiн молайту ж әне

пайдалану саласындағы заңдары талаптарының бұзылуының белгiлi болуына
байланысты мемлекеттiк бақылау және қадағалау нәтижелерi бойынша ы қпал
етудiң құқықтық шараларын қолдану мақсатында жануарлар дүниесiн қор ғау,
өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы мемлекеттiк ба қылауды ж әне
қадағалауды жүзеге асыратын уәкiлеттi органның және оны ң аумақты қ
бөлімшелерінің лауазымды адамдары мынадай актiлер:
1) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама;
1-1) тексеру актiсi;
2) мынадай:
жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласында ғы
Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарын бұзуды жою туралы;
жеке және заңды тұлғалардың шаруашылық қызметiне сот шешiмiнсiз үш
күннен аспайтын мерзiмге тыйым салу немесе көрсетiлген мерзiмде сот қа
мiндеттi түрде талап-арыз бере отырып, оны тоқтата тұру туралы ұйғарым
шығарады. Бұл ретте шаруашылық қызметке тыйым салу немесе оны то қтата
тұру туралы акт анықталған бұзушылықтар жойылған ға немесе сот шешiмi
шығарылғанға дейiн қолданыста болады;
Жануарлар дүниесiн мемлекеттiк қорғау
Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесiн мемлекеттiк
қорғау (бұдан әрi - жануарлар дүниесiн мемлекеттiк қорғау)
жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану
мәселелерiн қадағалайтын жануарлар дүниесiн қорғау жөнiндегi
мамандандырылған ұйымдардың қызметкерлерiнен құралады
(Заңның 55-бабы).
2. Жануарлар дүниесiн мемлекеттiк қорғауға өзiне жүктелген
мiндеттердi орындау үшiн:
1) жеке және заңды тұлғалардың аң және (немесе) балық аулау
құқығын беретiн құжаттарын тексеру;
2) Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық
туралы кодексiне сәйкес жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн
молайту және пайдалану саласындағы әкiмшiлiк құқық
бұзушылық туралы хаттамалар толтыру;
3) жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану
саласында құқық бұзушылықтар жасаған адамдарды ұстап, құқық
қорғау органдарына жеткiзу;
4) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес көлiк
құралдарын, өзге де объектiлер мен орындарды, ал қажет болған
кезде - ұсталған адамдардың жеке заттарын жете тексеру;
Орындаған: Карипхан.Ж.Е
Тексерген: Жылқыбаева.С.Д

Ұқсас жұмыстар
Жануарлар дүниесін қорғаудың және пайдаланудың құқықтық режимі
Жануарлар дүниесiн мемлекеттiк қорғау:
Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабы
Қызыл Кітапқа енген түрлердің санын жоғарлатуға арналған биотехниялық шаралар. арналған биотехниялық шаралар. Қарақұйрықтың ҚР-ның оңтүстік аймағында Қарақұйрықтың ҚР-ның оңтүстік аймағында популяциясын ұлғайтуға арналған популяциясын ұлғайтуға арналған биотехниялық шаралар биотехниялық шарала
Балықтарды қорғау
Аң аулау тәртібі
Жануарларды қорғау
Сазқұндыз шаруашылығы өнімдерін жұқпалы аурулар кезінде ветеринариялық - санитариялық сараптау
Ормандардың құқықтық режимі және оларды қорғау
Құстарды қорғау
Пәндер