Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас пен гипс өндірісі мен қолдануының дамуы. Италлия, Англия, Россияда гидравликалық байланыстырушы материалдардың дамуы мен қолдануы. Байланыстырушы заттардың заманауи күйі және болашақта дамуы. Глинозем өндірісінің жылу балансын есептеу
Презентация қосу
СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Тақырыбы: Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас
пен гипс өндірісі мен қолдануының дамуы. Италлия, Англия,
Россияда гидравликалық байланыстырушы материалдардың
дамуы мен қолдануы. Байланыстырушы заттардың заманауи
күйі және болашақта дамуы. Глинозем өндірісінің жылу
балансын есептеу

Тексерген: Лебаева Ж.Т
Орындаған: Қайдыраш А.
Топ: ХН-221
Әк өндіру адамзатқа өте ертеден белгілі. Көне
Мысырда шамамен 5000 жыл бұрын әкті
құрылыста пайдаланған. Пештер туралы алғашқы
түсініктер Катонда табылған (б.д.д. 184 ж.). Б.д.д.
75 жылы Плиний әк өндіруді, оны сөндіру мен
қолдануды сипаттаған.
Құрылысының басталуын 1040 жылға
жатқызатын шахталық пештер Киев пен Суздаль
аумағындағы қазба жұмыстарында табылған.
Пештердің ішкі диаметрі 2,6–3 м, шахта
сазбалшық ертіндіде плинфпен салынған.
Ярославл Мудрый жүзеге асырған үлкен құрылыс
әктің ірі өндірісін ұйымдастыруды талап етеді,
бұл туралы София собрына (Киев қаласы) жақын
жерден табылған төрт пеш куәлік береді.
ККөөне Римде құ
не Римде құрылыс техникасының
рылыс техникасыны ң
қ ажеттіліктері қ
қажеттіліктері қалау жәәне
алау ж не сылау
сылау
ертінділерінде қ
ертінділерінде олдану үүшін
қолдану шін әәкті
ктің кең
ң ке ң
ққолданысын тудырды. ББұғ
олданысын тудырды. ан әәкті
ұған ктің ң
маң
ма ызды қ
ңызды қасиетін ашу әәсер
асиетін ашу сер етті,
етті, ол
ол ––
ккүүйдірілмеген
йдірілмеген сазды
сазды кірпіш
кірпіш немесе
немесе
жанартаулы
жанартаулы ат атқ ылаулар өөнімдеріні
қылаулар німдерінің ң (туф,
(туф,
пемза, ккүүл)
пемза, л) ұұса
саққ ұұнта
нтақ талғған
қтал ан
қ осымшаларымен қ
қосымшаларымен қоспада
оспада ауа
ауа –– су
су
шарттарында ғғана
шарттарында ана емес,
емес, суда
суда дада қ
қатаю
атаю
ққабілеттері. Байланыстырушының
абілеттері. Байланыстырушыны ң су
су
ттөөзімділігін
зімділігін қ амтитын қ
қамтитын қоспалар
оспалар
гидравиликалық
гидравиликалы қ деген атауғғаа ие
деген атау ие болды.
болды.
ҰҰнта
нтаққталталғған
ан кірпіш
кірпіш т түүрінде гидравликалыққ
рінде гидравликалы
ққоспалармен
оспалармен әәкті кті байланыстырушыны
байланыстырушыны дайындайтындайындайтын
Ресейдегі
Ресейдегі ал алғғаш
ашққыы зауыт XVII ғғасырды
зауыт XVII асырдыңңсо соңңында
ында
ММәәскеуде
скеуде салынды. XVIII ғғасырды
салынды. XVIII асырдыңңбасындабасында жа жаңңаа
құ
құнды
нды байланыстырушы гидравликалыққ әәкк алынды.
байланыстырушы –– гидравликалы алынды.
