Еңбек қорғау жөнінде нұсқаулар беру және іс-жүргізу


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ

ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ

ТАҚЫРЫБЫ:1 Еңбек қорғау жөнінде нұсқаулар беру және іс-жүргізу
2 Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тіркеу
3 Жұмыс орнындағы микроклиматқа баға беру

Орындаған:Ерболатова А
Тексерген:Жұманова Т. Г .

СЕМЕЙ 2015
Еңбек қорғау
пәні

Еңбекті қорғау пәні – бұл қызметкерлердің еңбек процесі барысында еңбекпен
қорғалудың, яғни олардың өмірі мен денсаулығының қорғалуын қамтамасыз
ететін, өндірістегі қауіпті жағдайларды, кәсіптік зияндарды болдырмау және о қыс
жағдайлардың алдын-алу шараларын жасайтын, оқытатын, зерттейтін пән.
Яғни, Еңбек құқығының бір институты болып табылады
Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті
қорғау
Жалпы
жөережелер ңбек қж
ніндегі нұсқаулықты әЕзірлеу ауіпсіздігі
әне бекіту еңбекті  қорғау
менережесі
жөніндегі
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
Жұмыс берушінің еңбек  нұсжөніндегі
қаулықты әзірлеу (бұдан әрі -
нұсқаулықты
қауіпсіздігі мен еңбекті 
қорғау жөніндегі  Нұсқаулық) жұмыс беруші, мүдделі
нұсқаулығы - өндірістік  құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен
жайларда, кәсіпорын  қызметкерлердің өкілінің қатысуымен еңбек
аумағында, құрылыс  қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметінің
алаңдарында, көлік  немесе еңбек қауіпсіздігі және еңбекті
құралдарында немесе осы  қорғау жөніндегі маман (бұдан әрі - жауапты
жұмыстар жүргізілетін не  тұлға) жасаған тізбеге сәйкес, учаскедегі,
қызметтік міндеттер  цехтағы, қызметтегі, зертханадағы және
атқарылатын ұйымның басқа  жалпы ұйымдағы әрбір мамандық үшін,
жерінде жұмыстарды орындау  сондай-ақ жеке жұмыс түрлері (биіктегі
барысында еңбек  жұмыс, сынақтар) мен жұмыс орындарына
қауіпсіздігі және еңбекті  да әзірлейді. 
қорғау саласындағы        Сондай-ақ нұсқаулықтарды әзірлеуді
заңнамалардың қолданылуын  жұмыс берушінің (ұйым) тапсырысы бойынша
нақтылайтын жұмыс  келісім-шарттық негізде еңбек қауіпсіздігі
берушінің актісі. және еңбекті қорғау саласындағы ғылыми
мекемелердің мамандары да жүзеге асыруы
Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту ережесі
1. Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықты
әзірлеу және бекітудің осы Ережесі (бұдан әрі - Ереже) "Еңбек қауіпсіздігі
және еңбекті қорғау туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес
әзірленді және ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі
нұсқаулықты әзірлеу және бекітудің тәртібін белгілейді.

2. Ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық -
жұмыс берушінің өндірістік орындарда, кәсіпорын аумағында, құрылыс
алаңдарында, көлік құралдарында және ұйымның осы жұмыстар жүргізілетін
немесе қызмет міндеттері орындалатын өзге де орындарында жұмыстар атқару
кезінде еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласында заңдардың қолданылуын
нақтылайтын актісі.
Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тіркеу
Өндірістік жарақат дегеніміз – қауіпсіздік техникасының талаптарын ескермегендіктен болатын
жарақат.
 Егер қызметкерге жазатайым оқиғаның нәтижесiнде мертiгу немесе жұмыс
берушiнiң кiнәсiнен денсаулығына өзге де зақым келтiрiлсе, онда жұмыс берушi
қызметкерге сақтандыру өтемақысының төлемi болмаса оған келтiрiлген зиянды
Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық кесiмдерiнде көзделген тәртiппен
және шарттармен өтеуге мiндеттi. 
Тергеу барысында ақиқатты анықталған мынадай жағдайларда:  
      1) зардап шегушi өз бетiмен жұмыс берушiнiң мүддесiмен байланысты емес
жұмысты орындау кезiнде;  
      2) өзiнiң денсаулығына әдейi (қасақана) зиян келтiру нәтижесiнде немесе зардап
шегушi қылмыс жасаған кезде (соттың үкiмiмен анықталған);  
      3) өндiрiстiк факторлардың қауiптi және зиянды әсерiне қатыссыз зардап
шегушiнiң денсаулығының кенет нашарлауы;  
      4) жазатайым оқиғаға себепшi болған алкогольдiк мастық, күштi әсер ететiн
уландырғыш және нашақорлық заттарды пайдалану жағдайы қызметкерлердiң
өндiрiстегi жарақаттары мен өзге де зақымдары өндiрiстiк (кәсiптiк) ретiнде
ресiмделмейдi.  
      Комиссия жазатайым оқиғаны тексеру кезiнде жұмыс берушi оларға жүктелген
функцияларды орындау жөнiндегi еңбек заңнамасының сақталуы үшiн мемлекеттiк
бақылау органдарының өкiлдерiне қажеттi барлық жағдайларды қамтамасыз етедi.
Өндірістегі жазымдарды арнайы тергеп-
тексеру ерекшеліктері:
1. Жазымды арнайы тергеп-тексеруді мемлекеттік енбек инспекциясы органынын
аумактык бөлімшесі курган комиссия мына қурамда жургізеді.
Төраға - мемлекеттік еңбек инспекторы мүшелері - жұмыс бepyшi ж әне қызметкерлерді ң
өкілі.
2. Адам қайтыс болған топтық жазымдарды тергеп-тексеруді облыстын, республикалык
маңызы бар каланын бас мемлекеттік енбек инспекторы баскаратын комиссия жургізеді;
3. Қayinтi өнеркәсіп объектілерінде болған жазымдар кезінде комиссия құрамына
төтенше жағдайлардын алдын алу және оларды жою жоніндегі мемлекеттік инспектор
кіреді.
4. Қайтыс болган адамдар саны үш адамнан бес адамга дейін болса. топтык жазымдарды
тергеп-тексеруді енбек жоніндегі уәкілетті мемлекеттік орган, ал бес ж әне одан да к өп адам
кайтыс болганда - Қазақстан Республикасынын Укіметі курган комиссия жургізеді
5. Сараптамалық қорытындыны талап ететін мәселелерді шешу ушін арнайы тергеп-
тексеру жөншдегі комиссиянын торагасы уйымдардын мамандары. галымдар ж әне
бакылау-кадагалау органдары катарынан сараптамалык Kішi комиссиялар құру ға құқылы
Жазатайым
Н-1 нысанындағы о қ и ғ
актiмен
ресiмделген әрбiр жазатайым
аларды ң статистикасы ж әне талдау
оқиға жазатайым оқиғалар мен
өндiрiстегi өзге де денсаулық Жұмыс берушi Н-1 нысанындағы актiге
жарақаттарын тiркеу журналына сәйкес еңбек жөнiндегi орталық уәкiлеттi
жазылады (6-қосымша) және органның аумақтық органына тиiстi мерзiм
өндiрiстегi уақытша еңбекке iшiнде ұйымда болған жазатайым
жарамсыздық пен жарақат алу оқиғалардың өсу қарқынының үдемелi
туралы статистикалық есепке қорытындысын белгiленген нысанға
енгiзiледi, оған жұмыс берушi сәйкес мәлiметтер беруге мiндеттi. 
қолын қояды және белгiленген
тәртiппен статистика органдарына
ұсынады.
Егер жазатайым оқиға салдарынан Орталық және жергiлiктi атқарушы
болған уақытша еңбекке органдар өндiрiстiк жарақаттану
жарамсыздық кезеңiнде зардап себептерiн талдайды, жазатайым
шегушi қайтыс болса, жұмыс оқиғалардың алдын алу жөнiндегi жұмыс
берушi ол туралы еңбек тәжiрибесiн зерттейдi және
меминспекторына хабарлауға қорытындылайды, осы негiзде тиiстi
және тиiстi кезеңдегi ұсынымдар әзiрлейдi және оларды жұмыс
статистикалық есепке қажеттi берушiлерге, қызметкерлер мен олардың
өзгерiстер енгiзуге мiндеттi.   өкiлдерiне дүркiн-дүркiн хабар бередi.  
Өндірістегі оқыс жағдайлар
Жұмыс орнындағы микроклиматқа
баға
Температураны өлшеуге – сынапты беруқолданылады.Бөлме ішінде жылу
термометрлер
шығаратын құрылғылар болған кезде ауа температурасын қос термометр арқылы
өлшейді(1-ші Сурет).Сынапты екі термометрдің бірі қара бояумен екіншісі к үміс
түстес бояумен боялған.Ауаның нақты температурасы екі термометрдің көрсеткіш
айырмасы арқылы анықталады.
Термографтар – бөлмедегі ауа температурасының уақытқа байланысты өзгеруін
жазуға арналған.
Тұрақты Августың психрометрі – қос термометрден тұрады. (2-ші Сурет).
Оның бірі ылғалды( сынап тұратын ыдысы суланған дәкемен оралған),екіншісі
құрғақ термометр. Ылғалды термометрдің көрсеткіші әрқашан төмен.
Психрометрлер – жұмыс аймағындағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығын
анықтауға арналған аспаптар. (3-ші,4-ші Сурет)
Екі термометрдің көрсеткіш айырмашылығы арқылы номограммадан немесе
таблицаны қолданып ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтаймыз.
Қолданылған әдебиеттер:
1. Н Ә Жүнісбаев және басқалар. «Тіршілік қауіпсіздігі» Алматы.
2007 жыл. ТЖ және АҚ республикалық курсы, ҚР ТЖМ, I және II
кітап.

2. «Қ Р төтенше жағдайлар саласындағы заңдары» Алматы. 2007
жыл. ТЖ және АҚ республикалық курсы, ҚР ТЖМ

3. Қ.Т.Жантасов,М. Қ.Жантасов,Е.Н.Кочеров,А.С.Наукенова. «Еңбек
қорғау және тіршілік қауіпсіздігі» Алматы.2012ж.

4. С. Арпабаев «Өмір тірішілік қауіпсіздігі» Алматы 2004ж.
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Еңбек қорғау жөнiнде нұсқаулар беру және оның iс қағаздарын жүргiзу
1 Еңбек қорғау жөнінде нұсқаулар беру және іс-жүргізу 2 Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тіркеу 3 Жұмыс орнындағы микроклиматқа баға беру
Өндірістік эстетика.Еңбекті қауіпсіз жүргізу үшін нұсқамалар түрлері
Үнемі сапаны жақсарту
Прокурорлық қадағалау актілерініңміндеттілігі
Әлеуметтік педагогтың қызметі
Прокуратура
АУДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ
Арнаулы әлеуметтік қызметтер
Құқық қорғау органдары
Пәндер