Байққал
Бай алғғандай сазды ққоспалар
андай сазды оспаларғғаа иеие әәктастар
ктастар ккүүйдіру
йдіру мен
мен
ұұса
саққ ұұнта
нтаққтаудан
таудан кейін баяу ссөөндіріліп,
кейін баяу суда ққатаю
ндіріліп, суда атаю
ққабылетін
абылетін иеленеді. Гидравликалыққ әәкті
иеленеді. Гидравликалы кті
ғғимараттарды
имараттардыңң,, жерасты жерасты ж жәәне гидротехникалыққ
не гидротехникалы
құ рылыстардың
құрылыстарды іргетастарын ққалау
ң іргетастарын алау үүшін
шін ққолдана
олдана
бастады. ББұұлл әәкк өөндірісін
бастады. ндірісін одан
одан дада ккөөбірек кеңңейтуге
бірек ке ейтуге
әәкелді.
келді.
ҮҮздіксіз
здіксіз әәрекетті шахталыққпеш
рекетті шахталы пеш жжұұмысын
мысын сипаттау
сипаттау
1802
1802 жылжылғғаа жатады.
жатады. Сол Сол кезден
кезден бері пеш құ
бері пеш құрылыстары
рылыстары
үүнемі
немі жетілдірілген
жетілдірілген ж жәәне
не ккүүйдіруде
йдіруде ж жүүретін
ретін үүрдістер
рдістер
зерттелді
зерттелді ..
XX жүз жылдықтың басында әкті құрылыс ертінділерінің
көлемі индустралды құрылыста біртіндеп азая бастады.
Жоғары беріктілікті және суға төзімді портландцемент, тез
қатаятын және ең арзан құрылыс гипсі секілді тиімді
байланыстырушылармен құрылыс тәжірибесінен әкті
ерітінділер табысты ығыстырылуда. Бірақ әкке қажеттілік
ұлғаюда, себебі әк көптеген технологиялық үрдістердің негізгі
құрамы ретінде кең қолданысқа енген.
Әк өндірісінің технологиясы дамуында келесі кезеңдерді
белгілеуге болады. Біршама елдерде XX ғасырдың басына дейін
созылған бірінші кезеңде әкті күйдіру технологиясы
қарапайым болды. Карьерде қолмен жиналған немесе алынған
әктас кесектері едендегі немесе камерадағы пештерде кезекті
күйдірумен, үйінділерде табиғи кептіруге ұшырады.
Едендегі пеш әктас пен таскөмірдің кезектескен қабаттарының
үйіндіге жиналған түрі болып табылады. Сыртынан үйіндіні
әктастың ірі кесектерімен қалап, сазбалшықпен майдалайды.
Үйінді астына ошақ орнатып, оған отын салады.
Әк өндірісі дамуының екінші кезеңі күйдіру үшін үздіксіз әрекеттегі
көпкамералы (сақиналы) және шахталық беймеханизацияланған пештерді
қолданумен сипатталады. Бұл кезде пештерді әктаспен үздіксіз қамту
үшін маханизацияланған карьерлік шаруашылық ұйымдастырылады.
Шахталық беймеханизацияланған пеш тік орналас қан цилиндрлік
шахта болып табылады. 100 – 200 мм өлшемді күйдірілетін материал
кесек қатты отын (кокс, антрацит) қабаттарымен аралас («аралас себу»)
қабаттарымен жоғарыдан шахтаға жүктеледі. Жоғарыдан ж үктелетін
материалдар әкті қолмен түсіру шамасымен пешті ң төменгі қабатынан
төмен түседі. Жануға қажет ауа шахтаға төменнен беріледі, т үтін ысты қ
әк есебінен қыздырылып, күйдіру аймағына түседі. Түтін газдар т үтінді
құбыр арқылы шахтадан шығады немесе одан желдеткішпен сорылады .
Осылай, сақиналы пештерде және беймеханизациялан ған шахталы қ
пештерде кететін газдардың және суыйтын әктің жылуы қолданылады,
осыған байланысты олар кезеңді біркамералы ж әне едендегі пештерден
мәнді үнемді әрекет етеді. Осы түрдегі пештердің мәнді кемшілігі
материалдарды жүктеу және түсіру үрдістерінде кол е ңбегін пайдалану
мен пештің пайдалы көлем бірлігінен өнімнің төмен алымдары болып
табылады.
Әк өндірісін дамытудың үшінші кезеңі
үлкен бірлікті қуатты механизацияланған
шахталық және айналатын пештердің кең
енгізілуімен сипатталады. Біздің елімізде б ұл
кезең Ұлы Қазан Социалистік
революциясынан кейін алғашқы
бесжылдықтар уақытында басталды. 1929 –
1930 жж. «Трубо строй» жүйесінің толық
механизацияланған шахталық сепкіш
пештердің, артынан РОССТРОМПРОЕКТ
(кейіннен ГИПРОССТРОМ) институты мен
Иссерлис инженердің пештерінің барлық
елдерде құрылысы басталды.
Әк өндірісінің технологиялық деңгейі ең жоғары болатын,
КСРО қара металлургиясында әк өндірісіндегі жалпы к өлемні ң
27% жылына 140 мың орташа жылды қ қуатты к әсіпорындарда
шығарылады. АҚШ жылына 400 мың тоннадан астам өнімді
жеті зауыттарда әк өндірісіндегі бүкіл к өлемні ң шамамен 23%
шығарылады.
АҚШ, Жапонияда ірі кәсіпорындармен шы ғарылатын әк
әртүрлі мақсаттарға қолданылады; 30–40% металлургияда, 28–
30% химияда, 8–10% ағынды суларды тазалау ға, 4–7%
құрылыста.
Жоғары сапалы және өзіндік құны төмен әк өндірісі үшін
құрылыс материалдарының өнеркәсібінде жылына 200–800 мы ң
тонна әк қуатымен әк зауыттары және комбинаттары қайта
салынып, жұмыс жасап тұрғандары реконструкция ж үргізетін
болады. Бұл қәсіпорындар жоғарыөндірушілікті айналатын ж әне
шахталық пештермен жабдықталып, әктен бас қа, құрылыс қа
арналған толтырушыны және т.б. өнімді шығаратын болады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Ахметов А.Р.,Бисенов К.А.,Основы производства ячеистого бетона
и силикатного кирпича. Научное издание. Изд «Гылым».,2004
2. Бутт Ю. М. Технология цемента и других вяжущих материалов.
Учебник для техникумов.
3. Бутт Ю. М., Сычев М. М., Тимашев В. В. Химическая технология
вяжущих материалов. – М.: Высшая школа.
4. Домокеев А. Г. Строительные материалы: [Учеб. для
строит. cпец. вузов]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Высшая школа.
5. Ильевич А. П. машины и оборудование для заводов по
производству керамики и огнеупоров: Учебник для вузов. – М.:
Высш. шк.

Ұқсас жұмыстар
Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас пен гипс өндіруі мен қолдануының дамуы
Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас пен гипс өндірісі мен қолдануының дамуы
Ежелгі Мысыр, Қытай және т.б. елдерде әктас пен гипс өндірісі мен қолдануының дамуы. Италлия, Англия, Россияда гидравликалық байланыстырушы материалдардың дамуы мен қолдануы. Байланыстырушы заттардың заманауи күйі және болашақта дамуы
Жаңа байланыстырушы заттардың түрі. СНГ мен Қазақстанда әктас, гипс, цемент, шыны, керемика өндірісі. Заманауи құрылыс саласындағы Қазақстан зауыттарының орны мен ролі. Коагулянт өндірісінің материалды ағынын есептеу
Жаңа байланыстырушы заттардың түрі. СНГ мен Қазақстанда әктас, гипс, цемент, шыны, керемика өндірісі
Зырян қорғасын комбинаты
Әктас өндірісі
Керамикалық композициялы материалды алу технологиясы
Шойын өндірісі
Қазақстандағы волейболдың даму тарихы
Пәндер